Radarstations bewaken al tien jaar de Westerschelde breed UIT Formica presenteert cd in De Pompe Valkenkuikens kijken in Kapelle Recordpoging in de les zitten Ook fietsers van rechts straks voorrang Zaken Zun Zaken SMeeknueujws Swingende afsluiting van theaterseizoen Reimerswaal I FEESTCAFÉ KIEKIERIS 1 BMlNINlEiNlUNI Ik ben Fabia. 3 JAARGANG 52 - NUMMER 16 DONDERDAG 19 APRIL 2001 Skoda. door Mieke Roelse Traktaat 1839 Korte lijnen r Open dag bij Schoevers Zaterdag iZl april 10.00-14.00 uur 15 3 11 LJ et bevorderen van een vlotte, veilige en mi- llieubewuste scheepvaart door de Wester schelde. Dat is de doelstelling van de Scheep vaartdienst Westerschelde. Belangrijk hulpmid del daarbij is de Schelderadarketen, een Vlaams- Nederlands verkeersbegeleidingssysteem, dat sinds 1991 geoptimaliseerd is en de vaarwegge- bruikers volgt vanaf zee tot Antwerpen en de hele 145 kilometer lange weg ertussen. II/let ingang van 1 mei aanstaande wordt de IVInieuwe verkeersregel van kracht dat voor taan alle bestuurders, dus ook fietsers, die van rechts komen op kruisingen van gelijkwaardige wegen voorrang hebben. Deze nieuwe regel moet meer duidelijkheid bieden in de verkeersre gels en daarmee de verkeersveiligheid verhogen. \/an een amateur studenten clubje tot een V wereldwijd bekend jazz-ensemble. Het is de geschiedenis van de Dutch Swing College Band. Opgericht op bevrijdingsdag 1945 en nog altijd zijn charme niet verloren. Met de herle ving van de goede oude tijd wordt zaterdag 21 april het theaterseizoen van Podium Reimers waal afgesloten. formica. wat was dat I ook al weer? Plastic jaren zeventig-tafel- tjes? Oranjebruin be hang? Klopt. Maar het is ook de naam van een Zeeuwse band met een - naar eigen zeg gen - weinig Zeeuws geluid. „Geen blues, geen Nederlandstalige goed zichtbaar is. Goede ver- liedjes, geen covers, geen house. Verder is alles mogelijk". y XC BEW. EX. J/X, zaterdag 21 april: FLASLIGHT PARTY zaterdag 21 april: 25+ (COTTONNIGHT) IH OE GEVELTJES O oven de boomgaarden toornt nog al eens Deen nestkast boven de fruitbomen uit. Het kastje op de metershoge paal is de plek waar de valk zich schuilhoudt. Een graag ge ziene vogel bij de fruitboeren, omdat valken zich voeden met muizen die anders schade aan zouden brengen. Het Fruitteeltmuseum in Kapelle houdt daarom 21 april een valken dag. zaterdag 28 april: ORANJE POPCORN PARTY zondag 29 april: NACHT VAN ORANJE Marktstraat 16 's-Heerenhoek - 0113-351717 de bevelander De nieuwe klasse van Ik ben te zien en te berijden bij: EUROCAR GOES B.V. Hakim speelt Roodkapje in het Vlissingse Arse- Formica. (advertentie} (advertentie) A.A: - www.schoevers.nl Een kunstveiling waarop een werk verkocht zal worden dat vermoedelijk van de hand van Charley Toorop is. Verder aandacht voor de jongeren van volksdansgroep Vodago. Het Gala of the Year staat weer voor de deur. Lion's Club Goes haalt weer tal van bekende artie sten naar de Goese Zeelandhallen - allemaal voor het goede doel. Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films Thirteen Days en Save the last dance. In de Middelburgse schouwburg treden dinsdag 24 april Pieter van Vollenhoven en Louis van Dijk op. Het geld dat met de eindexamenstunt opgehaald wordt is bedoeld voor een kliniek op het eiland Sulawesi in Indone sië. Er wordt geld ingezameld door middel van sponsoring. Het Guinness book of records is ingelicht en voorzover be kend is er nergens ter wereld zo lang non-stop lesgegeven. Wel is er een recordpoging de langste les. Dat record staat op 24 uur. Als de bikkels voor de recordpoging binnen wakker probe ren te blijven, worden er buiten verschillende activiteiten ge organiseerd. Dinsdag 24 april is er een Indisch buffet dat wordt verzorgd dor Nian Hao. De opbrangst van de maaltijd die in de aula wordt genuttigd komt ook weer ten goede aan de kliniek. Na de maaltijd om 20.30 uur wordt er een kunstveiling