Oldtimers door de bloesem IVoiiiiNikniiit W i i 'i i korting c I De Bel, altijd prijs! DE BEL Sportprijzen"','x? ÓS OP ZEEUWS H breed UIT 911 Wemeldinge verstoken van postagentschap Ia jiï f I I FEESTCAFÉ KIEKIERIS Zaken Zijn Zaken Streeknieuws ZATERDAG 12 MEI 2001 BlNlNlENIIirM! r Ontdek Botanies, de pure kracht van planten, nu exclusief bij Etos! 12 ..i: BOSWANPEllNG PROMO-NIGHT I L- - DONDERDAG 10 MEI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 19 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door George van den Berg zaterdag 19 mei: MISS VERKIEZING 2001 zaterdag 26 mei: MISS VERKIEZING FINALE De boenkzoenken ■I H BOTANICS BEW. EX./ ^ODELB<5/ Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Zie de bijlage op pagina 11 t/m 14 (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken 15 7 17 Graveren doen wij GRATIS! /oor de zevende keer houdt de Kiwanis Club V Goes-De Bevelanden haar Bloesem Oldti- merrit. Zaterdag 12 mei rijden de klassiekers weer door het sfeervolle en bloesemrijke Beve landse land. Oinds het prijsverschil tussen gewone en Ogroene stroom is weggevallen wordt Delta Nuts overspoeld met aanvragen van klanten die willen overschakelen. De Zeeuwse wind molens draaien dag en nacht om aan de vraag te kunnen voldoen, maar Delta Nuts moet klan ten die nu nog 'om' willen teleurstellen: de li miet is bereikt. ZMF Voorzichtig Stilzwijgen Geen belasting Waar haal ja de energie vandaan? tos 1 A/emeldinge >s 'n reP en roer. Sinds 18 april Wis het postagentschap aan het Dorpsplein plotseling gesloten. Zonder vooraf de beheer ster of de bewoners te informeren. Inmiddels zijn er spontaan allerlei acties door de lokale bevolking gestart. Onder leiding van J. Beijer is een handtekeningenactie op touw gezet, die re sulteerde in dertienhonderd steunbetuigingen en de afdeling Wemeldinge van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBVP) heeft haar ongerustheid geuit middels een brief. Ter kennismaking bij aankoop van een Botanies product naar keuze. i de bevelander Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Mandoline orkest Con Amore viert 65-jarig jubileum. Vanuit een klassieker genieten van het Bevelandse landschap. (advertentie) (tegen de waeterratten) (advertentie) ExpresZo H Itdden Zee>an< 2?° ZLM Deze week bij CineCity de film 15 Minutes. Welke band wordt de Zeeuwse Belofte 2001? Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: kunnen wordt want anders wordt het voor de oudjes uit de Wemel hele maal onmogelijk om nog een brief te versturen." Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis staken de huisartsen. Voormalig huisarts en nu fulltime tweede kamer lid, S. Buijs uit Goes kan wel begrip opbrengen voor zijn collega's De landmacht is op zoek naar nieuw bloed. En daar weten ze bij het Arbeidsbureau in Goes alles over te vertellen.. pag. pag. pag. bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. pag- 27 Schelde Woongroep start met de renovatie van badkamers in Oost-Souburg. Onduidelijke afspraken over erfgrensscheidingen zorgen voor burenruzie. Bouwbranche kampt met serieus personeelstekort. Tjeu van Mierlo, coördinator van de Zeeuwse Milieu Fede ratie (ZMF), kan wel zeggen hoeveel groene stroom er wordt geproduceerd in Zee land. „Volgens de doelstellin gen die door de overheid zijn Volgens Tjeu van Mierlo is de 40 Megawatt groene stroom die er nu in Zeeland wordt ge produceerd maar een fractie van de totale energiebehoefte in de provincie. Tjeu van Mier lo: „Ik schat dat groene stroom maar voor zo'n 2 in de behoefte voorziet" Corné Hopmans ziet het anders: „Als je kijkt naar de kleinverbrui kers en middelgrote verbrui kers, wat ook de grootste groep is, gebruikt ongeveer 5 groene stroom. Onze aller grootste klanten rekenen we daar echter niet bij". Delta Nutsbedrijven geeft iedere klant die voor Zeeuws Groen energie gekozen heeft de ga rantie dat met het geld dat voor deze stroom betaald wordt ook daadwerkelijk groe ne stroom is opgewekt. Mir jam van Zuilen: „De handteke ning op het formulier waar mee onze klanten zich aanmel- Van de één op de andere dag heeft de PTT het postagentschap in Wemeldinge gesloten. foto Anton Dingemanse