c breed UIT Lekker tanken in Goes E-mail naar de Bevelander de bevelander Beachbal op Banjaardstrand Lewedorp steunt Volendam Dierenasiel houdt open dag Oldtimers tuffen langs Zeeuwse molens JAN BRUIJNS VERVROEGDE AFSLUITING FEESTCAFÉ KIEKIERIS Zaterdagvoetbal voor Zeeuwse senioren Zaken Zijn Zaken Streeknieuws DONDERDAG 31 MEI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 22 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND Deze week bij CineCity de films: Jude where's the car?, Spot on the run en Bounce. In 't Beest in Goes wordt donderdag het theaterfestival Berichten gehouden en het Middelburg se Schuttershof- complex staat zondag in het teken van de erotiek. De Goese kunstenaar Mathisse Arendsen vindt dat er niet genoeg galeries in zijn woonplaats zijn. Daarom is hij aan huis zijn eigen expositieruimte begonnen. Klanten kunnen er na een afspraak terecht. Flex Fitcenter in Goes is verhuisd. Landbouwmachines Van Weele uit Wolphaartsdijk is uitgebreid en vishandel Vink uit Colijnsplaat viert volgende week het 12,5 jarig bestaan. 13 Rederij 15 Dijkhuizen redactie van de Bevelander beschikt Lx sinds kort over een e-mailadres. Pers berichten kunnen dus voortaan niet alleen per fax of post worden aangeleverd, maar ook via de wereldwijde digitale snelweg. Ook foto's kunnen op deze manier worden aangeleverd. En uiteraard kunt u uw reac tie op artikelen uit de Bevelander eveneens heel modern bij ons kwijt. Het adres: ed- reu@pzc.nl. zaterdag 2 juni: MIGS BIKINI met Passou Alloa zondag 3 juni: PINKSTEREN als vanouds gezellig! zaterdag 9 juni: MISS WET T-SHIRT VERKIEZING zaterdag 16 juni: MISTER BOXERSHORT VERKIEZING foto shooting zaterdag 23 juni: BAYA BEACH PARTY zaterdag 30 juni: SURPRISE NIGHT Let us surprise you! Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl oorlog die Goes nu al een jaar in zijn greep houdt woekert verder. Lx Maar waar de meeste oorlogen ellende en leed zaaien, oogst deze juist blije gezichten. Een benzine-oorlog is dan - tenminste voor het pu bliek - ook geen zaak om massaal tegen te demonstreren. 1 /oetbalvereniging Kapelle probeert een za lf terdag-veteranencompetitie op te starten in Zeeland. Het is niet voor het eerst dat gepro beerd wordt een dergelijke senioren-plus com petitie van de grond te krijgen. Eerdere initia tieven bleven zonder resultaat. VV Kapelle heeft 32 verenigingen benaderd. Acht daarvan toonden interesse en dat is volgens Kapelle ge noeg om mee te beginnen. Liet Banjaardstrand in Kamperland is het de- Icor voor een beachhandbaltoernooi dat als voorronde voor het Nederlands Kampioen schap telt. Handbalvereniging Orion uit Hein- zijn drie herenteams^ oiym kenszand heeft de organisatie in handen. De wedstrijden worden zaterdag 9 en zondag 10 juni gespeeld. In Lewedorp vindt op 1 en 2 juni een benefiet- Ifestival plaats voor de slachtoffers van de cafébrand in Volendam op oudejaarsnacht. In een grote feesttent op het kerkplein treedt op vrijdagavond (1 juni) Cheeky Blighters op. Za terdagavond staan de Zeeuwse bands Surren der en Nota Bene op de planken. De opbreng sten van het entreegeld en van de sponsoring gaan in zijn geheel naar een nationaal fonds voor hulp aan deze slachtoffers. (Z*\bew. ex. ^dierenasiel Tussenhaven in Goes bestaat dit Lxjaar 15 jaar. Om dit te vieren organiseert het asiel op tweede pinksterdag maandag 4 juni een open dag. Het jaar 2001 is ook het jaar van de vrijwilligers en daarom zal op deze dag, be halve voor de vele dieren, ook aandacht