5 7 7 Een bijzondere kijk op... Sa'Viocu: Van 5 euro, 10 Miljoen maken 20 E Uw nieuwe Gouden Gids is ilj oenen waard 13 rl Pleegzorg op tournee ZEELAND - In de eerste drie maanden van 2002 maakt de reizende tentoonstelling over pleegzorg ‘Samen wonen in een pleeggezin. Samen bouwen aan de toekomst.’ een tournee langs verschillende bibliothe ken in Zeeland. Van 8 januari tot en met zaterdag 26 januari staat de tentoonstelling in de Zeeuwse Bieb aan de Kous- teensedijk in Middelburg. Via deze interactieve tentoonstel ling maken kinderen en vol wassenen kennis met zes kin deren die in een pleeggezin wonen. Aan de hand van teke ningen, foto’s dia’s, schuifjes, 18 Het k iivql 20 tot 50% STEÜTEL Grote prijs bij december Pakjesactie Met een gebrek toch een volwaardig bestaan Ve X' II FEESTCAFÉ KIEKIERIS De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. DE BEL DE a I ERIC UIKEB SER OPTIEK STEFAN APRÈS SKI I SPUITJE Korting op de gehele en mooie collectie. 32SSC O Q O Belangenvereniging kabelgebruikersgroep zeeland EXTRA KORTING UITVERKOOP ■’5 woensdag 9 januari 2002 jaargang 53 nummer 2 Uitgebreid colofon: zie pagina 13 Het Internetadres van de vereniging is www.kggz.nl 4 17 De beste specialisten voor uw huis Yerseke: bent u deze maand de gelukkige Kleintjespagina I Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Zeeland - Sinds kort is Zeeland een belangenver eniging voor kabelgebruikers rijker. Door veel vragen en problemen op dit gebied was de tijd hiervoor rijp. De vereniging hoopt op de aanmel ding van veel leden om zo samen sterk te kunnen staan. 222 bruidsparen aan de muur AMZ Kerstreis AJ. van Dijke uit Colijnsplaat Ilse de Groot uit Middelburg een plezier kunnen doen met deze keukencheque,” zegt de heer Kole „want in onze mooie woning hebben we geen keu ken nodig.” Langs deze weg wordt zoon Bram wellicht nog een keer de geluksvogel die hij altijd al is. Beauty arrangement Capital Sports: J.L. Dekker uit Hoedekenskerke J. de Jongh uit Meliskerke V. Damme uit Hoedekenskerke A.W.A. Kolen uit Middelburg P.M. Remijnse uit Kamperland Gratis Toegangskaart Indoor Zeeland: K.J. de Koeijer uit Middelburg J. Basie uit Middelburg P. Mensing uit Middelburg M. Pel van Maarsseveen uit Goes D.W. Thijssen uit Goes Vrijkaart voor zwemparadijs de Parel in Domburg: N.M. Hartsema uit Vlissingen B. Naaktgeboren uit Oost-Souburg Thea Coppoolse uit Koudekerke Vrijkaart voor zwemparadijs de Roompot in Kamperland: A.P Goeree uit Ellewoutsdijk A.E.J. de Jong uit Heinkenszand R Jansen uit Hansweert. De andere prijzen in deze de cember Pakjesactie zijn gewon nen door: de enige zijn en moeilijk hun persoonlijke problemen kun nen bespreken met de omge ving. Het kan een bevrijding zijn om dan met lotgenoten te kunnen praten”, aldus Westveer. Vanzelf wordt een andere be langrijke functie van de Ango duidelijk, het lotgenotencon tact. De Bevelandse afdeling or ganiseert twee keer per jaar een informele ontspanningsbijeen- komst, meestal gecombineerd met de algemene ledenvergade ring. Een gezamenlijke maaltijd Vanaf haar balkon aan de West- wal heeft mevrouw Verlinde- Van Burgeler een mooi uitzicht op de oude binnenstad van Goes. Zeker als de wereld be- Deze week: De Bevelander woordzoeker De foto die mevrouw Verlinde - Van Burgeler opstuurde „is uit dekt is onder een witte deken is het uitzicht net een kerstkaart. klepjes en een vragenspel ont dekken de bezoekers hoe het is om niet thuis te wonen naar in een pleeggezin of hoe het is om een pleegzusje of pleegbroertje te krijgen. een serie sneeuwgezichten van de oude binnenstad van Goes. Op een woege morgen ge maakt, toen de stad nog in rust was.” Chris Timmermans is voorzitter van de vereniging. Samen met nog 2 anderen vormt hij het bestuur, daarnaast zijn er enkele adviseurs. Er zijn nu al 150 leden, maar Chris hoopt op nog veel meer aanwas. Voor de prijs van een lidmaatschap hoeft men het niet te laten, want voor 15 gulden per jaar is men al lid. Volgens Chris Tim mermans kan de vereniging bij een groter ledenaantal een ju rist en advocaat in de arm nemen, waardoor de gebruikers nog sterker zullen staan. Over deze en andere wagen is de vereniging al in contact met Zeeland Net. De besprekingen verlopen goed en op sommige punten is al resultaat bereikt. KNWU wielerkalender 