Plattelandsvrouwen: helemaal van deze tijd breedUIT Beelden in ziekenhuis Goes BRUIDSMODESHOW Speuren naar sporen DE BEL ié; I I Kinderen welkom bij Surrender BrassBand Zeeland speelt de leden van de rockgroep Surrender aar- lect-rocknummers van Surren- r, -/fc: FEESTCAFÉ KIEKIERIS Le Bras de Mer Binnenin Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Cursus EHBO bij Kinderen \/eel ouders/verzorgers voelen zich onzeker V bij ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn. Het volgen van een cursus EHBO bij Kinde ren kan veel van deze onzekerheid wegnemen. De Bel, altijd prijs! DAAN SCHUURMANS ff t fff Arsenaaltheater Vlissingen DONDERDAG 25 OKTOBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 43 •£i door Marja Minnaert zaterdag 17 november: RESTAURANT L J 4 26 november Zie de advertentie in deze krant Voorstraat 42 4486 al Colunsplaat Tel. 0113-695 802 Fax 0113-695 802 http://www.lebrasdcmer.nl Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. Stuurgroepen 15 19 21 23 X^BEW. EX^. Liet jaarlijkse hoogtepunt, de algemene leden- vergadering voor alle leden in onze provin cie, hebben ze net achter de rug. Tijdens deze bijeenkomst, die op donderdag 11 oktober in Ka- pelle gehouden werd, maakte de afdeling Zee land van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen (NBvP) aan de leden én aan de buiten wereld duidelijk dat ze een actieve en betrokken organisatie is die volop leeft en meedenkt. LJet NUT Noord-Beveland nodigt belangstel- 1 lenden uit voor haar eerste activiteit van het seizoen 2001/2002: een diapresentatie met de titel 'Speuren naar Sporen in Verouderde Landschappen' die verzorgd wordt door Franz Gittenberger. concerten op het programma staan voor haar 2de project van 2001. Na het succesvolle presentatieconcert in Middelburg op 14 april is men eind augustus gestart met de voorberei dingen voor een nieuwe serie concerten, onder de muzikale leiding van René Passenier, Tiny van de Wijdeleven en Cora Knuijt. |^e in Halsteren woonachtige kunstenares ^ZJanny Floresse-Wijkhuys exposeert sinds 10 oktober met uit natuurlijk gedolven steen ge houwen beelden in de centrale hal van het Oos terschelde Ziekenhuis te Goes. rlaveren doen wij GRATIS! Sportprijzen^(Z Aandachtsvelden lang. Maar dat ze daarnaast ook nog over een ho ge dosis kindvriendelijkheid beschikken, is wel licht minder bekend. Vrijdag (26 oktober) wordt dat bewezen tijdens de opening van de culturele zaal in de Stenge in Heinkenszand. Surrender geeft er twee optredens: eerst één voor kinderen, later op de avond voor de volwassen fans. Lr dig zijn, wisten we hier op de Bevelanden al der. Cees Wondergem: „Maar I je BrassBand Zeeland heeft weer een aantal Holst, 'The Conquerors" van lann Maar dat 7O daarnaact nnk nnn nvQr non hn. goede kans dat er zo tussen- ^/concerten Op het programma Staan VOOr Eric Ball en Endeavour' van door nog wel een rockversie van het één of andere kinder liedje gespeeld wordt". Dan, ruim na de gebruikelijke kinder bedtijd, is het tijd voor de ou ders. Big Chief Sugar warmt het publiek vast op (tussen 21 en 22 uur) voor de klapper van de avond: Surrender in een on vervalste thuiswedstrijd. Leuke bijkomstigheid is dat de deuren de hele avond open zijn en dat iedereen gratis naar binnen mag. Overigens is dit niet het laatste project dat de Culturele Raad Borsele en Surrender sa men doen. Knuit en Wonder gem zijn samen aan het brain stormen over een te houden Zeeuwse avond. Zeeuwse ar tiesten zouden dan eikaars mu ziek en liedjes kunnen spelen. Cees Wondergem: „Surrender die een liedje van Engel Rein- houdt doet, bijvoorbeeld. Ter wijl Anja Kopmels een liedje van ons zingt. Dat lijkt me nog wel eens heel leuk om te orga niseren". zaterdag 3 november: FLUORESCERENDE PftHCE