GRATIS THUISBEZORGING PIZZERIA Fifty-Fifty woensdag 12 december van harte welkom HARTHOORRI 7 KORTING U bent vanaf in onze pizzeria. VERSE KALKOENEN DRUMS KALKOENEN TAMME KONIJNEN VARKENSHAASJES VARKENSFILETROLL VARKENSSCHNITZELS VARKENSLAPPEN Giro 860 NIEUW IN KAPELLE ZET UW KEIHARDE GULDENS OM IN KLINKEND VOORDEEL! LAATSTE-GULDEN-AC RONDER SUCADELAPPEN per kilo 9.K SPEK- OF BUIKLAPPEN HERSENEN VOOR JONG EN OUD f VARKENSROLLADE 1” f* 1* 9.” A 95 RUNDERHAAS (HEEL) PER KILO 25,m VERSE KUIKENFILET 2 kilo 25.00 BLANKE KALKOENFILET 2 kilo 25.m 9.M 4“ 6.” SCHOENMODE gji INFORMATIERUBRIEK OPENBARE BEKENDMAKINGEN 100 GRAM PER KILOS.1 RIFF MIIOUFT o,-,^ d 95 DlCr*uUUKnlt I per persoon 2so gram *ti MET RUNDERBIEF VARKENSBI& KALKOENBIEF TNITMRBIEF Biezelingsestraat 22b - Kapelle Tel. 0113-330635 Wij bieden u onze Griekse en Italiaanse specialiteiten aan. Gemeente Noord-Beveland unicef giro 121 www.unicef.nl GELDIG T/M_ 2 DE BEVELANDER DEZE ACTIE LDDPT TOT EN MET 3 1-1 2-ZDD 1 PER KILO PER KILO PER KILO SCHOENMODE 100 GRAM 100 GRAM PER KILO PER KILO 95 TIJDENS DE ...11,50 9,98 schoenmode van de reepe - papegaaistraat 8 - goes Voor nadere inlichtingen: (070) 360 48 16 ROOSENDAAL-OOST Wij hopen allemaal gezond op te groeien en gezond oud te worden. Maar... wat als hersenletsel door een ongeval, autisme, depressie of op latere leeftijd de ziekte van Alzheimer in je leven komt? w Dit jaar is het thema van de Hersenstichting Nederland ‘Hersenen voor jong en oud’. Er moet nog veel onderzoek worden verricht. Ook goede voorlichting is belangrijk. Steun ons werk! MET BEEN Hersenstichting Nederland Ti KERST- TIPS Woensdag 12 december 2001 AGENDA openingstijden: dagelijks van 16.00 23.00 uur .4 voor maar 5 GULDEN TARTAARTJES Ook bij de gemeente Noord-Beveland kunt u terecht voor informatie. Hier is Kees de Smit de contactpersoon 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 NU OOK IEDERE WEEK: WWW.MAROS.NL t van de reepe een kandidatenlijst Wissenkerke, 11 december 2001 V 22-11 27-11 27-11 27- 11 28- 11 28-11 03-12 03-12 03,12 03-12 03-12 03-12 05-12 Kandidaatstelling De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt het volgende bekend: Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. Toelichting dijkbeplantingsproject Op een bijeenkomst van de ZLTO op woensdag 19 december a.s. om 20.00 uur in De Korenbeurs te Kortgene zal Landschapsarchitect Jan Willem Bosch een toelichting geven op het dijkbeplantingsproject van de Gemeente Noord-Beveland. Het dijkbeplantingsproject is een uitvoeringsproject van het Landschapsbeleidsplan wat in 1998 is opgesteld door Bosch Slabbers tuin- en Landschapsarchitecten. Landschapsbeleidsplan In het Landschapsbeleidsplan is een landschappelijk streefbeeld voor de gemeente opgenomen. Dit streefbeeld speelt in op de karakteristieke landschappelijke verschillen die er binnen de gemeente bestaan. Zo wordt het land schapsbeeld aan de noord-westkant van de gemeente bepaald door oude knotboombeplantingen. Deels zijn deze beplantingen als gevolg van ouderdom verdwenen. Het plan voorziet hier in het opnieuw aanbrengen van deze beplantingen. In het middengebied gaat de aandacht uit naar de verjonging van de kaprijpe populierenbeplantingen (versterken weg- en dijkbeplantingen). Terwijl in de omgeving van de Soelekerkepolder en in de Oud-Noord- Bevelandpolder het behoud van de openheid centraal staat. Daarnaast wordt in het plan aandacht gevraagd voor de vernieuwing van de erfbeplantingen, welke door het voorkomen van de iepenziekte veel te lijden hebben. Dijkbeplantingsproject Onder de verantwoording van de gemeente zal een dijkbeplantingsproject worden uitgevoerd. Doel van het project is de oude populierenbeplantingen, waarin veel dood hout voorkomt, te vervangen door nieuwe beplantingen. Gestreefd wordt naar een meer gevarieerde opzet van het bomenbestand, waarbij vanwege de zeewindgevoeiligheid het accent opnieuw op populier komt te liggen. Binnen de populieren zijn er een aantal soorten die veel duurzamer zijn dan de in het verleden gebruikte soorten. Voorbeelden hiervan zijn de abeel, de zwarte populier en de Marilandica populier. Subsidiemogelijkheden Voor particuliere eigenaren van dijken voorziet het plan in een aanzienlijke bijdrage in de kosten. De gemeente en de Provincie dragen samen 80% bij in