[E Zomeravond braderie in Heinkenszand Schoonheidsinstituut zoekt missen DE BEL breed UIT 21e Kapelse Dag Mullers hebben sleep-gen K<W«'S' '“’Ml JVi OUTLET Bwnieniiini 'aken Zijn Zaken Streeknieuws De Bel, altijd prijs! Super You Trendshop Kortingen tot 80% kW n i ^>255^ DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 34 4^odelbu55- door Marja Minnaert door Peter Verdurmen Grote Kade 40-42a Goes J Vrijdagavond 24 augustus van 19.00-21.00 uur Zaterdag 25 augustus van 10.00-17.00 uur 15 5 13 Graveren doen wij GRATIS! Spotprijzen - Schoonheidsinstituut Natural Beauty uit OOostburg is nog op zoek naar mooie meiden die een gooi willen doen naar de ti tel Miss Zeeland. De winnares gaat automa tisch mee naar de spannende Miss Neder- land-verkiezing die later dit jaar gehouden wordt. A lie kleuren van de regenboog, zoals het pop- rAulaire liedje van de meidengroep K3 klinkt, zijn te vinden in de Goese Polder. Het is een multiculturele wijk, kenmerkend voor de buurt en dat mag naar buiten toe worden uitgestraald, vinden zowel de bewoners als de welzijnsstich- tingen. Daarom wordt op zaterdag 25 augustus voor de tweede keer het Multicultureel Wijk- feest gehouden. „Om op deze manier de ver schillende culturen en leeftijdsgroepen in de wijk bij elkaar te brengen, waardoor er meer be grip en wederzijds respect ontstaat voor ieders leefwijze", legt Sandra de Neef, jongerenwerk ster van de Stichting Stimulans uit. IXapelle staat deze week weer helemaal op IXzijn kop. Als aanloop naar de Kapelse Dag - die zaterdag gehouden wordt - is de kermis al losgebarsten. De avonden worden doorge bracht op de terrassen van de plaatselijke café's, waar live muziek de inwoners alvast in de stemming brengt. Hoofdact van de Kapelse Dag is het optreden van Guus Meeuwis en zijn vaste begeleidingsband Vagant. Toneelstuk Ooven z'n bureau hangt een grote ingelijste Dkleurenfoto. Het Russische vrachtschip Pio- ner-Onegi ligt hulpeloos op z'n kant met enkele slepers van Multraship er tegen aan. Op 10 de cember 1994, midden op de dag, kapseist het schip, dat geladen is met containers, in een vliegende storm in het Nauw van Bath. De oor zaak: schuivende lading. M de bevelander Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Kleur bekennen in de Goese Polder si De dansworkshop van vorig jaar. foto Stichting Jongerenwerk Goese Polder Guus Meeuwis Vagant. (advertentie) (advertentie) Leendert Muller (midden): 'Westerschelde is veiliger geworden', foto Peter Verdurmen De Miss Zeeland verkiezing wordt vrijdag (24 augustus) ge houden in El Toro in Goes. De organisatie, schoonheidsin stituut Natural Beaty uit Oostburg, zoekt nog steeds kandi daten. Vrouwen tussen 17 en 25 jaar kunnen zich opgeven bij Nicole: 0117 - 454 697. Naast alles op muzikaal ge bied, kunnen kinderen zich de jongeren in de wijk. Toen die hoorden dat er weer een Ier begon in 1911 in Terneu- zen een sleep- en bergingsbe drijf. feest was, werden ze wild-en- thousiast." Voor het feest wordt geen en tree geheven. Door subsidies van de gemeente. Premie op Actie en ZLM verzekeringen kon het hele feest kostendek kend worden gemaakt. Enkel de door de bewoners zelfge maakte lekkernijen kosten een kleine bijdrage. Het feest be- Zaterdag wordt in het dorp een grote stuntverkoop in de winkels gehouden. (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag pag. pag. j bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. Bij CineCity de premieres van Planet of the Apes en Assassin. Het Zeeuwse jongerenkoor Matthanja brengt een cd uit. En op het eiland Neeltje Jans wordt het