PARTY zaterdag 10 november: LD. AVOND bekend van Westenwind en Costa! zaterdag 24 november: YORIN FOTOMAIL Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl de bevelander Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Licht brengt interieur in aparte sferen. Voettocht naar verdronken Valckenisse. r Annelies Westerveld (links) en Maya Plouvier van de Plattelandsvrouwen. foto Anton Dingemanse H (advertentie) (advertentie) (advertentie) Surrender speelt als eerste band in de vernieuwde De Stenge in Heinkenszand. foto Anton Dingemanse 4 Voor het eerst in de geschiedenis Extravaganza in Zeeland. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Bij Cine City deze week de première: The discovery of heaven. Basco en Schelde Woongroep gaan niet alleen fuseren, maar ook gedeeltelijk verhuizen. Woningcorporatie Basco heeft het KWH-Label gehaald. Vrijdag 26 oktober Horror Nacht in de Vlissingse bioscoop. uit die tijd was het vaak de eni ge manier om zich te ontspan nen en andere vrouwen te ont moeten, buiten het zware werk in het gezin en op de boerderij om. Spoedig bleek dat vrouwen die zelf ambities hadden om meer te bereiken ook andere activiteiten inbrachten. Zo ont stonden er steeds meer activi teiten binnen de NBvP. De BBZ begint op woensdag avond 31 oktober in het Ledel- theater te Oostburg, aanvang 20 uur. Zij zal tevens deelne men aan het KNFM concours op 3 november in de Concert en hoorzaal te Middelburg en opent het concours om 10 uur. BrassBand Zeeland, de jong ste brassband van de provin cie, sluit het project af met een optreden in De Hoogte te schappij en training en advies die afdelingen en leden kun nen helpen en bijstaan met al les wat hun bezighoudt. Anne lies en Maya zijn trots op het resultaat. „Een zware taak om dit vorm te geven, maar we zagen alle maal in dat de leden actiever bij de NBvP betrokken moes ten worden en we wilden ook gaan werken met wat hen be zig hield. Geen aanbodsituatie meer, maar inspelen op be staande interesses en vragen. Dames uit het ledennetwerk kunnen daarbij benaderd wor den en mogen hun talenten gaan benutten, bijvoorbeeld mee helpen organiseren van een activiteit. We beseffen dat dit nog moet groeien, maar we verwachten er veel van." Natuurlijk blijft voor veel le den de gezelligheid een be kleding, beschildert keramiek, batikt, weeft en spint. Vanaf begin jaren 90 heeft zij les van de Belgische beeldhouwster (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken En daar is ook de verandering pag. pag. pag. pag. Gittenberger neemt zijn toehoorders mee op ontdekkingstocht door het oude en nieuwe Zeeland. Op schitterende dia's en sa tellietfoto's is te zien wat er wel en vooral ook wat er niet veran derd is aan het Zeeuwse landschap in de loop der tijd. Gitten berger heeft zich na zijn opleiding aan de Grafische Hogeschool in Wenen verdiept in de historie van de provincie Zeeland aan de hand van oude landkaarten en dorpsgezichten. Hij is mede samensteller van het boek 'Zeeland in oude kaarten'. Plaats: Hotel-Restaurant De Korenbeurs te Kortgene. Datum: 23 oktober. Entree: ƒ5. Kaarten zijn te reserveren of verkrijgbaar bij de VVV Noord-Beveland, tel. 0113-371595. Na twee succesvolle cursussen die in het afgelopen voorjaar werden gegeven, start de Stichting Rescue in samenwerking met het Oosterschelde Ziekenhuis wederom een cursus EHBO bij Kinderen. De cursus wordt aangeboden in een 3-tal bijeen komsten van 2,5 uur en is bedoeld voor ouders/verzorgers, grootouders en eenieder die professioneel omgaat met jonge kinderen, zoals peuterleidsters, leidsters van crèches leerkrach ten etc. De data waarop de lessen plaatsvinden zijn 29 oktober, 6 en 13 november. Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met dhr. A. Hendrikse, tel. 0113-234312. Per E-mail: AHENDRIKSE@SOZ.nl. Annie Andriessen uit Essen- Hoek. Haar voorliefde voor hard en 'tegenwerkend' mate riaal is uitgegroeid tot een wa re passie. Het vrouwelijk li chaam is voor haar een grote bron van inspiratie en haar werk heeft een abstracte uit straling, die de waarnemer in staat stelt het vrij te interpre teren. den is woonachtig in de ge meente Borsele en Surrender is niet weg te denken uit het plaatselijke culturele leven. Cees Wondergem, zanger/gita- rist en boegbeeld van Surren der: „We zijn eigenlijk als band zelf met het idee gekomen om er een kinderconcert bij te doen. Per slot van rekening val len juist die vaak uit de boot als het om een optreden van Sur render gaat. Daarom speciaal voor iedereen van nul tot veer tien jaar een concert vroeg op de avond waarbij het volume een stuk teruggebracht wordt". Tussen 18.30 en 21 uur kunnen de kinderen naar hartelust springen en dansen op de dia- bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen loorttenues* relatiegeschenken enz. binnen het Zeeuwse uit voort gekomen. De NBvP had be staande commissies die voor activiteiten op tuin- handwerk-, cultureel- of maatschappelijk gebied zorgden. Dat liep niet meer goed en er kwamen steeds minder mensen op af. Ook het Provinciaal Bestuur zag dit en besefte dat ze moest ingrijpen. Tijdens een tweedaagse brain stormsessie werd besloten voor een compleet nieuwe op zet te kiezen. Alle leden wer den middels een ledennet werkkaart gevraagd hun inte resses kenbaar te maken. Door dit in beeld te brengen ontstond het ledennetwerk. De commissies werden opge heven en op donderdag 11 ok tober konden de leden kennis maken met de stuurgroepen. Drie nieuwe onderdelen op het gebied van cultuur, maat- litiek wordt kritisch gevolgd als het gaat om bijvoorbeeld gen- of biotechnologie, weten schappelijke publicaties wor den gelezen, de commissiele den geven zelf lezingen en daar hebben de afdelingen dan weer wat aan. Want het kan zijn dat een aantal dames uit een Zeeuwse afdeling op een gegeven moment interes se hebben in de gevolgen van genetisch gemanipuleerd voedsel. Via iemand van de provinciale stuurgroep kan dan een voorlichtingsbijeen komst, cursus of lezing ver zorgd worden. Leden kunnen zelf actief dus daarin zijn en hoeven niet te wachten tot het bestuur zo'n onderwerp naar voren brengt." Inmiddels is de NBvP de grootste vrouwenorganisatie in Nederland met haar 66.000 leden. „Dit betekent ook dat we wel degelijk een stem heb ben en dat de politiek reke ning houdt met onze me ning", vervolgt Annelies. „Een simpel voorbeeld zijn de over bodige plastic verpakkingen om komkommers. Na een pro testactie van ons waren die er snel af. En zo denken we mee op veel gebieden. Op de alge mene jaarvergadering is het nieuwe beleidsplan voor de komende vijf jaar vastgesteld. Onder de naam 'Kwaliteit van Leven' proberen we een nieu we impuls te geven aan het denken over facetten die hier mee te maken hebben." Het nieuwe beleidsplan van de NBvP kent drie aandachts velden. Eten en drinken, zor gen en delen en als laatste wonen en wijken. Onder het Hoofdbestuur ressorteren een aantal commissies waarin na gedacht wordt over deze on derwerpen. „En dan gaat het bij eten en drinken niet over recepten uitwisselen", bena drukken beide dames. „De po- Holst, 'The Conquerors' van Eric Ball en 'Endeavour' van Philip Sparke. Tevens zal BBZ cornettist Tiny van de Wijdele ven begeleiden. Tijdens het concert in Oostburg zal een toelichting op brassbandmu- ziek worden gegeven door brassbandkenner bij uitstek W.F. Patstra, voormalig diri gent van het stafkorps van het Leger des Heils. Na afloop van de concertserie liggen de re petities stil tot januari volgend jaar, waarna met nieuwe ener gie wordt begonnen aan de voorbereidingen voor nieuwe projecten. Zeker is, dat een hiervan zal bestaan uit het deelnemen aan een dirigen tenpracticum, dat samen met de KNFM afdeling Zeeland wordt georganiseerd. Goes, op 10 november om 10.30. De concerten worden gedirigeerd door René Passe nier en hebben als thema 'Een Uitdaging'. Er worden werken ten gehore gebracht die in het algemeen hun stempel heb ben gedrukt op de brassband- geschiedenis. Op het pro gramma staan o.a. 