KWIJT? Openbare kennisgevingen: EVENEMENTEN IN GOES periode 13 t/m 20 dec. 2001 I Stooktabel 19 nov. - 25 nov. Enquête klanttevredenheid Gemeentelijke diensten gesloten Première videofilm ‘Veilig naar school in Goes’ Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Vergadering raadscommissies Praatavond Overzuid Sportkennismaking voor de jeugd Vergadering gemeenteraad Nancy, reisleidster, zucht eens Datkan Marcia beamen. Met het daarin zat: paspoort, creditcard, pinpas, bewijs van inschrijving van de reisverzekering... Dan valt een vakantie in duigen. In plaats van op de piste, staan die mensen in de rij bij allerlei in stanties. Doodzonde.” omfantelijk de brochure ‘Wijs op Reis’ omhoog. Die wordt elk jaar uitgebracht door het Minis terie van Buitenlandse Zaken en staat vol met handige tips. Michel: “Ik kreeg ‘m mee toen ik m’n vakantie voor januari ging boeken. Als het hier vriest, pak ik lekker het vliegtuig naar de zon! Maar goed, er staat veel in wat ik nog niet wist. Ik had er nooit bij stilgestaan hoe handig een reisverzekering is. En ook heb ik die belangrijke nummers natuurlijk genoteerd. Dat heb ik wel geleerd van wat m’n zus is overkomen.” Wel eens geprobeerd een pinpas te blokkeren waarvan je het nummer niet weet? Of om het telefoonnummer van je bank te vinden in een vreemd land? Het lukt wel, maar ‘t kost zó veel tijd! Ik las laatst dat 83 procent van 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 19 24 29 34 39 43 48 53 58 63 68 72 80 87 94 101 94 118 141 166 190 213 236 260 284 308 331 354 390 425 460 496 ering afsluit. Prima natuurlijk, maar dan moet je wél het alarmnummer meenemen op reis!” Zelf heeft Nancy alle num mers genoteerd en ook vast lat en leggen in de ANWB-datakluis (registratie van bankpas, credit card en paspoortnummer). Als ik zélf op vakantie ga, wil ik ge nieten en niet regelen,” legt ze uit. de 20-jarige studente vorig jaar gewoon hieruit!” Hij houdt tri- op een busreis naar de sneeuw. Maar terwijl haar vriendinnen op de lange latten stonden, zat Marcia aan de telefoon. “Ik weet nog steeds niet waar m’n tas gebleven is, hij was opeens weg.” Marcia heeft haar lesje geleerd: “Dit jaar heb ik alle be langrijke nummers in de pc gezet: paspoortnummer, blokkernummer van m’n pinpas en creditcard en het alarmtele- foonnummer van de reisverzek ering. Dat bestand heb ik twee keer uitgeprint: voor mezelf en voor m’n broer. Dus in geval van nood kunnen ze me thuis ook nog eens helpen. Slim hè?” „Nou,” valt broer Michel haar in Extra raadsvergadering over verkoop O.L.A.Z. Gratis Brochure De brochure ‘Wijs op Reis 2002’ maakt deel uit van de campagne ‘Wijs op Reis’ en is gratis verkri jgbaar bij alle ANVR- reisbu reaus, GG&GD, gemeenten (afdeling Burgerzaken), GWK’s en Rabobankverkooppunten. U “Als instructeur ben je al snel ook een soort vraagbaak,” vertelt hij. Ik zie jaarlijks mensen voorbijkomen met problemen. Tijdens de après-ski flink aan het feesten gegaan en de volgende ochtend geen idéé waar de portemonnee gebleven is. En dan blijkt opeens hoeveel aansnijden. En óf dit wel eens gebeurd! “Het is dagelijkse kost,” vertelt ze. “Als mijn gasten de spullen kwijt zijn, komen ze in paniek naar me toe. Ik probeer te helpen, maar als ze hun paspoortnummer niet weten en het nummer van hun reisverzekering kwijt zijn, wordt ‘t lastig. Bij de ambassade of het consulaat duurt alles dan langer. tooruren ook aanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Za ken, Sectie Logistiek (DVL VM SL), fax: 070 - 348 48 20 of e- mail:dvl-vm-log@minbuza.nl (onder vermelding van ‘Wijs op Reis’ en bestelcode BZDR 5037/N.) Het ministerie geeft ook reisad viezen. Informatie is daarnaast te vinden op internet: www.wij- sopreis.info. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat samen met het Ministerie van Finan ciën, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op de gezamenlijke stand ‘Wijs op Reis’ op de Vakantiebeurs 2002 in de Utrechtse Jaarbeurs: Hal 11 E.010/0.14. Daar wordt van 9 tot en met 13 januari 2002 ook de nieuwe brochure gelanceerd, met ondermeer belangrijke weetjes over het nieuwe paspoort en de euro, bijvoor beeld wanneer deze in welk land wordt ingevoerd. Afgelopen jaar vlogen 150 gipsvluchten terug naar Ned- geld van haar vakantiebaan ging de rede, “volgens mij heb je het diep als we het onderwerp de Nederlanders een reisverzek- kunt de brochure tijdens kan- erland. Maar een gebroken been is niet het enige wat reizigers kan overkomen op wintervakantie. Of je nu naar sneeuw of zon reist, een ongeluk zit in een klein hoekje. Tas verloren, portemonnee gerold, paspoort kwi jt... Dan moet er opeens enorm veel geregeld worden. Zonde van de schaarse vakantietijd! Met wat eenvoudige voorbereidingen is alles een stuk sneller opgelost. o DE BEVELANDER 23 Woensdag 12 december 2001 03-12 Jan van Renessestraat 16 03-12 Mosselbank 14 05-12 Monnikendijk 37 05-12 Van Dusseldorpstraat 1 06-12 M.A.de Ruijterlaan 44 Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot 03-12 Inlaag 10 zichtspunten gaan. Burgemeester en wethouders van Goes «ss- 4 Zeeland Jaarverbruik Verbruik vorige week 20 dec. Podium 't Beest 20.30 uur 20 dec. Podium 't Beest 20.30 uur 19 dec. Ambachtscentrum Hollandsche Hoeve 15.00 uur Bij de gemeente kunt u schrifte lijk verzoeken om aan de voor noemde instellingen geen gege vens over u uit de basisadminis tratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren be schikbaar. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ont vangt u daarvan een bevesti ging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar gege vens over u zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een over zicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht dan (kosteloos) thuis gestuurd. Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een fol der beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken. 03-12 Oostkerkestraat 2 04-12 Jan Willem Frisostraat 7 04-12 Jan Willem Frisostraat 9 04-12 Fluitekruidstraat 17 05-12 Schaepmanstraat 21 05-12 Steenenwei7 05-12 Westhavendijk 84 06-12 Oude Rijksweg 44 06-12 Zandkreekweg 10 06-12 Elvis Presleylaan 113 t/m 119 06-12 Jim Morrisonpad 3 en 4 06-12 Miles Davishof 1 06-12 Miles Davishof 2 06-12 Janis Joplinhof 1 06-12 Janis Joplinhof 2 07-12 John Lennonlaan 40 t/m 70 07-12 Duke Ellingtonlaan 9 t/m 25 tergang Chopinlaan; plan Verdil- aan; 5. Speelvoorzieningen: aan passing ondergronden; inrichting; 6. Nieuwbouwplannen rondom Over- zuid; 7. Hertenkamp; 8. Sluiting. Aansluitend krijgt u de gelegenheid algemene vragen te stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente. Met algemene vra gen bedoelen we vragen die voor meerdere personen van belang zijn. Met persoonlijke vragen kunt u het hele jaar terecht op het stads kantoor, tel. 249600 of bij uw wijk coördinator, tel. 249872. Een ande re mogelijkheid is dat u op de avond zelf uw vraag invult op een formulier. Hierop kunt u op korte ter mijn een reactie ontvangen. Wij ho pen dat de belangstelling voor de praatavond groot zal zijn en zien u graag 17 december a.s. teraad één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inleve ring van kandidatenlijsten worden op het stadskantoor verstrekt door Bureau verkiezingen, Oostsingel 2, 4461 KC GOES. Aanwijzing Montgomerystraat als erf Burgemeester en wethouders hebben op 28 november 2001onder registra- tuurnummer 2001/6817 besloten de Montgomerystraat aan te wijzen als erf. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van bekendmaking. Het bezwaar schrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Aanwijzing van plaats, tijdstip en wijze voor betaald parkeren Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: de aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen bet aling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de “Verordening parkeerbelastingen 2002’’, mag worden geparkeerd. Dit besluit is onder volg nummer 290 opgenomen in het “Register van algemeen verbindende voor schriften”, dat voor één ieder ter inzage ligt. Tegen betaling van de verschul digde leges kan een kopie van het besluit verkregen worden. Cameratoezicht tijdelijk 24 uur per dag Burgemeester en wethouders hebben op 4 december 2001 besloten het Re glement Cameratoezicht Gemeente Goes en het Procedurehandboek Ca meratoezicht Gemeente Goes te wijzigen in die zin dat de camera’s, in de periode van 15 december 2001 tot en met 15 januari 2002, 24 uur per dag in werking zijn. De reden van deze wijziging is de invoering van de euro. kunnen zich hier ook weer voor opgeven. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ju dith van Meeteren, coördinator Burgerzaken: Voor geboorteaangifte kunt u terecht op 27 en 28 december van 9.00-12.30 uur. Sociale Zaken: Voor dringende gevallen kunt u terecht op 27 en 28 december van 9.00-12.30 uur. In verband met de komende feestdagen zijn alle gemeentelijk diensten gesloten vanaf vrijdag 21 december 12.30 uur tot en met woensdag 2 januari 10.30 uur. sportverenigingen. U kunt haar be reiken op telefoonnummer 249729 en via het tijdelijke e-mailadres welzijn.stage @goes.nl. Zoals vorige week vermeld is in deze rubriek, is de gemeente be zig met een onderzoek naar de klanttevredenheid. De gemeente heeft hiervoor 500 enquêtes ver spreid onder haar inwoners. Een groot deel van deze enquêtes zijn reeds ingevuld en retour gestuurd. Voor degene die een enquête U kunt tijdens de commissiever gaderingen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tij dens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de be handeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord ge ven. In de meeste gevallen zal het dan alleen nog over nieuwe ge- Op deze manier krijgt de gemeen te een goed beeld van hoe de dienstverlening wordt ervaren en in de toekomst verbeterd kan wor den. hebben ontvangen en deze nog niet retour hebben gestuurd, ver zoeken wij dit alsnog te doen. Woensdag 19 december om 19.30 uur: Commissie binnen stad, cultuur en sociale zaken en wijkaanpak: Nota inzake evene- mentenbeleid; Commissieverga dering onder voorbehoud. Vrijdag 21 december om 17.00 uur: Commissie ruimtelijke orde ning, financiën en onderwijs: Voor stel tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de ’s-Graven- polderseweg, Maartensweg en Rijksweg A58 te Goes; Bezwaar schrift tegen wijziging bebouwde komgrens Kattendijksedijk te kat- tendijke. Delta Nuts gezien moet worden als een commerciële onderne ming, waarover de gemeenten niets meer hebben te zeggen. Ze zijn bang dat de burgers vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van hogere ta rieven. Wethouder Heijning deelt die angst niet. Voor de eerstko mende vijf jaar zijn daarover af spraken gemaakt en daarna moet in overleg en in alle redelijkheid een tarief worden vastgesteld. Alarmnummer Reisverzekering - Paspoortnummer B lo kkeernu mmer Pi n pas ,<C redi tcard Verbruik vanaf 29/10 05-12 Adenauerstede 4408 05-12 J.A. vd Goeskade 53 Filmvoorstelling: Jalla! Jalla! Dierplezier Info: tel. 221020 Danceparty: Moments of a Meltin’ Sun Carillonbespeling door stads- beiaardier Sjoerd Tamminga Theatervoorstelling: ’t Jeugdhuistheater presen teert “De Heksenschool” Poppentheater Sim Bolus presenteert de voorstelling: “De koning is bloot, leve de koning”. Voor kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst: tel. 212031 Theatervoorstelling: Muztheater met Co-Starring Filmvoorstelling: 25 Watts nto S B w informatierubriek in samenwerking met de gemeente Goes1 stadskantoor: Oostsingel 2,Goes «tel. 0113 - 249600 Op donderdag 20 december 2001 vergadert de gemeente raad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De verga dering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij het bureau Voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht op werk dagen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Op de avond van de vergade ring liggen er agenda’s en stuk ken in de ruimte voor het pu bliek. De gemeenteraad be spreekt volgende week de vol gende onderwerpen: - Beschikbaarstelling van aan vullende middelen voor de verbouwing van het Blokhuis. - Voortstel over gronduitgifte- prijzen en een aantal tarieven. - Vaststelling van de najaarsno ta 2001. - Vaststelling van de verorde ning voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (behalve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij bureau Voorlichting in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook te lefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien. De commissievergade ringen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. Iedereen is welkom. Afgelopen donderdag werd een extra raadsvergadering gehouden over het voorstel van burgemees ter en wethouders tot verkoop van het O.L.A.Z. aan de N.V. Delta Nutsbedrijven. Een meerderheid van de raad ging akkoord met de verkoop van O.L.A.Z. aan Delta Nutsbedrijven. De PvdA en Groen Links stemden tegen. Delta Nuts bedrijven koopt het O.L.A.Z. voor 54,5 miljoen gulden. De PvdA