Golf aan overdrachten verwacht Professioneel fitness in Ter valcke Hondenweetjes Ter zake Samenzang in De Hoogte Uitgereed OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN PROFITEER NU hIEIHikuhh tHIORZMKm STREEKARTIEST VERKOOPT GOED IN ZEELAND Sola-bestek bij Trijntje’s Kookwinkel Nieuwe naam Perfect Hypotheken Hofka heet voortaan Viborg Tramper steunt Clini-Clowns Als de dood voor vuurwerk Geld uit aardappelmarkt woensdag 12 december 2001 pagina 11 door Marja Minnaert Van links naar rechts Jan Ceys, Gert de Kok en Peter Dieleman. II Dure kinderkleding Het gebeurt niet vaak dat een streekartiest een gou den cd krijgt, maar afgelopen week overkwam het streektroubadour Peter Dieleman. Uit handen van gedeputeerde Gert de Kok ontving hij de eerste Gou den Streektaal CD voor het feit dat in de provincie Zeeland meer dan tweeduizend exemplaren van zijn Kerst-cd ‘Zeeuwse Kerst’ werden verkocht. GOES - Alicia de Water uit Krabbendijke ontving on langs een ‘Sneeuwwitje en de 7 Dwergen’-pakket van VW/ANWB Goes. Bekroond sprookjes- schilderij De tweedelige ensembles trokken de aandacht: japon nen met een korte bolero of juist een lange zwierige jas van kant, satijn of organza. vernieuwende bruidsmodeshow Het tweetal had kinderkleding uit een rek gehaald en was ver volgens zonder het betalen van de vereiste ƒ34,95 weer de win kel uit gelopen. Was dit-dan ook niet het geval bij Dieleman zelf? „Nee, ik heb dat aantal daadwerkelijk ver kocht, overigens dankzij de steun van Jan Geys, eigenaar van wijn- en kaashandel De Koe-Bel uit Heinkenszand. Hij is ook een echte promotor van streekproducten en de cd paste daar mooi bij.” Ook platenper- serij Tapes uit Rotterdam, waar Dieleman zijn materiaal op cd laat zetten, was zo welwillend om een gouden exemplaar te GOES - Bijna honderddui zend ondernemers zijn in 2002 van plan om het bijltje er bij neer te gooien en hun bedrijf over te dragen aan anderen. Dat blijkt uit een Nipo-onderzoek dat werd gehouden in opdracht van de Kamer van Koophandel. Cliënten van Ter Valcke kunnen wekelijks deelnemen aan een medische fitnessgroep. Wan- ‘kerst-cd's lijken allemaal op elkaar' dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur Als de bezoeker een bedrijf in teressant vindt, kan een inter mediair worden ingeschakeld om het verdere proces te bege leiden. eigen herinneringen, ervarin gen of zijn visies’, zoals hij zelf zegt op zijn website. ‘Het pu bliek krijgt dan de kans om ken nis te maken met het nostal gisch verleden, maar ook met de onzekerheden van de toe komst. Soms relativeer ik, soms overdrijf ik, soms schud ik men sen wakker maar ze mogen ook in stilte gewoonweg genieten.’ Alle instrumenten op de Kerst- cd (verschillende gitaren zoals de bas, banjo en dobro, de per cussie en de toetsen) zijn door Dieleman zelf bespeeld. De op namen werden gedaan in Stu dio Mijn Jas te ‘s Gravenpolder (‘oftewel bij mij boven’). Waar om een Kerst cd, er zijn er al zo veel? „Juist daarom", verduide- niet-commerciële partij. Bezoe kers kunnen via www.onderne- mingsbeurs.nl gratis vraag- en aanbodproftelen van bedrijven bekijken. De bedrijven zijn in eerste instantie anoniem, om dat maar weinig bedrijven het bordje 'te koop’ op hun deur willen hangen. varingen wordt bekeken of deze vorm van behandelen en bege leiden in de toekomst aan een grotere doelgroep aangeboden kan worden. De fitnessgroepen kunnen nu gebruik maken van professio nele fitnessapparatuur. In het budget van Ter Valcke was al leen ruimte om een nieuwe loopband aan te schaffen. Het apparaat dat er nu