'Labour and Love' van Heldier, 'A Moorside Suite' van Gustav Floresse-Wijkhuys houdt van de harde, weerbarstige struc tuur van bijvoorbeeld Belgi sche hardsteen (arduin) en het wat zachtere terpentijn dat door zijn grillige opbouw tel kens van structuur lijkt te ver anderen. Ook in de gelaagd heid van marmer ziet zij een uitdaging. Floresse-Wijkhuys laat zich haar hele leven al in spireren door haar directe om geving en is een zeel veelzij dig mens. Zo ontwerpt zij zelf De Stenge heeft een grondige verbouwing achter de rug. Van het oorspronkelijke gebouw is bijna niets overgebleven. In plaats daarvan is nu een multi functioneel dorpscentrum neer gezet met daarin behalve een podiumzaal en een bargedeelte onder meer ook een biblio theek. De officiële opening van De Stenge is pas op 30 novem ber, maar de Culturele Raad Borsele neemt vrijdag alvast een voorschotje op de feeste lijkheden. Rinus Knuit van de Culturele Raad Borsele is blij dat juist Surrender de groep is die het gloedjenieuwe podium in Heinkenszand komt inwij den. Een deel van de bandle- In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan een nieuwe structuur, waarbinnen de NBvP de komende tijd zal gaan draai en. Het roer moest om en dat gaat lukken met de nieuwe op zet, zo was de tendens op de drukbezochte bijeenkomst. Want de NBvP, waar sinds eni ge tijd de zinsnede 'Vrouwen van Nu' aan is toegevoegd, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Annelies Westerveld en Maya Plouvier, respectievelijk voorzit ter en tweede penningmeester van het Provinciaal Bestuur, be schrijven de aanleiding voor de structuurverandering. „In feite is de NBvP altijd toekomstge richt geweest, alleen heeft het nooit een naam gekregen", ver duidelijkt Annelies Westerveld. „We waren al actueel en deden aan politiek, alleen niet aan par tijpolitiek. Toch begon het ima go van onze vereniging een beetje oubollig te worden en werd het ook steeds moeilijker om geïnteresseerden te krijgen voor bijeenkomsten van som mige activiteiten. We groeiden toe naar het punt waarop alles radicaal anders moest en daar hebben we onze tanden inge zet." De NBvP bestaat al 71 jaar. In 1930 werd de vereniging in "de Hommel" in Utrecht opge richt als de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plat telandsvrouwen. Oorspronkelijk doel was het voorlichten van vrouwen op het platteland. Da mes kregen onderricht in hygië nisch slachten of hoe groenten te wecken. Dit gebeurde door vrouwen uit het landbouwhuis- houdonderwijs. Voor vrouwen langrijke reden om lid te blij ven. Voor zowel Maya als An nelies was dat destijds ook hun drijfveer om lid te wor den. „Je komt in een nieuwe gemeente wonen en je kent niemand. De NBvP is dan een laagdrempelige organisatie waar je je gemakkelijk bij aan sluit", vertelt Maya. „In mijn oude woonplaats Kortgene was ik ook al lid en ben dat nog steeds net als in Kapelle, waar ik nu woon." En hoe goed het Hoofd- en Provincie Bestuur ook hun best doen, het blijven de loka le afdelingen die voor het ge zicht van de Plattelandsvrou wen zorgen. Dat realiseren Annelies en Maya zich ook. „Het zijn en blijven de afdelin gen die het imago uitdragen en mensen iets te bieden moeten hebben", besluiten de dames. J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1