ZMF: Zeeuwen wantrouwen gen-tech nStree/cn/eui/i/s Van kerstboom tot koenkelpot Het weten waard kinderbrillencollectie Bevelander puzzel Speelgoedruilbeurs in België BEELDEN UIT HET RIJKE ROOMSE LEVEN EijserHioHs Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 pagina 21 (advertentie) alleen bij: HUISARTSEN: ‘s-Gravenpolder, TANDARTSEN: A R A A B S O L P O N O N L L O T N E S S U K O S E L E L N P E E U N N P M APOTHEEK: E K E E D I G K D E E K O G R E N E O R E F O R S T E A I R O N R C S O U E S L H L L N T H E S C R L T V L O A U E G E U G E E VERLOSKUNDIGEN: A E S T R P N E E N D L B G S T E I A P S ROAD P E E P S T N T O R S M M N M S R O P A M T E E T DIERENARTSEN: E A N B E C O I L E S E R B N E L H N N O B N O B A U P O T S IJ W N E G E T R O L E T ROT P N K S Basisschool DIERENAMBULANCE HANSWEERT - In de rooms katholieke kerk in Hansweert wordt zondagmiddag 23 de cember een kerstzangdienst gehouden. Muziekvereniging Scheldegalm, de cantorij, het kerkkoor en organiste Karen Nieuwenhuizen gaan vanaf 16 uur in op het thema ‘Kerst, tijd van komen’. Voorgangers zijn A. van ‘t Westende en M. van derVlugt. Aandacht voor Jemen Kerstbijeenkomst voor senioren Kerstzangdienst met De Echo Kerstzangdienst Hansweert Nestkasten voor meesjes volkskerstzang Heinkenszand Mu- Echo Ons Boeregoed brengt kerstlied jes, Peter Dieleman zingt van zijn kerst-cd, de Koenkelpotfanfare komt, Jan van de Velde treedt op. Organisator Engel Reinhoudt heeft een kerstverhaal: „Het is een mooie combinatie van alles wat past bij deze tijd van het jaar, kerst- en oudejaarsliedjes. De op brengst van de middag is be stemd voor Terre des Hommes. De eerste jaren werd de Zeeuwse middag in Kerstsfeer gehouden in de Prins van Oranje in Goes; de laatste jaren is voor de Stads schouwburg Middelburg geko zen. Engel Reinhoudt, de Zeeuw se troubadour uit ‘s-Heerenhoek is vanaf het begin bij de organisa tie betrokken en kreeg ook dit jaar het programma rond. „We openen met een optreden van het zangkoor van Ons Boere goed, dat zingt vier a vijf traditio nele kerstliederen. Daarna lees ik een kerstverhaal voor, vrij naar Ernest Claes dat zich afspeelt in De terughoudendheid tegen over genetische manipulatie van de bezoekers van de the- ma-avond blijkt ook uit de en quête die tijdens het debat kon worden ingevuld. Op de vraag of doorgegaan kan worden met de ontwikkeling van gentech nologie in voedsel antwoordde GOES - Het genetisch mani puleren van voedsel heeft niets te maken met ‘maat schappelijk nut’. Dat was de overheersende mening tij dens het openbare debat dat de Zeeuwse Milieu Fe deratie (ZMF) hield over nut en noodzaak van gentech nologie in voedsel. Theresia van Lisieux, moeder Maria, Antonius van Padua, En gelbewaarders, Heilig Hartbeel den, Moeder met Kind, ‘n Piëta, Maria van Lourdes en de heilige Barbara, ze zijn er allemaal. Het is de grote verzameling van Marjan, die liever niet met naam en toenaam in de krant genoemd wordt: „Voor mij zijn de beeldjes uiterst ontroerend, ze bezitten een bepaalde een voud. Ik denk aan de mensen van vroeger en vraag me af: wat deed het, wat was de plaats, de betekenis van zo’n beeldje in hun leven? En de wonderen er om heen, dat vind ik boeiend.” De beelden, crucifixen, scapu lieren (medailles met een heili ge er op) wijwaterbakjes en lite ratuur over heiligen, het zijn al lemaal van overblijfselen, zeg maar de erfenis van het rijke Roomse leven. Want wie rond 1900 bij een katholiek huishou den binnenkwam zag de hele ‘santenkraam' uitgestald staan. Een kruisbeeld was er altijd. Verder had je goeie kans beel den van Maria, Jozef of het Hei lig Hart tegen te komen. Ieder een had zijn eigen rozenkrans en er werd gebeden, voor en na het eten, bij het opstaan en sla pen gaan. De vele heiligen waren goed voor het bestrijden van kwaal tjes. De heilige Blasius bijvoor beeld staat bekend om zijn goe de remedies tegen keel- en oor ziekten. Ook werden heiligen aangewend bij weerspreuken: ‘op sint Margriet regent het zes weken wel of zes weken niet’. Inmiddels is de verzamelaarster