Provincie Zeeland Achter de computer WINTEROPRUIMING 4? Tweedehands kleding nu: 50% KORTING 100% garantie «FT-DOmR 2 stuks halen 1 stuk betalen* Gratis figuur-analyse! 0118-633601 ’Versterckt Zeeland’ ft nu kortingen tot Wij starten met onze AAZET KOZIJNEN in november en december Mteife M Ueraan iftsïteïJ Werk aan de weg Langs de weg van Hulst naar de Kanaalzone, tussen de rotondes Drieschouwen en Derde Verkor ting wordt een parallelweg aange legd. De lengte van de weg wordt vijf kilometer, de breedte is 3,50 meter. De weg komt aan de zuidkant van de sloot langs de hoofdrijbaan. De aansluitingen op de Eerste en Tweede verkorting komen te vervallen als de zuide lijk parallelweg klaar is. Door de uitvoering van het werk moet rekening worden gehouden met oponthoud. Om het werkverkeer te kunnen geleiden worden ver keerslichten geplaatst bij het zand- en gronddepot. Op wegge deeltes waar wordt gewerkt is een maximumsnelheid van 50 km per uur van toepassing. Als aan de zijwegen wordt gewerkt zullen deze tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt tijdens die werkzaamheden via borden om geleid. De aanlegkosten van de parallelweg met bijkomende wer ken bedragen ruim een miljoen euro. Schelde Nieuwsbrief Commissie Fotokijkdag De opvolging is gerealiseerd. Onze zaak wordt voortgezet! Over 3 maanden komt onze opvolger. Tot die tijd kunt u nog profiteren van hoge kortingen op de gehele en mooie collectie. Perzische en Oosterse Tapijten Speciaalzaak SAROUK KONINGSTRAAT 9 GOES TEL.0113-227101 I ■■"Officiële Mededelingen het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij Diversen Milieu SiBföËRy] Graag tot ziens in de winkel: Wü zün open: woensdag I O-17 uur - vrijdag I O-17 uur zaterdag 10-16 uur tussen 12-13 uur gesloten Regeling provinciale belastingen en Mandaatsbesluit College van Gedeputeerde Staten van Zeeland Vergunning Arrow Terminals BV Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit de samenleving. In het beleidsplan Bytes bits in de Zeeuwse Delta geven Gedeputeerde Staten aan wat de positie van de provincie op dit terrein is en hoe het streven naar een toenemende bewustwording, deelname en toepassing van ICT door burgers, overheden en instellingen kan worden gerealiseerd. Alles op het gebied van: Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 50/2001 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Zusterstraat 3 - Goes Tel. 0113-230726 T Hoofdstraat 55. Ovezande Telefoon: 01 13-655557 Nieuwe- en Tweedehands Baby- en Kinderkleding Sunss /Figure. VLAANDEREN KACHELS HULST .‘«’S wsmvliet BEL NU «'Sfc - 5T Si 3 Woensdag 12 december 2001 DE BEVELANDER 5 1 Abdij Nieuws Beüutgüjk inzet - voorhaarden kachels sierschouwen sfeerhaarden Gedeputeerde Staten van Zee land maken bekend dat de Rege ling provinciale belastingen als mede het Mandaatsbesluit Colle ge van Gedeputeerde Staten van Zeeland als volgt zijn gewijzigd: Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2002. Beide verordeningen zijn bekend gemaakt in het provinciale blad. De verordeningen liggen ter inzage bij: Beide wijzigingen houden verband met de invoering per 1 januari 2002 van de euro. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Arrow Terminals BV een vergunning Wet milieu- ledereen kan tegen betaling van de verschuldigde leges afschrift krijgen van de stukken. provincie een echte ‘bestseller’. In twee jaar tijd zijn er vierdui zend exemplaren van verkocht. De derde druk omvat 140 pagi na’s (A5-formaat) en is te koop voor 15,00/€ 6,80. beheer met voorschriften ter bescherming van het milieu ver leend voor het op- en overslaan, breken, sorteren en verpakken t van ijzerlegeringen. De verande ring betreft het op- en overslaan van chemicaliën in vaste vorm. De vergunning ligt van 14 decem ber 2001 tot en met 24 januari 2002 ter inzage bij de Direc tie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren (van 24 december 2001 tot en met 1 januari 2002 is de directie gesloten) en in het in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur (op 24, 25 en 26 december 2001 is het gemeentehuis gesloten). Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs De natuurhistorische reeks is vorig jaar gestart. Het eerste deel, Tussendijks, en het tweede deel, Het grote blauw, zijn uitge voerd in kleurendruk en geschre ven door RJ. Swiers. Een andere natuuruitgave is De toestand van de Zeeuwse natuur, 52 pagina’s, auteur A. de Jong. Te koop of bestellen Alle hiervoor genoemde delen zijn te verkrijgen in de boekhandel, maar ook te bestellen bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Zeeland in de Vroege Middel eeuwen, auteur T. Polderman. niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen tot en met 25 januari 2002 tegen de vergunning be roep instellen bij de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De vergunning wordt op 26 janu ari 2002 van kracht, tenzij over eenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto arti kel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Een evenwichtige groei en een duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse samenleving zijn uit gangspunten van het provinciaal beleid. Informatie- en communica tietechnologie biedt goede moge lijkheden om aan de realisatie van deze doelstelling bij te dra gen. Naast het mede realiseren van provinciale beleidsvoorne mens kan ICT ook een bijdrage leveren aan verbetering van de dienstverlening en efficiency in verschillende sectoren. GS ach ten het van belang dat instellin gen en organisaties waarmee de provincie een budgetsubsidierela- tie heeft kunnen meegroeien met de ontwikkelingen op ICT-gebied. Beleidssporen De nota Bytes bits heeft tot doel de samenhang van het externe ICF-beleid van de provin cie in kaart te brengen. In de nota is het Europees en nationaal beleid opgenomen en zijn doel stellingen geformuleerd. De be leidssporen die tot de doelstelling moeten leiden zijn: het stimuleren van initiatieven van derden; het verbeteren van de eigen dienstverlening; het versterken van de politiek-democratische functie het tegengaan van een tweedeling van de informatie maatschappij. Ontwikkelingen De eigen dienstverlening van de provincie met behulp van ICT kan op vrijwel alle beleidsterreinen worden verbeterd. Dat betekent dat de provincie het goede voor beeld moet geven. Daar wordt aan gewerkt: op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en economie worden initiatieven ont wikkeld en in gang gezet. Samenwerking met andere over heidsinstanties of bedrijven kan eveneens een positieve bijdrage leveren. Een voorbeeld daarvan is Zeelandpoort. Samen met het merendeel van de Zeeuwse ge meenten wordt aan de ontwikke ling hiervan gewerkt. Het wordt een soort centrale ontmoetings plaats van gelijksoortige informa tie, vergelijkbaar met een ‘zoek machine’. Wie zoekt naar 'Ture luur’ kan dan in een oogopslag zien wie er bij dit gebied betrok ken zijn en op welke manier. Praktijk Het gebruik van Internet biedt goede mogelijkheden voor bur- Salade, Huzaar, vis, luxe hapjes, buffet Leuk kerstidee al vanaf 1 persoon. Uw slager André Cranberrypaté 100 gram 2,49 €1,13 Iedere donderdag en vrijdag 2 gegrilde kippen voor 12,50 €5,67 Reacties Wie wil reageren op de inhoud van de conceptnota Bytes bits kan dit doen door in te spreken aan het begin van de vergaderin gen van Statencommissies