Jonge Bevelandse bossen rijp voor excursies TRENDHOPPER GOES breedUIT Ondernemer uit Goes herdenkt Nederlandse rock ’n roll legende v GGD Zeeland op het web h HROÓS OP ZEEUWS I Binnenin E-mail naar De Bevelander ZOMER IN ZEELAND Streeknieuws I NLIGHT CRUISES L DONDERDAG 19 JULI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 29 Skoda. door George van den Berg BIJ Marconistraat 28 - Goes alléén geldig in Goes VAKANTIE BIJ LAGE NOORD-BEVELAND zie pagina 22 en 23 I— t' J 4 Ik ben Fabia. Verbetering van woonkwaliteit in Vlissingen. Jaarverslag Woongoed Middelburg. Kimpe in de Schotse Huizen. Russisch licht in Domburg. Zonnige klanten in Zoutelande op het Veerse Meer id-vaartochten op de 'lady Madeleine' UNITED COLORS OF BENETTON. Goes Lange Kerkstraat 44 Een Kapellenaar verhuurt supersnelle karts door heel Nederland. MIDDELHARNIS Zandpad 8 OUD-BEIJERLAND Oost-Voorstraat 14 NUMANSDORP Voorstraat 51 17 7 14 De beste The very special SALES of Benetton Mr Recreatie afslag Zeeland van de digitale snelweg is Lx opnieuw vergroot. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) is vanaf vorige week vrijdag via de internetsite www.ggdzeeland.nl bereikbaar. De site is een digitale medische helpdesk met betrouwbare informatie over het bevorderen en beschermen van gezondheid. Hobbelig FXe overleden Neder- Lxlandse rockster Herman Brood wordt ook op de Bevelanden herdacht. Coen Stokx van Expo Goes richtte de etalage van zijn winkel in met Brood- accessoires. B/B^q EX. lA/ie dooiergele mestzwam, de tjiftjaf of Whet koninginnekruid eens van dichtbij wil bekijken, kan terecht bij één van de vele excur sies die op Noord- en Zuid-Beveland worden gehouden. Dit jaar zijn er twee nieuwe rondlei dingen aan het Bevelandse firmament: in het Goese Poelbos en in het bos Den Inkel bij Kruiningen. De excursies worden verzorgd door leden van het IVN, een landelijke vereniging voor natuur- en milieueducatie. Deelnemers krijgen zo een kijkje in de keuken van moeder natuur. JE Foto Video Audio KW Telecom ?'èit ie de bevelander De nieuwe Shotte fotxa klasse van Ik ben te zien en te berijden bij: ■MM EURO CAR GOES B.V. (advertentie) (advertentie) Het Poelbos bij Goes herbergt na 25 jaar al een indrukwekkend aantal vogelsoorten. foto Anton Dingemanse (advertentie) NW (uitgezonderd nieuwe collecties) Het adres: red.bevelander@whz.wegener.nl gn i (advertentie) ouwe. glad een kotje vue i volgens de “Schri Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Zaterdag 11 en zaterdag 18 augustus Prijs 67,50 Reserveer nu en bel: Rederij Dijkhuizen tel. 01 18-419367 Een avond vol gezelligheid, amusement, eten en varen ALLE DAMES- EN KINDERKLEDING ’iezer” wor ‘t Nederlandse “naar” en ‘t Bevelandse “nï", bevoomeeld as “naè” eschreve. r/je as Sen sp ■an Bezoekjes waarbij hij ook ken nismaakte met Brood en zijn manager Koos van Dijk. „Het meest opmerkelijke dat ik me herinner?". Stokx lacht. „Een paar jaar geleden kwamen we een keer in zijn atelier aan om een uur of twee, drie 's mid dags. Herman Brood kwam Brood tijdens een concert dat hij halverwege de jaren ne gentig gaf in De Stenge in Heinkenszand. Dat merkt Stokx in zijn winkel. „Vooral zijn ansichtkaarten lo pen goed. Zeefdrukken heb ik inmiddels niet meer hangen, die zijn allemaal verkocht". De vraag naar Brood-artikelen is na de dood van de popster behoorlijk toegenomen. Het menu en de zoekmachine op de site leiden de bezoeker snel naar de gewenste infor matie, niet alleen op de websi te zelf maar ook in een lande lijke GGD Gezondheidsinfor- matiebank met meer dan 175 onderwerpen als buikgriep, hoofdluis en stoppen met ro ken. Verwante sites worden door actieve links snel in beeld ge bracht. Ook adressen, telefoonnum mers en e-mailadressen voor meer informatie of afspraken zijn vermeld. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en vernieuwd. De etalage van Expo Goes staat in het teken van de vori ge week overleden Herman Brood. foto's Anton Dingemanse De redactie van de Bevelander beschikt over een e-mail adres. Persberichten kunnen dus niet alleen per fax of per post, maar ook via de wereldwijde digitale snelweg worden aangeleverd. Ook foto's zijn welkom. En uiteraard kunt u uw reacties op artikelen eveneens heel modern bij ons kwijt. J. Weyermanweg 9 4462 CB Goes (0113) 25 19 19 (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag pag. pag- Oanze dochter gat 4§rdag ok graag (advertentie) temet een goed gedocumen teerde en betrouwbare infor matiebron te bieden. Het accent van de informatie ligt op preventie en daarin verschilt de GGD van de meeste aanbieders van medi sche informatie op het wereld wijde web. tig overstromingen voor waar door deze veenlaag telkens met een laagje klei bedekt werd. Op veel plaatsen in Zee land is de veenlaag in vroeger tijden afgegraven, ook in het Poelgebied. De turf gebruikte men om mee te stoken en om er zout uit te winnen. In Goes hebben in de middeleeuwen en ook daarna tientallen zout- ketels gestaan waarin het zout uit het turf werd gehaald. De turfwinning heeft het Zeeuwse landschap zeker veranderd, want op plaatsen waar het turf verdwenen is, ziet het land er vaak hobbelig en oneffen uit. Ook in het Poelbos zijn hier van nog enkele voorbeelden te vinden." Een belangrijke functie van zo wel het Poelbos als Den Inkel is recreatie. Ver gelegen van de bebouwing en het drukke verkeer bieden de bossen een net uit zijn bed, of in ieder ge val zag hij eruit alsof hij net uit zijn bed kwam. We herkenden hem bijna niet. Zijn haren door de war en ver der had hij niets aan dan een veel te kleine damesbadjas die steeds maar openwaaide. Zijn lichaam was toen al niet veel meer waard", herinnert de Goese ondernemer zich. laetèT nog weet wat a (ffe en een spinne is, nie. Een spinne za voe een beest weze, vrèes d’r .tfSftsessebèdde bp.’ètn bestie i d’r voor. Kan Wittferdaggevoel In oanze familie is’t traditie om op zittees naè ‘t ouwerlijk .uil van m’n opa. Mien oudtante, diejf weunt zurgt dan stuuten en eea diengen voe nae. Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi Mae zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroös op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. van 1953. Aan de rand van het huidige bos vond indertijd een dijkdoorbraak plaats, waar door er een breed kolkgat ont stond. De caissons waarmee het kolkgat daarna gedicht werd, staan nog steeds op die zelfde plek. Henk van Kessel: „Als gevolg van de dijkdoor braak ontstond er een meer tje, dat tot op de dag van van daag behoorlijk zout is geble ven. Al vrij snel na de waters noodramp is men met de aan plant van het bos begonnen. Den Inkel bestaat daarom voor een groot gedeelte uit water, terwijl in het Poelbos juist weinig water voorkomt. Het Poelbos is eigenlijk ont staan in '75/'76, toen de be leidsmakers van die tijd er nog van uitgingen dat Goes veel verder uit zou breiden dan nu het geval is. Het .Poel bos moest een soort bufferzo ne worden tussen de bebou wing van de stad en het Sloe- gebied. Tot dan toe werd het land ge bruikt als weidegebied voor het vee. Boeren hadden in de loop der jaren tientallen drink- poelen gemaakt, die het land schap op hun beurt hadden getekend. Tijdens de aanleg van het bos zijn vele drinkput ten gedempt; slechts tien drinkpoelen worden nu nog onderhouden." Het bovenste deel van de bo dem van het Poelbos wordt gevormd door een veenlaag met daarop een laag klei. Vol gens Henk van Kessel is deze bodemsamenstelling typerend voor heel Zeeland. „Rond het jaar nul was Zeeland nog een moerassig veengebied. Door het stijgen van de zeespiegel kwamen er in onze provincie vanaf die tijd echter regelma- tie vin rhTer. 