de rooi- en aanlegkosten. De voorbereidingskosten worden eveneens gesub sidieerd. Het aandeel dat door de particuliere belanghebbende moet worden bijgedragen is derhalve vastgesteld op 20 van de kosten. Deelnemers kunnen in de vorm van zelfwerkzaamheid hun eigen bijdrage voldoen. Informatie over deelname De planopstelling voor het dijkbeplantingsproject wordt verzorgd door Bosch Slabbers, tuin- en landschapsarchi tecten. Voor nadere informatie over deelname aan de projecten kunt u zich wenden tot de projectcoördinator Reineke Wolff. Oude Vlissingseweg 1 4336 AA Middelburg t: 0118 592288 Openbare kennisgevingen: Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen 8. 9. Heer Janszdorp 28, Kamperland Burgemeester Snellenstraat 23, Kortgene Veerdam 32, Kortgene Stemlaan 13, Kamperland Tulpstraat 12, Colijnsplaat le Deltaweg, Kats Voorstraat 2, Wissenkerke Veerweg 2-4, Kamperland Ostrea 61, Kamperland Ostrea 170, Kamperland Veerweg 44, Kamperland Veerweg 44, Kamperland Groenedijk 1, Kortgene Wissenkerke, 12 december 2001. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De wnd. burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere De wnd.burgemeester, C.J. van Liere het verbouwen en uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning met serre het bouwen van een garage/berging het verbouwen en uitbreiden van de woning het bouwen van een bijkeuken wijzigen van de reeds verleende bouwvergunning het verbouwen van de zijgevel het verbouwen van winkel tot woning het uitbreiden van de vakantiewoning het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning het bouwen van een blokhut het verbouwen en uitbreiden van de garage I Iedere ma. en di. RUNDERGEHAKT 1 kg Iedere woe. GEHAKT H.O.H. 1 kg Voorstraat 31 Postbus 3 4490 AA Wissenkerke tel: 0113 377356 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Openingstijden Burgerzaken: avondopenstelling 24 en 31 december 2001 komen te vervallen i.v.m. de feestdagen. Gemeentehuis algemeen: 2 januari 2002 is het gemeentehuis gesloten tot 13.00 uur. Oud-Archief: Het oud-archief van de gemeen te Noord-Beveland is ma 24 december 2001 t/m vrij 4 januari 2002 gesloten voor het publiek. Daarna bent u weer welkom om informatie te zoeken over de geschiedenis van uw familie of van het eiland. Telefonisch reserveren bij de heer de Fouw verdient aanbeveling in verband met de beperkte ruimte op onze stu diezaal. Telefoonnummer: (0113) 377 336. Openingstijden: ma t/m vrij, 9.00u -12.00u. UITNODIGING TOT HET BUWONEN VAN EEN VERGADERING VAN DE RAAD OP DONDERDAG 18 DECEMBER 2001 IN HET GEMEENTEHUIS VAN NOORD-BEVELAND Op 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaatshebben. Op die dag kunnen bij de afdeling Burgerzaken aan het het adres Voorstraat 31, Wissenkerke bij het daar gevestig de hoofdstembureau, van 09.00-15.00 uur de kandidatenlijsten (model Hl) te worden ingeleverd. De benodigde formulieren voor: - de kandidatenlijsten (model H1 - de verklaringen van instemming met de kandidaatstelling (model H9) - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven (model H 3-1); - de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2); - de verklaringen van ondersteuning, indien van toepassing, van een kandidatenlijst (model H4); - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie model 110); zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van f 500,00 226,89) worden betaald tenzij bij de laatstge houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toege kend. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ver sterkt door de afdeling Burgerzaken. SCHIJNDEL HooWstr. 166 WAALWIJK Crotestr. 309 MADE oen Deel 4 OOSTERHOUT-ZUID Wlnkelentrum ZUlderflOUt 13 Vottastr. 9 GOES-OOST 1 Kamperfoellestr. 85 BREDA-TUINZICT cypresstr. 