Ter Zake Maros slagerij in een nieuw jasje Met plezier aan je conditie werken Podium XPOSITIES COLLEGE ZEGT JA TEGEN PROJECTPLAN L E Prijswinnaars Bevelander-kerstpuzzel •■REGION pagina 11 woensdag 16 januari 2002 GOES - De gemeente Goes gaat in de komende jaren haar centrum aanpakken. Het Projectplan Binnen stad Goes moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de binnenstad: de historische vestenstructuur wordt teruggebracht, de auto verdwijnt uit het win kelgebied en wordt in parkeergarages ondergebracht en de belangrijkste winkelstraten en pleinen worden heringericht. Het college stelt in totaal 22 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de plannen, de ondernemers gaan hierin door middel van baat belasting een substantieel bedrag aan bijdragen. Podium ‘t Beest, Goes; Solex en Coparck, 21 uur. Dorpshuis Versvliet, ‘s-Heer Abtskerke; Kakelvers, kin dervoorstelling ‘Alle kuikens los’, '14 uur. De Vroone, Kapelle; Nieuw jaarsconcert Ons Genoegen, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Dance Center Dazzle, kindervoorstelling, 15 uur. Kloveniersdoelen, Middel burg; Marcel Worms, nieu we blues voor piano, 20.30 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Sexteto Canyengue, ‘Tango Maxima’, 15 uur. Cine City, Vlissingen; Tim Breckpot en Yaseko Taka hashi, werken van Schubert, Prokofiev, Debussy en Beet hoven, 11.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Dance Center Dazzle, kindervoorstelling, 15 uur. Theater De Parel, Domburg; Jeugdtheater Het Appeltje, ‘De nieuwe kleren van de Keizer’, 15 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Gitanos de Granada, 20.15 uur Stadsschouwburg, Middel burg; Droog Brood, ‘Teer’, 20 uur. Theater Vestzak99, Vlissin gen; Chiel van Berkel, ‘Opus Sick’ (wrang werk), 20.15 uur. In het zuidwestelijke deel van de binnenstad (het Bleekveld en het Koepoortterrein) ligt de ‘jonge’ stad met relatief jonge bebou wing. Het idee is om een nieuw plein te creëren met het toekom stige theater als middelpunt en de auto’s van het plein af te halen en onder te brengen in een par keergarage. Het gebied de Oostwal bestaat uit het gelijknamige parkeerter rein en de omgeving aan de oostzijde van de binnenstad. Het is de bedoeling om hier een on- „lets wat meer bij deze tijd zal passen”, verklaart hij. „De win kel was eigenlijk qua uiterlijk volkomen uit de tijd. En hoewel we de naam hebben voordelig en goed te zijn, wilde ik niet tot in lengte van dagen met de ou de inrichting doorgaan. Er is een nieuwe gezellige buurtwin- kel voor teruggekomen.” Eigenlijk komt die sluiting niet eens zo slecht uit, want in die zelfde periode moet heel Ne derland over op de euro. „Hoe wel ik er totaal niet tegenop zie”, haast Minderhoud zich te zeggen. „Komt het wel goed uit. Het personeel heeft toch een extra kluif aan dat omreke nen en wisselen.” De winkel Het projectplan is een beleids plan van het college. Het ge meentebestuur nodigt de inwo ners van Goes en andere betrok kenen van harte uit om hun me ning over dit plan te geven. In de komende periode volgt dan ook een intensief communicatietra ject met de betrokkenen. Eind ja nuari verschijnt er een Samen spel special en een aparte websi te over het project. In februari organiseert de gemeente een Het projectplan is een uitwer king van het Masterplan Binnen stad Goes. De gemeenteraad heeft op 18 mei 2000 het Master plan vastgesteld en opdracht ge geven om de projecten nader uit te werken. De eerste ideeën voor de binnenstad zijn in december personeelsleden, waarvan twee parttimers, voorzien Kees Min derhout en zijn vrouw een gro te groep klanten op de Beve- landen van vlees en vleeswa ren. De zaak heeft zich inmiddels gespecialiseerd in barbecue vlees pakketten in de zomer en gourmet en fondue schotels in deze tijd van