25 9 17 7 Een bijzondere kijk op... 18 30 Wintersport Actie EROTIEK BEURS *13 I i 3 De Bevelander verrast uw valentijn LEYSDREAM ROOSENDAAL alles70%> f Xjd- I 'w' CEES VAN LIERE BENOEMD TOT EERSTE BURGER OUTLET tot 90% KORTING voor eenj u '7 r/p-A/V. I- Tophoogte in Tibet KNALLER v.d. WEEK Ik ben Fabia. Oecumenische bijeenkomst Winterkoopjes in Goes Nu 20% KORTING Casual 7- 40% KORTING UITVERKOOP tot 50% kort/xa STERTEL ^^7 I OOG- '7/ 7 X f HEW. EX. woensdag 16 januari 2002 jaargang 53 nummer 3 De nieuwe klasse van •koda. EUROCAR GOES B.V. Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 31 a Cees van Liere, burgemeester van Noord-Beveland. VI Langevorst 68 - Goes Lange Kerkstraat - Goes VERWARMING BORSSELE - Een heerlijk win ters plaatje dit keer, ingestuurd door W. de Kok uit Borssele. Te zien zijn twee vogels die ineen gedoken tegen de kou schuilen in een boom. „De foto is geno men op 2 januari van dit jaar, toen alle bomen wit getooid waren door de vorst”, schrijft de maker ons. 'moet je nagaan wat voor unieke mogelijkheden deze gemeente heeft’ Lammetjes en muisjes Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere foto, gemaakt door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto ge maakt? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redac tie (postbus 5, 4460 AA in Goes). Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats afgedrukt. 's-Cravenpolder viert koninklijk huwelijk gemeente heeft. Tweeduizend ligplaatsen in alle havens in to taal, een prachtig natuurgebied aan de Oosterschelde en het water zelf en tal van leuke plek ken, ideaal voor fietsrecreatie. De mogelijkheden zijn talrijk.” Natuurlijk had de heer Van Lie re het geluk dat hij de kans had om als waarnemer de plek al te leren kennen. Tijdens de sollici tatieprocedure die tegenwoor dig overigens veel opener is, was al duidelijk dat de keuze op 'de Randstedelijke onpersoonlijkheid spreekt mij niet aan' Eén ding hoopt Van Liere wel. Dat zijn fiets, die speciaal aan- Valentijnsdag is van oudsher een feest dat mensen de gelegenheid geeft anderen er aan te herinne ren’dat er ook nog zoiets als lief de, respect, vertrouwen en erken ning is in het gewone leven. De honderden reacties die de redac tie voorgaande jaren binnen kreeg, getuigen van de behoefte aan een dergelijke herdenkings- of feestdag. Nagenoeg alle wen sen zijn toen afgedrukt in De Be velander. Al u ook vindt dat ie- gepast op zijn lengte, voor hem gebouwd werd, niet van eige naar verwisseld. Het heeft hem in België bijna een nationale bekendheid opgeleverd, maar helaas geen rijwiel. „De aanlei ding was wel grappig. Tijdens een toespraak in Sluis waarbij ik inging op de aanzienlijk ver minderde zakkenrollerij dankzij een preventieteam dat ik had opgericht, werd mijn fiets ge stolen. Hij stond niet op slot, want naïef als ik was, ging ik er van uit dat niemand zo’n fiets wilde. Helaas gokte ik mis. Ik ben benieuwd hoe mijn rijwiel het er op Noord-Beveland van af brengt.” Motorfreaks in Zeelandhallen ZA 19-1 .V. 14-24 U ZO 20-1 .V. 14-23 U Overlast door Coese ganzen Q. re re W X U) c <d CL O JE u 5T O ELLEWOUTSDIJK - In 't Kerkje van Ellesdiek vindt zondag 20 ja nuari weer een oecumenische bijeenkomst plaats. De overden king in Zuid-Bevelands dialect wordt gehouden door Mevr. Koos Rentmeester-Van Loenhoud uit Spijkenisse, die afkomstig is uit Ellewoutsdijk. Het thema is: Wor d’n euro van oans aollemille? De bijeenkomst begint om 14.30 uur. >cholen in de regio GOES - De Grote Markt is donderdag (17 januari) weer hele maal gereserveerd voor koopjesjagers. Traditiegetrouw houdt de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) dan haar winter koopjes markt in een verwarmde tent op de Grote Markt. Een deel van de Goese winkeliers zal zich vanaf 8 uur ‘s mor gens op de