Bevelandse scholen zamelen in voor computer breedl Discussieavond over Dansen voor kinderen Praten over seks en ziekte OPHEFFINGS UITVERKOOP De middag van de paarse nevel oorlog Afghanistan Expo ziekenhuis Goes HROÓS OP ZEEUWS f Lf. Bras de Mer Zaken Zijn Zaken StREEKNIEUWS i'i BilININlEINHIN L I B DONDERDAG 18 OKTOBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 42 E BI L;- zie pagina 13 t/m 18 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door Marja Minnaert RESTAURANT J ExpresZo (dirrom zó) - Banken - Verlichting - Fauteuils - Salontafels - Chinese kasten - Kisten - Afrikaanse stenen beelden etc. Nieuw promotie- en organisatiebureau geopend in Goes. Voorstraat 42 4486 al Colijnsplaat Tel. 0113 - 695 802 Fax 0113 - 695 802 http://www.lebrasdemer.nl Project Zeeuwse Zoektochten belicht bijzondere plekjes in de provincie. In het Arsenaaltheater wordt zaterdag 20 oktober het nieuwe Jaszseizoen geopend Formatie De dijk treedt zaterdag op in Baskensburg. (01 13) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken 9 11 7 .-3 Oinds de dramatische aanval op het World Oïrade Centre in New York en de daaropvol gende represaillemaatregelen van de Verenigde Staten op Afghanistan, leven ook veel Zeeu wen met gevoelens van angst en onzekerheid over wat de toekomst brengen zal. In dat kader wordt donderdag 18 oktober in de Zeeuwse Bi bliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg een discussieavond gehouden. Het centrale thema: 'Zeeland en Afghanistan: in de schaduw van de angst'. Oevelandse basisscholen doen hard hun best Doveral oude walkmans, kruimeldieven en koffiezetautomaten in te zamelen. De her en der in het huis rondslingerende kleine huishou delijke apparaten kunnen door hen worden in geruild voor een computer. LJet is een onderwerp waar ook anno 2001 nog niet altijd gemakkelijk over gesproken wordt: seksualiteit als je een lichamelijke handi cap of (chronische) aandoening hebt. Een open hartige bijeenkomst met als thema 'Seksuali teit en hartziekten onder leiding van een sek- suoloog van de Rutgers Stichting moet hier ver andering in brengen. De stichting Hartezorg or ganiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Rutgers Stichting op dinsdag 30 oktober in Hotel Terminus bij het NS-station te Goes. LJet Centrum voor de Kunsten van het ROC Zeeland begint in november met dansactivi- teiten voor kinderen in Reimerswaal. In Goes verzorgt het centrum al jarenlang dans- en bal letlessen en het wil nu ook in andere gemeen ten deze lessen gaan aanbieden. Zeeuwse babbelaars Bij Cine City deze week de première van America's Sweethearts. LEW. EX. 5’. ‘J de bevelander deelneemt. Computers zijn al behoorlijk ingeburgerd. Hier een paar jongeren aan de slag in Heinkenszand. foto Anton Dingemanse (advertentie) nog ineweunt. Omdat ze (advertentie) Keizersdijk 4 Goes 0113-227174 RbBBBBIBBBBHBBBBBHBBBIBBBBIHBBHHBBHI Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: De heer J. Eversdijk van de OBS Wemeldinge licht toe waarom zijn school aan deze at. Mè ja, de taele van de liefde spreke ze in ieder ge val nog wè mie mekoare, want ze uldere zuivere bruiloft a evierd. De Rutgers Stichting heeft 8 vestigingen verspreid door heel Nederland. Zij verschaft deskundige en discrete hulp aan alle mannen en vrouwen die vragen hébben rond sek sualiteit en anticonceptie. Ook voor mensen met een (chroni sche) aandoening of een licha melijke beperking. Enkele sek- Floresse-Wijkhuys houdt van de harde, weerbarstige struc tuur van bijvoorbeeld Belgi sche hardsteen (arduin) en het wat zachtere