is, is uitge rust met alle moderne technie ken. Het VSB Fonds van de For- tisbank is aan het begin van dit jaar benaderd om de appara tuur te sponsoren. af 19.30 uur zingt het koor be kende en minder bekende kerst liederen. Janny Dieleman bege leidt het koor. lijkt Dieleman. „Want ze lijken allemaal op elkaar. Of je nou die van Bing Crosby of die van Lee Towers neemt, het is enkel de stem die verschilt.” Gedeputeerde De Kok deed de overhandiging graag. In zijn functie als bestuurder heeft hij zich hard gemaakt voor de er kenning van het Zeeuws als streektaal. Een van de rand voorwaarden is wel dat media ook meewerken in dit proces. En over hun aandacht voor dit gebeuren is Dieleman nogal te leurgesteld. „En met mij andere streekartiesten. Om onze pro ducten te promoten hebben we de hulp van de media nodig, maar op mijn presentatie vorig Wat een gezellige, feestelijke decembermaand kan zijn, is voor sommige eigenaren en honden een ware ramp. Vuur werk kan een hoop gezellig heid bederven. Niet alleen op oudejaarsdag raken de hon den gestresst. Zodra de eerste vuurwerkknallen te horen zijn, begint de jaarlijkse ellen de weer opnieuw. Individuele begeleiding door gedragstee! en doelgerichte therapieën bij problemen. Speelse socialisatielessen voor pups vanaf 8 weken. Geen wachtlijsten. waardoor u zijn angst beves tigt, versterkt of beloont. Voor deze professionele begelei- school terecht. U kunt hier over vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij wensen u jaar van de Kerst cd was hele maal niemand van de pers. Dat is jammer, niet alleen voor mij zelf, maar ook voor de Zeeuwse cultuur in het algemeen. Door middel van mijn liedjes hoop ik iets daarvan te kunnen behou den en door te geven aan de jeugd. Maar goed, ik hoop dat deze presentatie de mensen wakker geschud heeft en ze dui delijk heeft gemaakt hoeveel moois onze provincie heeft.” GOES - Tramper Goes B.V., Mitsubishi-dealer in Goes heeft on langs een cheque van 2.750 overhandigd aan de Clini- Clowns. In Nederland is onlangs uitgebreid tot meer dan 42 Viborg Ser vicecenters. Deze dichtheid is voor de nationale en internatio nale vervoerders, het bedrijfsleven en de particuliere sector erg aantrekkelijk. Deze organisatie laat zieke kinderen die in het ziekenhuis lig gen weer lachen door clowns langs te sturen. Gezien de mede werkers van de Clini-Clowns allemaal vrijwilligers zijn, kunnen zij iedere gift natuurlijk heel goed gebruiken. Ruud Koole, directeur bij Tramper: „Normaal gesproken geven veel mensen bij openingen bloemen en flessen wijn. Wij von den het echter een goed idee om in plaats daarvan een gift voor de Clini-Clowns te vragen.” KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl F k Meer over Peter Dieleman is te lezen op zijn website http://pe- ople.zeelandnet.nl/dlm. De cd is te krijgen bij de Koe-Bel te Heinkenszand en bij Stichting Mijn Jas te ‘s Gravenpolder, telnr. 0113-312630. GOES - Perfect Hypotheken Pensioenen heet sinds het begin van deze maand ‘De Bruine Hypotheken Pensioenen’. Het bedrijf richt zich voortaan op totaaladvisering. De elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in de financiële we reld (het nieuwe belastingplan, de komst van de euro, wijzigin gen in de pensioenregelgeving) liggen ten grondslag aan de ommezwaai van het bedrijf aan de Oostwal in Goes. Drs. Jan-Kees de Bruine: „De onoverzichtelijkheid en daarmee de onzekerheid over de financiële huishouding neemt toe. Juist op dit verschijnsel zal De Bruine Hypotheken Pensioe nen gaan inspelen”. Bij het bedrijf zijn derhalve