al behoorlijk op de hoogte: „Omdat je meer wilt weten over je beelden schaf je aan. Ik heb bijvoorbeeld een beeld van Sint Barbara, die altijd met een to- Wie wat kwijt was - geen nood: ‘Heilige Antonius, goede vrind, zorg dat ik m’n sleutel weer vind’. Minnaert. „En een beenham die je in drie kerstdagen niet op krijgt”, weet Engel. In het tweede gedeelte van het programma is er een optreden van Jan van de Vel de en Groep. Engel Reinhoudt: „Jan komt uit Nieuw-Vossemeer maar is van origine een Fluplan- der”. Zijn repertoire bevat liedjes over het leven van alledag, dorps- figuren en de natuur. Hierna volgt de uitslag van de verloting en dan het slot met medewerking van alle deelnemers. Het lied “Ons hae op reize”, dat ondertus sen een traditie op de Zeeuwse Kerstmiddag geworden is, zal in dit slotakkoord zeker niet ontbre ken. Zeeuwse middag in Kerst sfeer, 16 december 14.30 uur, Stadsschouwburg Middelburg, entree 18.50, kaarten reserve ren telefoon 0118 - 659 659. ginnen, Dan weet je meer want je hebt het ervaren. Kom ik de heilige Rochus tegen, met zijn mantel rond zijn gewonde been, dan zoek ik dat op. Ook uit de verre streken die ik be zoek breng ik iets mee; altijd beelden van gips of hout, nooit van kunststof. Onderweg raak je met mensen in gesprek en dat levert soms verrassingen op. Ik kwam in de Dordogne in ge sprek met een Fransman die ook nog iets had staan. ‘Mis schien wel interessant voor U, madame’. Twee schitterende heiligenbeel den, meer aangeklede poppen had hij en ik mocht ze meene men. Nu zou ik alleen nog graag weten wie het zijn want daar kom ik niet uit. Ik dacht aan Eli sabeth, maar zeker weten doe ik het niet. Ik denk dat ik Antonius maar eens om hulp vraag. Of misschien dat één van uw le zers me op weg helpt. Sugges ties zijn welkom op e-mail: hei- ligen@zeelandnet.nl”. „Je kunt er naar blijven kijken,” zegt Marjan, „waar de mensen vroeger in hun devotie toch mee bezig waren. Er bestonden zelfs winkeltjes van.” won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaar ten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. zijn vele duizenden autootjes in verschillende schalen te be wonderen. Wie zelf ook speelgoed heeft dat de moeite waard is om ten toon te stellen dan kunt u con tact opnemen met MKM Col lectors: 0113 - 503 516. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 28 november: ‘Mantelbaviaan’. S.W. Oostdijk uit Goes Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-221344. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. B.J.M. Schru er, v.d. Spiegelstraat 42, Goes, tel. 0113-214373. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Voor grote én kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: A.C. Mosselman, tel. 0113-381233. Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. C. Duvekot, Kloetingseweg 84, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Ber- revoets afwisselend weekenddienst. Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P Stokman wordt waargenomen door: dr. M.P.C. Karelse, ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 118, Goes, tel. 0113-220656. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Bin nenkamp wordt waargenomen door: dr. J. Binnekamp, Veerweg 6A, Wolphaartsdijk, tel. 0113-581231, spoednr. 582060. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. JA. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Ineke van Zutphen en Joke Stevens, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. JA. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Hein kenszand, tel. 0113-563074. woensdag 12 december 2001 Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapel le, tel. 0113-341264.Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. huisarts te Yerseke, tel. 0113-573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. N. van Lieshout, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. In deze mengelmoes zijn een aantal woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of om gekeerd en schuin. Marjan gaat regelmatig op va kantie. Vorig jaar belandde zij in Santiago de Compostella, bede vaartsoord sinds mensenheuge nis: „Daar kon ik mijn hart op halen”, herinnert ze zich. „Ker ken, kathedralen, klooster, de sfeer pakt mij. Dat moet toch ergens vandaan komen, een eerder leven denk ik soms. Frankrijk, Spanje, Zuid-Enge- land, Ierland, de kerkgebou wen, schitterend. Zij maken een diepe indruk op mij. Het gaat dwars door je ziel. Het overwel digt en ontroert je. Voor ik ga informeer ik me zo goed moge lijk over de plaats waar ik moet zijn. Als ik er geweest ben en de sfeer heb gevoeld kan je na de reis naar huis weer opnieuw be- Marjan had van al die heiligen toepassingen nog nooit ge hoord: „Ik kwam niet uit die kringen en wist er niet van. Maar toen ik een aantal jaren geleden in Middelburg liep zag ik in een antiekwinkel een beeld van Jozef dat direct mijn aan dacht trok. Zelf dacht ik eraan een kerststal in te richten. Voor vijfentwintig gulden heb ik het gekocht en het was mijn eerste beeld, het eerste van wat nu mijn verzameling is. Mijn laat ste aankoop dateert van eind november op een snuffelmarkt en kostte vijftig gulden.” Kerstconcert Ons Genoegen KAPELLE - Muziekvereniging Ons Genoegen houdt zondag 16 december een kerstcon cert in De Vroone te Kapelle. Zowel het harmonieorkest (o.l.v. dirigent Nico Dijkstra) als het jeugdorkest (o.l.v. Ger- rit-Jan Verhage) treden op. Het programma bestaat hele maal uit bekende, sfeervolle en swingende kerstmuziek. De slotnummers worden ge zamenlijk uitgevoerd door ongeveer honderd(l) muzi kanten. Met name voor de nieuwe, nog maar net inge stroomde leden van het jeugdorkest wordt het een spannende aangelegenheid. Het is het eerste optreden in de nieuwe bezetting. Het concert begint om 15 uur, de grote zaal van De Vroone is open vanaf 14.30 uur. De en tree bedraagt 5 inclusief een kopje koffie of thee. De avond valt en in het zachte lamplicht zien de beelden er plotseling anders uit: De vier engelbewaarders lijken in func tie en houden de wacht over wat een kapel zou kunnen zijn. HEINKENSZAND - In de Bar- besteinkerk te Heinkenszand wordt zondagmiddag 23 de cember een volkskerstzang- dienst gehouden. Medewer king wordt verleend door een groot kinderkoor van de plaatselijke basisscholen en The Key Singers beide o.l.v. van Suzie Peeters. Muzikale begeleiding door Rini Jongs- ma (piano) en Adrie Slabbe- koorn (orgel). Aanvang 16 uur. Vanaf 15.30 is er sfeer volle kerstmuziek. Sommige letters worden dub bel gebruikt. Streep alle woor den door. De resterende woor den vormen dan regel voor re gel van boven naar beneden een woord. Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duive- land: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Brussel, in de Marollenwijk. Het gaat over Charles-Louis, oud en afgeleefd, die zijn eigen kostje er gens op moet scharrelen. Nie mand wil hem in huis en hij slaapt bij een nichtje. Nog wat meer van zulke figuren zoeken elkaar op in de Kapellekerk en daar spint het verhaal zich om heen. De Koenkelpotfanfare zingt en speelt liedjes die horen bij deze tijd van het jaar, feestelijk en vrolijk. Men vond het een leu ke combinatie om dit samen met Ons Boeregoed te doen. Er zijn overigens ook serieuze momen ten in het programma. In de pauze is er de verkoopstand van Terre des Hommes, voor wie de baten van deze middag be stemd zijn. En een Zeeuwse ver loting met als prijs onder andere een mooie aquarel van Jopie 65 procent nee. De ZMF wilde met de avond een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat ‘Eten en genen’ van de commissie Ter- louw. Zo’n 65 Zeeuwen bezochten de thema-avond. Een voor- en te genstander van de ‘gen-tech’ deden er hun zegje. Siemen de Jong van gen-tech bedrijf Aven tis gaf aan dat het voeden van de wereldbevolking steeds moeilijker wordt door bevol kingsgroei en consumptie patroon. Door gentechnologie toe te passen wordt de op brengst verhoogd, waardoor voedsel goedkoop wordt en er meer ruimte is voor natuur. GOES - Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen 12 december bij het Milieu Educatie Centrum (MEC) De Bevelanden leren hoe ze een nestkastje moeten maken voor mezen. In twee groepen (beginnend om 13.30 en 15.30 uur) wordt een dergelijk kastje gemaakt. Meer informatie: 0113 - 252 628. KRABBENDIJKE - De minia- tuurautoclub MKM Collectors Club uit Krabbendijke draagt ook dit jaar weer een steentje bij aan de grote Internationale Speelgoedruilbeurs. Die wordt zondag 16 december gehouden in het Belgische Mechelen. Er Eenmaal thuisgekomen kreeg de eerste aankoop van Marjan een mooi plekje in huis. „Ik was er erg blij mee. Het stond er een poosje, tot ik dacht: ‘daar moet nog eens wat bijkomen’. Zo is het begonnen. Ik ging er mijn eigen Kerstgroep van ma ken, moeder Maria, Jozef, het kindje Jezus, tot de kerststal he lemaal kompleet was. Zo kwa men kwamen de kruisbeelden, de houten kruisen, rozenkran sen en scapulieren binnen. En niet te vergeten de wijwaterbak jes.” GOES - Het bestuur van de seniorensociëteit Goes houdt donderdag 20 december een kerstbijeenkomst in het wijk- gebouw Goes-Oost. Vanaf 13.30 uur zijn er tien ronden bingo en om 18 uur is er een kerstdiner. Aanmelden kan tot 15 december bij mevrouw Rozenboom op telefoon nummer 0113-212 984. Sanne van der Wal van de Alter natieve Konsumentenbond bracht daar tegen in dat gen technologie het mondiale voed selprobleem niet oplost. Het merendeel van het publiek zet te vraagtekens bij het nut van gentechnologie. In opdracht van de regering on derzoekt een commissie onder leiding van oud D’66 politicus Jan Terlouw de meningen om trent het onderwerp ‘eten en genen’. De antwoorden op de enquête worden doorgestuurd naar deze commissie. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar de commissie de resultaten van het maatschappelijke debat terugkoppelt naar de regering. WILHELMINADORP ziekvereniging De houdt zondag 16 december een kerstzangdienst in de Nederlands hervormde kerk van Wilhelminadorp. De ver eniging staat onder leiding van Ad van Nieuwenhuijze. Ook het jongerenkoor l’Esprit (onder leiding van Angela van den Dries) zingt mee. Aanvang 19.30 uur. HANSWEERT - Schuttevaer in Hansweert besteedt deze weken extra aandacht aan een onderwijs project in Jemen. Alle lessen van de groep 7/8 staan in het teken van dat land. Verder is er in de projectweek een ac tie om een instituut voor meervoudig gehandicapten in Sana’a - de hoofdstad van Jemen - te ondersteunen. ren afgebeeld wordt. ‘Waarom zou dat zijn’, vraag je jezelf dan af. Vorige week kwam een ken nis langs en die zei dat Barbara onder meer beschermheilige is tegen blikseminslag. Inslagen zijn vaak op hoge gebouwen, vandaar.” Ageren, Alleenheerser, Arkel, Aspergesoep, Beekforel, Beemd, Bioloog, Bonbon, Botanicus, Eigenwijs, Gesticht, Hinde, Kniptor, Kussen, Lanital, Loens, Manuscript, Nimrod, Ondertussen, Onoplosbaar, Opname, Opstel, Rondo, Ruben, Start, Stomen, Stoppen, Teren, Toneel, Tortel, Vlegel. Stuur uw oplossing vóór don derdag 20 december naar de re dactie van de Bevelander, Post bus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van donderdag 27 december bekendgemaakt. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargenomen door: G.L v.d. Tempel, Langeweg 40, ‘s-Gravenpolder, tel. 0113-311747. MIDDELBURG - Voor de vijfde keer wordt op 16 de cember in de Middelburgse Stadsschouwburg een Zeeuwse middag in Kerst sfeer gehouden. “Van Kerstboom tot Koenkelpot” is een gezellige middag met bekende artiesten en ver enigingen. GOES - Je zou de heiligenbeelden, kruisbeelden, wij waterbakjes, rozenkransen en scapulieren eerder in een kerk of klooster verwachten. Maar het huis van Marjan uit Goes is doortrokken van haar hobby, de coratief en devoot. i FOTO TANNIE DE JONGE FOTO TANNIE DE JONGE Dit beeld komt uit Frankrijk. Niet bekend is welke heilige het voorstelt. Tussen kerst en nieuwjaar gesloten De Koenkelpotfanfare Is aanwezig op de Zeeuwse middag in Middelburg. Marjan uit Goes: „Heiligenbeelden maken een diepe indruk op mij". De sfeer snijdt dwars door je ziel door Léon Janssens 1 fc r 1 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 21