breedUIT Zomerjaarmarkt ’s-Heerenhoek korting Nieuwe lelievlet voor scouting Koninginnedag 2001 in Goes Zieke kinderen weer gelukkig dankzij Junior Kamera LACOR FEESTCAFÉ KIEKIERIS Duifl zen Kwadendamme klaar voor 48e Ronde 4 0113-381133 1 STREEKNtEUWS Let op! Volgende week gaat Duifhuizen open Ontdek Botanies, de pure kracht van planten, nu exclusief bij Etos! DONDERDAG 3 MEI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 18 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND zaterdag 5 mei: PARIA ET PARDOUX LIVE zaterdag 12 mei: BOSWANDELING PROMO-NIGHT zaterdag 19 mei: MISS VERKIEZING 2001 zaterdag 26 mei: MISS VERKIEZING FINALE door Hans Kops I Goes Lange Kerkstraat 44 Let op onze speciale openings aanbiedingen! Marktstraat 16 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Duifhuizen Lederwaren Ganzepoortstraat 15 GOES voorheen Sinke lederwaren UNITED COLORS OF BENETTON. DONDERDAG 3 MEI OPENING BOTANICS 15 11 7 NU ÓÓK IN VLISSINGEN zoekt stratenmaker of koppel In 's-Heerenhoek wordt zondag 10 juni weer de jaarlijkse zomerjaar- I markt gehouden. Bescheiden begonnen is dit evenement inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste markten in Zeeland. Ook dit jaar worden meer dan tienduizend bezoekers verwacht. Ceest was het afgelopen zaterdag bij de Zand- kreekgroep van scouting Noord-Beveland in Kamperland. Bij het clubgebouw aan de Haven weg werd een nieuwe Lelievlet officieel te wa ter gelaten voor de nog maar sinds vorig jaar bestaande groep van oudere zeeverkenners van 18 tot 24 jaar. Dat gebeurde 's middags om 14 uur door welzijnswethouder A.P. Dees-de Loof van de gemeente Noord-Beveland. Lleel wat deelnemers gaan zondag (6 mei) Iweer van start in de 48e Ronde van Kwa dendamme. Het wedstrijdprogramma bestaat uit zes categorieën en wordt jaarlijks bekeken door tal van wielerliefhebbers. IXoninginnedag 2001 zal de geschiedenis in- IXgaan als een bijzondere dag. De vraag: 'wat heeft ze aan?' was niet relevant. De koninklijke familie reisde uit angst voor verdere versprei ding van het mkz-virus niet af naar Meppel en Hoogeveen en daardoor moet Nederland nog iets langer wachten voor een uitgebreide ken nismaking met de verloofde van de kroonprins Maxima Zorreguieta. Klein voordeeltje voor de Oranjeverenigingen die zich jaarlijks inzetten om van Koninginnedag een groots feest te ma ken, want: er was deze dag ook geen concurren tie van de televisie. Hans Kops ging voor De Be velander op zoek naar het Oranjegevoel in Goes. ■MB Waar haal je de energie vandaan? £tos /■\nder de naam Junior Kamer bestaan over V/heel de wereld organisaties van onderne mende jonge mensen die zich via allerlei activi teiten inzetten voor anderen. Het uitgangspunt van de activiteiten van de Junior Kamers is learning by doing, leren door te doen. En daar bij gaat het niet om financieel gewin maar om geestelijke rijkdom. KRUININGEN info ..I3EW. 1 VOOR AL UW de bevelander (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) foto Anton Dingemanse Optocht met versierde fietsen in Goes-Zuid. i 2?° Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Op woensdag 9 mei a.s. heropent Duifhuizen Lederwaren haar deuren met de mooiste collectie lederwaren en een compleet assortiment reisartikelen. Openbare Basisschool Het Schengehof in 's-Heer Arendskerke besteedt in de lessen volop aandacht aan het thema 'vrijheid'. Het resultaat is te zien in verzorgingscentrum Poelwijk. Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films 'The Mexican' en 'Men of honour'. Een Dummy crasht op het toneel en Bonte breidt zijn verzameling zandmonsters uit. kaar zo'n 10 mille op. Veel dichter bij huis: toen Henri's vader Bas 60 werd wilde hij geen cadeautjes maar liever geld, want dat kon hij dan weer aan de stichting geven. Het beschikbaar stellen van vi deocamera's plus tv begon in het Sophiaziekenhuis te Rot terdam. Ouders van kinderen die daar waren opgenomen konden zo'n set mee naar huis nemen. Begin maart vorig jaar kwam de actie van de Beve- landse Junior Kamer op de te levisie. Henri de Jager: „We De wielermiddag wordt geo pend door de C-trimmers met in hun midden de plaatelijke favoriet Ronnie Poortvliet. De wedstrijden van de A- en B- trimmers beginnen met een minuut tijdsverschil en hierin zullen tal van sterke renners uit Zeeland en West-Brabant deelnemen. Bij de dikke ban denrace zullen vijftig kinderen in de leeftijd van zes tot vijf tien jaar op gewone of race fietsen een gooi doen naar de titel. mera". Kortom, het gaat vol gens Henri 'hartstikke goed'. De stichting blijft ook probe ren om steeds meer geld bij een te krijgen, zodat ook appa ratuur kan worden geplaatst in andere ziekehuizen. Henri: „De activiteiten van de stich- Zieke kinderen weer gelukkig dankzij Junior Kamer ting worden gerund door een zestal bestuursleden. En als er iets groots moet worden aan gepakt dan helpt iedereen die lid is van onze Junior Kamer". Deco Home Van der Linden uit Heinkenszand is onlangs helemaal in een nieuw jasje gestoken. Verder aandacht voor de Afrikadag in het Buijs Ballot College, die meer dan dertigduizend gulden opbracht. OPENING V.A. 20.00 UUR - SMALLEKADE 15 - WWW.NATIONAAL.NL (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag pag. CAFC NATIONAAL Lederwaren RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN verleden jaar nog een vierde speltak voor jongeren van 18 tot 24 jaar opgericht omdat daar vraag naar was". De zeeverkennersgroep, tot vorig jaar gevormd door jeug digen van 12 t/m 16 jaar, be schikte reeds over vijf zeilvlet- ten. Daarmee wordt vooral op het Veerse Meer gevaren en wel vanuit het scoutingcen- trum in Veere, volgens Corine een soort vakantieplek waar scoutingclubs uit heel Neder land en ook uit het buitenland samenkomen. De nieuw aan gekochte zeilboot voor de nieuwe groep zeeverkenners van 18 tot 24 jaar moest nog een naam krijgen. Dat ge beurde via een soort zeilende vossenjacht. Op het water waren her en der drijvende vossen uitgezet, stuk voor stuk voorzien van een letter. Toen alle letters verzameld waren kwam daaruit de naam Ter kennismaking bij aankoop van een Botanies product naar keuze. Tegen inlevering van deze coupon bij Etos. Geldig tot en met 20 mei 2001nier geldig in combinatie met andere aanbiedingen 1 LI De Lelievlet voor de nieuwe zogeheten speltak 'De Stam' van de Zandkreekgroep werd nieuw aangeschaft en ge bouwd op een Rotterdamse werf. De nieuwe aankoop werd mogelijk doordat ervoor werd gespaard en met finan ciële steun van de gemeente. De bouwkosten bedroegen ca. negenduizend gulden. De Zandkreekgroep van scou ting Noord-Beveland bestaat al 18 jaar en aanvankelijk was Kortgene de thuishaven. Het is een gemengde groep van meisjes en jongens, vertelt secretaresse Corine Verburg. „De verhouding is zo'n beetje half om half, maar dat geldt ook voor de leiding en het be stuur. Tot vorig jaar hadden we drie speltakken, drie leeftijdsgroe pen dus van jongens en meis jes tussen 6 en 18 jaar. Na lang beraad hebben we dus selijke favoriet. Frangois Fran se heeft dit jaar wegens druk ke werkzaamheden niet ge noeg tijd gehad om te trainen en de groep Zeeuwse ama teurs bestaat nu uit Jacky van Ast, Mare Blok, Arnold Duin- houwer, Edzard van Ewijk, Pa trick de Grave, Arjan en Marco van Haaften, Martin de Jae ger, Rob Koole, Dennis Mesu, Dennis Raadtgever, Michel Rommers, Johan van Schaik, Vincent Villerius en Roald Wielders. In de categorie 'nieuwelingen' meldden zich tot nog toe veer