en Groen Links zijn van mening dat het uitbreiden van de woning met stallingruimte het uitbreiden van de garage/berging het slopen van de woning en schuur het uitbreiden van gezondheidscentrum De Pijlers het bouwen van een schuur het wijzigen van de gevel en het vervangen van de berging het bouwen van een badkamer het wijzigen van de gevel het wijzigen van de gevel het bouwen van een slaapkamer op het dakterras het bouwen van een tuinhuisje het aanbrengen van een stuclaag het uitbreiden van het kantoor het verbouwen van de entree van het woonhuis het bouwen van een schuurtje het bouwen van een serre het bouwen van een klimtoren het bouwen van 4 woningen het bouwen van 2 woningen het bouwen van een woning het bouwen van een woning het bouwen van een woning het bouwen van een woning het bouwen van 16 woningen het bouwen van 9 geschakelde villa’s Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapver- gunning(en) heeft verleend voor de volgende bomen: Abelenstraat 23 in Goes: 1 els; Boomdijk 3 in Wolphaartsdijk: 13 populieren. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 11 december 2001 kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift in dienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u con tact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Ophalen huisvuil tijdens de feestdagen: In verband met Kerst en Oud- en Nieuwjaar vallen er een aantal ophaaldagen uit of worden gewijzigd huisvuil opgehaald: - maandag 24 december: in plaats van dinsdag 25 december wordt op maan dag 24 december het restafval opgehaald in Noordhoek, het Goese Meer en het gedeelte in Goes-Oost gelegen tussen de Valckeslotlaan, ’s-Heer Els- dorpweg en Oranjeweg. - donderdag 27 december: in plaats van woensdag 26 december wordt op deze dag het restafval opgehaald in het Oostmolenpark en Goes-Overzuid. Ook in 's-Heer Arendskerke wordt op deze dag het huisvuil opgehaald. Dit kan later zijn dan u gewend bent. - vrijdag 28 december: in plaats van dinsdag 25 december wordt op deze dag het restafval in Kloetinge en Goes-Oost gelegen tussen de Patijnweg, Berg weg, 's-Heer Elsdorpweg en Oranjeweg opgehaald. - maandag 31 december: in plaats van dinsdag 1 januari wordt op maandag 2 januari het GFT-afval opgehaald in de Noordhoek, het Goese Meer en het gedeelte in Goes-Oost gelegen tussen de Valckeslotlaan, ’s-Heer Elsdorp weg en Oranjeweg. - woensdag 2 januari: in plaats van dinsdag 1 januari wordt op woensdag 2 ja nuari het GFT-afval opgehaald in Kloetinge en het gedeelte in Goes-Oost gfelegen tussen de Patijnweg, Bergweg, ’s-Heer Elsdorpweg en Oranjeweg. - vrijdag 4 januari: in plaats van dinsdag 1 januari wordt het GFT-afval op deze dag opgehaald in het gedeelte in Goes-Oost gelegen tussen de Patijnweg, Bergweg, Valckeslotlaan, Bosdijklaan, Oude Singel, Oostwal, Oostsingel, Voorstad, J. Valckestraat en V.d. Spiegelstraat. Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over on derwerpen die in de raadsverga dering van 20 december aan de orde komen. De raadscommissies brengen advies uit aan burge meester en wethouders over deze voorstellen aan de gemeenteraad. Het is mogelijk dat de agenda’s nog worden veranderd. Op maandag 17 december 2001 om 19.30 uur is er een gemeentelij ke praatavond voor de inwoners van de wijk Overzuid. De praat avond wordt gehouden in mytyl school ‘De Sprienke’, Vivaldipad 1 te Goes. Tijdens deze avond wil de wijkvereniging en de gemeente met de inwoners praten over actuele za ken die er spelen in de wijk. In over leg met de wijkvereniging Goes Overzuid heeft de gemeente de vol gende onderwerpen op de agenda gezet: 1Opening; 2. Diverse ver- keersaangelegenheden: fietsbrug Vivaldipad; fietsroute Zuid/Overzuid; snelheid Bachlaan; handhaving; 3. Infrastructuur wijk: realisatie nieuwe fietsverbindingen; voetpad ’s-Gra- venpolderseweg; straatnaambor den; 4. Groenvoorziening: onder houd; meer bomen in de wijk; wa- Dinsdag 18 december om 19.30 uur: Commissie economische za ken, milieu en welzijn: Voorstel m.b.t. subsidieverzoek inzameling oud papier; Presentatie hoofd stadsbeheer over onderdeel reini ging. bouwvoornemen in de periode van 3-12 t/m 7-12-2001 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de ver gunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen, tel. (0113) 249709. Op dinsdag 4 december om 16.00 uur