16 11 23 7 Zeeuwen gaan graag weekendje weg 19 Keramiek en sieraden in Kunstuus DE BEL At Een bijzondere kijk op... 21 Uw mening telt! i aarends Le Bras de Mer De Bel, altijd prijs! FEESTCAFÊ KIEKIERIS de bevelander I r-- o Bijzonder concert Musica Cordis Roemenië-avond in Oosterkerk Praatavond met Hartezorg Sportprijzen^'x? Informatie voor sporters Orgel en panfluit voor Filippijnen 5: woensdag 7 november 2001 jaargang 52 nummer 45 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 31 RESTAURANT Zeeland Creatief Beurs in Goes kracht heeft dan de Lim burgse heuvels.” Voorstraat 42 4486al Coujnsplaat Tel. 0113 695 802 Fax 0113 - 695 802 http://www.lebrasdemer.nl Het veulen werd in mei van dit jaar geboren. Ans Pipping: „De moeder was heel gezond en ze had volop moedermelk, maar het veulen was daar niet in geïnteresseerd. Na drie dagen proberen moesten we alsnog overschakelen op de fles”. Dat is bij zulke jonge paarden een hele klus, want ze moeten tot tien keer per dag (en nacht!) drinken. Ans Pipping: „Na dui zend gulden melkpoeder en nog eens tweehonderd gulden aan veulenbiks is ze nu een flink veulen van zes maanden. Hier op de foto loopt ze met naamgenoot Majanda, goed ge volgd door een team van op voeders. Heeft u de laatste weken ook zo’n mooie foto gemaakt? Stuur hem dan op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats. Met de moeder van dit prachti ge veulen Majanda was eigen lijk niets aan de hand. Toch moest het kleine Zeeuwse trek paard met de fles grootge bracht worden. Kosten noch moeite werden gespaard, ver telt Ans Pipping uit Goes die ons deze foto stuurde. Een argument om over te gaan naar één krant, waren de reac ties van de lezers. Ze lazen vaak hetzelfde nieuws in beide bla den, omdat veel verenigingen en organisaties nu eenmaal hun persberichten naar beide re dacties stuurden. „Door het sa menvoegen hebben we nu veel meer ruimte voor plaatseiijk nieuws”, licht Pieter Karman toe. Ook adverteerders gaven Nederlanders nemen de af gelopen weken veel meer korte vakanties dan voor heen en ook de Zeeuwen pakken graag hun boeltje voor een uitje van een paar dagen. Dat blijkt uit cijfers van Week- endjeweg.nl, Nederlands marktleider in tussendoorva- kanties. De afgelopen maanden is onder leiding van Karman hard ge werkt aan het nieuwe concept. En met deze krant is dat nu een feit. „We hebben meer redactie dan ooit, per nummer zes of ze ven pagina’s boordevol regio nieuws, de nieuwste uitgaan stips en natuurlijk veel zaken nieuws. Er komt een speciale sportpagina en ook aan auto nieuws zal behoorlijk wat aan dacht besteed worden. Ik geloof echt dat we met deze krant ie dereen naar tevredenheid kun nen bedienen.” Overigens zijn de vernieuwin gen nog lang niet afgerond. Ver derop in deze krant vindt u een enquête waarin u heel duidelijk Bij Weekendjeweg.nl zijn dit jaar ruim 140.000 overnachtin gen geboekt en dit aantal stijgt explosief sinds de aanslagen in de VS, omdat vakantiegangers minder vliegen en meer met de auto gaan. Kunstenaar verdeelt Goes De Bevelander is er klaar voor. In juli verhuisde de krant al naar haar nieuwe kantoor aan de Fruitlaan. Hier is redactie, acquisitie en binnendienst op de tweede etage gevestigd. Ver tegenwoordigers Henk Malleko- te, Cora Slot en Kees van den Door een geraffineerde toepas sing van zeewier, vuur en rook gassen ontstaan zeer boeiende kleurschakeringen op het aar dewerk. Al 121/2 jaar