2002 E (D rc o. (A ■o Trouwen doe je goed... o O O u o Nog 4 dagen Vul snel de kaart uit uw nieuwe Gouden Gids in en win Miljoenen Het maakt echt meer kapot dan je lief is Uit handen van Pieter Karman, bladmanager van De Bevelan der en de Faam Vlissinger ont vingen de heer en mewouw Kole deze week een cheque ter waarde van maar liefst 4.000 gulden, sinds 1 januari 1815 euro. Deze cheque werd be schikbaar gesteld door SSK Keukens uit Kapelle. De heer en mewouw Kole hadden tot nu toe nog nooit geluk met dit soort acties. Dit geluk hebben ze een generatie doorgegeven „Onze zoon is een echte ge luksvogel,” vertelt mewouw Kole „Als er een actie bij de sla ger is, dat iedere honderdste Redactie: (0113) 274 020 met een verloting of een bingo of een optreden. Natuurlijk al tijd in een locatie die toeganke lijk is voor mensen met een handicap. „Ieder jaar doen we iets anders. Vorig jaar was het een Zeeuwse boerenbrood maaltijd. Alle leden zijn daar voor uitgenodigd.” Ango is een vereniging voor alle leeftijden. Op de Bevelanden is het jongste lid vier jaar, de oud ste twee en tachtig. Een groter ledenaantal kan <ie daadkracht van de vereniging vergroten, Zelf raakte Wim Westveer uit Kruiningen veertien jaar gele den arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. „Ik liep daarna overal tegen een geslo ten deur. Problemen met het GAK, met de verzekering, het bekende verhaal. Een kennis vertelde met toen van de ANIB, een van de voorlopers van de Ango en nadat iemand langs kwam en samen met mij de pa pieren invulde, begon er einde lijk enige orde in mijn zaken te komen. Ik ben lid gebleven en uiteindelijk op de stoel van se cretaris beland.” Inmiddels zijn de meeste door zijn weekse da gen gevuld met het secretari aatswerk. De Ango ontstond in 1999 door een fusie van de ANIB, GON en AVON. Belang rijkste doelstelling is het opko men voor mensen met een han dicap. Door bijvoorbeeld con crete adviezen op maat. Mede werkers van Ango hebben ken nis van de wettelijke regelingen, die de basis vormen van de meeste verstrekkingen. Verder kan er geadviseerd worden over belastingkwesties, de Algemene Delta-actie Delta Nuts is een actie gestart voor het digitaal doorgeven van meterstanden en rekeningoverzichten. Delta Nuts, het moe derbedrijf van ZeelandNet, had van 1 november tot eind de cember 2001 een actie om klanten te werven. Als klanten in deze actieperiode een abonnement op Internet wilden, konden ze een gratis modem en aansluiting krijgen. Het abonnement zou dan via ZeelandNet gaan nota zou wor den verrekend via Internet. De mensen die al abonnee zijn bij ZeelandNet krijgen ter com pensatie van de Delta- actie het aanbod een jaar lang dubbele snelheid om te Internetten voor de prijs van het huidige abon nement. De mensen die niet mee willen doen krijgen niets en zijn in feite duurder uit. Iedereen die als vaste abonnee meedoet krijgt in december 2002 een mail, waardoor de gebruikers die nu een 128kb huurmodem hebben, veel meer moeten gaan betalen. Gratis modem De heer Timmermans zegt dat er onder gebruikers een veel heid aan wagen en problemen bestaat. De vereniging wil zich sterk maken voor zijn leden. Nieuwe abonnees kunnen op termijn duurder uit zijn omdat ze meer kilobytes moeten gaan afnemen dan ze nodig hebben. Sommige gebruikers hebben nu een huur- of koopmodem, maar nieuwe abonnees krijgen hem gratis. Eén van de proble men die nu leven is het feit dat bijvoorbeeld de helpdesk niet goed werkt. Er is verder een grote verhoging van prijzen en de installatiekosten voor nieuwe abonnees wordt per 1 januari aanstaande 300 Euro in plaats van het oude tarief van 275 gul den. Het duurt soms lang voordat storingen worden opgelost. Som mige gebruikers hadden net een koopmodem gekocht toen bleek dat het in bruikleen verstrekt zou worden. DELSCHER Graveren doen wij GRATIS! Het ledennetwerk versterken en persoonlijk contacten gaan on derhouden zijn de goede voor nemens van de bestuurders voor het komende jaar. „We willen het ledenbezoek aan huis weer op gaan pakken. Dan krijg je een beter inzicht in de speci fieke problemen van de leden en kun je ze advies op maat ge ven of doorverwijzen naar de juiste instanties. Daarnaast hebben mensen met een handi cap al zo vaak het gevoel dat ze maar biedt ook meer mogelijk