scans mogelijk van de hypotheek, het verzekeringspakket, de pensioensituatie en de fiscale be handeling. Tel. 0113-228477 Daar kregen ze een schikking van ƒ400. De gestolen kleding is terug bij de rechtmatige eige naar. is er een te weinig, nieuwe kinderartsen zijn niet te vin den, dus, verhuizen die afdeling. Dit heeft tot gevolg dat bevallen in het ziekenhuis op Walcheren niet meer kan. Gezien de actuele wegensituatie en het passeren van spoorwegovergang en een brug over het Kanaal door Walcheren zijn patiënten niet van een korte reis naar het Goese ziekenhuis verzekerd. Dat wordt nog onderweg bevallen zodat je kind later kan zeggen: “Ik ben op de Schroebrug geboren”, of “op de SloedamEn het einde is nog niet in zich want de vrees bestaat dat er één groot ziekenhuis komt voor heel Midden-Zeeland zodat je De man en de vrouw werden kort daarna aangehouden en overgebracht naar het politie bureau in Kruiningen. Het is een forse stijging vergele ken met de cijfers van een soortgelijk onderzoek dat twee jaar geleden werd gehouden. Toen bleef de teller steken op “En gelukkig hebben onze klanten en relaties ons niet teleurge steld. Wij waren echt heel gelukkig dat wij zo’n groot bedrag aan deze fantastische stichting hebben kunnen schenken.” neer iemand met ontslag gaat, kan hij wel blijven deelnemen aan de groep. Onder begelei ding van twee fysiotherapeuten worden de fitnessoefeningen uitgevoerd. Aan de hand van een fitnesskaart worden de per soonlijke doelen en resultaten nauwkeurig bijgehouden. De cliënten krijgen oefeningen aangeboden die passen binnen hun reactiveringsprogramma. Naast de fitnessgroep van Ter Valcke geven deze fysiothera peuten ook les aan een groep van acht cliënten uit het activi teitencentrum Oosterschelde. Aan de hand van opgedane er- Boodschappenactie Dorkas GOES - De boodschappen- actie die Dorkas op 10 no vember hield in de regio heeft in totaal 2.430 bood schappenlijstjes opgebracht. Die lijstjes vertegenwoordi gen gezamenlijk een gewicht van 15 ton aan voedsel en nog eens ƒ3.694,05. Het geld en voedsel zijn bestemd voor de allerarmsten in Oost-Europa. zeer goed werden bezocht. Maar sinds kort is het mogelijk om de Sola-artikelen bij de Trijntje’s Kookwinkel in Goes te kopen. De prijs in de winkel is niet hoger dan op de verkoop- shows. Dieleman houdt van de rijke historie van Zeeland, het mooie dialect en de veelzijdigheid van het landschap. Zijn activiteiten rondom de promotie van het dialect heeft hij ondergebracht in de Stichting Mijn Jas. In zijn liederen laat hij zijn liefde op vele manieren zien. ‘De ene keer spottend, dan weer ver heerlijkend of doorspekt met Zeeuwse bestseller MIDDELBURG - Het boekje ‘Versterckt Zeeland’ van Paul Stokman en Peter Ever- aers over de Zeeuwse verde digingswerken door de eeu wen heen is onlangs voor de tweede keer herdrukt. Het werk maakt deel uit van de cultuurhistorische reeks van de provincie Zeeland. De eerste druk verscheen in ok tober 1999. De derde druk die nu in de boekhandels ligt, is op sommige punten herzien. Een aantal hoofd stukken is fors uitgebreid. Zo zijn nu alle Zeeuwse ves tingsteden opgenomen en is er meer aandacht voor de verdedigingswerken die zijn gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In twee jaar tijd zijn al vierduizend exemplaren van het boek verkocht. Dat is voor Zeeuw se begrippen tamelijk zeld zaam, aldus de provincie. vervaardigen. De Kerst-cd is net zoals zijn an dere werk, doorspekt met per soonlijke ervaringen. Dieleman werd in Wilhelminadorp gebo ren en bracht zijn jeugd