maakt Ha zelager-Franken kippen en ha- Oranjevereniging Kapelle gered De Bevelander heeft een oplage van 43.000 kranten. „Daarmee hebben we de grootste oplage van de Bevelanden”, zegt Pieter Karman. De Bevelander is daar mee het medium bij uitstek om de lokale markt optimaal te be werken. Met het verschijnen van de nieuwe Bevelander, breekt ook een nieuw tijdperk aan. Zo zul len er regelmatig grote acties dacht aan acties in de kleinere kernen. Dat zijn vaak hele plaatselijke pagina’s met tekst en advertenties." een korte vakantie hadden we wel verwacht”, zegt Marianne Baars, algemeen directeur van Weekendjeweg.nl. „Verrassend is wel dat de Gelderse Veluwe op de inwoners van Zuid-Hol- land een grotere aantrekkings- nen en met het maken van boom- en oerpotten met opge legde kleivormen hoopt zij een beter kunnen inspelen op uw wensen. Zijn er trouwens vra gen die u liever niet invult, dan kunt u die gewoon overslaan. Het invullen van de enquête Het team rondom de vernieuw de Bevelander heeft er alle ver trouwen in dat de ‘nieuwe’ Be velander haar twee voorgangers met stijl kan vervangen. De klanten van Weekendje- weg.nl zijn gemiddeld 42 jaar oud en verblijven gemiddeld 2,3 dagen op hun bestemming. De netto prijs van de verkozen accommodaties bedraagt ge middeld ƒ320 per weekend. Coby Baard is al meer dan 25 jaar actief met schilderijen en het maken van ruimtelijk werk. De afgelopen vijf jaar volgde zij lessen bij kunstenaar Bob To- manovic en werkte met ver schillende verfsoorten en medi ums. Zij schenkt veel aandacht aan de samenstelling van haar kleurenpalet en aan de opbouw van abstract werk. Daarnaast maakt zij sinds twee jaar sie raden met daarin verwerkt na tuurlijke materialen die zij meebrengt van haar vele reizen. Oude en nieuwe kralen, antieke of moderne versieringen en mi neralen maken iedere ketting tot een uniek stuk. Zaterdag 10 november zijn bei de kunstenaressen in de galerie aanwezig om uitleg te geven over hun werk. nieuwe inspiratiebron te heb ben gevonden. Actueel tijdsbeeld van zeeland 75 Jaar groothandel Goes Oplage Karman ontkent dat er met het verdwijnen van het Nieuwsblad een gat in de markt is ontstaan. „Wij bedienen zowel Noord- als Zuid-Beveland met Goes als centrale stad. Daar zijn ook de meeste adverteerders gevestigd. Verder besteden we veel aan- O tt X5 O u C3 C 3 Q, t CS ro bij herhaling aan liever meer di versiteit in één krant te willen hebben. Pieter Karman: „Ieder een moet zich in de vernieuwde Bevelander kunnen vinden, de verscheidenheid is groot. Niet alleen in redactie, maar ook in advertenties. Want of het nu gaat om het kopen van een nieuwe auto, het zoeken van een nieuwe huurwoning of het halen van de wekelijkse bood schappen, in de nieuwe Beve lander vindt u het allemaal te rug.” 01 'E (O Vocaal Ensemble Musica Cordis geeft op 11 november een bij zonder concert in de Geerteskerk te Kloetinge. Voor deze gele genheid wordt het koor namelijk aangevuld met oud-leden van het koor Pavane, bekend in Goes en omstreken in de jaren '70- ’80. Het thema is ‘Afscheid’ en het concert draagt een herfstachtige sfeer. De muziek die ten wordt gebracht is onder andere van Rheinberger, Mendelssohn, Brahms en Parry. Dirigent Hans Smout geeft uiüeg over de uit te voeren werken. Het concert begint om 15 uur, de toegangsprijs bedraagt ƒ12,50. Kinderen en Pas/65+houders betalen ƒ7,50. In de Oosterkerk aan de Bergweg 88 te Goes