gehouden. Het eind van de recordpoging betekent niet het einde van de inzamelingsactie. Woensdag 25 april om 12 uur start er een sponsorloop van leerlingen die rondjes rond de school lo pen. Om 13 uur begint er een feest met een drive-in show, een skatedemonstratie en Ruud uit Big Brother. keersleider heeft hem letterlijk in beeld en kan zien wat er nog meer vaart en welke situ aties er over een bepaalde tijd op een bepaalde plek kunnen ontstaan. Communicatie, over leggen en afspraken maken zijn daarbij onontbeerlijk. De Westerschelde is daartoe in -stukken gedeeld, zodat een be mande centrale elk deeltraject in de gaten houdt. Vlissingen, Hansweert en Terneuzen aan onze kant en Zeebrugge en Zandvliet bij de Belgen. Daar naast staan langs de kust ra- dartorens van Westkapelle tot Saaftinge en van Oostende tot Kallo." De vogelwerkgroep maakt niet alleen foto's, maar onderzoekt ook hij het met de stand van de roofvogels in de regio staat. Valkenkuikens worden bespied en als de ouders weg zijn gemeten, gewogen en ge ringd. In een vitrine zijn opge zette vogels van dichtbij te be wonderen en souvenirs zoals braakballen. Er zijn ook vi- De band presenteert zondag 21 april haar eerste cd The Feeling of Nausea in Café De Pompe in Goes. Er wordt ge put uit de bronnen die ruim veertig jaar gitaarpop heeft opgeleverd: Beatles, Bowie, Pixies, Foo Fighters, etc. Begin dit jaar reisde de groep af naar de Boventoon-studio's te Amsterdam voor de opname van een cd-singeltje. Het re sultaat is in Goes te horen. Formica bestaat uit Erik de Vries (zang), Mark de Jonge (gitaar), Eus (drums) en Leo Meijaard (bas). Aanvang 17 uur, entree vrij. deo's te bekijken en het onder zoeksrapport kan ingekeken worden. De grotere voorspelbaarheid die deze veralgemenisering met zich meebrengt komt vol gens 3VO de verkeersveilig heid in grote mate ten goede. Het blijkt namelijk bij de ge middelde Nederlandse weg gebruiker niet zo best gesteld met de kennis van de voor- rangsregels. Vandaar dat een vereenvoudiging zeker op zijn plaats is. Van cruciaal belang voor de vei ligheid is zeker met deze nieu we voorrangsregel dat de fiet ser bij schemer en duisternis vastgelegd. Dat betekent dat Nederland niet zomaar eenzij dig het vaarverkeer kan stil leggen, zelfs niet als daar al leszins een aanleiding voor is. „Soms gebeurt dat natuurlijk toch, dan is er iets gebeurd dat het vaarverkeer in gevaar brengt", vertelt Haverkamp. „Dat wordt dan hoog opgeno men en dan kan het zijn dat hier een telefoontje binnen komt van een Belgische Minis ter die om opheldering vraagt. Maar nogmaals, in goed over leg afspraken maken werkt al tijd. We zijn nu met onze Bel gis- r. nau geme Net als de overeenstemming die we bereikt hebben om de loodsplicht op te trekken tot 80 meter en de daaraan ge koppelde betonning van de vaarweg. Maar allemaal met één voorwaarde. Dat het hui dige veiligheidsniveau onver kort gehandhaafd blijft. Daar staan we voor." De nieuwe bezetting van de Dutch Swing College Band. Foto: Roy Beusker. ZATERDAG 21 APRIL MOON-LIGHT SHOPPING IN GOES Zie advertentie elders in dit blad De afgelopen 55 jaar is de band uitgegroeid tot een waar jazzinstituut. J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken Hogeschool Schoevers (hbo) Schoevers College (mbo) Eekhoornstraat 4, Breda Markt 17, Eindhoven tel. 0800-Schoevers (0800-724 638 377) pag. pag. pag. [Eindexamenleerlingen op het Goese lyceum hebben een ■Zwel heel speciale manier gevonden om geld in te zame len voor het goede doel. Over enkele maanden gaan ze van school af, maar voordat ze aan de laatste loodjes van het examen beginnen willen ze eerst het wereldrecord lessen volgen verbreken. Veel ongevallen gebeuren er ook niet meer sinds de Schel- deradarketen in gebruik geno men is. Volgens een grafiek vertoont het aantal ongevallen per jaar nog steeds een dalen de lijn, maar de winst is nog groter bij opsplitsing