het jaar. Die zijn compleet te bestellen, dus met sauzen en salades en zelfs de barbecue zelf kan gehuurd worden. Daarnaast begint Kees zich de laatste tijd steeds meer toe te leggen op gegrilde pro ducten. Maar natuurlijk kan men ook bij hem terecht voor lamsvlees, kant-en-klare soep en nasi of bami, zowel vers als bevroren. „We hebben een goede naam en daar willen we in blijven in vesteren”, besluit Minderhout. „Wekelijks hebben we tweedui zend klanten over de vloer. Dat wil toch wel wat zeggen. En nu in de nieuwe zaak blijven we ook met de nieuwe euro-prij- zen even goedkoop.” Tacoyo is geschikt voor iedereen, het is een goede training om stress te reduceren en om RSI te gen te gaan. De oefeningen kun nen op elk niveau worden uitge voerd. Tacoyo is ook voor de mu ziekliefhebber; ter ondersteuning van de oefeningen worden hoog tepunten uit zowel de klassieke- als popmuziek gebruikt. acties hierop is het projectplan nader uitgewerkt. Veel mensen hebben problemen met RSI (Repetitive Strain Inju ries) en ademhalingsproblemen. Tacoyo kan daar bij een uitkomst zijn. Voor bedrijven kan het inte ressant zijn om zo het ziektever zuim terug te dringen. “Tacoyo is bijzonder geschikt gebleken als bedrijfsfitness en stressmanage ment. Het accent ligt op het leren omgaan met stress en het verbe teren van het uithoudingsvermo gen”, weet Alex „Vorige week kreeg ik een reaktie, een kompli- ment van een druk bezet iemand die toch Tacoyo volgde: ‘Ik vond het leuk om te doen, ik heb er zelfs vergaderingen voor op zij ge zet, maar ik heb nu geen proble men meer met de ademhaling en ook het tintelende gevoel in mijn arm is weg’. Deze maand ben ik weer met een nieuwe training be gonnen en gedurende de eerste vijf lessen kan men makkelijk ins tromen. Er is nog ruimte over voor deelnemers. Tacoyo wordt gegeven in de gymzaal van school De Kring in Goes.” Meer informatie is verkrijgbaar bij Alex Hannewijk, Aartjeskreek 23, Goes, telefoon 0113 - 230685, e- mail: A.Hannewijk@12move.nl Alle prijswinnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht gekre gen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. ZATERDAG 19 JANUARI Arsenaaltheater, Vlissingen; Martin Simek, televisieop name ‘Simek op zondag’, 12 en 16 uur. GOES - De prijswinnaars van de kerstpuzzel die wij woensdag 19 december publiceerden zijn bekend. De goede oplossing, een beroemde zin uit de Gijsbrecht van Aemstel van Vondel, was: ‘O kersnacht schooner dan de daegen’. Uit honderden briefkaarten werden de volgende winnaars getrokken. Marja Priester-Cardon uit Nisse ontvangt twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Inge Mieras uit Goes wint de miniatuur van Yerseke’s Mosselman die Jacques Boonman uit Rilland ons ter beschikking stelde. Yannick Sohilat uit Kloetinge kan voorlopig gratis zwemmen met zijn tienbadenkaart van Sportpünt Zeeland. I (et boek ‘En tn’n Zuster die heet Kee’ van Kees Slager en Ruden Riemens is gewonnen door A. de Haas-de Kok uit Kortgene. Het boek een collectorsitem want het is in de winkel niet meer te koop - werd ter beschikking gesteld door de Culturele Raad Bor- sele. T.M. van Strien uit Kats ging naar de cabaretvo.orstelling AdéHadé van Jochem Meijer. De vrijkaartjes voor Zwemparadijs De Roompot in Kamperland zijn gewonnen door: J.J. Verschuure uit Kloetinge, R. Dingeman- se uit Oud-Sabbinge, L. van der Heul uit Oudelande, M. Witte uit Borssele, Mevr. Boone uit Wemeldinge, Ria Boonman uit ‘s-Hee- renhoek, J.C. Bilius uit Hansweert, C. Wisse uit Kruiningen, J. van Stel uit Kruiningen, C. Nieuwenhuijse uit Borssele, D. Boogert uit Waarde en de fam. Langenberg uit Krabbendijke. Het boek 'Natuur in Zeeland’, geschonken door boekhandel De Koperen Tuin in Goes, is opgestuurd naar J. Kuypers uit Hein- kenszand. Marjolein Boudewijn uit