welke de tweede week van januari wor den gehouden. Schriftelijke reac ties kunnen tot 5 januari 2002 worden ingediend bij Gedeputeer- Andere uitgaven Eerder verschenen delen in de cultuurhistorische reeks zijn: Hoog van de toren, kerken in Zeeland tot 1900, auteur M.P. de Bruin; Zeeland in de prehistorie, auteur drs. J. Jongepier; Zeeuwen te water, sporen van een maritiem verleden, Zilt en zoet, sporen van watergebruik in Zeeland, Zeeuwen tegen het water, sporen van de waters taatsgeschiedenis in Zeeland, van de auteur J.J.B. Kuipers; De Romeinen in Zeeland, onder de hoede van Nehalennia, auteur ir. J.A. Trimpe Burger; Versterckt Zeeland, auteurs P. Stockman en P. Everaers; Van schandsteen tot straatkapel, auteurs J.J.B. Kuijpers en P. Sijnke; Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Witkam (tel. 0118- 641749). ACTIE - ACTIE - ACTIE Roerbakvlees Kalkoenfilet Verse groenten Heerlijk gekruid 1000 gram 10,- €4,54 ACTIE - ACTIE - ACTIE Opvragen De conceptnota Bytes bts kan worden opgevraagd bij het infor matiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. De nota kan ook worden geraadpleegd via de web-site van de provincie: www.zeeland.nl Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. de Staten van Zeeland, Postbus 153, 4330 AD Middelburg. Begin december 2001 verscheen nummer 29 van de Schelde Nieuwsbrief. Het Schelde Infor matiecentrum geeft dit kwartaal blad inmiddels al zeven jaar uit. Doel van de uitgave is om bij de Schelde en Westerschelde be trokken professionals (overheden en bedrijfsleven) en geïnteres seerde burgers, zowel in Neder land als Vlaanderen, op de hoog te te houden van betrouwbare en gedegen informatie over het wel en wee van deze riviermonding in al zijn facetten. Nummer 29 gaat onder andere over de plannen voor windmolens in de Westerschelde-monding, de zorg voor natuurwaarden bij het versterken van de dijken en de uitvoering van de Kaderrichtlijn in Vlaanderen. Daarnaast zijn er wat 'lichtere’ rubrieken, waaronder ScheldeNieuws met beknopte informatie en verwijzingen naar contactpersonen. De nieuwsbrief kan gedownload worden via www.scheldenet.nl. Aanmelding voor een gratis abon nement is mogelijk door een berichtje aan het Schelde Informatie Centrum, Postbus 8039, 4330 EA Middelburg, tel. 0118-672293. Aanmelden via E- mail kan ook: sic@rikz.rws.minvenw.nl De Provinciale Planologische Commissie (PPC) vergadert op woensdag 19 december, aan vang 14.45 uur. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Mid delburg. Het is de laatste vergadering van de commissie in deze vorm. Volgend jaar wordt de commissie samengevoegd met de PCMW en wordt de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid gevormd. Op de agenda staan onder ande re de Integrale Visie Deltawateren, stand van zaken Westerschelde Container Termi nal en de veranderingen VROM organisatie -RO aspecten. De vol ledige agenda en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie. Zaterdag 15 december, van 11.00 tot 16.00 uur, wordt in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg, een Regionale Foto kijkdag gehouden. Het is de be doeling dat mensen uit heel Zee land en daarbuiten met oude foto’s, negatieven, prentbriefkaar ten etc. naar het Zeeuws Archief komen. Deskundigen op histo risch, fotografisch en restauratie gebied zijn aanwezig om foto's te bestuderen en er informatie over te geven. De initiatiefnemers van deze dag, het Nationaal Fotoge- nootschap en het Zeeuws Archief, zijn geïnteresseerd in al dit materiaal omdat het mede kan bijdragen aan de vervolma king van de Zeeuwse geschiede nis. Verder informatie over deze dag wordt verstrekt door mede werkers van