was de première van de videofilm ‘Veilig naar school in Goes’. Leerlingen van het Groen College Goes en het Goese Lyceum die aan de film hebben meegewerkt hadden de primeur, want zij kregen de film het eerst te zien. Ook de leerkrachten van de Goese ba sisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die straks met de film aan de slag gaan, waren voor de première uitge nodigd. Wethouder Linssen overhandigde tijdens deze ge beurtenis het eerste exem plaar aan twee leerlingen die een bijdrage aan de film heb ben geleverd. In de gemeentelijke basisadmi nistratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Ne derlandse bevolkingsadministra tie) zijn persoonsgegevens op- genom en van iedereen die bin nen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bij voorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinde ren. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschap pelijke instellingen, zoals pen sioenfondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelij ke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzi gingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie ver kregen informatie. Welke infor matie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In samenwerking met twaalf sportverenigingen en twaalf basis scholen is de Goese Welzijnsor ganisatie gestart met het project schoolsport Goes. Het schooi- sportproject is bedoeld om de leerlingen van groep 5 en 6 van de basisscholen kennis te laten maken met verschillende takken van sport. De kennismaking vindt plaats tijdens het bewegingson derwijs op school en tijdens na schoolse sportlessen bij de sport vereniging. Het project loopt tot de zomervakantie van 2002. In week 50 en week 2, 3 en 4 in 2002 kun nen leerlingen kennis maken met judo bij Sportschool Geelhoed in Goes. Negentien leerlingen doen hieraan mee. In week 50, 51 en week 2 en 3 kunnen leerlingen ook kennis maken met aikido bij zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stich ting interkerkelijke ledenadmini stratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Neder land zorgdraagt voor de bijhou- ding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zoge noemde vrije derden (niet com merciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren). Ook nieuw zijn de fragmenten die laten zien dat spelletjes op de fiets niet altijd goed aflo pen. Alle Goese basisscholen en scholen voor voortgezet on derwijs krijgen binnenkort een exemplaar van deze videofilm toegestuurd samen met een docentenhandleiding en les brieven voor de leerlingen. Maandag 17 december om 17.00 uur: Commissie algemene zaken: Vertonen video over C2000; Discussie over alternatie ve trouwlocaties; Verordening Ge meentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Ter inzage Alle stukken liggen ter inzage bij bureau Voorlichting. Alleen de stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur (niet op vrijdagmiddag) Op verzoek wor den deze stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage ge legd op de afdeling voorlichting. Op bovengenoemde dagen worden ook de vaste routes gereden om het huis vuil op te halen. Milieustraat: De milieustraat is geopend op 22, 24, 27, 28, 29 en 31 decem ber. 25 en 26 december en 1 januari is de milieustraat gesloten. Spoed of noodgevallen: Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodgevallen kunt u bellen met 06-53298141Voor storingen in druk- rioleringen kunt u ook contact opnemen met dit spoednummer. Voor verstop pingen in uw riolering kunt u contact opnemen met particuliere installateurs. De hiervoor bedoelde gegeven sverstrekking voor publiekrech telijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze ver plicht is voorgeschreven. In en kele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de ba sisadministratie aan hen te vers trekken. Voor deze verstrekkin gen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan Kandidaatstelling leden gemeenteraad De burgemeester van gemeente Goes maakt het volgende bekend: 1Op dinsdag 22 januari 2002 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Goes plaats. 