organiseert de Stichting Roemenië Beraad Nederland een najaars-Roemenië- avond op woensdag 14 november. Voorzitter van de SRBN J. Postma verzorgt een inleiding met als thema ‘Verleden, heden en toekomst van de contacten met Roemenië’. De stichting staat voor een uitdagende klus met als kern het leveren van structu rele hulp aan Roemenië. De avond begint om 19.30 uur. Wemeldinge, parel aan de Oosterschelde De Bevelander wil een krant zijn voor alle lezers. Daarom vragen wij u deze week om uw mening, met een lezersenquê te. Hoe denkt u over De Beve lander, welke zaken interesseren u, wat zou u graag lezen in De Bevelan der, wat mist u? Mogelijk dat u bij sommige vragen denkt: ‘Waarom willen ze dat nu we ners van andere provincies, het liefst naar Gelderland. Ook Limburg is onder Zeeuwen aan merkelijk populairder dan on der andere Nederlanders. „Dat inwoners van kustprovincies het binnenland opzoeken bij Patiëntenvereniging Voor- en Nazorg bij Hartziekten ‘Hartezorg' houdt een praatavond voor mensen die lijden aan een hart kwaal. Zij kunnen op deze avond van gedachten wisselen met lotgenoten en vragen stellen aan de voorzitter van de vereni ging, dhr. J. Van Lomwel. Ook partners, vrienden, familieleden en overige belangstellenden zijn van harte welkom. De avond vindt plaats op dinsdag 13 november, in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 te Middelburg. Aanvang: 19.30 uur. uw mening kunt geven over on derwerpen die u wel of niet in een huis-aan-huiskrant wil le zen. „Zo kunnen we ervoor zor gen dat De Bevelander ook in de toekomst interessant blijft voor onze lezers", laat Pieter Karman weten. De eerste Bevelander in nieuwe stijl ligt voor u. Trou we lezers die het nieuws de afgelopen weken bijge houden hebben, weten dat het Nieuwsblad na een en dertig jaar voor het laatst verschenen is en dat het sa men is gegaan met de oude Bevelander. „Gemakke lijker voor de lezer en voor de adverteerder”, beargu menteert Pieter Karman, bladmanager van de Beve lander. „Een verbetering van de dienstverlening voor alle partijen. Want de nieuwe Bevelander zal aanmer kelijk dikker zijn en heeft veel meer ruimte voor re dactionele artikelen en dat zal iedereen toejuichen.” De Bevelander is eigendom van Wegener, één van de toonaan gevende uitgeverijen in ons land, waartoe ook de PZC be hoort. Het Nieuwsblad behoor de toe aan VNU, die uitgeverij de Stem in Breda in handen had. Toen Wegener twee jaar geleden Het Nieuwsblad kocht, lag het niet in de bedoeling om deze krant op te heffen. Ze ble ven gewoon naast elkaar be staan met hun eigen redactie en acquisitie. Het Nieuwsblad ging op dinsdag verschijnen en de Bevelander op donderdag. Bei den hadden bestaansrecht, zo vond moederbedrijf Wegener en konden hun eigen klanten, de adverteerders blijven behou den. Toch trad er gaandeweg een verschuiving op die beide titels niet ten goede kwam. Berge adviseren hun klanten zoals ze gewend waren. Wel zijn de rayons wat veranderd, zodat er efficiënter gewerkt kan wor den. Redacteur Ellen de Dreu blijft aanspreekpunt voor re dactionele zaken. neemt een kleine tien minuten in beslag en bij wijze van dank i maakt iedereen die de vragen lijst instuurt kans op een drie daagse trip naar Londen. Uw mag dan, I natuurlijk sa men met nog iemand anders, mee op een geheel verzorgde reis. Dus vul die enquête in, want uw mening telt! zijn voor lezers. De eerste komt al in