Kapelle, M. Mans uit Bieze- linge, H.A. Zwemer uit Kamperland, J.A. Cijsouw uit Goes, T. Schouten uit Goes, Albertina Warren uit Goes, E. Vuijk uit Hein- kenszand, Mevr. De Kok uit Goes, C.J. de Jonge-Stols uit Wemel dinge. SPORT OP MUZIEK TEGEN RSI EN STRESS oefeningen, staande oefeningen en we werken op plaats. Om som mige bewegingen wat intensiever te maken gebruiken we'gewich ten van vijfhonderd gram tot een kilo. En we werken op muziek. We starten met een warming-up, en daarna ruim twintig minuten oe feningen op de plaats. In het tus- sengedeelte doen we een soort ‘steigerung’; wandelen, dertig se conden looppas, twintig secon den sprinten en dat herhaalt zich drie keer. Daarna laten we rustig de hartslag onder de 120 slagen per minuut komen. Dan volgt het tweede deel van de training, 50/60 minuten met muziek. Daarna uitlopen, cooling down. Het laatste kwartier van de les be staat uit een specifieke ontspan ningsoefening. Dat moet goed ge daan worden, ontspannen. Het is een intensieve training en abso luut geen ‘zweverige training'. Het is fysieke inspanning afgewisseld met ontspanning. Het ontspan nen is gericht op ademhalings- techniek.” DONDERDAG 17 JANUARI Podium ‘t Beest, Goes; Théatre Espace, ‘Twillight’, 20.30 uur. was van oudjaarsdag tot 8 ja nuari gesloten voor de groot scheepse verbouwing. De nieu we Maros heeft een totaal an dere look: nieuwe vitrines, nieuwe tegelwanden, plafond en nieuwe koelingen. Maar de lage prijzen waar Maros be kend om staat, blijven dezelfde. De projecten uit het projectplan zijn ingedeeld in vier gebieden, namelijk de openbare ruimte, de ‘jonge’ stad, de Oostwal en de ‘buitenstad’. De openbare ruimte heeft betrekking op de pleinen en winkelstraten die onderdeel uitmaken van het monumentale winkelhart. Het belangrijkste speerpunt voor dit gebied is het weren van de auto uit de binnen stad waardoor de verschillende, vaak historische pleinen op een eigentijdse wijze ingericht kun nen worden. Het winkelgebied dient heringericht te worden waarbij verschillende voorstellen zijn gedaan voor bestratingsma- teriaal. De gemeente wil de bur gers en ondernemers hierover la ten mee adviseren door het aan leggen van proefstroken in de binnenstad met de verschillende bestratingsmogelijkheden. Kees Minderhout zit nu al bijna twintig jaar in deze zaak. De eerste twaalf jaar in loondienst, maar in 1993 deed zich de kans voor om franchisenemer te worden bij de enige Zeeuwse vestiging van deze landelijke keten. „En dat bevalt nog steeds prima. Ook de locatie, hoewel ik natuurlijk ook wel eens om me heen gekeken heb. Maar een goed alternatief voor dit pand heb ik nooit gevon den. Ach, en uiteindelijk zitten we hier naar onze zin. Klanten uit de verre omtrek weten ons te vinden. We hebben wel eens een actie gehouden waarbij klanten bonnetjes moesten in vullen. Dan blijkt dat je tot diep in Zuid-Holland en Brabant af trek vindt.” Samen met zeven Net na de feestdagen heeft Kees Minderhoud voor het eerst in jaren zijn zaak dichtgegooid. Maar voor een goede reden: na eigen lijk al bijna een kwart eeuw in een zaak met hetzelfde interieur te hebben ge werkt, krijgt zijn Maros sla gerij een nieuw uiterlijk. dergrondse parkeergarage te re aliseren en daarboven de vesten structuur terug te brengen door het doortrekken van het water. De buitenstad ligt buiten de voormalige, historische stad en beslaat het gebied rondom het Molenplein en het haven- en in dustrieterrein. Hier wordt een in richting voorgesteld van wonen en water, waarmee de relatie met het havengebied en de Ooster- binnenstadsdebat waar de uitge schelde wordt hersteld. ■h AG E N D A Naast het projectplan is er ge werkt aan een kwaliteitshand boek. Het handboek geeft het ge wenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte aan en be schrijft de