operaspektakel Ship of Troy gespeeld. De Verdieping Alexandra Markusse is een uitvaartonderneming begonnen. Ze is letterlijk opgegroeid in het wereldje rond de dood. A jj-aiTSB? voor. De wereldvloot verjongt. De schepen worden groter en technisch steeds geavanceer der. Je ziet steeds minder roestbakken. De scheepsbe manning is beter opgeleid. De walradarketen heeft de Wes terschelde veiliger gemaakt. Daarmee is de kans op scheepsongevallen echter niet tot 0 gereduceerd. Er blijft, al dus Leendert Muller, een menselijke factor. „Die heb je niet in de hand." De Mullers hebben goede in ternationale contacten, dat moge duidelijk zijn. Leendert Muller: „Internet heeft de we reld veel sneller gemaakt. In de maritieme wereld geldt echter nog steeds ons kent ons. Ze roepen heel hard over e-commerce. Dat heeft ons tot nu toe echter nog nul komma nul opgeleverd." Le,endert Muller zit vanaf z'n 16e in de sleepvaart. „Ik heb zowat alle functies aan boord vervuld, van matroos tot en met kapitein. Een enorme leerschool, waar ik nog dage lijks profijt van heb." Sinds '97 is Leendert mede-directeur. Multraship, opgericht door z'n ouders - Kees en Heleen Mul ler - bestaat nu 17 jaar. Het Terneuzense sleep- en ber gingsbedrijf heeft 23 schepen in de vaart. Het vlaggeschip is de Multratug 7, een zeesleper met een motorvermogen van 6000 pk. Hét werkpaard is de Cormorant, een drijvende bok, die wereldwijd voor hijsklus- sen wordt in gezet. Ook de nemers hun kramen met nieuwe artikelen en leuke aanbiedingen. De avond is gevuld met drie bands. Ozileka is een Congo lese band die veel Afrikaanse liedjes ten gehore zal bren gen. Daarnaast de Surinaam se Kawinaband met vrolijke Caraïbische muziek en MO, een traditionele Portugese groep. De laatste staat onder leiding van zanger en gitarist Luis de Sousa en ze spelen ballades en moderne liedjes. volksdansgroep Vodago, een Turkse dansgroep, een inter nationale modeshow („Ook met de Zeeuwse dracht, dat is tenslotte ook een cultuur in de wijk", vult Sandra aan) en een line dance groep van kinderen uit de wijk. Tussendoor afge wisseld met playbackoptre- dens van kinderen. „En niet alleen de populaire top veer tig nummers, maar ook tradi tionele muziek van Marok kaanse en Turkse kinderen", licht Sandra toe. Dè mate van succes hangt mede af van de ervaring van de bergers. „Binnen ons be drijf is veel praktijkkennis aan wezig. Zonder die kennis zou je voor een nagenoeg onmo gelijke opgave staan." De al lerlaatste grote bergingsklus van het Terneuzense sleep-en bergingsbedrijf zal vooral Walchenaren nog vers in het geheugen liggen. Op 29 okto ber van het vorige jaar liep bij Zoutelande de Flottbek, een chemicaliëntanker, aan de grond. Het schip werd binnen 36 uur vlotgetrokken, de scha de bleef beperkt. De laatste jaren neemt het aantal scheepsongelukken in de Westerschelde gestadig af. Het laatste halfjaar is het zelfs zeer rustig. Leendert Muller heeft daar een verklaring De Terneuzenaar wist al op heel jonge leeftijd wat hij wil de. Niet zo vreemd overigens: hij komt uit een bekend Zeeuws maritiem geslacht. Overgrootvader Willem Mul- Het concert van de Brabander die zo bekend werd met het liedje Kedeng Kedeng vormt de passende afsluiting van een spetterende dag met een bomvol programma waar tra- vermaken met schminken en op het springkussen. Ook de hapjes en drankjes zijn door lopend bij de kraampjes te koop. „Het feest zelf is in de tent, dus ook bij slecht weer gaat alles gewoon door",vult Sandra aan. „Natuurlijk hopen we op een na-effect, zodat het mensen werkelijk dichter bij elkaar brengt. Ik