tig deelnemers. In hun mid den de Zeeuwen Corné van Ast, Marc Eckhardt, Pieter Is rael, Arjen Mosselman, Emiel Nijsse en Niek Rentmeester. Deze mannen moeten in staat worden geacht om de over winning in Zeeuwse handen te laten vallen, maar krijgen geduchte concurrentie van snelle jongens als Kevin Slui mer en Daan Rijntjes. Bij de amateurs is (nog) geen plaat- Er was meer dan genoeg te doen in de Ganzestad op de eerste Koninginnedag van een nieuwe eeuw. En - ook be langrijk - het weer was rede lijk, met aanvankelijk zelfs een aangenaam voorjaarszonnetje en alleen in de voormiddag wat lichte regen. Ongetwijfeld was het in Goes het drukst op en langs de Oostwal, met een accent op de Stenen Brug. De vrijmarkt begon daar om 12 uur, gelijk met een koffieconcert door de Zeeuwse Muziekschool in café Barends en een expositie rond het thema 'Spiegelen'. Op een podium aan het Dam plein waren de Trial Bikers en schoolbands te horen, een groot podium bij de Stenen Brug deed dienst voor dan sers van Janvier en de ballet school. Straatmuzikanten, een percussiegroep en leerlingen hebben nu ook op de kinderaf deling van het Oosterschelde- ziekenhuis een apparaat staan. Afgelopen maand werd een samenwerkingsovereen komst gesloten tussen de raad van bestuur van het zieken huis en de stichting Junior Ka- pleegd, zij missen bijvoor beeld hun school en hun club- genootjes". Volgens Henri de Jager als woordvoerder van de Juniorkamer Beveland is er voor deze kinderen in deze tijd niets mooiers dan dat ze met een videocamera en een tele visietoestel toch contacten kunnen onderhouden, in ver binding kunnen blijven met de buitenwereld. Toen het idee was uitgewerkt en vaste vorm had gekregen werd stichting De Junior Kamera in het leven geroepen. De stichting ging op zoek naar hoofdsponsors en naar andere mogelijkheden om genoeg geld binnen te krijgen. Het resultaat was bo ven verwachting. Want ruim tien hoofdsponsors stelden elk 7500 gulden beschikbaar en ook bleken bedrijven en middenstand bereid te adver teren in 'De Kamergenoot', het stichtingsorgaan dat een tot twee keer per jaar ver schijnt. Voorts kwamen er tal loze giften en donaties bin nen, ook van particulieren en bijv, ook van clubs en organi saties. Zo kwam er een gift binnen van een hobbyclub uit 's-Heer Hendrikskinderen die schilderijtjes was gaan maken en verkopen. Een ander voor beeld: een wijkvereniging in Goes organiseerde en joker en klaverjasmarathon met daaraan gekoppeld een verlo ting. Dat leverde alles bij el- van de muziekschool zorgden rond de Stenen Brug voor ver maak. Aan de oever van de veste bij de Stenen Brug was de mo- delbouwvereniging Goes pre sent met boottypes en vlak daarbij probeerde een nog heel jong meisje haar viool te laten klinken. Voor café Ba- rends werd in een grote op legger een schilderwedstrijd gehouden. En natuurlijk, aan weerskan ten van de Oostwal, de tradi tionele aaneengesloten rom melmarkt met van alles en nog wat. Huishoudelijke arti kelen, grammofoonplaten, puzzels, allerhande boeken, babykleertjes, noem maar op. Wie alles wilde zien moest ge woon geduld hebben in de dichte rijen voortschuifelende kijkers aan weerskanten van het voetpad. Over een lengte van zevenhonderd meter staan kraampjes met de meest uiteenlopende za ken opgesteld. Honderdtwintig handelaren uit het dorp, de provincie en ver buiten Zeeland prijzen hun koopwaar aan. Verder is er een Sport en Spelshow met concert van de band Of- course. Deze formatie brengt muziek uit de jaren zestig. Verder zijn er optredens van majo- rettencorps De Showgirls en de plaatselijke dweilband. In de Jeugdhoeve stellen inwoners uit 's-Heerenhoek en omgeving hun verzamelinge tentoon. De jaarmarkt begint om 11 uur en duurt tot 's middags 