worden gevraagd voor het vrijwilligers werk in een asiel. Adldtimers en klassiekers. Daar draait het in VXGoes allemaal om tijdens het komende Pinksterweekend. Traditiegetrouw wordt de Grote Markt en de Zeelandhallen weer opge- vrolijkt met perfect geconserveerde oudjes. De Molentocht, waaraan zondag 3 juni zo'n drie honderd pronkjuweeltjes mee zullen doen, wordt omlijst met een oldtimerbeurs (van 2 tot en met 4 juni) in de Zeelandhallen. JAN BRUI l Af c^l I r De Grote Markt wordt omgetoverd tot een mekka voor liefhebbers van oude auto's. (advertentie) Lange rijen bij benzinestations in Goes. foto Anton Dingemanse i e Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 1 juni 17.00 uur, advertenties vrijdag 1 juni 17.00 uur. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Danseres Carla in het Schuttershof- complex De dieren die in het asiel in Goes zitten, zijn ook te bekijken op www.dierenasiels.com. foto Dierenasiel Tussenhaven „Wanneer men in het huidige competitieverband blijft voet ballen, wordt de leeftijdskloof naar het aanstormende talent steeds groter", zo stelt de club. En wanneer het plezier er niet meer is, haken de vete ranen af. Maandag 21 mei was de eer- ken ruim onder de landelijke prijzen. Shell, Es so en Total haalden tien cent van die prijs af, Jan Bruijns zit daar nog eens ver onder. Of en wanneer de benzineoorlog zal eindigen, is voorlopig nog niet duidelijk. opgeven bij Jannie de Pun- derttel. 0113 - 562897. Zondag 10 juni nemen de se nioren het tegen elkaar op. Er (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag- Verzorging van: Rondvaarten Personeelsfeesten pag. In verband met Pinksteren dient kopij voor de editie van donderdag 7 juni vervroegd aangeleverd te worden. Recepties ftmiffefeesten op het water en vertrekken dan rond 16 uur weer naar Goes, via Kortgene en de Zandkreekdam. De finish van de Molentocht is onderdeel van de oldtimer beurs die het hele weekend plaatsvindt in de Zeelandhal- len. De deelnemers worden opgesteld in de tweede hal van het complex. De oldtimerbeurs biedt een gevarieerd aanbod van oltimeroccasions van au tomobielen, motoren en brom fietsen. Met kramen voor ver koop of ruil van onderdelen, accessoires, boeken, miniatu ren en geschenken. Wij houden uw feest op de juiste koers!! houden. Aanleiding was toen een bezoek aan Goes van 25 vooroorlogse Austin Sevens uit Engeland. Zij maakten de oversteek naar Zeeland ter ge legenheid van het vijftigjarig bestaan van de Engelse 750 Motor Club. Het is bij die ene Al meer dan een jaar zijn de benzineprijzen in Goes danig anders dan in de rest van Neder land. En terwijl overal geluiden opgaan om het beruchte 'kwartje van Kok' weer van de prijs af te halen tanken inwoners van Goes en omstre- Zaterdag 9 juni is het toernooi voor jeugdteams. Er is een C mix poule waar aan deelne men Hollandiaan uit Vlaardin- gen en twee teams van S.V. Orion. Er is een meisjes B poule waaraan twee teams van Hol landiaan deelnemen en 1 team van S.V. Orion. Aan de jongens B poule nemen deel: Hollandiaan, Snelwiek en S.V. Orion. Het toernooi op zaterdag be gint om 11 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De win naar van de meisjes en de jongens B poule mogen deel nemen aan het Nederlands Kampioenschap Beachhand- bal. 