november/december, waarbij een keukencheque en beautyarrangementen te win nen zijn. Pieter Karman licht van een tipje van de sluier op: „Koopt u in de actieperiode een decemberpakje bij de deelne mende zaken, dan maakt u kans op één van de schitteren de prijzen”. Voor Cock Hazelager-Franken is klei het ideale materiaal om ruimtelijke vormen te creëren. Haar werk bestaat louter uit handvormen en gestileerde holle en bolle vormen boeien haar het meest. Voor het bak ken van haar werken gebruikt ze diverse technieken, waaron der primitieve methodes zoals het bakken in een zaagseloven. Graveren doen wij GRATIS! Van de tussendoorvakanties staat België op de eerste, Zuid- Holland op de tweede en Lim burg op de derde plaats voor de Nederlandse vakantieganger. De voorkeur van de Zeeuwen gaat, in tegenstelling tot inwo- Keramiste Cock Hazelager- Franken en schilderes en ont werpster van sieraden Coby Baard exposeren van 7 novem ber tot en met 1 december een gedeelte van hun werk in gale rie ‘t Kunstuus te Heinkens- zand. ROC Zeeland houdt op woensdag 14 november in Ter Welle, aan de Beuken- straat in Goes een informa tieavond over ‘Trainings- planning en periodisering", aanvang 19.30 uur. Uitge nodigd zijn topsporters en hun ouders, trainers en be sturen van sportverenigin gen. Inleiders zijn Jan de Jong (manager Olympisch Steunpunt), Jan Eversdijk, coördinator OS, John Ijzerman (sportarts) en voormalig profwielrenner Patrick Tolhoek, die vooral furore maakte als mountainbiker. De bekende panfluitiste Liselotte Rokyta-Fennema en organist-pianist Peter Wildeman geven 10 novem ber in de Nederlands Her vormde Kerk te Wemeldinge een bijzonder concert, dat wordt georganiseerd door Comité Woord en Daad. De opbrengst van de collecte die tijdens het concert wordt gehouden wordt ge bruikt ter ondersteuning van een project van Woord en Daad op de Filippijnen. Daar wordt namelijk een in ternaat gebouwd voor studenten aan een vakopleiding voor au tomonteurs. De totale kosten hiervan bedragen ƒ285.000, waarvan een ton al binnen is in de vorm van een overheidssubsidie. Uw bijdrage aan dit project wordt zeer op prijs gesteld. Bent u niet in de ge legenheid het concert te bezoeken, maar wilt u toch een finan ciële gift storten, dan kan dit op bankrekeningnummer 38.05.77.291 onder vermelding van ‘Bouw Internaat Filippijnen’. De uitvoerende musici hebben gezamenlijk al meerdere CD’s uitgebracht en buitenlandse concertreizen gemaakt. Zij begelei den tijdens het concert ook samenzang van de concertgangers. Entree: ƒ5, kinderen tot 12 jaar betalen ƒ2,50. Aanvang: 19.30 uur. ten?’ Door het combineren van de antwoorden kunnen wij ons echter een goed beeld vormen van u, onze lezer, zodat we nog rip. L ^7 I 1 in autoschade De Bevelander in een nieuwe jas Pieter Karman FOTO ANTON DINGEMANSE Hazelager- 1 kBEW. E)Cx 01 o JQ ■U C5 o 01 N veel meer ruimte voor plaatselijk nieuws... door Marja Minnaert Werk van Cock Franken, te zien in ‘t Kunstuus. bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 (advertentie) zaterdag 10 november: 1,0 AVOND zaterdag 17 november: PAAN SCHUURMANS bekend Mn Westenwind en Costa! zaterdag 24 november: VORIN FOTOMAIL zaterdag 1 december: G-SPOT Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook sens op internet: www.kiekieris.nl Kam met steppetstm s 8 TV:: Majanda, een bijzonder veulen. FOTO ANS PIPPING r- 1 i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1