Grote Markt bevinden met zijn kraam of kramen boordevol met aantrekkelijke koopjes. Het aanbod is als altijd zeer gevarieerd: van onder- en bovenmode voor jong en oud tot schoenen, haarspeldjes en andere aantrekkelijke spullen. De verwachting is dat het, net zoals voorgaande jaren, al vroeg een drukte van belang zal zijn. De koopjesmarkt duurt tot 16 uur. Grote Kade 40-42a Goes KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur O) u c o u <v re O hem zou vallen. Van Liere zelf is niet zo te spreken over deze nieuwe manier van selecteren. „Dat blijkt nu al in Best en in Vlaardingen. Dat zijn de eerste gemeenten waar door middel van een referendum gekozen gaat worden. Het aantal kandi daten is lager. Je moet nu als kandidaat je gaan profileren naar de bevolking toe. Maar hoe doe je dat als de inwoners je niet kennen omdat je van elders komt. Gelukkig heb ik nog niet met deze kwestie te maken ge had.” JANUARI 2002 KERAMISCHE KACHEL De winterschilder is er weer! ZIE VOOR ANDERE SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN VERDER IN DEZE KRANT NENBROEK> dan ook! - laat ons dat dan weten door onderstaande bon in te stu ren. De twintig meest in het oog springende wensen voor een an der maken kans op een prijs. Een jury beoordeelt de inzendingen, onze adverteerders geven ca deautjes weg. Uiteraard is Valen tijnsdag ook een groot feest voor verliefden. Dus als u een stille lief de hebt of uw gevoelens niet zo goed kan verwoorden, laat het ons dan weten. Wie weet wat de redactie nog voor elkaar kan krij gen... Laatste 3 dagen UNITED COLORS OF BENETTON. Nieuws van de provincie Kortom, het waren moeilijke tij den voor Noord-Beveland en dat had uiteraard zijn weerslag op de hele organisatie. Maar daar is de afgelopen tijd hard aan gewerkt. Een nieuw ma nagementteam, een nieuwe se cretaris en een voorlichter met als nieuwe kapitein Cees van Liere moeten de zaak kunnen vlottrekken. En daar heeft laatstgenoemde alle vertrou wen in. „De klant moet centraal staan. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de inwoners, maar ook de toeristen en de onderne mers zijn een belangrijke doel groep. Moet je nagaan wat voor een unieke mogelijkheden deze den of als in Kortgene de ha venfeesten losbarsten. In de af gelopen tijd heb ik daar veel tijd voor uitgetrokken, bewust maar ook om ontspannen te genieten en het had zijn weerslag onmid dellijk. Op de nieuwjaarsrecep tie van dit jaar waren enkele honderden mensen tegen nog geen vijftig vorig jaar. Boven dien heb je in een kleine ge meente daadwerkelijk een por tefeuille en kun je dus het be leid beïnvloeden. Daarnaast biedt de gemeente nog veel an dere voordelen. Sociaal geogra fisch is het doordat het een voormalig eiland is, een een heid. Verder kan op toeristisch, economisch en cultureel gebied nog veel ontwikkeld worden.” GOESE WINKELIERS HEBBEN DONDERDAG 17 JANUARI SUPER KÓÓÓÓPJES OP DE WINTERKOOPJESMARKT VAN 8.00 TOT 16.00 UUR OP DE GROTE MARKT Deze bon versturen naar: Redactie De Bevelander - Postbus 5 - 4460 AA - Goes LET OP: UITERLIJK 30 JANUARI MOET DEZE BON IN ONS BEZIT ZIJN. Vermeld in de linkerbovenhoek: "Valentijnsdag". NIEUW!! INTIEMTHEATERü DE aller Dat hij in Noord-Beveland niet in een gespreid bedje is geko men, beseft de heer Van Liere maar al te goed. Na de samen voeging van de voormalige ge meenten Wissenkerke en Kort gene boterde het lange tijd niet op ambtelijk niveau. Managers die niet door één deur konden, de secretaris vertrok na interne problemen, een wethouder moest haar functie neerleggen. Op zoek naar een baan? HEINKENSZAND - De bergbeklimmer Hans van der Meulen was de eerste Nederlander met vier ‘8000-ers’ (bergen van meer dan achtduizend meter hoogte) op zak. Vrijdag (18 januari) spreekt hij in De Stenge over zijn ervaringen in Ti bet: het