's Avonds is er nog de moge lijkheid om recreatief te spe len vanaf 19 uur. Er hebben zich twee recreatieve teams ingeschreven van 16 jarigen en ouder. De organisatie hoopt dat nog meer teams zich aanmelden zodat er wat meer wedstrij den gespeeld kunnen worden. Een team bestaat uit maxi maal 8 spelers waarvan er maar 1 keeper en 3 spelers te gelijk in het speelveld mogen. Geïnteresseerden kunnen zich keer niet gebleven: de Molen tocht werd een traditie. Oldti- merbezitters uit Nederland, België en Frankrijk sloten zich aan. Nu meldt jaarlijks een veelvoud van het aantal deel nemers uit het beginjaar zich voor de toertocht. Het maxi mum aantal deelnemers van driehonderd was ook dit jaar weer snel bereikt. De deelnemers melden zich vanaf zondagmorgen 3 juni op de Grote Markt. Klein en groot, alle van oudsher bekende mer ken en typen staan vanaf 10 uur opgesteld. Speciaal voor de Molentocht zijn ook dit jaar 35 oldtimers uit Engeland overgekomen. Deze vooroor logse Austin Sevens zullen Zeven dagen in de week, hou den zich gemiddeld drie onbe taalde krachten bezig met het verzorgen van de dieren in het asiel. Zonder de bereidwillige inzet van deze vrijwilligers zou den er veel minder dieren in de asielen kunnen worden opge- Het dorp kent inmiddels een traditie als het gaat om bene fietfestivals. „De afgelopen twee jaar hebben we al twee festivals georganiseerd voor de stichting Doe een wens", vertelt Wim de Kok, medeor ganisator van het festival. „Maar omdat die hun festivi teiten dit jaar liever in de Zee- landhallen wilden houden, hebben we naar een nieuw goed doel gezocht. Toen ie mand het idee had om de op brengst dit jaar te besteden aan de slachtoffers van de brand in Volendam was ieder- pus uit Vlissingen, DES uit Pa- pendrecht en Saturnus uit Ridderkerk. Er zijn zes dames teams. Deze zijn onderver deeld in een A en een B pou le. In de A poule spelen EMM uit Middelburg, BOOT/HVO uit Breda en HOLLANDIAAN uit Vlaardingen. In de B poule zijn onderverdeeld: DES uit Papendrecht, Saturnus uit Ridderkerk en Orion uit Hein- kenszand. Vanaf 16 uur worden er finale wedstrijden voor de dames gespeeld. Het toernooi duurt van 10 - 17.30 uur. De winnaar bij zowel de dames als de he ren mag deelnemen aan het Nederlands Beach handball kampioenschap dat zal wor den gehouden op 1 juli a.s. in Lelystad. vangen. Op tweede pinksterdag zijn bezoekers welkom vanaf 10 tot 16 uur. Ze worden verzocht de auto te parkeren op het par keerterrein van Sportpark het Schenge waar het asiel nog geen drie minuten lopen van daan ligt. De aanwezige dieren een het er gelijk mee eens. Veel mensen denken dat de kosten die gemaakt moeten worden voor revalidatie en ex tra voorzieningen, allemaal door het ziekenfonds of een ziektekostenverzekeraar wor den gedekt, maar dat klopt maar ten dele. Veel families die getroffen zijn door de ramp moeten in principe een groot deel van die kosten zelf betalen. De slachtoffers heb ben vaak extra voorzieningen nodig om weer aan het dage lijkse leven te kunnen deelne men. De meeste van die voor- 13 uur verwacht en opgesteld aan de Herculesweg alwaar het publiek nog een kijkje kan nemen voordat de automobie len weer verder rijden. Rond 14 uur wordt de rit her vat. Via Middelburg en Veere rijden de deelnemers naar Noord-Beveland. Daar pas seert men de recreatiegebie den Ruiterplaat en Schotsman, het jachthavengebied en Kam perland om rond 15 uur voor een tweede stop in Wissenker ke aan te komen. De oldtimers worden in het dorp opgesteld voor de nodige bewondering zieningen zitten echter niet bij de verzekering inbegrepen maar kosten wel veel geld. Het fonds waar de opbreng sten van het benefietfestival naar toe gaan is speciaal op gericht om de