terpentijn dat door zijn grillige opbouw tel kens van structuur lijkt te ver anderen. Ook in de gelaagd heid van marmer ziet zij een uitdaging. Floresse-Wijkhuys laat zich haar hele leven al in spireren door haar directe om geving en is een zeel veelzij dig mens. Zo ontwerpt zij zelf kleding, beschildert keramiek, De themabijeenkomst in Goes begint om 19.30 en eindigt om 22.00 uur. batikt, weeft en spint. Vanaf begin jaren 90 heeft zij les van de Belgische beeldhouwster Annie Andriessen uit Essen- Hoek. Aanvang: 19.30 uur. De toe gang is gratis. Als eerste is Reimerswaal aan de beurt. Vanaf 8 november kunnen de eerste kinderen in 'Ons Dorpshuis' te Kruiningen terecht. Er komt een groep 'Al gemene dansvorming' die be stemd is voor kinderen van 4 en 5 jaar. Spelenderwijs leren de kinderen hier de eerste be ginselen van dans en ballet. Verder worden er groepen ge vormd voor 6- en 7-jarigen, 8- t/m 12-jarigen en een groep 'Moderne dans' voor tieners van 13 t/m 18 jaar. In een fraaie brochure worden de dans- en balletactiviteiten beschreven. Deze is gratis ver krijgbaar bij het Centrum voor de Kunsten van het ROC Zee land in Goes, tel. 0113 - 558 024. pag. pag. pag- Lang niet iedere school in onze regio doet er aan mee. Op de Bevelanden zijn her en der verspreid nog een viertal scholen die ook interesse hebben getoond. Toch reikt de actie verder dan enkel het verdienen van een computer. Lesmateriaal wordt verspreid over alle deelnemende scho len en hierbij zullen de leer lingen onderwezen worden over het belang van recycling voor het milieu en de moge lijkheden tot hergebruik. Ver der worden middels posters de inwoners van Wemeldin ge, Schore en Kapelle nog gewezen op de actie. Want ook als mensen geen kinde ren op één van de scholen hebben, kunnen ze hun over tollige spulletjes kwijt bij de scholen. De discussie spitst zich toe op de beeldvorming in de media, ons eigen wereldbeeld en de manieren waarop het terroris me bestreden zou moeten worden. Aan de discussie ne men, onder andere, deel: H. Blom (voorzitter van de lande lijke Doopsgezinde Vredes groep), B. van de Ven (ADB Zeeland) en Y. Coban (Turkse actie deelneemt. „Voor de scholen is deze actie aantrek kelijk omdat ze er een nieuwe computer voor kunnen krij gen. Een aanschaf die we met ons bestaande budget niet zomaar kunnen doen. In janu ari namelijk hopen we aange sloten te worden op het Ken nisnet, een door de overheid ontworpen Intranet voor iede re school. Daar hebben we modernere pc's voor nodig. En natuurlijk is het ook be langrijk om kinderen bewust te maken van de huidige mi lieuproblematiek." Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Zodraè d'r broertje kan proate, gaè me 't urn ok tere. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je te genwoordig toch nie mi". Mè zó zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schriefwiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. Van 't een kwam 't aere en ze woue gae trouwe dus ie oórdeêT LJet geschenk van de Week van het Zeeuwse boek 2001, dat op 31 oktober verschijnt, heeft een bijzonder karak ter. De middag van de paarse nevel, van Cornélie van de Reepe, beschrijft een korte periode (3 weken) uit de Tweede Ze oa a een stuitje verkeer, dat misje uut de zak en die knul uut Spanje. Zie kon I mè een paer woordjes Spaans, en ie proaten een bitje Engels. Mè ze begrepe mekoare, want de taele van de liefde sprake ze oalebei. Haar voorliefde voor hard en 'tegenwerkend' materiaal is uitgegroeid tot een ware pas sie. Het vrouwelijk lichaam is voor haar een grote