onherbergzame land van eindeloze groe ne hoogvlaktes en in drukwekkende Hima- layatoppen. Van der Meulen trok in 1998 door dit land met maar één doel voor ogen: de beklimming van niet minder dan twee ‘8000-ers’. Op uitnodi ging van de culturele werkgroep Borsele neemt hij zijn publiek mee in een audiovisuele presentatie over deze tocht. Verder wordt de video ‘De sherpa’s van Nepal’ vertoond. Die laat een mooi beeld zien van het volk dat constant een balans zoekt tussen de eeuwenoude tradities en invloeden van de moderne tijd. Aan vang 20 uur, toegang 7 euro. Kaarten zijn te reserveren bij het Vrij- willigershuis Borsele: 0113 - 311 999. GOES - Heeft u iemand die u bij’zonder aardig vindt en die het zeker verdient om eens uitgebreid in het zonnetje gezet te worden? Net als vo rige jaren houdt De Bevelan der weer een actie waarbij stille liefdes en grote vriend schappen centraal staan. WISSENKERKE - Hij is figuurlijk gezien de hoogste man op Noord-Beveland, maar misschien ook wel in letterlijke zin, want met zijn 1.96 meter is Cees van Liere bepaald geen kleine jongen. Per 1 januari van dit jaar werd hij officieel in dit ambt benoemd voor de gemeente Noord-Beveland. Hij heeft er zin in, Noord-Beveland was een bewuste keuze en is ook een plek waar hij zich snel thuis zal gaan voelen, ver wacht hij. Tussen en met de inwoners er iets van ma ken, zo luidt de heer Van Liere zijn ambtsperiode in. door Marja Minnaert Cees van Liere is een Zeeuw en daarmee is Noord-Beveland een van de weinige Zeeuwse ge meenten met een eerste burger uit de eigen streek. Van Liere werd geboren in Bruinisse en groeide er op in een vissersge- zin. Daar was hij ook wethou der en loco-burgemeester. Be gin jaren tachtig werd hij burge meester van de Brabantse ge meente Putte aan de Belgische grens om in 1995 over te stap pen naar de volgende grensge meente Sluis-Aardenburg. De afgelopen zeven maanden was hij al waarnemend burgemees ter op Noord-Beveland en deze ‘stage-periode’ was een mooie kans om de mensen en hun omgeving beter te leren ken nen. „De bewuste keuze voor deze gemeente is ingegeven door een aantal omstandighe den. Ik wilde graag burgervader in een plattelandsgemeente zijn en als het even kon ook nog het liefst een Zeeuwse”, vertelt de kersverse burgemeester. „De Randstedelijke onpersoonlijk heid spreekt mij niet aan, ik be weeg me graag tussen de men sen. Als burgemeester ben je het boegbeeld van je gemeente en dat kun je alleen maar zijn als je weet wat er leeft. Ik zorg er dan ook voor dat ik er bij ben als de Kamperlandse onderne mers een playbackshow hou- nu2495€ Stuur deze bon in en i maak kans om een van de j vele prachtige cadeaus weg te geven Naam: i. Stuur daarom de bon in en uw wens voor een ander wordt ge plaatst in dit blad. Of uw Valentijn wordt beloond met een cadeau mand in uw omgeving extra aan- van één van onze adverteerders! dacht verdient - om welke reden meeste verschillende stands! meeste, mooiste shows, live piercing+tattoo, 3 pri- v e stripsters! Amerikaan-lapdans! LAAGSTE ENTREEPRIJS! INTERNET: WWW.EROTICFAIR.NL A 'w ’l i l f FOTO ANTON DINGEMANSE (advertentie) FOTO W. DE KOK Wil graag een Valentijnscadeau geven aan: (advertentie) ■i Woonplaats: Telefoon 's avonds: Woonplaats: Telefoon 's avonds: 1MB O o 2000 watt, energiezuinig met thermostaat MET EIGEN SERVICE- EN REPARATIESDELING Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 (uitgezonderd nieuwe collecties) LANGE KERKSTRAAT 41 - GOES - TELEFOON 0113-270025 Nieuw boegbeeld voor Noord-Beveland Adres. I Telefoon overdag: I i Naam: Adres: I Telefoon overdag: omdat (schrijf in een paar zinnen de reden op. Als u geen reden heeft hoeft u natuurlijk niks op te schrijven: I I I r r/ji 1 I T ja if <7 ah I I I 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1