in het sóórt ongevallen. Een schip- schip aanvaring behoort de laatste jaren tot de zeldzaam heden. Daartoe zijn dan ook ondermeer 500 loodsen en 250 verkeersleiders 24 uur per dag bezig. Nog meer cijfers: 150 zeeschepen wisselen op de rede van Vlissingen van loods. Haverkamp wil nog wel Het optreden van de Dutch Swing College Band wordt het hoogtepunt van het seizoen genoemd. In 'Ons Dorpshuis' in Kruiningen geven ze 21 april om 20 uur een spette rend concert. Een afsluiting van het seizoen waardig. De geschiedenis van de band is al even boeiend als de muziek die ze maakt. Henri Haverkamp (rechts) en Max Visser in de radarruimte op de vierde verdieping i' 'o: Jaap Wolter beek. de simulator uit. „Regelmatig krijgen we open sollicitaties, maar er zijn behoorlijk wat ei sen die we stellen. Je moet ge varen hebben, dat altijd. Een nautische opleiding is een voorwaarde. In de opleiding, die negen maanden duurt, speelt zo'n simulator een grote rol. Een ramp of dreigende ca lamiteit kun je niet even oefe nen in het echt. En het sociale aspect is belangrijk. Je werkt in wisselende diensten met een klein team en als er iets ge beurt moeten er in korte tijd veel beslissingen genomen worden. Gelukkig werken we met een getrapte organisatie waar vakbekwame mensen be trokken zijn én verantwoorde lijkheden dragen. Korte lijnen en geen oeverloze discussies. Snel beslissingen nemen en weten wie je waar moet berei ken. Dat werkt het snelst. Blijk baar werkt het ook prettig, want erg veel personeelsver loop hebben we hier niet." 'ga's bezig om het ichnisch beheer pelijk aan te pakken. kan alleen maar een win-win situatie opleve ren. De Dutch Swing College Band werd op 5 mei 1945 opgericht als amateurgezelschap. Ze wilden de lage Landen kennis laten maken met de muziek van haar bevrijders. En de boodschap sloeg aan. Binnen afzienbare tijd was de Dutch Swing College Band wereld beroemd in eigen land, maar ook buiten de landsgrenzen. wat cijfers kwijt: „Van de be roepsvaart die hier passeert is 75 procent wat wij Schelde- vaarders noemen, die gaan naar België. De rest bestaat uit wetschepen, die vallen onder de Nederlandse wet. Het is dan ook logisch dat de samen werking met België heel in tens is. Sterker nog, zij betalen een groot deel van de exploi tatiekosten. De enige strubbelingen ont staan eigenlijk als het traktaat van 1839 in het geding komt". In dat traktaat uit 1839 is de vrije doorvaart op de Schelde Per 1 mei vervalt artikel 2 lid c. Alle overige verkeersregels en -tekens blijven gewoon van kracht. Op woonerven was de wijziging al van toepassing en bij inrit, uitrit en bijzondere manoeuvres dienen bestuur ders overige verkeer voor te laten gaan, ook voetgangers. Op locaties waar de voorrang met borden, verkeerslichten of haaientanden geregeld is geldt de wijziging uiteraard niet. Mensen die geen behoefte hebben aan actie kunnen in de fruittuin van het museum de bloesem bewonderen. Voor kinderen worden er speur tochten door de tuin gehou den. De valkendag wordt ge organiseerd ter gelegenheid van het museumweekeinde en de toegang is daarom gratis. Het Fruitteeltmuseum is geo pend van 13 tot 17 uur. Zestig leerlingen uit verschillende eindexamenklassen mavo, havo en vwo laten zich maandag 23 april om 8.30 uur opsluiten in de school om er woensdag 25 april om 12 uur weer uit te komen met het wereldrecord 'de langste les' op zak. De eerste les wordt gegeven door de burgemeester van Goes Van de Zaag. Tijdens de recordpoging staan er ver schillende docenten voor het bord en ook mensen uit het be drijfsleven die de actie steunen. Het Oosterscheldezieken- huis heeft wat mensen afgestaan om lessen reanimatie te geven. De band toert sinds kort in een gedeeltelijk nieuwe bezet ting met Bob Kaper, Frits Ka- tee, Bert de Kort, George Ka- tee, Rob Agerbeek, Adrie Braat en Bob Dekker. Daar door klinkt het enige echte Ne derlandse Swing- en