7 In winkelcentrum Tulnzlgt GEBRADEN GEHAKT 100 gram 1,45 SALAMI 100 gram2,15 ROOKWORSTSALADE 100 gram1,98 FIJNE RIBLAPPEN 500 gram9,98 U wilt iets bijzonders voor de kerst? BESTEL A.U.B. TIJDIG! -Vers van de vakman, toch 't lekkerst- aanbiedingen geldig t/m zat. 15 december KWALITEITSSLACERIJ OPENBARE BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland brengen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter kennis dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 november 2001 heeft verklaard c.q. bepaald dat, Wissenkerke, 11 december 2001 De burgemeester, wnd. C.J. van Liere Aanvang 19.30 uur Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage Opening. Voorstel tot vaststelling notulen raadsvergadering 8 november 2001. Voorstel tot vaststelling notulen raadsvergadering 29 november 2001. Ingekomen stukken. Mededelingen. Voorstel tot verlengen van de overeenkomst pakket integrale dienstverlening BNG. Voorstel tot het nemen van een algemeen besluit tot het aangaan van vaste geldleningen gedurende het jaar 2002. Voorstel tot het vaststellen van het maximumbedrag der gemeentelijke vlottende schuld voor het jaar 2002. Voorstel tot vaststelling aanpassing verordening “Parkeerbelastingen Veerse Meergebied 2002”. 10. Voorstel tot vaststelling treasurystatuut. 11Voorstel tot vaststelling verordening correctief raadgevend referendum. 12. Voorstel tot vaststelling vergoedingsregeling brandweer 2002. 13. Voorstel om in te stemmen met de aanschaf van een personeels/materieel voertuig en klein blusmiddel voor de brand weergroep Kortgene. 14. Voorstel tot mandatering van de afgifte van internationale rijbewijzen aan de ANWB. 15. Voorstel in te stemmen met de voortzetting van het project Maatschappelijk Ondernemen gedurende de jaren 2002 en 2003. 16. Voorstel tot vaststelling van de nieuwe werkwijze voor de bestuurlijke en gemeentelijke organisatie van Noord-Beveland “De Klant centraal”. 17. Voorstel tot vaststelling van een herziening van de grondprijzen. 18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van investeringsbedragen 2002. 19. Voorstel in te stemmen met het herstel van het monument “Houen Jongens” te Colijnsplaat. 20. Voorstel in te stemmen met de overdracht van OLAZ activiteiten aan NV Delta Nutsbedrijven. 21. Voorstel in te stemmen met de vernieuwing van kunstgrastennisbanen te Kamperland. 22. Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordening Welzijn, deel I, II en III Noord-Beveland. 23. Voorstel tot het verlenen van een eenmalige subsidie aan P-Rock. 24. Voorstel tot vaststelling van de wijziging Verordening Leerlingenvervoer Noord-Beveland. 25. Voorstel tot het verlenen van een eenmalige subsidie aan de Oranjevereniging Kortgene in verband met het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en mevrouw M. Zorreguita. 26. Voorstel tot het verstrekken van een aandenken aan de Noord-Bevelandse jeugd, geboren tussen 01-01-1989 en 01-02-2000, ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en mevrouw M. Zorreguita. 27. Voorstel de bezwaren tegen de onttrekking aan de openbaarheid van de landbouwhaven te Kortgene ongegrond te verklaren. 28. Voorstel tot bekrachtiging van het ingestelde beroep tegen het vervangingsbesluit Cruijkelcreke. 29. Voorstel tot bouwplanonteigening Havelaarstraat/Ringweg te Colijnsplaat. 30. Voorstel tot vaststelling eenentwintigste wijziging gemeentebegroting dienstjaar 2001. 31. Voorstel tot vaststelling van de tweede en vierde wijzigingen gemeentebegroting 2002. 32. Rondvraag. 33. Sluiting. De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage vanaf woensdag 12 december 2001 te 13.00 uur. Officiële Informatie I. er een (herziening van het) bestemmingsplan wordt voorbereid voor (het centrale gedeelte van) de kern Kortgene, zoals nader is aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening; KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING II. dit besluit één dag na de publicatie daarvan, derhalve op donderdag 13 december 2001, iri werking treedt. Genoemd besluit ligt met de daarbij behorende tekening, met ingang van donderdag 13 december 2001, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied (kamer 1.17), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Tegen dit besluit kan, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, door belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie bezwaar worden aangetekend. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke en ten minste te worden voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien belanghebbende van mening is dat zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereisen, kan hij/zij om een voorlopige voorziening verzoeken. Een der gelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Laat elk kind tot z’n recht komen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 2