szrc C Judy van Dokkum: jongerenwerk per mobieltje Nieuw kantoor De Bevelander breed UIT Braderie in centrum Goes 4 gratis Zeelandhallen op de schop STERTEL BEACH BAR KIEKIERIS ZN F zoekt vrijwilligers Le Bras de Mer Zaken Zijn Zaken Streeknieuws 3e broek BinnenÏn uitverkoop it tot Tb 50% rw korting T NLIGHT CRUISES DONDERDAG 28 JUNI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 26 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND zaterdag 30 juni: BEACH PARTY door George van den Berg RESTAURANT Voor alle duidelijkheid vindt u hier onze nieuwe adresgegevens op een rijtje. Voorstraat 42 4486 al Colijnsplaat Tel. oi 13 - 695 802 Fax oi 13 - 695 802 de de aan Bij CineCity deze week: Shrek. Binnenkort in Vlissingen: Straatfestival! Uit in Borsele en Reimerswaal. De Goese edelsmid Harry Hutjens kan nu eindelijk ook laten zien waarom zijn sieraden met recht kunst genoemd mogen worden. op het Veerse Meer 0113 - 274 OOO 0113 - 274 OIO 0113 - 274 020 0113 - 274 015 0113 - 274 030 0113 - 274 031 Vakantïepretprijzen bij Duthler 13 Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl ----- 21 17 zaterdag 7 juli: MALIBU TROPICAL PARTY THE VERY SPECIAL SALES OF BENETTON! (een groot deel van de collecties) 50 |"Xe winkelstraten van Goes staan volgende Lx week weer helemaal in het teken van koop jes en gezelligheid. Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 juli, tijdens de braderie, bren gen marktlui en middenstanders de meest uit eenlopende waren aan de man. De maker van het tijdschrift Religie Mystiek - een landelijke uitgave over alles dat met religie te maken heeft - woont gewoon hier in 's-Gravenpolder. F\e Zeelandhallen in Goes gaan tegen de vlak- Lxte. Het verouderde evenementencomplex moet plaats maken voor een Expo Park. Dat gaat niet alleen de functie van de huidige Zee landhallen overnemen, maar er ook een paar extra diensten aan toevoegen. Een music-hall, bioscoop en familievermaakcentrum: de kwali teit van de hallen wordt volgens de gemeente Goes veel hoger dan die van de huidige. DUTZ/LER 1/oor jongeren zijn er in Goes onvoldoende V voorzieningen. Tenminste, dat vindt Judy van Dokkum. Eén van haar werkzaamheden is het geven van adviezen aan jongeren die met vragen of problemen rondlopen. „Jongeren weten vaak niet bij wie ze aan moeten kloppen als ze ergens mee zitten", legt Judy uit. „Wat dat betreft is er in Goes ook geen instantie waar jongeren met al hun vragen terecht kun nen. Daarom kunnen jongeren die vragen heb ben mij bellen, zodat ik ze naar de juiste instan ties kan doorverwijzen." BEN JIJ GESLAAGD VOOR JE EXAMEN? NEEM JE CUFERLIJSTMEE EN JE KRIJGT VAN ONS EEN FLES CHAMPAGNE!! Bevelander is de- Lxze week samen met de zusterbladen Het Nieuwsblad en De Autokrant Beveland verhuisd naar een nieuw kantoor. Vanuit het moderne kanto rencomplex aan Fruitlaan kan dienstverlening lezers en adverteer ders nog verder geop timaliseerd worden. r\e stichting Zeeland Nazomerfestival Lx zoekt voor de korte maar intensieve pe riode van 15 augustus tot en met 9 septem ber vrijwilligers voor hand- en spandiensten tijdens het festival. ZNF biedt onkostenver goeding en gratis toegang tot voorstellin gen. BIBL/O C7 BEW. EX. de bevelander De Grote Markt tijdens de braderie van vorig jaar. (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) ■X t Zaterdag 11 en zaterdag 18 augustus Prijs 67,50 Reserveer nu en bel: Rederij Dijkhuizen tel. 01 18-419367 Geldt voor de totale collectie herenbroeken! Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: d-vaartochten op de 'lady Madeleine' Een avond vol gezelligheid, amusement, eten en varen Het nieuwe kantoor bevindt zich op de tweede verdieping van een modern kantorencomplex aan de Fruitlaan in Goes. foto Anton Dingemanse Algemeen telefoonnummer: Fax alle afdelingen: Telefoon redactie: Telefoon binnendienst: Acquisitie Henk Mallekoote: Cora Slot: Een belangrijke vraag is bij voorbeeld: wat zijn mijn rech ten als jongere? Heel veel jon geren weten namelijk niet dat ze rechten hebben die ook in de wet zijn vastgelegd. Eén daarvan is het recht op onder wijs. Dat lijkt zo vanzelfspre kend, maar ook in Goes ken ik voorbeelden van jongeren die Om de braderie een extra vrolijke noot mee te geven treden er een paar muziek groepen uit Zuid-Amerika op en zijn er voor de kinde ren extra acitiviteiten als een draaimolen en een vis vijver. De straten in het centrum staan tijdens de braderie vol met kramen van mid denstanders. transferium wordt in de plan nen geïntegreerd. Verderop in dit nieuwsblad zomerse damesmode aanbiedingen Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 tel. 0113-217269 - donderdag koopavond Lange Kerkstraat 41 Goes, tel. 0113-270025 Wie mee wil helpen met de voorbereiding en uitvoering kan zich aanmelden als kaartjesscheurder, rekwisietensjouwer, bouwer of koffiezetter. De minimumleeftijd is 16 jaar. Vrijwil lige assistentie is speciaal nodig voor het muziek- en theater- spektakel op Neeltje Jans, de kameropera in Vlissingen en het bruisende festivalhart op het Middelburgse Abdijplein. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Ria de Feyter, 0118- 651 240. (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag- Goes Lange Kerkstraat 44 pag- pag. op de gehele collectie Op de Grote Markt is het dan een drukte van jewel ste: zo'n honderd kramen met ambulante handela ren trekken behoorlijk wat publiek. Naast de gebrui kelijke standwerkers zul len er ook marktlieden met Zeeuwse producten als de babbelaar en de zelfgemaakte wijn te vin den zijn. De Bevelander, Fruitlaan 4c, Goes Postbus 5, 4460 AA Goes BLIJFT J VERRASSEN nergens meer op een school terecht kunnen, terwijl ze nog geen zestien zijn. Verder ko men er veel vragen binnen over bijbaantjes en vakantie- baantjes, over huisvesting, schoolkeuze of bijvoorbeeld over de vraag: hoe kom ik het huis uit? Ook krijg ik regelma tig vragen over sexualiteit en anticonceptie. Vaak blijkt dat jongeren niet met hun ouders over deze onderwerpen kun nen of willen praten. Heel veel ouders vinden het ook moei lijk om met hun kinderen over sex te praten. Daarom is het mijns inziens goed dat de jon geren met hun vragen hier over bij een officiële instantie terecht kunnen." Volgens Judy van Dokkum is zelfs belangrijke hulp als cri sisopvang voor jongeren niet aanwezig in Goes. „Maar", zo zegt ze, „er zijn ook een aantal instanties of projecten die bij de meeste jongeren gewoon niet bekend zijn. Zo is er bij voorbeeld voor jongeren die geen enkele opleiding hebben en daarom vaak moeilijk aan de slag komen het Jongeren Arbeid en Scholing-project (JAS) in het leven geroepen. Ook worden veel jongeren in verwarring gebracht doordat de regels voor bijvoorbeeld Het nieuwe kantoor van De Bevelander is zowel komend vanuit de stad als vanaf de snelweg gemakkelijk te berei ken. Er is volop (gratis) par keergelegenheid in de omge ving. Het biedt plaats aan 20 medewerkers. Bladmanager Pieter Karman is blij dat de verhuizing achter de rug is: „De Bevelander, Het Nieuws- Een ander recht van jongeren is het recht op onderdak. Maar ook hier schiet de Zeeuwse overheid tekort, vindt Judy van Dokkum. „Hoeveel daklo ze jongeren er in Zeeland zijn weten we niet precies, maar het is wel duidelijk dat het aantal zwerfjongeren dras tisch toeneemt. Tot nu toe was er voor deze jongeren onder de 18 jaar geen opvang moge lijk. Jongeren die dak- of thuisloos waren zochten hun heil dan ook in Rotterdam of een andere grote stad. Voor de Zeeuwse overheid was hiermee het probleem afge