17 uur. Langs de toegangswegen van het dorp is volop parkeergelegenheid. In Goes-Zuid begonnen de feestelijkheden al vroeg in de ochtend met een optocht voor versierde fietsen. Helaas mis lukte hier, net na het ope ningswoord van de voorzitter van het Oranjecomité, de bal lonnenwedstrijd. In een grote tent op De Bussel vermaakte een clown de jeugd en was ook daaromheen van alles te doen: een puzzeloch- tend voor fietsers en automo bilisten, playbackshow met li- nedancing en kinderdisco. Volgens goede traditie eindig de Koninginnedag in Zuid met een Oranjebal. Elders in Goes, zoals in de Noordhoek en de Goese Pol der, werd het feest volgens eenzelfde beeld gevierd. Ver- kleedwedstrijden, versierde fietsen en fraaie optochten. Het centrum van Goes stond maandagavond natuurlijk he lemaal in het teken van de im posante lampionnenwedstrijd. Nadat jeugdmuziekkorps Confetti en showkorps Excel sior van zich lieten horen voerde de tocht door de bin nenstad, om te eindigen bij de Stenen Brug. Hier lieten de korpsen zich andermaal van hun beste kant zien. Overigens waren de feestelijk heden in Goes-West al voor een groot deel achter de rug. Daar werd de Koninginnedag- viering al afgelopen zaterdag ingezet met de prijsuitreiking voor de mooist versierde straat en was er een Oranjebal in het wijkgebouw. Op Ko ninginnedag zelf was er 's middags een optocht, een op treden van de band Vals Alarm en een kinderdisco. In Zeeland bestaan vijf Junior Kamers verdeeld over de pro vincie en één daarvan is de Junior Kamer De Bevelanden. Een van de projecten van de Junior Kamers met landelijke bekendheid is de Beste On dernemer Verkiezing, de BOV. Dat is volgens Henri de Jager van de Bevelandse Junior Ka mer een typisch zakelijk pro gramma met als doel bedrij ven bij elkaar te brengen. Henri de Jager -van woningin richting Bas+Mar De Jager aan het Kerkplein in Kapelle die in 1962 hun winkel begon nen in de voormalige pastorie op deze plaats, tevens het ge boortehuis van Annie M.G. Schmidt-„Wij wilden als jon ge Zeeuwse ondernemers twee jaar terug wel eens wat anders doen dan de B.O.V.- verkiezing. Toen kwamen we op de gedachte om het in de gezondsheidzorg te zoeken". Het idee werd uitgewerkt en besloten werd dat de Beve landse Juniorkamer zich op zieke kinderen zou gaan rich ten. Henri: „Kinderen die in een ziekenhuis moesten wor den opgenomen, of kinderen die ziek thuis liggen. Kinderen in een ziekenhuis missen het ouderlijk huis, hun ouders, opa's en oma's, hun broertjes en zusjes, hun schoolkame raadjes. Dat geldt voor een deel ook voor kinderen die thuis kunnen worden ver- feotshits it H d« regio «xeluW verkrijgbar bij de v&lfwwJe Sfó* wlnkeh: 2, Goes Nieuwe Markt 7», Roosendaal van de nieuwe boot te voor schijn. Corine: „We hadden al de Reiger, de Snip, de Fuut, de Ple-4, de Stern, de Wulp en de NeWa Kater. Die laatste naam staat voor Nationale Water Kampioenschappen, een nationale zeilwedstrijd met een Lelievlet als hoofd prijs. Die hebben we dus een keer gewonnen". De nieuw aangeschafte zeilboot voor de speltak "De Stam" van 18-tot 24-jarigen werd, nadat de let ters van de naam varend wa ren verzameld, afgelopen za terdag 's middags om 2 uur te water gelaten met behulp van een speciaal door een werk groep 'De Doop' voor dat doel gebouwde installatie van kabels en touwen. Maar de feestelijkheden waren 's mor gens om 10 uur al met koffie en gebak begonnen en wer den met een feestavond afge sloten. CIVIEL-EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. De organisatie verwacht dat meer sterke renners zich op de dag van rijden aanmelden omdat er nog altijd klassiekers geen doorgang vinden we gens de mkz-dreiging. Wï

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1