bron van inspiratie en haar werk heeft een abstracte uitstraling, die de waarnemer in staat stelt het vrij te interpreteren. Wereldoorlog. Het boek is een opmerkelijk en uniek egodocument, dat de ervaringen weergeeft van een achtjarig meisje, bijna 6 decennia later door haarzelf opgetekend, die een onge kend boeiend beeld schet sen van het alledaagse le ven in de kleine Zuidzandse gemeenschap gedurende de oorlogsjaren. Geen streek in Nederland is in de oorlog zo zwaar getrof fen als West-Zeeuws-Vlaan- deren tijdens de bevrijding ervan in het najaar van 1944. De stadjes en dorpen lagen 24 uur per dag onder geallieerd granaatvuur. Het aantal dodelijke slachtoffers onder de burgerbevolking liep in de honderden; het aantal gewonden lag ver bo ven de duizend. De middag van de paarse nevel is geen geschiedenis boekje, maar geeft een le vensechte beschrijving van de drie laatste weken van Zuidzande vóór de bevrij ding. Een uniek en beklem mend verhaal vol bijna tast bare herinneringen, verteld op een manier die je zelden tegenkomt in boeken over de oorlog. Het is tevens een eerbetoon aan de 19 dodelij ke slachtoffers die vielen in de gemeente gedurende de bewuste periode in de herfst van 1944. Een aantal van hen heeft de schrijfster per soonlijk gekend. Zij zijn, zo als zij het in haar epiloog verwoordt, gedurende 60 naar tevredenheid worden op gelost door verbetering van de communicatie tussen part ners en door hulp in te roepen van een arts of specialist. He laas schort het hier nogal eens aan. De Rutgers Stichting en Hartezorg hopen met hun bij eenkomsten meer licht te F>e in Halsteren woonachtige kunstenares Janny Floresse- LJwijkhuys exposeert sinds 10 oktober met uit natuurlijk ge dolven steen gehouwen beelden in de centrale hal van het Oos- terschelde Ziekenhuis te Goes. 7*':a suologen van de Rutgers Stichting houden spreekuur in revalidatiecentra. Voor ge sproken informatie kunt u te recht bij de Informatielijn (0900-9398, 1 gulden per mi nuut) of bij de Informatielijn Erectieproblemen (0900- 111888, 1 gulden per minuut) Voor deze laatste lijn geldt bo vendien op werkdagen tussen 11 en 12 uur dat medewerkers van de Rutgers Stichting be reikbaar zijn voor een per soonlijk gesprek. De Rutgers Stichting werkt op dit terrein nauw samen met de Chronisch Zieken en Ge handicaptenraad Nederland en diverse patiëntenorganisa ties. In de actieperiode die in de weken 45 en 46 valt (van 5 tot en met 17 november), komen op de drie scholen speciale lekvrije kratten staan. De afge dankte apparatuur gaat naar een verzameldepot en wordt gecontroleerd vóórdat het de deur uitgaat. En uiteraard mi lieuvriendelijk terug in het productieproces gebracht. Voor wie meer wil weten van deze actie, kan surfen naar de website www.scholenrecy clen.nl voor extra informatie. Naar schatting 50% van diege nen die te maken hebben met een hartkwaal heeft te maken met seksuele disfuncties, zo als pijn bij het vrijen, erectie- stoornissen, opwindingspro- blemen, verminderd verlan gen of relatieproblemen. De meeste problemen kunnen Hergebruik van materialen en grondstoffen is niet meer weg te denken uit onze samenle ving. Met zijn allen leveren we al heel veel huisvuil en afval gescheiden in, we brengen oude elektrische apparaten naar de milieustraat, sparen papier voor de voetbalvereni ging en kleding gaat naar ideële doelen. In dat kader is de Stichting NBMP (Neder landse Verwijdering Metalek- tro Producten), een inzame lingsactie voor kleine huishou delijke apparaten gestart waar alle scholen in Nederland zich voor in konden