2. Op die dag kunnen bij de af deling Burgerzaken aan het adres Oostsingel 2, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 3. De benodigde formulieren hiervoor zijn: de lijsten van kandidaten (model H 1); de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9); de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1); samenvoegingen daarvan boven een kandidatenlijst (model H 3-2); de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4), niet nodig voor zitting hebbende partijen; de verklaringen betreffende het verbin den van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie. Model I 10 is tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 4. Voor de kandidaatstelling moet een waar borgsom van vijfhonderd gulden worden betaald door overmaking van dit be drag op rekeningnummer 2257780 ten name van Legeskas afdeling Burger zaken, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeen- Ki- en Aikido Dojo Zeeland in Goes. Hier doen twintig leerlingen aan mee. Op donderdag 3 januari kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 meedoen aan een kindertafel- tennisfeest in Sportpunt Zeeland. Aan dit tafeltennisfeest doen ze stig leerlingen mee en het wordt verzorgd door tafeltennisvereni ging DTV Kapelle. In dezelfde week kunnen leerlingen op 2, 3 of 4 januari 2002 op één dag kennis maken met zowel karate, judo als aerobics speciaal voor kinderen. Dit wordt verzorgd door Capital Sports en veertig leerlingen wer ken hieraan mee. Later in het jaar komen verschillende andere tak ken van sport aan bod, zoals korf bal, voetbal, hockey, turnen, be wegen op muziek, atletiek en ten nis. Leerlingen van groep 5 en 6 De videofilm ‘Veilig naar school in Goes’ is bestemd voor groep 8 van de basis school of de brugklas van het voortgezet onderwijs en gaat over het rijgedrag en de knel punten op de eigen school- thuisroute. De film is een ver volg op het reeds bestaande videoproject ‘Schoolroutes’ dat in 1997 speciaal voor de ge meente Goes is ontwikkeld. Dit 13 en Podium’t Beest 14 dec. 20.30 uur 14 t/m Zeelandhallen 16 dec. 15 dec. Podium 't Beest 21.00 uur 18 dec. Grote Kerk 13.30-14.30 uur 19 dec. Podium ’t Beest 14.00 en 16.00 uur Beleidsregels voor toepassing vrijstellingsmogelijkheid uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders hebben beleidsregels vastgesteld voor de toe passing van de vrijstellingsmogelijkheid uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Artikel 19, lid 3 W.R.O. omvat vrijstellingsmogelijkhe- den voor lichte, planologische afwijkingen van bestemmingsplannen. Vooral in geval van gedateerde bestemmingsplannen biedt dit vrijstellingsartikel uit komst. De beleidsregels moeten een consequente toepassing van het vrij stellingsartikel garanderen. Over de ontwerp-beleidsregels waren geen zienswijzen kenbaar gemaakt. De beleidsregels zijn onder volgnummer 291 opgenomen in het “Register van algemeen verbindende voorschriften”, dat is in te zien bij bureau Voorlichting. De beleidsregels worden van kracht op 20december 2001. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. F Noteer vóór vakantie: - Voorstel tot het verlenen van mandaat aan ambtenaren. - Voorstel tot vaststelling van de verordening op het correctief raadgevend referendum. - Opheffing van de gemeen schappelijke regeling Be- stuursacademie Zuid-Neder- land. - Vaststelling bestemmingsplan “Landelijk Gebied”. - Beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeren van een onderzoek naar de sa menwerkingsmogelijkheden tussen de brandweerkorpsen Borsele en Goes. - Oprichting van een steunpunt vrijwilligerswerk Goes. - Vaststelling van het Beleids plan ABW, I0AW en IOAZ 2002. - Vaststelling van de Nota aan vullende uitkeringen. - Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de (ver)nieuwbouw van de schouwburg. - Diverse begrotingswijzigingen. Goed voorbereid naar sneeuw of zon|5 videoproject was toe aan ver nieuwing, omdat een aantal verkeerssituaties inmiddels verouderd is en er sprake is van nieuwe verkeersregels, zo als ‘Voorrang fietsers van rechts’. De raamvertelling, waarbij de samenstellers de nadruk leggen op ‘defensief verkeersgedrag’, is nieuw. Een aantal Goese opnamen is on gewijzigd gebleven, omdat de ze verkeerssituaties nog steeds actueel zijn. Nieuw zijn bijvoorbeeld de spoorwegover gang bij Kloetinge (Buijs Bal- lotstraat/Patijnweg), omdat tij dens het praktisch verkeers- examen bleek dat, zowel leer lingen, leerkrachten als ouders moeite hebben met deze ver keerssituatie.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 23