Ouderen maken inhaalslag op digitale snelweg MAGAZIJNOPRUIMING TRENDHOPPER GOES breed UIT X Nieuw kantoor De Bevelander E Circus Bongo op toernee CARIBISCHE WEKEN kléi n DE BEL Spotprijzen'^'#? Sterke deelnemers 15 van Goes Zeeuwen dansen in Berlijn I VIDEO AUDI ZOMER Le Bras de Mer IN ZEELAND Striiknkuws Binnenin De Bel, altijd prijs! Der Euro kommt! Marconistraat 28 - Goes 1 &AIC.EN XlJN ZAKEN JAARGANG 52 - NUMMER 28 DONDERDAG 12 JULI 2001 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAN BIJ alléén geldig in Goes en A RESTAURANT VAKANTIE BIJ LAGE NOORD-BEVELAND zie pagina 10 en 11 III BEW. EX.^ llllllll llllllll MIDDELHARNIS Zandpad 8 OUD-BEIJERLAND Oost-Voorstraat 14 NUMANSDORP Voorstraat 51 9 13 14 Voorstraat 42 4486 al Coujnsplaat Tel. öi 13 - 695 802 Fax oi 13 - 695 802 IJ et Senioren Computer Internet Project 1 wordt na een succesvolle lancering in Bra bant uitgebreid naar Zeeland. Vanaf juli 2001 staat een team van computerconsulenten (stu denten en senioren) paraat om ook in Zeeland senioren te helpen om de inhaalslag te maken op het gebied van computers en internet. Dit gebeurt aan de hand van een speciaal voor se nioren ontwikkelde lesmethode. Bevelander is onlangs samen met de zus- Uterbladen Het Nieuwsblad en De Autokrant voor de Bevelanden verhuisd naar een nieuw kantoor. Vanuit het moderne kantorencomplex aan de Fruitlaan kan de dienstverlening aan le zers en adverteerders nog verder geoptimali seerd worden. Pen mix van comedy, EZtheater en circus kunsten: zo valt de voorstelling van circus Bongo nog het best te omschrijven. Het bonte gezelschap van artie sten en dieren trekt nu door Zeeland. Volgende week wordt Kamper land bezocht. In augus tus staat ook nog een bezoekje aan Baarland op het programma. Graveren doen wij GRATIS! atletiekvereniging Sportpunt Zeeland. p^e tweede editie van de wegwedstrijd '15 Lx van Goes' wordt zaterdag 11 augustus ge reden. De organisatie is in handen van Com missie De 15 van Zeeland in samenwerking met AV'56 en hoofdsponsor GOESE NACHTMARKT IN DE NACHT VAN 13 OP 14 JULI VAN 20.00 UUR TOT 00.30 UUR T^e leden van de UGoese volksdans vereniging Vodago komen nog eens er gens. Onlangs bij voorbeeld nog in Ber lijn. Aan de voet van de historische Bran denburger Tor kwam het zelfs nog tot een dansje. - de bevelander Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 (advertentie) J- (advertentie) (advertentie) (advertentie) Cora Slot: 0113 - 274 030 Georganiseerd door St. Speciale Markten Z-W Ned. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Deze groep acrobaten laat zien dat heksen wel degelijk kunnen vliegen. Bij CineCity deze week: Spy Kids in Engelstalige versie en Shrek Axion Beach Rock: hét Vlaamse dancefestival Afrikaans-Caraïbisch weekend in het Zilveren Schor Het nieuwe kantoor bevindt zich op de tweede verdieping van een modern kantorencomplex aan de Fruitlaan iri Goes. foto Anton Dingemanse Er is volop (gratis) parkeerge legenheid in de omgeving. Het biedt plaats aan 20 medewer kers en is hoofdvestiging van WHZ regio West, waar 20 titels in Zeeland en West-Brabant deel van uitmaken. Voor alle duidelijkheid vindt u hier onze nieuwe adresge gevens op een rijtje. En natuurlijk kunt u uw pers bericht ook via e-mail aan ons toesturen. De Bevelander, Fruitlaan 4c, Goes Postbus 5, 4460 AA Goes Gebruikt u daarvoor het adres red.bevelander@whz. wegener.nl. door de Goese Meer maar gaat vanaf de Kattendijksedijk richting de Noordhoek en van daaruit richting het Sportpunt. nioren om de ABAB prijs.De mannen veteranen om de Au to Adria prijs. Na afloop zijn er uitslagen beschikbaar (ook via internet). Voor meer informa tie kunt u terecht bij Charles Blom of via de internetpagina van deze wedstrijd: http:// people.zeelandnet.nl/cn.av56/ 15vanzeeland. de viering van Koninginne dag. met 75 marktkramen en bekende standwerkers