uitgangspunten bij de herinrichting van de openbare ruimte. Het moet een naslagwerk worden voor alle (ver)bouwplan- nen aan winkels, woningen etc. die het straatbeeld beïnvloeden en tevens voor alle herinrich- tingswerkzaamheden van de straten en pleinen in de binnen stad. werkte plannen worden gepre senteerd en discussie over de verschillende projecten kan plaatsvinden. In deze periode is er ook een expositie van de pro jecten in een winkelpand in de Lange Vorststraat. Hier worden proefstroken van drie verschil lende soorten bestratingsmateri- aal aangelegd, waarover de pas santen hun mening kunnen ge ven. Door middel van opiniepei lingen wordt de mening van bur gers, ondernemers en andere be trokkenen gevraagd. Het is de bedoeling dat de nieuwe ge meenteraad voor de zomer een besluit neemt over het project plan. Iedereen kan meedoen aan Ta coyo. Want de oefening wordt zo aangeboden dat iedereen op zijn eigen niveau meedoet. Alex Han newijk (43), leraar Lichamelijke Opvoeding, volgde vanaf januari 2001 een cursus bij Taco Veldstra in Katwijk en is in september zelf Tacoyo gaan geven „Bij Tacoyo wordt een veelheid van oefenin gen gecombineerd met yoga en ontspanningsoefeningen. Alles wordt begeleid door aangepaste muziek. In Tacoyo worden zowel Oosterse als westerse technieken mét en door elkaar aangeboden. Te veel stress, spanningen en langdurige emoties hebben in vloed op het lichaam. Vaak uiten deze zich in blokkades in ons li chaam. Iedereen heeft wel eens last gehad van verschijnselen als hyperventilatie, spijsverterings- problemen, hoge bloeddruk, hoofdpijn, rugpijn, nervositeit of slapeloosheid. Door heel bewust inspannings- en ontspanningsoe feningen af te wisselen doet Ta coyo wat aan deze spanningsver- schijnselen. Intens bewegen wordt gevolgd door zelfcontrole, ademhalings- en ontspannings oefeningen. Het doel van Tacoyo is het verbeteren van figuur en houding, uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, meer fysieke en psychische energie en vooral: leer jezelf ontspannen. Er zijn romp GOES - TACOYO staat voor: Trainingen, Ademhaling, Conditie, Ontspanning, Yo ga, Omgaan met stress. Ta coyo is een uitgekiende trainingsmethode voor li chaam en geest; door de combinatie van totaaloefe- ningen en stressreductie krijg je niet alleen de beste conditie maar tegelijkertijd zorgt deze combinatie voor een optimale ontspanning. DOMBURG Badhotel, Dornburgseweg la, Kunstenaars De Glazen Pui, aqua- rel, coline, gemengde technieken en acryl. Dagelijks tot 23 uur. GOES \rtM, M. Smallegangesbuurt 65, Mqthisse Arendsen, olieverven. Alleen op afspraak tel. 0113-232291. Bloedbank, 's-Gravenpolderseweg 4a, Marlies Kempees en Co- linda van Meer, tekeningen en schilderijen 'Gestipt’. Ma, di. en do. van 14-20 uur. Vr. van 12-15.30 uur (t/m 22 januari). Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Mathisse Arendsen, olieverven. Wo. t/m za. van 13-17 uur. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Frank Halmans, ‘(al weer) elders’, ouder en nieuw werk. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Vincent van Limbergen, wandobjecten. HEINKENSZAND ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, Cursisten en klanten van 'de Quilte- rie, quilten. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. Gemeentehuis, Stenevate 10, Karlijn Haars, ‘Weg van het water’. Tijdens kantooruren. KAPELLE ABN-AMRO Bank, Biezelingsestraat 7, Lidia Schinkel, knipkunst. Ma. t/mvr. van9-16uur. Gemeentehuis, Kerkplein 1, Rachel en Oty, grafisch, abstract en figuratief werk. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. MELISKERKE Zijdemuseum, Dorpsstraat 3, ‘Vorstelijk gekleed', zijden feest- en bruidskleding van mode ontwerper Hak Stam. Ma. van 13-17 uur. Di. t/m za. van 10-17 uur. MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, Anda van Riet en Karina Leijnse, 'De on derkant van de kaai’. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel; pentekeningen, aqua rellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, spek steen en keramiek. Corrie Akkermans; olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen, keramiek en mergel. Ma t/m Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, ‘Tijd van rijmen en dich ten’, een selectie uit de collectie ‘Handschriften’. Ronald Mullié, ‘Ruis’. *222 Bruidsparen’, bruidsparen gefotografeerd door Jac. Dieleman (1945-1958). Ma. van 17.30-21 uur. Di. t/m vr. van 10- 21 uur. Za. van 10-13 uur. Zeeuws Archief. Hofplein 16, ‘Van familiezieken en hielenlik kers’, gedichten en rijmelarij door diverse Zeeuwen die door de eeuwen heen zijn geschreven. Ma. t/m za. van 9-17 uur. Galerie De Vier Gemeten, Lange Noordstraat 50, Jan Baartmans, Jos Croïn, Dolf Jaspers en Ewoud de Kat, ‘4 Zeeuwse expressio nisten’. Do. t/m za. van 12-18 uur (t/m 19 januari). Donorcentrum Jan Matenshuis, Noordbolwerk 33, Ria Verma zen, quilten. Ma. en wo. van 14-20 uur (t/m 21 januari). Galerie T’, Turfkaai 25, Sebastiaan Spit, schilderijen. Kunste naars van de M.A.S. Do., vr. en za. van 11-16 uur. GUL, Gravenstraat 63, Sebastiaan Spit, facetten. Do, vr. en za. van 13-17 uur (t/m 19 januari). lalerie Icon, Wagenaarstraat 16, tentoonstelling gewijd aan het leven van schrijfster Elisabeth Augustin. Wo. t/m za. en elke eer ste zondag van de maand van 12-16 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, ‘Over nachten’, kin- dertentoonstelling voor alle kinderen die wel eens bang zijn in het donker. Di t/m zo. van 12-17 uur. VLISSINGEN I )e Cilinder, Arsenaalplein, Bei-Ning, ‘Shorts don’t need to be long', korte films en video’s. Dagelijks 24 uur per dag (t/m 20 ja nuari). W-AK1Oranjestraat 4, Philippe JoséTonnard, 'Incubator-Icecu- bator’. Do. t/m zo. van 12-17 uur (t/m 20 januari). W//AK2. Oranjestraat 4, Peter Beyls, computerinstallatie. Do. t/m zo. van 12-17 uur (t/m 20 januari). raletïe El deSeo, Bellamypark 24, Georgette van Noppen, schil derijen Barbara Voit, sieraden. Wo. t/m za. van 13-18.30 uur (t/m 20 januari). Restaurant Brasserie Bleij, Bellamypark 16, Georgette van Noppen, acrylverfschilderijen in zwart/wit. Dagelijks. Begijn, Badhuisstraat 1, Leen van Duivendijk, schilderijen. Ma t/mvr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur.O De Piek, Vlissingen; Neuk, nederhop/hardcore, sup port: Fire at Will, hardcore, 22 uur. Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; NOG Ensem ble, werken van Ries, Doh- nanyi en Beethoven, 15 uur. 2000 gepresenteerd op een ideeënmarkt. Op basis van de gepresenteerde ideeën en de re- Stadsschouwburg, Middel burg; Dance Center Dazzle, wervelend dansspektakel, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Dance Center Dazzle, wervelend dansspektakel, 20 uur. VRIJDAG 18 JANUARI Arsenaaltheater, Vlissingen; Niet Schieten, try-out ‘Kwaad bloed’, 20.15 uur. ZONDAG 20 JANUARI Zorgcentrum Ter Weel, Goes; Koffieconcert van Chanykoor Het Veerse Scheepstuig, 10.30 uur. DONDERDAG 24 JANUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Jörgen Raymann, ca- baretprogramma ‘De foute grappen van een Surina mer’, 20 uur. Nederlands Hervormde Kerk, Wemeldinge; Martin Zonnebert, orgel, Marjolein de Wit, dwarsfluit en kin derkoor Jong VZOS, 19.30 uur. Zeeuwse Muziekschool, Goes; Concert ‘Pastorale - muziek en poëzie van en over het platteland’, 15 uur. WOENSDAG 23 JANUARI Dorpshuis De Burcht, Kwa- dendamme; Clown Flits en Lampie, ‘Schuddebuiken’, 14 uur. hPiB E. Kees Minderhout: ,,We hebben een goede naam en daar blijven we in investeren FOTO ANTON DINGEMANSE door Léon Janssens Centrum Goes op de schop

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 11