daan. In september start de stichting Humanitas echter een project in Vlissingen waar 120 zwerfjongeren onderdak kunnen krijgen. Humanitas hoopt hiermee de leemte die ontstaan is door het Zeeuwse beleid in te vullen." aan De Poel. Het nieuwe ge bouw moet op de plek komen van de huidige hallen en par keerterrein. Het gebouw krijgt aan drie kanten een 'gezicht' en voorziet in een parkeerter rein voor 1200 auto's. Het Het college van b&w van Goes heeft vorige week over eenstemming bereikt met in vesteringsmaatschappij Delta Trust Project uit Amsterdam over de sloop en herbouw van het evenementencomplex blad en Autokrant Beveland worden sinds 1 januari van dit jaar uitgegeven door Wegener Huis-aan-Huiskranten Zuid, kortweg WHZ. Nu de drie ti tels nauw gaan samenwerken kan optimaal van eikaars ken nis en ervaring worden gepro fiteerd." Het kantoor aan de Fruitlaan is daarnaast ook hoofdvestiging van WHZ re- Jongeren die met vragen rondlopen en niet weten waar ze met hun vraag terecht kun nen, vinden in Judy van Dok kum een luisterend oor. Judy: „Voor hen ben ik te bereiken op nummer: 0113-212227 of op mijn mobiele nummer: 06- 24729723". Omdat jongeren vaak niet goed weten waar ze de juiste hulp kunnen vinden, wil Judy van Dokkum hen als jongeren raadsvrouw de juiste weg wij zen. Judy: „Ik ben zelf geen hulpverlener, maar ik ben wel op de hoogte van de instan ties die de juiste hulp kunnen bieden. In 1998 ben ik begon nen als raadsvrouw voor jon geren en tijdens die drie jaar blijken er een aantal vragen regelmatig gesteld te worden. dat er zo weinig voorzienin gen voor hen zijn. Het blijkt dat er vooral behoefte is aan een jongerencentrum in Goes en aan een jongeren in formatie punt: twee voorzie ningen dus die juist zijn op geheven." gio West, waar 20 titels in Zeeland en West-Brabant deel van uitmaken. Pieter Karman: „Uiteraard proberen wij iedereen vanuit de nieuwe locatie weer zo goed mogelijk van dienst te zijn. En wie nog met vragen zit, kan een keus maken uit onderstaande telefoonnum mers". Volgens Judy van Dokkum is het niet alleen in Goes slecht gesteld met de voorzieningen voor jongeren. Judy: „In feite geldt dat voor heel Zeeland. Door de bezuinigingen eind jaren tachtig en begin negen tig zijn een boel van die voor zieningen weggesaneerd. Het Jongeren Informatie Punt in Goes, waar jongeren met al hun vragen terecht konden, is in het begin van de jaren negentig opgedoekt. In 1999 is ook het jeugdhonk The Bronx dichtgegaan. Voor jon geren was het juist makkelijk om via deze laagdrempelige voorzieningen aan informatie te komen. Uit een enquête die ik heb opgesteld in 1999 onder 400 jongeren blijkt, dat ze het als een gemis ervaren uitkeringen regelmatig wor den veranderd. Zo krijgen jon geren vanaf 18 jaar sinds eni ge tijd geen kinderbijslag meer, om maar een voorbeeld te noemen. Ik ben zelf in de Goese politiek actief, en ik probeer dan ook de vragen en problemen van jongeren waar ik in de dagelijkse praktijk mee word geconfronteerd, te verta len in politiek beleid. Gelukkig heeft de gemeente Goes in haar begroting meer geld vrij gemaakt voor jongerenwerk." ^°üb MEVf-b* Judy van Dokkum: „Het aantal zwerfjongeren in Zeeland neemt drastisch toe". foto Anton Dingemanse Verder komen er een bio scoop met vier zalen (600 zit plaatsen), een music-hall, een attractie als het Vlissingse Carroussel - maar dan zonder fruitautomaten. Verder fami- lievermaakcentra in de sfeer van sport en virtual reality. Over de exacte uitwerking van het concept moet nog nader gesproken worden. De gemeente ziet vele voorde len in het groots opgezette evenementencomplex. Overi gens zijn de fruitautomaten in het oorspronkelijke plan ge schrapt door de gemeente. XI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1