financiering van die voorzieningen mogelijk te maken." Naast de twee geplande con certen staat er nog een beach- voetvolley-toernooi voor za terdagmiddag op het pro gramma. „Maar het is nog niet helemaal zeker of dat doorgaat", legt medeorgani sator Roel Raas uit. „Tegen die tijd begint namelijk de na- competitie van het betaalde voetbal en een publiekstrekker als Dennis de Nooijer die op die dag naar Lewedorp wilde komen, zal daar ook aan mee doen, wat we ons te laat heb ben gerealiseerd. Maar de twee concerten op vrijdag- en zaterdagavond gaan zeker door. We koppelen in feite een goede sfeer en goede muziek aan een goed doel. Beter kan het toch niet?" De Molentocht is een jaarlijks terugkerende toertocht voor auto's en motoren van van vóór 1986. Bindend element in de route zijn - hoe kan het ook anders - de vele molens die Midden-Zeeland rijk is. De eer ste Molentocht is in 1989 ge- kunnen worden bekeken en be sproken, want er gaan op deze dag geen dieren direct mee met een nieuwe baas. Op verzoek kan men een rondleiding met uitleg krijgen. De dieren die in het asiel zitten zijn ook te bekij ken op www.dierenasiels.com Kinderen worden met hun huis dier uitgenodigd om die dag naar het asiel te komen om hun dier te laten keuren door enkele deskundigen. Huisdieren in de grootte van muis tot en met hond, worden beoordeeld op uiterlijk en con ditie, maar er wordt ook geke ken naar de combinatie huis dier en baasje. Met uitzonde ring van de grote honden, wor den alleen dieren in een ver- voersmandje toegelaten in het asiel. De huisdierenkeuring kost vijf gulden per dier. Alle deelne mers ontvangen een certificaat met beoordeling. Gedurende de hele dag zijn er op de hon denspeelplaatsen demonstra ties te zien van de 'Martin Gaus' Hondenschool uit Goes. Vanaf 9 juni 2001 zal Dierenasiel Tussenhaven ook de hele zater dag open zijn. De woensdag- middagopening komt hiermee te vervallen. De nieuwe ope ningstijden vanaf maandag 4 ju ni zijn dinsdag tot en met vrij dag van 9 uur tot 12 uur en op zaterdag van 9 uur tot 16 uur. naar verwachting behoorlijk wat bekijks trekken. Rond 11.30 uur is de start van de toertocht. Via de Korte Kerk straat, Singelstraat en Zuster straat vertrekken de auto's in dividueel door het Poelgebied naar Heinkenszand, Lewedorp en Nieuwdorp. Door het pol dergebied trekken de oldtimers verder naar Nieuw- en Sint Joosland en Middelburg. Op het bedrijventerrein Arnestein wordt daar - bij de vestiging van Profile Tyrecenter Tlssink - een stop ingepland. De eerste deelnemers worden hier om de bevelander www.rederij-dijkhuizen.nl g tel. 01 18-419367 Voetbalvereniging Kapelle stelt dat mensen tegenwoor dig zo lang mogelijk willen blijven voetballen. In de eer ste plaats voor het plezier, maar wel in competitiever band, zodat er gespeeld kan blijven worden om een kam pioenschap. ste bijeenkomst van de nieu we vetaranencompetitie. Naast gastheer VV Kapelle waren er ook vertegenwoordi gers van Smerdiek, WHS, SSV'76, Arnemuiden, Wol- faartsdijk en 's-Heer Arends- kerke aanwezig. De Zeeuwse veteranen zullen uitkomen in de KNVB zater dag reserve 5e klas (recreatie- klasse), de minimumleeftijd is 35 jaar en er wordt gespeeld om een kampioenschap. Aan het eind van de competitie is het de bedoeling af te sluiten met een barbecuemiddag of - avond. De betrokken vereni gingen dienen binnenkort een verzoek in bij de KNVB om an derhalve competitie te kunnen spelen. tADV MASMHNf

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1