enthousiast te maken voor het gebruik van groene stroom. Dat de campagne geslaagd is, blijkt wel uit het feit dat we meer dan 34.000 aanvragen binnen hebben gekregen. De belangstelling voor groene energie onder de bevolking is dus groot. De campagne is nu afgelopen; nieuwe aanvragen kunnen we niet meer behan delen. We kunnen namelijk maar een bepaalde hoeveel heid groene stroom opwek ken. Hoeveel dat is kan ik ech ter niet zeggen omdat ik daar mee de concurrentie in de kaart zou spelen". nog geen postzegel op het dorp kopen." Met nadruk wil de NBVP zich niet mengen in het conflict tussen de beheerster en de PTT. „We weten niet wat er aan de hand is en dat hoeven we ook niet te weten. Wel wil len we zekerheid over de ver vanging van het agentschap. Er wordt wel gesuggereerd dat er iets terug zal komen, maar niemand weet hoe uit gebreid en wanneer. Boven dien had de PTT ook kunnen zorgen voor een rijdend post kantoor. Het is voor Wemel- dingenaren die geen auto hebben, een hele toer om met het openbare vervoer in Ka- pelle te komen. Je moet zelfs twee bussen nemen om bij het Kapelse postagentschap te komen. En wat te denken van al die toeristen die zo mers ons dorp bevolken? Dan verdubbelt de bevolking bijna. Nee, we hebben er een zwaar hoofd in. We hopen nu dat de brievenbus tenminste nog op het Dorpsplein blijft staan, Alles wordt aan de Vaste Ka mercommissie van Verkeer en Waterstaat aangeboden. Ook de gemeente Kapelle heeft haar verontwaardiging laten blijken middels een brief aan de PTT zelf. Het dorp vraagt zich bezorgd af waarom dit zo gegaan is en wat het vervolg zal zijn. Wat de Wemeldingenaren met name steekt, is de manier waarop het postagentschap is gesloten. Om negen uur 's ochtends dienden zich vier medewerkers van de PTT aan, die zonder al te veel te dralen de zaak sloten. De inventaris werd meegenomen en de postbussen werden verplaatst naar het agentschap in Kapel le. Als een donderslag bij hel dere hemel. Mevrouw M. Da- gevos, secretaris van de afde ling Wemeldinge van de NBVP, kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. „We voe len ons op straat gezet. Van de ene op de andere minuut zijn we het postagentschap kwijt. En de PTT vraagt zich totaal niet af wat dit voor We meldinge betekent. Het posta gentschap lag aan het Dorps plein, centraal in het dorp te genover de Wemel, het woon zorgcentrum voor ouderen. En bijna al die mensen waren klant. Want het prettige van energiebedrijf kunnen kiezen. „Ook in de markt voor groene stroom zal er binnenkort veel veranderen", voorspelt Corné Hopmans van energieprodu cent Delta Nutsbedrijven. „De ze markt wordt binnenkort ook vrijgegeven, zodat we concur rentie kunnen verwachten van andere energieleveranciers. Dat is één van de redenen waarom we een aantal maan den geleden een campagne zijn gestart om meer klanten stroom kunnen opwekken. Verder wordt er groene stroom opgewekt door in de kolencentrale in Borssele naast steenkool ook schoon hout te verbranden". De markt voor energie is de laatste tijd nogal in beweging. De reden: de energiemarkt moet een open markt worden waarin plaats is voor meerde re aanbieders in dezelfde re gio. Grote bedrijven kunnen nu al kiezen met welke ener gieproducent ze in zee willen gaan. Kleine en middelgrote bedrijven krijgen die mogelijk heid per 1 juli. De verwachting is dat over enkele jaren ook particulieren zelf hun eigen volgens de "Schriefwiezer" wor ‘t Nederlandse "naar" en 't Bevelandse "ni", bevoordeeld as "naè" eschreve. Ziekenhuis Nijmegen, zal ook de stichting Budi Rosari in In donesië, die zich inzet voor een medische en een kraamkli niek, worden gesteund. Van heinde en ver, maar ook van zeer dichtbij, komen de rijders veelal met enthousiaste passa giers naar het vertrekpunt in Motel De Caisson tussen 9.30 en 10.30 aan. Er zijn zo'n 65 in schrijvingen, waaronder voor auto-enthousiasten een aantal heel bijzondere exemplaren. Een greep: de IFA, een Oost- Duitse DKW van 1954, een Mercedes 170 DA OTP van 1951, twee Jaguars XK 150, een schitterende Chevrolet Bu siness Coupé van 1939, een plaatje van een Austin Healy 100M van 1955 en een zeer zeldzame Chevrolet Bel Air SS van 1961. Oudste