heden voor ontspanningsactivi- teiten. Door de drukke secreta- riaatswerkzaamheden kwam Westveer nauwelijks toe aan het organiseren daarvan. De nieu we taakverdeling ontlast hem en dat komt de Ango zeker ten goede. Meer over de Ango is te vinden op www.handicap.nl. De Beve landse afdeling is te bereiken via tel.nr. 227759 of 382867 (na 15 uur) of e-mail naar: wesniek- rui@nl.packardbell.org. klant gratis vlees krijgt, dan is hij ook meteen de honderdste klant.” In december hebben de Kole’s een nieuwe stoel besteld bij Pieterse in Wemeldinge. Daarbij kregen ze een kans- kaart voor de december Pakjes actie van de Middenzeeuwse huis-aan-huisbladen Bevelan der en Faam Vlissinger. Deze kanskaart bleek goed te zijn voor de hoofdprijs, die afgelo pen maandag overhandigd werd. De heer Kole heeft maar liefst dertig jaar bij de firma Karelse gewerkt. Hij begon toen de fir ma nog alleen in Yerseke geves tigd was, en verhuisde met het bedrijf mee naar Goes. Na zijn pensionering, zo’n vijf jaar ge leden, is het echtpaar weer te rug naar hun ‘roots’ verhuisd, naar Yerseke. „Onze zoon Bram werkt nu ook bij Karelse. Maar hij woont nog wel in Yerseke.” Vertelt mevrouw Kole. Met de verhuizing naar Yerseke nam het gelukkige echtpaar zijn in trek in een bejaardenwoning die van alle gemakken voorzien is. Zo hebben zij zelf geen keu ken, maar betrekken ze hun maaltijden van een centrale keuken. „We gaan eens met on ze zoon Bram praten, wie we Bijstand of hulp geboden wor den als er problemen met ver zekeringen zijn. Daartoe heeft Ango een landelijk adviespunt, waar leden een beroep op kun nen doen. Daarnaast kan het Ango-fonds kan in dringende gevallen direct financiële hulp bieden. Als bijvoorbeeld de be staande molens te langzaam malen en mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. „Be schouw het als een ouderwetse vorm van burenhulp”, legt Wim Westveer uit. „Er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit gebeurt. Mensen met een han dicap zitten vaak niet in de situ- nu zijn alle posities weer bezet, atie dat ze over een goed gevul de spaarpot beschikken en de traplift, het speciale bed of de aangepaste computer voor de studie hebben ze wel onmid dellijk nodig. Dan springt het Ango-fonds bij.” De regionale afdeling voor Noord- en Zuid-Beveland pro beert daarnaast ook nog wat aan de versterking van de on derlinge contacten te doen. Het was even moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden, maar Bezorgklachten: (0113) 274 000 BIBb'O/) I De heer en mevrouw Kole uit Yerseke zijn respectieve lijk 75 en 70 jaar jong. Tot nu toe hadden zij nog nooit een prijs gewonnen, waar mee dan ook. Maar dit keer mochten ze de hoofdprijs in ontvangst nemen. De ge lukkige Yersekenaren ont vingen een SSK keukenche que van maar liefst 4.000 gulden. Naar schatting is tien procent van de Nederlandse bevolking functiebeperkt. Toch is bij de Bevelandse afdeling van de Algemene Nederlandse Gehandicap ten Organisatie, de ANGO, bij lange na niet dit deel van de Bevelandse bevolking lid. Waarschijnlijk door een gebrekkige naamsbekendheid, maar daar wil het kersverse bestuur in het nieuwe jaar iets aan gaan doen. Want mensen met een chronische ziekte of een handicap komen in het dagelijks leven heel wat juri dische of praktische obstakels tegen. „Er is nog veel om voor te strijden”, aldus secretaris Wim Westveer. o o s o BEW. EX. L' <iS5* 1 zaterdag 12 januari: zaterdag 19 januari: zaterdag 26 januari: Door Trea Borghstijn. Wim westveer:,.Beschouw het als burenhulp". FOTO TANNIE DE JONGE (advertentie) (advertentie) LANGE KERKSTRAAT 41 - GOES TELEFOON 0113-270025 •■M 0) CU N N Q. b. tv ■o c ■M ra ts <p bekend van de bit: “Pizzahut" Variluxspecialist Q} V) a— 6 (advertentie) (wo. 9 jan. t/m za. 12 jan.) (advertentie) (advertentie) Dorpsstraat 92 4451 AC Heinkenszand 0113-563214 januari Ut' LV, door Marja Minnaert Grote Markt 11-13 Goes Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Lii" wie slikt dit? Marktstraat 16 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek om ook oom op internet: www.kiekieris.nl Kom mot do stoffontoxi Perzische er Oosterse ’apijten Speciaalzaak SAROUK KONINGSTRAAT 9 GOES TEL 0113-227101 b b b b 5 O c sl b b O 6 O ?- b b

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1