dixie- landorkest weer zoals in de glorietijd, de jaren vijftig en zestig. De band gaat dus terug naar 'de roots'. Terug naar de arrangementen van voormalig muzikaal leider Peter Schilper- oort. Bijna alle bandleden zijn boven de vijftig jaren oud en mogen dus met recht doorge winterde muzikanten ge noemd worden. Hoofd van de Scheepvaart dienst is Henri Haverkamp, zijn plaatsvervanger en sector- hoofd Westerschelde is Max Visser. Beide heren zijn behept met het Westerschelde-virus; een aandoening waar, naar ei gen zeggen, alle medewer kers in het Schelde Coördina tie Centrum en ver daarbuiten last van hebben. „Of het nou loodsen, verkeersleiders, ha venmeesters of hoofden zijn; allemaal zijn ze beroepsmatig én emotioneel betrokken bij 'hun' rivier", legt Visser de verschijnselen uit. „Wat die ri vier natuurlijk uniek maakt, is dat het een snelstromende, bochtige vaarweg is die naar Antwerpen toe steeds smaller wordt. Bovendien zitten er zes sluizen in het traject. Daarom luistert die veiligheid zo nauw. Een schip kan niet de lucht in of een zijweg inslaan. Vandaar dat bij marginale schepen, dat zijn schepen die door hun diepgang en grootte alleen maar bij bepaald tij door kun nen, alles moet kloppen. Wat er nu gebeurt met het radar systeem is dat elk schip, elke vaarweggebruiker zeggen wij, een soort 'label' krijgt. De ver In het sluisgebouw van Kallo is onlangs een simulator in ge bruik genomen voor de geza menlijke opleiding en training van de verkeersleiders ten be hoeve van VTS, wat staat voor Vessel Traffic Services, vertaald als de Scheepvaartbegeleiding. „Het vak van verkeersleider kun je niet uit een boekje leren, het is een ervaringsvak", legt Haverkamp de noodzaak van ligheid organisatie en het be drijfsleven. Met flyers, affiches en op internet, www.3vo.nl, worden fietsers gewezen op de mogelijkheden voor goede fietsverlichting en reflectie. De nieuwe voorrangsregeling wil niet zeggen dat wegge bruikers van rechts altijd voor rang hebben, er blijven uitzon deringen. In het Reglement verkeersregels en verkeerste kens 1990 is over het verlenen van voorrang en het ongehin derd doorgang verlenen het volgende geregeld: 1.Op kruispunten verlenen be stuurders voorrang aan voor hen van rechts komende be stuurders; 2.Op deze regel gelden de vol gende uitzonderingen: A. be stuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg. B. bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram. C. fietsers, bromfiet sers, bestuurders van een in validenwagen, bestuurders van rij- of trekdieren of vee verlenen op kruispunten van gelijke orde voorrang aan be stuurders van een motorvoer tuig. naaltheater. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: De nieuwe voorrangsregeling moet een grotere voorspelbaar heid en daarmee meer veiligheid bieden, foto: Frank Husslage i ’J lichting en reflectie spreken daarbij voor zich. De praktijk leert echter dat het hier nogal eens aan ontbreekt. Alleen vo rig jaar al deelde de politie 45.628 boetes uit voor fietsen zonder licht. Kijkend naar de politiecijfers blijkt het aantal do den en gewonden onder fiet sers die in donker of schemer onderweg waren toe te nemen. Om de fietser van het belang van goede verlichting te door dringen is 3VO de publiekscam pagne 'Fietsers zichtbaar van rechts' gestart. Een gezamenlij ke actie tussen de verkeersvei- Een valkenkuiken wordt geringd door leden van de vogelwerk groep. Tijdens valkendag is het beestje ook echt aan het werk te zien. Een valkenier geeft demonstraties met niet alleen valken, maar ook met bui zerds en uilen. Wie het lef heeft mag zich ook laten ver eeuwigen met een roofvogel op de hand. De valkendag is tevens de eerste dag van de expositie 'Valkenkuikens be spied'. Aan de hand van fo to's van de vogelwerkgroep de Bevelanden worden de valken gevolgd vanaf hun ge boorte.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1