automobiel in de gelederen is een pracht van een Bugatti uit 1929. Wie de oldtimers wil bewonderen, kan dat tussen 11.30 en 12.30 uur doen in bij de beeldentuin in Eversdijk, tussen 13 en 14 uur bij camping Scheldeoord in Baarland (waar de rijders de lunch nuttigen) of tussen 14.45 en 15.30 uur bij de middag- stop in De Geveltjes in 's-Hee renhoek. De finish is bij Auto Dagevos, Fiat, Alfa Romeo en Lancia-dealer te Goes. In 's-Heerenhoek valt het be zoek samen met de ZLM wielerronde, zodat er voor het toegestroomde publiek heel wat te zien valt. De deelnemers en de spon sors worden bij Auto Dagevos op oesters en champagne ge trakteerd, waarna de prijsuit reiking plaats vindt. Vorig jaar bracht de rit elfdui zend gulden op. De Bloesem- route met oldtimers steunde eerder al het Zeeuws Land schap, zeilschip De Avontuur, kinderspeelplaats Oosterschel- deplaats en een Kiwanis-ver- blijfhuis voor ouders bij het Brandwondencentrum in Be verwijk. De organisator van de hante- keningenactie, de heer Beijer, gaat de dertienhonderd hand tekeningen aan de Vaste Ka mercommissie van Verkeer en Waterstaat aanbieden. Hij wacht nu nog even op de for mele toestemming, maar waarschijnlijk zal dit 15 of 22 mei gebeuren. Inmiddels heeft hij ook contact gezocht met de PTT zelf, maar die hullen zich in stilzwijgen. Ook kamerle den, waaronder Buijs van het CDA en Geluk van de VVD zijn benaderd. „De arrogantie van de PTT, daar word ik nog het boost om. Ze weigeren uitleg te geven en ondertussen zijn wij als Wemeldingenaren de dupe van deze actie. Zij wonen niet hier en zijn mo biel genoeg om naar ieder an der postkantoor te gaan. Voor ons dorp betekende het posta gentschap meer. Het was een ontmoetingsplaats." Onderneemster Marja Vermeij wil niet reageren op de situ atie. „Ongeacht de reden, vind ik dat ik niet zo behandeld hoef te worden. Zo ga je niet met mensen om." De PTT laat zich bij monde van Floris Sterk van de afdeling commu nicatie niet uit over de achter gronden van het conflict, maar meldt wel dat zo snel mogelijk een nieuw posta gentschap geopend wordt in Wemeldinge. „Weliswaar in een afgeslankte vorm, dus met een kleiner pakket, maar dat er iets nieuws komt, is ze ker." De inwoners van Wemel dinge wachten intussen wan trouwend af. Soms kom je van die woor den tegen, wir a je pas jae- ren laeter van oort wat a 't noe écht betekent. En éél lank e'k dat ehad mie 'boenkzoenk'. Kiek, m'n oma oa 't wé 's over een boenkzoenk, maè dan bedoelden ze een grote Sinds 1 januari van dit jaar is de prijs die de consument voor groene energie moet be talen gelijk aan die van de gangbare energie. Volgens Mirjam van Zuilen van Delta Nutsbedrijven komt dit omdat er op groene stroom geen be lasting wordt geheven. „Op de 'gewone' energie moet vanaf 1 januari van dit jaar 26,5 be lasting worden betaald. Vorig jaar was dat nog 20,8 De prijzen van groene energie en die van de meer milieubelas tende energie zijn hierdoor ge lijkgetrokken. Het is namelijk duurder om groene stroom op te wekken dan gangbare ener gie. De 'Zeeuws Groen' ener gie die we aan onze klanten le veren wordt uitsluitend in Zee land opgewekt. Het grootste deel daarvan wordt geleverd door windmolens. De opwek king van zonne-energie vindt op kleine schaal plaats, al is de markt voor zonnepanelen de laatste tijd sterk aan het groei en. Dit komt ook doordat de zonnepanelen ondanks een kleiner oppervlak door nieuwe ontwikkelingen toch meer De Kiwanisclub is één van de elf serviceclubs op de Bevelan den. Elk jaar wordt er een fundraising gehouden voor een goed doelen. Dit jaar gaat de opbrengst naar het project 'Zorgen verminderen door medische zorg aan kinderen'. Naast een bijdrage aan het lustrumproject van Kiwanis District Nederland, ondersteu ning van de Radboud kinder TV-studio van het Academisch Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Maè zo zié oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zié, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. 