door op een typisch Zeeuwse hoeve. Zo als hij zelf omschrijft kreeg hij van zijn moeder de liefde voor het Zeeuwse, zijn afkeer van vis en zijn linkshandigheid mee, van zijn vader de interesse voor het boerenbedrijf alsmede zijn manie voor boeken. Na veel ge zworven te hebben, zowel in letterlijke zin (Amerika, Londen en Australië) als in het uitoefe nen van een beroep, kwam hij tot de conclusie dat Zeeland zelf al een wereld op zich is in al haar diversiteit. Hij houdt van Zeeland, de cultuur, natuur en van de mensen. En hoewel hij al eerder had gezongen in het En gels, besloot hij om voortaan zijn liederen in het Zeeuws te vertolken. ook om iets, met deze angst die de hond heeft, te doen. Door een therapie in te zetten gericht op dit probleem, on dersteund met behulp van medicatie of andere onder steunende middelen zoals bijvoorbeeld Bach Bloesem Remedies. Het is verstandig om u en uw hond, bij deze therapie te la ten begeleiden door een des- Bibberende honden, honden kundig persoon die u kan stu die verstijven van angst, hon- ren in de training en begelei den niet meer mee willen ding van uw hond, het kan wandelen etc. De hond (en namelijk zijn dat u onbewust baas) wil maar één ding: weg signalen geeft aan de hond, met deze ellende! De angst voor vuurwerk kan door allerlei oorzaken ont staan, de hond kan zelfs bij ding kunt u op onze honden- onjuiste begeleiding angst gaan ontwikkelen voor ande re geluiden zoals bv onweer, knallen etc. Ons advies is dan rustige feestdagen toe. straks voor alles naar Goes moet. Vooral met spoedge vallen in de zomer is dat slim als er in het verzorgingsge bied nog eens extra twee honderdduizend toeristen zit ten. Hebben die plannenmakers er wel eens over nage dacht hoe lang je dan onderweg bent van Westkapelle Zoutelande of Domburg naar Goes? Het is te hopen dat de wijze beleidsmakers tot een goed doordacht en wijs verantwoord besluit komen over het handhaven van de gezondsheidsvoorzieningen zoals de ziekenhuizen. Anders veran dert het bekende standaard zin netje: “Kleedt U zich maar uit, //L-lh r- de dokter komt zo bij U’, in “U bent uitgekleed en de dokter komt voorlopig niet.” Inmiddels is de vereniging bezig met het opzetten van een marktinformatiesysteem waardoor er meer zicht komt op de markt. De thema-avond over de aardappelmarkt wordt maan dag 17 december om 19.45 uur gehouden in De Vroone in Ka- pelle. KAPELLE - Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) houdt maandag 17 december een thema-avond over de aard appelmarkt. ‘Meer Geld Uit De Aardappelmarkt’ is het centrale thema waarover de jonge boeren van gedachten wisselen. Het ZAJK heeft vorig jaar samen met PDA en de ZLTO de telersver- eniging BAMM (Bundeling Aardappelen Maakt Macht) opge richt om het rendement uit de aardappelteelt te verbeteren. GOES - Tot voor kort waren de bestekcassettes en pannensets van Sola alleen verkrijgbaar bij de fabriek in Zeist en via inter net. Twee keer per jaar werden er in het land regionale ver- koopshows gehouden, die altijd GOES - De Christelijke Oratori- umvereniging Goes houdt 17 de cember een kerst-samenzang- avond in De Hoogte in Goes. Van- 74.000. Uit het onderzoek blijkt verder dat de markt van bedrijfsover- dracht buitengewoon ondoor zichtig is. Gerenommeerde marktpartijen als Rabobank, NovAA, MKB-adviseurs en Dili gence hebben daarom op ini tiatief van de Kamer van Koop handel de handen ineen gesla gen en samen een onafhankelij ke marktplaats op internet ge maakt: de ondernemingsbeurs. De Kamer van Koophandel be heert de site als