heb het zelf in ieder geval al gemerkt met gtnt om 14 uur in de tent naast winkelcentrum De Spin- ne. Voetbalclub Apollo '69 is klaar met een jarenlange opkapbeurt van de velden. De Heinkenszandse winke liersvereniging Winbela houdt vrijdagavond (24 au gustus) een gezellige zo- meravond-braderie. Op het plein voor de Rabobank vullen deelnemende onder- De Stichting Stimulans is een overkoepelende organisatie in de gemeente Goes, die als taak heeft culturele activiteiten voor de inwoners te bevorderen. Een multicultureel feest, zoals nu gehouden wordt, valt bin nen die doelstellingen en om dat in de Goese Polder al veel contacten met jongeren zijn én omdat er veel culturen wonen, was de keuze van de locatie niet moeilijk. Sandra de Neef: „Het is een feest voor het hele gezin, dus niet speciaal gericht op jongeren. Op de dag, die om twee uur begint, kun je zelfgemaakte hapjes en drank jes proeven uit allerlei landen en er is natuurlijk veel muziek en dans. Zo hadden we vorig jaar een dansworkshop van Jacques Tubangisa, een voor malig Congolees asielzoeker uit Burgh-Haamstede. Zijn op treden was zo'n groot succes, dat we hem dit jaar weer ge vraagd hebben met zijn band Ozileka." ditiegetrouw vele duizenden mensen op af komen. Een compleet programma-over- zicht is elders in deze krant opgenomen. Al enige tijd geleden heeft de voorbereidende werkgroep een brief de deur uitgedaan naar alle organisaties en stich tingen die actief zijn in de Goese Polder met de vraag of zij een bijdrage aan deze dag willen leveren. De ervaring van vorig jaar leerde dat er een duidelijk programma moest zijn, waarin alle groe pen goed aan bod konden ko men. En dat is aardig gelukt. Na een korte openingstoe spraak van wethouder Lins- sen, die deze wijk in zijn 'por tefeuille' heeft, gaat het pro gramma van start. Leuke ope ning is het toneelstuk van de Openbare Basisschool De Tweemaster uit de wijk. Zestig kinderen van de voormalige groep acht spelen een reis om de wereld na waarin zij ver schillende landen bezoeken en de gewoontes daar eens nader bekijken. „Leuk-hieraan is dat deze kinderen er bijna een jaar op geoefend heb ben", vertelt Sandra. „Omdat ze het ieder jaar weer <£oen, begint over enige tijd de nieu we groep acht weer aan het stuk voor volgend jaar." Ver der zijn er die dag nog optre dens van de populaire Goese slepers van Multraship varen niet alleen in het Scheldebek- ken. Leendert Muller: „We zijn wereldwijd actief. Ons belang rijkste werkgebied is Noord west Europa." De bok ligt mo menteel in de Middelandse Zee, de Multratug 7 voer vori ge week in de Golf van Biskaje en de Barracuda is onderweg van Noorwegen naar Frank rijk. Een 'droomklus' voor bergers. Terneuzenaar Leendert Muller (33), directeur van Multraship Towage Salvage (met z'n ouders), had als bergingsin- specteur de coördinatie van de operatie. Manmoedig wordt strijd geleverd om het schip te behouden. Na zes da gen krijgen de bergers van Multraship het half zinkende schip weer overeind. De Rus wordt eerst naar Hansweert gesleept en later naar Polen. Enkele weken daarvoor, op 21 november, was bij Ossenisse een autoboot deels gezonken, na een aanvaring in dichte mist met een binnenschip. Ook dat schip, de Aya 2, wis ten de bergers van Multraship te behouden, al had men daarvoor wel elf dagen nodig. „Iedere calamiteit is anders", zegt Leendert Muller. „Het schip, de locatie, de wisselen de weersomstandigheden maken elke bergingsklus uniek." t Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: '^NDSH^'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1