k Telefoon redactie: 0113 - 274 020 Telefoon binnendienst: 0113 - 274 015 Acquisitie Henk Mallekote: 0113 - 274 031 (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken Algemeen telefoonnummer: 0113 - 274 000 Fax alle afdelingen: 0113 - 274 010 Bioloog Dick Zweedijk houdt zich al 12'A bezig met koikarpers. pag. pag. pag. kosten, en waar alles aan huis geregeld wordt. Dus ook voor senioren die om wat voor re den dan ook aan huis gebon den zijn is dit totaalpakket een uitkomst. De prijs van het Se- niorPC Totaalpakket bedraagt 2085,12 inclusief BTW (4595 gulden). Het is ook mogelijk om alleen een basis compu- ter&internetcursus te volgen met internetaansluiting, een eigen e mailadres en één jaar lang telefonische ondersteu ning voor 224,62 inclusief BTW (495 gulden). Het losse cursuspakket is speciaal be de cursist tegen normale tele foonkosten ondersteuning en informatie kan krijgen over computergebruik. Op alle ap paratuur wordt drie jaar ga rantie en service aan huis ge boden. De deelnemers aan het project krijgen bovendien een strippenkaart waarmee zij recht hebben op nog twee ex tra bijeenkomsten met per soonlijke begeleiding. Vodago in Berlijn. foto Stichting Zeeuwse Klederdracht den naar Berlijn. Een paar jaar geleden waren ze daar al voor Het nieuwe kantoor van De Be velander is zowel komend van uit de stad als vanaf de snel weg gemakkelijk te bereiken. Het secretariaat voor na-in- schrijvingen is te vinden in de hal van Sportpunt Zeeland. Voorinschrijven kan nog tot 5 augustus via Charles Blom (tel 0113-232285 of e-mail cj- blom@zeelandnet.nl). Kleed- en douchegelegenheid is er in Sportpunt Zeeland. Na afloop van de wedstrijd is er in de kantine van het Sport punt een gezellige prijsuitrei king met in iedere categorie geldprijzen en prijzen in natu- ra. Deze worden per categorie verdeeld in volgorde van bin nenkomst. De mannen senio ren strijden om de Sportpunt Zeeland prijs. De vrouwen se- Vodago was in de Duitse hoofdstad op uitnodiging van de Dresdner Bank, die deze zomer de manifestatie 'Der Euro Kommt' in Berlijn houdt. Direct achter de Brandenbur ger Tor was een tweetal podia ingericht voor optredens van muziek- en dansgroepen uit alle Eurolanden. Wie het circusdorp binnenkomt, stapt direct in een sprookjeswe reld uit de vorige eeuw. Origine le houten circuswagens staan opgesteld rond de intieme tent. En ook binnen is er de sfeer van weleer: rood pluche en koper goud ontbreken niet. Circus Bongo staat bekend om zijn verfrissende acts en jonge nieuwe talenten. Op het pro gramma onder meer trapeze artiesten, acrobaten, clown Pi- po Flop en optredens van die ren. Overigens: olifanten of tij gers kom je bij dit circus niet tegen. Wel zijn er geiten, een eigenwijze ezel, een koe en ze ven pony's. Circus Bongo treedt 18 juli op in de Schotsman in Kamper land (aanvang 19 uur) en op 7 augustus in camping Schel- deoord in Baarland. Kaarten zijn aan de tent verkrijgbaar. aan senioren. Computers en internet lijken al niet meer weg te denken uit onze heden daagse maatschappij. Veel za ken kunnen tegenwoordig thuis vanuit de luie stoel gere geld worden, even 'surfen' op internet is vaak al genoeg om de juiste informatie te vinden, aankopen te doen of bankza ken te regelen. Uit cijfers van de overheid blijkt echter dat vooral ouderen achterblijven op het gebied van computers en internet. De overheid ge bruikt de slogan 'Nederland gaat digitaal’ maar er zijn nog maar weinig concrete plannen om ook de ouderen digitaal te krijgen. Er worden wel al com puter- en internetcursussen aangeboden door de bibliot heken, de lokale afdelingen van Seniorweb en enkele buurthuizen. Echter, deze cur sussen kennen lange wacht lijsten en worden enkel in groepsverband gegeven. Door deze initiatieven kunnen oude- Wie meer informatie wilt over dit project kan bellen met dhr. Looman, telefoonnummer: 