onafhankelijke, Ze stuurde een prachtig sprookjes-schilderij in. Haar prijs, bestaande uit de nieuwste video, puzzle en een luister-cd, kreeg ze woensdag 28 november uit handen van Lilian Aussems, directeur van VW/ANWB Goes. GOES - De ouderen van ver pleeghuis Ter Valcke kun nen vanaf vorige week heer lijk fitnessen. Het VSB Fonds van de Fortis Bank heeft het Goese verpleeg huis onlangs prachtige fit nessapparatuur geschon ken. Voor de aankoop van de professionele appara tuur (voorzien van moderne snufjes als bijvoorbeeld een hartslagmeter) was veer- tienduizend gulden nodig. “Ze hebben me helemaal uitgekleed”, zei tante Ma als ze bij een potje kaarten, meestal jokeren, al haar centen en stuivers verloren had. Over uitkleden gesproken, dat doe je soms een paar keer per dag thuis, en in bijzondere ge vallen op het strand of bij de dokter. “Kleedt U zich maar vast uit, de dokter komt zo bij U.” Heel gewoon bij je huisarts of de specialist, vaste punten in het zorgcircuit. Het zorgcircuit, met name de ziekenhuizen in Midden- Zeeland, vertoont de laatste tijd de nodige barsten. Sinds kort is bekend dat de afdeling kindergeneeskunde van hetVlissingse ziekenhuis naar het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes gaat. Wegens vertrek van een kinderarts Die positie dankt het Deense bedrijf niet alleen aan haar uitge breide servicenetwerk. Viborg onderscheidt zich ook door een breed producten- en dienstenpakket, een innovatieve aanpak en sterk milieubewustzijn. Viborg heeft 580 eigen vestigingen en nog eens tweeduizend steunpunten in Europa. Dat lijkt misschien weinig maar vijftigduizend stuks verdeeld over alle Nederlanders betekent 1350 stuks in Zeeland en die grens was Dieleman ruim ge passeerd. Reden voor de gede puteerde, die het behouden van het Zeeuws cultureel erfgoed én het dialect een warm hart toe draagt, om aan dit feit enige aandacht te schenken. „Die gouden cd, ach daar heb ik min of meer zelf voor gezorgd”, vertelt Peter Dieleman. „Er is in Nederland namelijk helemaal geen instantie die controleert of er daadwerkelijk vijftigduizend stuks zijn verkocht. Dat doet meestal de platenmaatschappij zelf en er wordt dan veel aan dacht aan geschonken in de media. Het zal ook regelmatig voorkomen dat een artiest die juist te maken heeft met tegen vallende verkoopcijfers op deze manier wat extra promotie krijgt.” KRABBENDIJKE - In de Dorpsstraat in Krabbendij ke zijn vorige week woens dag een 32-jarige vrouw en een 33-jarige man uit Rot terdam aangehouden. Alicia (11) deed mee aan een kleurwedstrijd van de ANWB. GOES - Het Hofka-filiaal in Goes is omgedoopt tot Viborg Ser vicecenters. Viborg - waartoe Hofka behoort - mag zich num mer 1 noemen in Europa op het gebied van banden, wielen en autoservice. BERGEN OP ZOOM - De bruidsmodeshow die Teb- bens Bruidsmode uit Bergen op Zoom 21 november hield was vernieuwend. Een nieuw presentatieteam bracht vaart en kleur in een droomwereld die de aan staande bruiden en hun be oogde echtgenoten vaak ademloos aan zich voorbij lieten gaan. Veel was nieuw. De vele standhouders brachten alles voor de bruidsparen bijeen om van hun trouwdag de dag van hun leven te maken. F A I FOTO ANTON DINCEMANSE (advertentie) A. Vraag HtBimatlt, gewoon per telefoon Martin Gaus Hondenschool Goes Eukanubaft - - ii 11 Z> »«l «oor ilte knl nuf 3 «iiiKii Geen kumt|es nut kennis Kennis van lichaamstaal bq honden en mensen Positieve leermethode zonder conedies en met uityebreid lesmateriaal Gouden cd voor Peter Dieleman

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 11