'Zwemme of verzuupe', een vrije vertaling van 'Luctor et Emergo'. A 't an de waeterratte ligt, wor 't dat leste. Want a'k 't nieuws mag gelóve, me op dit moment te maeken mie een 'muskusratten- plaag'. En a die beesten deurgae, zulle me toch ard motte zwemme om nie te verzuupen. Noe è'k an een paer men sen evroge of a ze wete wat a 't zeeuwse woord voe een muskusratte is. Di kwam 't er één mie: muskusrot op de proppen, en een aer oa 't over waeterratte. Ik dus voe dat leste ekoze, want dat klienkt wé goed. Mé goed, noe is 't er een vent van d'n overkant die a een goeie oplossing tegen die ratten evonden eit: boenkzoenken. 8©iania te in de regtè otduetef bij de vlijende ties winkete; 1 Goes Nieuwe Markt 7», Itaaiendul knul die a't oal nie zo nau we neemt en mie z'n grote kloefers overoal overéne lópt. En de boenkzoenken ken ik ok van de Carnaval in Pae- rehat: da's de naem van een groep die a oaltied an de optocht meedoet. Maè om die noe in te zetten te gen de waeterratten... 't Bliekt dus da de échte be tekenis 'bunzing' is. En die kunne nie zo goed accedere mie waeterratten. Maè om dat boenkzoenken ok aere beesten opvrete, kunne me toch beter voe wat aers kie- ze om dróge voeten te ou wen. 't Waeterschap wil dirrom de ouwe maniere gebruuke de waeterratte in speciale kooien in de duiven en wa- etergangen vange. Die beesten worre dan wee uut die kooien wig ehaele deur sterke venters van 't Wae terschap mie grote laerzen an. Binne dat dan ok 'boenk zoenken'? het postagentschap was dat je altijd vriendelijk geholpen werd door Marja, zoals ieder een haar kent. Ze hielp men sen bij het invullen van hun formulieren of intoetsen bij het pinnen en was zeer per soonlijk. Nu kun je wel naar de Rabobank voor geld, maar dan moet je pinnen want die is minder open en bovendien verleent het postkantoor ook andere diensten. Een pakketje versturen of een strippenkaart kopen, dat gaat nu niet meer. Je kunt bij wijze van spreken Zeeuwse groene stroom m opmars bepaald moet er in Zeeland in het jaar 2010 250 Megawatt groene stroom worden opge wekt. Momenteel zitten we nog maar aan de 40 Mega watt. Om die cijfers wat te ver duidelijken: 1 Megawatt staat gelijk aan het stroomverbruik van 700 a 800 huishoudens in een jaar. Er zal de komende ja ren dus nog heel wat moeten gebeuren willen we die doel stelling halen." De groene stroom van ener gieproducent Delta Nutsbedrij ven heeft de naam 'Zeeuws Groen' gekregen. „Groene stroom is energie die wordt opgewekt met behulp van wind, zon, water of warmte van de aarde", vertelt Tjeu van Mierlo. „Ook het verbranden van 'schoon' hout zoals snoei- hout of maaisel valt hieronder, omdat daarbij geen extra hoe veelheid broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomt. Die zijn namelijk zelf eerst door de struik of boom opgenomen. Wel schadelijk voor het kli maat is de massale verbran ding van fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie. Deze zorgt namelijk voor een toena me van broeikasgassen in de atmosfeer waardoor de ge middelde temperatuur kan gaan stijgen, met alle verve lende gevolgen van dien. Daarom is het zo belangrijk dat steeds meer energie op een schone en duurzame ma nier wordt opgewekt". den voor het gebruik van groene stroom verplicht ons er toe om deze ook op te wek ken. Dit wordt ook gecontro leerd door de overheid. Hoe meer groene stroom we in de toekomst kunnen produceren, hoe meer mensen we daarvan kunnen voorzien. We houden de ontwikkelingen op het ge bied van milieuvriendelijke energieopwekking daarom goed in de gaten. Toch zijn we als bedrijf voorzichtig als het gaat om nieuwe projecten in die richting. De meeste van zulke projecten kosten name lijk meer dan ze opleveren. Voor ons moet een project wel rendabel zijn". Als coördinator van de ZMF is Tjeu van Mierlo zeer te spre ken over de beschikbaarheid van groene stroom. Tjeu van Mierlo: „Ik vind wel dat het in de toekomst mogelijk moet zijn dat de afnemer hiervan zelf kan kiezen uit welke duur zame bron hij zijn energie zou willen hebben. Bij de meeste energiebedrijven, waaronder ook Delta Nutsbedrijven, is dit niet mogelijk. Ik hoop dat de consumenten in Zeeland die mogelijkheid in de toekomst wel krijgen". Tegen inlevering van deze coupon btf Etos. Gefdig tot en m 20 met 200 iniet geldig in combinatie ntet andere aanbiedingen. •w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1