013 5811108. Of schrijf een kaartje onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en volledige adres naar: Senio ren Computer Internet Pro ject, Antwoordnummer 60735, 5000 WB Tilburg (een postze gel is niet nodig). ren wel kennismaken met computers, maar het daad werkelijk goed leren omgaan met computers en internet blijft vaak moeilijk. Het Senio ren Computer Internet Pro ject pakt het fundamenteel an ders aan. Dit project is opge start door studenten van de Katholieke Universiteit Bra bant die onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkhe den en beperkingen van oude ren met betrekking tot het werken met computers. De bevindingen van het onder zoek hebben geleid tot de vor ming van het SeniorPC Totaal pakket. Dit pakket bestaat uit een moderne computer met kleurenprinter, een e-mail- internetaansluiting en wordt geleverd met een uitgebreid pakket van les, persoonlijke begeleiding en nazorg. De computer wordt aan huis be zorgd en geïnstalleerd, waar na aan huis in de vertrouwde omgeving van de cursist, een cursus computer-, internet- en e-mailgebruik verzorgd wordt. Daarnaast wordt de cursus aangepast aan het individuele leertempo van de cursist, waarbij zelfstudie gecombi neerd wordt met privé-lessen. Na de cursus wordt de cursist niet aan zijn of haar lot over gelaten, maar wordt er lang durige nazorg (1 tot 3 jaar) ge boden door middel van een telefonische hulplijn waarmee Medio maart 2001 is het Seni oren Computer Internet Pro ject in Brabant gelanceerd om ouderen te ondersteunen bij het leren omgaan met de computer, internet en e-mail. Dit project sluit aan op de be hoefte van een groeiende groep ouderen die de inhaal slag naar het computertijd perk willen maken. Het project wijkt fundamenteel af van an dere initiatieven omdat het werkt met een speciale lesme thode. De nieuwe ster-5-les- methode sluit aan op de mo gelijkheden en beperkingen van ouderen met betrekking tot het leren omgaan met computers. Vanwege het suc ces in Brabant is besloten om het project nu uit te breiden naar de provincie Zeeland. De afgelopen weken is het team van computerconsulenten, dat bestaat uit zowel studenten als ouderen, uitgebreid om ook overal in Zeeland compu terlessen te gaan verzorgen Vodago was door de Neder landse vertegenwoordiging in Duitsland gevraagd om op za terdag en zondag enkele op tredens te doen. Onder grote belangstelling werden Nederlandse dansen gebracht in de originele Zuid- Bevelandse klederdrachten. De lokale televisiezender Ber lijn zette het hele optreden op band. Het was voor de leden van Vo dago overigens niet de eerste keer dat zij gezamenlijk afreis- Zo is de senior in staat om 3 jaar lang goed en zeker aan de slag te gaan met de computer en internet zonder bijkomende bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. Na de succesvolle eerste edi tie van 2000, waarin tal van topatleten aan de start ver schenen, wordt ook nu weer een groot internationaal deel nemersveld verwacht. Vorig jaar ging de overwinning bij de mannen naar Keniaan Do minic Kipchumba en die bij de vrouwen naar onze eigen Zeeuwse Irma Heeren. Bij verbreking van het par koersrecord wacht er een pre mie van 250. Deze parkoers records staan bij de mannen en de vrouwen op respectie velijk 47.54 en 53.19. De start van de wedstrijd is voor alle categorieën om 16 uur. De wedstrijd vindt plaats in het recreatiegebied de Hol landse Hoeve. Het parkoers is gewijzigd ten opzichte van vo rig jaar. Het loopt nu niet meer Het festival Pastorale au Parvis in Nisse blijft een muzikaal dorpsfeest. Het Senioren Computer Internet Project richt zich voornamelijk op ouderen. foto Erik van der Burgt doeld voor senioren die thuis reeds over een computer be schikken, maar nog niet echt uit de voeten kunnen met de materie.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1