7 Fel. Ej dan naóftt Behalve tips over wat mensen zelf kunnen doen om gezond te blijven geeft de GGD ook uitgebreide informatie over onderwerpen als reizigersvac- cinaties, jeugdgezondheids zorg en bevolkingsonderzoek. De GGD lanceert de site om de Zeeuwse bevolking op in- sperwer en de uil. Van Kessel: „Dit jaar hebben we zelfs een broedend uilenpaartje ont dekt, wat uniek is voor dit bos. Vooral de wat grotere vogels zijn makkelijk te ontdekken, maar om andere dieren te kunnen zien is vaak enig ge duld nodig. Veel dieren zijn nogal schuw of gewoon moei lijk van hun omgeving te on derscheiden. Omdat een gids weet waar hij de dieren kan vinden en waar hij op moet letten, ziet de wandelaar tijdens een excur sie vaak veel meer dan zonder het geoefende oog van de gids." Het ontstaan van het bos Den Inkel is een rechtstreeks ge volg van de watersnoodramp As kind v< daè te we klein uusje dienkt da je itM zit. Een óónfc| zelfs wè’s verb kolekot.(Ie oa kolekot wir a’t De bestie von daè zat ik graa^ Coen Stokx is een echte Broodfan, al jarenlang. „Ik heb altijd werk van Herman Brood verkocht, maar ik ben geen Brood-galerie bij uitstek". Toch vertrok hij regelmatig naar Amsterdam om daar nieuw werk van de kunstenaar uit diens atelier aan het Spui te kopen. meer kansen te geven. Zo zijn er in Den Inkel een aantal houtwallen geplaatst die be scherming bieden aan egels, marters en de bunzing. Aan de andere kant hebben beide bossen ook een economische waarde en haalt Staatsbosbe heer op gezette tijden een aantal bomen uit het bos voor de houtproductie." Voor geïnteresseerden houdt Staatsbosbeheer in samen werking met het IVN de ko mende maanden nog een viertal excursies in het Poel bos en Den Inkel. In het Poel bos zijn er rondleidingen op 19 augustus, 16 september en 21 oktober. De aanvang van elke excursie is om 14 uur. In Den Inkel is er een rondleiding op 10 augustus om 19.30 uur. De toegang voor de excursies bedraagt ƒ2,50 voor volwasse nen en ƒ1,- voor kinderen. Het is niet nodig vooraf te reserve ren. maandag werd hij gecre meerd na een afscheidsbijeen komst in cultureel centrum Pa radiso in Amsterdam. prima mogelijkheid om te ge nieten van rust en groen. Voor vogels heeft Den Inkel verder een belangrijke functie als vluchtplaats tijdens hoogwa ter. Henk van Kessel: „Voor veel diersoorten is het be staan van dit soort bossen erg belangrijk. Zo is het jarenlang slecht ge steld geweest met de vlinder- stand. Door in het Poelbos een aantal velden niet te maaien proberen we nu om de leef omgeving van de vlinder te verbeteren en de natuur min of meer zijn gang te laten gaan. Het beleid van Staats bosbeheer, de eigenaar van de het Poelbos en Den Inkel, is er ook op gericht om zo weinig mogelijk in te grijpen in de bossen zelf. Afgevallen takken of omgewaaide bomen laten ze gewoon liggen, zodat de natuur zijn werk kan doen. Af en toe wordt er ingegrepen om bepaalde diersoorten Natuurgids Henk van Kessel is regelmatig als gids en liefheb ber van de Zeeuwse flora en fauna in beide bossen te vin den. Volgens hem zijn het Poelbos en Den Inkel relatief jonge bossen waarvan de na tuurwaarde ieder jaar toe neemt. „Een bos wordt pas echt een bos als het minstens honderd jaar oud is", legt Henk van Kessel uit. „Ondanks dat het Poelbos nog maar een kwart eeuw geleden is aangelegd, komen er toch al 95 verschil lende vogelsoorten in voor. Dat is echt heel veel voor een jong bos van bijna zestig hec tare". Behalve veel zangvo gels en rietvogels komen er ook roofvogels voor zoals de Brood overleed vorige week woensdag nadat hij van het dak van het Hilton-hotel sprong. Op zijn lichaam werd een briefje gevonden dat meldde dat de rockster 'er geen zin meer in had'. Afgelopen 4 noe op zit- lee. Maè de reen bitje te never onder mien oudtante [spinne gaèt, dan ;auw vanonder. In spqtSHe snoep- etóiuw! iïb Wc hl (t/‘t i: •an oa j neWn* Bz een Xwe ^êldel& ze tóq

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1