schrijven. De Openbare Basisschool Wemel dinge, de OBS De Tunnel te Schore en de OBS De Mool- hoek uit Kapelle zijn zo maar een paar van de Bevelandse scholen die meedoen. De opzet is simpel: in de maand november moeten de scholen proberen minimaal evenveel kleine huishoudelijke apparaten als het aantal leer lingen bij elkaar te krijgen. De scholen zijn inmiddels al ge wend aan het inzamelen van cartridges, batterijen en oude kleding. Speciaal voor deze actie moeten het kleine appa raten zijn, die in een bood schappentas mee genomen kunnen worden. Geen oude computers, koelkasten of magnetrons dus, maar wel walkmans, kruimeldieven, ge reedschap, koffiezetapparaten of speelgoed op batterijen. Ook telecomapparatuur wordt door de organisatie niet geac cepteerd. Verder maakt het niet uit of het apparaat nog werkend is of niet. Wel is het van belang dat de apparatuur nog in elkaar zit, niet gede monteerd is en dat dingen als stofzakken, koffiefilters, batte rijen of frietvet verwijderd zijn. SI gen, proaten iedereen deur 1 mekoare en ie kon d'r nie bovenuut kontme. Ie wier 't nog a beu, en riep:"Het is hier een leven als een oor deel 4a, toen was 't wè stille. Nie omdat ze zó eschrokke wasse van z'n arde stem me, mè omdat ze glad nie begrepe wat a 't n ezeit oa. "T is ier een leven as een -1" is een echte Zeeuwse uutdrukking. Ie oa motte zegge: "wat een hels kabaal" of "wat een oorver dovend lawaai". Mè dat oa nooit zovee indruk emikt. kwam naè Nederland. Van eigens most 'n kennismae- ke mie z'n schoonfermielje op de Bevelanden. Dat goeng noga goed gloó’k, want uuteindelijk ei't n daè daè allenig Zeeuws proate, kon 'n naè een stuitje net zo goed Zeeuws as jie en gemeenschap Middelburg). Ook de Zeeuwse politiek is aanwezig. De avond, een ini tiatief van het Centrum voor Ontwikkelingsamenwerking Zeeland en het Anti-Discrimi- natiebureau Zeeland, staat on der leiding van M. Strous. De middag van de paarse nevel werd geschreven door Cornélie van de Reepe. Ik zie ze nie zo vaak, dat Spaans-Zeeuwse stel, mè a'k ze zië, proate ze meestal I ik. Mè dan wè zo'n I zuuderhjk accent* buutenlander Zeeuws pro le was nie stom, en ie kqni dan ok a gauw een goeie baan kriege bie een groot bedrief in de buurte. Op een dag most 'n op een vergaderienge spreke wir a oal mensen van buuten Zeeland wasse. Mè zoas a dat gaèt op vergaderien- volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be velandse “nl", bevoordeeld as "naè" eschreve. Toch pas ik 't af en toe een bitje an om 't leesbaer te ouwen. werpen op de problematiek. Het programma van de the mabijeenkomst staat garant voor veel informatie, uitwis seling van ervaringen, prakti sche tips en leuke gespreks- oefeningen. Een uitdaging voor mensen die zelf een hartziekte hebben en hun eventuele partners, maar ook voor betrokken vrijwilligers en hulpverleners die vaak met hartpatiënten te maken hebben. jaar met haar 'meegereisd'. Cornélie van de Reepe draagt haar boek op aan haar 3 zonen. Op verzoek van de schrijf ster heeft de Kortgeense kunstschilder Hans Keuke- laar een schilderij gemaakt van de omgeving van het voormalige Zuidzande. Dit schilderij vormt nu de om slag van haar boek. Ter gele genheid van de verschijning ervan exposeert Keukelaar een aantal van zijn werken in De Drukkerij te Middel burg. De middag van de paarse nevel is gratis bij aankoop van ƒ25 aan algemene boe ken bij iedere Zeeuwse boekhandel in de periode van 31 oktober t/m 10 no vember. Het is ook los te koop en kost dan ƒ14,90. ■at

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1