het Zeeuws Archief, tel. 0118-678800. De informatie is ook op de web-site te vinden, www.zeeuwsarchief.nl. 8 S 3 VLEESWAREN 200 gram naar keuze: ook 4x50 gram Kaasgrillworst Kaas jongbelegen Palingworst ‘Tongeworst 200 gram voor 3,95 €1,79 Hammouse van boerenham 200 gram ƒ1,95 €0,88 ACTIE - ACTIE - ACTIE gers om door middel van chat- sessies rechtstreeks te communi ceren met burgers in heel de pro vincie. Hiermee is in het kader van het ‘Zeelanddebat’ een begin gemaakt en de resultaten daar van worden positief beoordeeld. Het is de bedoeling dat in de toe komst maximaal twee onderwer pen per jaar worden uitgekozen voor het houden van chatsessies. 9, Middelburg, tel. 0118- 631400, geopend op werkda gen van 09.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur; de Stafafdeling Financieel- economische Zaken van de provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg (geopend als infor matiecentrum). Flguurcorrectle- en Afslanklnstituut Lammerensteeg 9,4331MB Middelburg Openingstijden: ma do 10.00 - 20.00 uur di, wo, vr 10.00 -16.00 uur Vlaanderen kachels Leveren en plaatsen door heel Nederland Alle dagen open: 10.00-12.00 en 14.00-18.00 uur Gesloten: zondag - dinsdag Stationsplein 22, 4561 GC Hulst Tel. 0114-311513 Fax 0114-319450 31 In de cultuurhistorische reeks van de provincie Zeeland is de derde druk verschenen van ‘Versterckt Zeeland’, over de verdedigings werken in Zeeland door de eeuwen heen. Het boek is ge schreven door Paul Stockman en Peter Everaers. De eerste druk van ‘Versterckt Zeeland’ ver scheen in oktober 1999. Dat de tweede druk - mei 2000 - al zo snel nodig was, zegt iets over de belangstelling voor het onder werp van het boek. Overigens blijkt dat ook uit de vraag naar de andere delen van de cultuur historische reeks, waarvan er sinds het begin, in 1993, bijna 30.000 over de toonbank zijn gegaan. De nu verschenen derde druk van ‘Versterckt Zeeland' is door beide auteurs herzien. Een aantal hoofdstukken is fors uitge- breid. Zo zijn nu alle Zeeuwse vestingsteden opgenomen en is er meer aandacht voor de verde digingswerken die zijn gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met ‘Versterckt Zeeland’ kent de cultuurhistorische reeks van de Mooie magere speklapjes 1000 gram 9,90 €4,49 ACTIE - ACTIE - ACTIE Kersttip Fondu - Gourmet - Wok Steengril - Fondu bouillon Bestel graag tijdig Elektrische bediening rolluik slechts125,- (alléén in combinatie met rolluik) op alle sereens grandioze kortingen vrijblijvende offerte snelle levertijd vakkundige montage 5 jaar garantie met certificaat 15 kleuren Ooststraat 7 - 7a, Kapelle, tel. 330333. Ook zaterdags open van 10-12 uur. Profiteer ooP mee/ Pfirr.eer naar ole e-e/e ro^efi/heolen/ Naai-,brei- en borduurmachines ALLE GROTE MERKEN VERKOOP-INRUIL-FINANCIERING ONDERHOUDEN REPARATIES Gratis opgehaald (voorat prijsopgave) ook op afspraak-klaar terwijl u wacht Naailessen en cursus voor Lockmachines - Breimachines - Borduurontwerpen. Vraag ook ons gratis infoblad i O I naaicentrum Ann Ondernemersweg 19 n.D.U- 4691 SLTholen tel.: 0166 607085 of 0113218111 internetshop: www.abstholen.nl uitgezonderd kerstcollectie en aanbiedingen Al 15 jaar zeer goede resultaten door de complete Thermo-Fysische-Methode (T.F.M.) en speciaal opgeleid personeel, kunnen wij u garanderen: plaatselijk afslanken bij figuurproblemen een gladdere en strakkere huid de bestrijding van een sinaasappelhuid geen gebruik van wikkels, spuiten of pillen een goede conditie, mede door het gebruik van de ozoncabines en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse 50% Met/^eteg°Orde fcj^arwe - SÉ k-'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 5