Masterplan niet te ambitieus breedUIT Irma Heeren: ’hartstikke Zeeuws Geen helden van de Oosterschelde de bevelander Streeknieuws VERVROEGDE AFSLUITING De Schipper DISCOUNT De Bel, altijd prijs! DE BEL JT FEESTCAFÊ KIEKIERlS Tot 20% korting op 2e Paasdag Ly gr F 'l t k k Spotprijzen “^7 I K DONDERDAG 12 APRIL 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 15 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door George van den Bergh Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. 5 25 27 ZEELANDHALLEN - GOES ZATERDAG 14 APR. 10-16 UUR 1 k |\|ada Naga is de naam van een wel heel I \l bijzonder muziekgezelschap uit Zeeland. De muziek die de groep maakt lijkt niets op de muziek zoals de meeste mensen die ken nen. Nada Naga bestaat uit negen leden die vaak meerdere traditionele instrumenten be spelen, zoals de Chinese gong, de didgeri- doo en Tibetaanse klankschalen. Afgelopen zaterdag presenteerde het gezelschap in het Blokhuis in Kattendijke de tweede cd 'Pacha Mama'. Oteven Witkam is de nieuwe voorzitter van Ode Ondernemers Organisatie Goes. Hij neemt de fakkel over van Simon Steutel, die vanwege gezondheidsredenen een stap terug wilde doen. De nieuwe voorzitter is geen onbe kende voor ondernemend Goes. De afgelopen tien jaar hield Witkam zich als secretaris van het OOG al bezig met de belangen van onder nemers in de stad. A tlete Irma Heeren was verrast toen ze hoor- AAde over haar nominatie voor de titel Zeeuwse Sporter van de Eeuw. „Eerlijk gezegd hoorde ik het van mijn ouders, wist ik zelf niet eens van het bestaan van een dergelijke prijs", bekent ze. Maar na enig zoeken op het internet was ze in een mum van tijd op de hoogte. „Hartstikke leuk, dat wel". ■Jet startschot voor de Landelijke Fietsdag had 12 mei boven de Grote markt in Goes moeten schallen. Het had een prachtig week einde moeten worden, vol entertainment en natuurlijk fietsplezier. Maar de tweewielerma- nifestatie gaat niet door. Vanwege mond- en klauwzeer is de dag uitgesteld tot in het na jaar en ook de opening van Zeeland Natuur- maand, de Oosterscheldeloop, Helden van de Oosterschelde, gaat niet door. Graveren doen wij GRATIS! 1q% Waarvoor je geld a.s.zaterdag 14 april: OEF RHVMS zondag 15 april: Ie PAASDAG vieren wij traditiegetrouw samen met jou! zaterdag 21 april: FLASLIGHT PARTY zaterdag 28 april: ORANJE POPCORN PARTY zaterdag 29 april: NACHT VAN ORANJE Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek 0113-351717 B1BLfQ7^s 'C'BEW. Ex/^>x r W Welke rdrukkec f wilz’nel^7 Aft Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Een droomreis op voelbare muziek Een droomtijdconcert van Nada Naga. Foto: Anton Dingemanse (advertentie) (advertentie) (advertentie) foto Sido Martens (advertentie) (Advertentie) T Fi www.pcdiscount.nl Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: In verband met Pasen dient kopij voor de editie van donderdag 19 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 13 april 16.00 uur, advertenties vrijdag 13 april 16.00 uur. „Door het spelen op onze vaak oude muziekinstrumen- Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films Thirteen Days en Save the last dance. Dit weekend in Middelburg volop muziek tijdens de Bluesroute en zondag een grootse Tattoo Conventie. Goede vrijdag 13 april a.s. is ons kantoor om 16.00 uur gesloten. Steven Witkam, de nieuwe voorzitter van de Ondernemers Or ganisatie Goes denkt dat Goes een unieke binnenstad zal wor den. Foto Anton Dingemanse Irma Heeren tijdens de halve marathon in Egmond aan Zee, waar ze dit jaar de derde prijs in de wacht wist te slepen. Bij de rij met successen ho ren ook talloze bekers. „Maar HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Zie ook onze advertentie elders in deze krant. WOONCENTRUM (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina streek Van Cittersweg 2a 4341 RC Arnemuiden Tel.OI 18 603075 pag- pag. pag. PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS Dit jaar viert Nada Naga haar 5-jarig jubileum. Wat begon als een idee heeft in enkele ja- ren een grote vlucht geno men. Mo van Elk: „Nada Naga is eigenlijk ontstaan na het bijwonen van een droomtijd concert in 1995 van een ande re groep. Omdat we erg en thousiast waren hebben we die mensen uitgenodigd voor een optreden in Zeeland. Pas daarna ontstonden er plannen om zelf ook zoiets te gaan doen. Samen met vrienden zijn we toen gaan oefenen en In Zeeland zou het misschien nog mogelijk zijn geweest om de fietsdag te houden, maar in de rest van het land is het door het uitbreken van mond en klauwzeer niet mogelijk door de polders te fietsen. Het risico van besmetting is te groot. Ook omdat een van de eigenlijk zeggen die me niet zoveel", bekent de sport vrouw. „De herinneringen zit ten vooral in mijn gedachten en in foto's en krantenberich ten die ik heb bewaard". De topatlete groeide op in Middelburg, maar woont te genwoordig in het Friese Har derwijk. Plannen om terug te keren naar haar geboorte grond zijn er voorlopig niet, maar: „ik ben echt hartstikke Zeeuws. Waar ik ook woon of wat ik ook doe, de band met Zeeland is heel sterk en be langrijk voor mij". Het Nivon is een natuurvereniging waarbij je niet gelijk aan geitenwollensokken moet denken. Er is een toeristische molengids uitgekomen waarin alle Bevelandse en Zeeuws-Vlaamse molens worden beschreven. bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. geleiden we de deelnemers waar nodig op hun droom reis." 'SWft" naar de nazomer. Alleen de uitgifte van de mobiliteitskaan gaat door. Het Bureau voor Toerisme Zeeland, de Provin cie Zeeland en Connexxion wilden tijdens de Landelijke Fietsdag een speciale mobili teitskaan presenteren voor toeristen. Op de kaart staan al le verbindingen van de NS, PSD, Connexxion en de trans feria. Bovendien zijn op de kaart de attracties te vinden, waar je fietsen kunt huren, paardenwagens, pontjes en combinatiemogelijkheden. De kaart moet toeristen alle vor men van vervoer duidelijk ma ken. Het thema van de uitge stelde fietsdag was 'mobiliteit' en dat zal ook in het najaar weer het thema in Zeeland zijn. klanksferen te creëren", ver telt Mo van Elk uit Goes, één van de leden van Nada Naga. Elke klank is een trilling, waar door de muziek niet alleen hoorbaar is, maar ook letter lijk voelbaar. Deze trillingen werken in op het hele lichaam en kunnen er voor zorgen dat blokkades in de energiebanen verdwijnen waardoor deze energie vrijer kan stromen. Op die manier kun je loslaten wat je niet meer nodig hebt en weer 'heel' worden." de bevelander speerpunten van de Landelij ke Fietsdag het bezoeken van boeren en tuinders is. De meeste boerderijen hebben de hekken gesloten. 5»/» 9o% Op de vraag wie de Zeeuwse Sporter van de Eeuw zou moeten worden aarzelt ze even. „Natuurlijk hoop je dat je het zelf wordt, daar ben je sporter voor", legt ze uit. „Maar ik denk zelf eerlijk ge zegd dat iemand als Jan Raas een grotere kans heeft om in de prijzen te vallen, simpel weg omdat Zeeuwen meer binding hebben met de wie lersport dan met mijn tak van sport. En er zitten ook hele grote na men in de lijst die natuurlijk ook een goede kans maken. Danny Blind bijvoorbeeld. Verbaasd was ik overigens wel over de nominatie van Willem van Hanegem. Ik wist niet eens dat die man uit Zee land kwam!" De activiteiten die rondom de fietsdag gepland stonden, worden ook doorgeschoven Volgens Witkam zijn de mees te ondernemers best bereid mee te betalen aan de herin- seert het OOG het 'voorjaars- richting van de binnenstad. De gemeente wil iedere onderne mer baatbelasting laten beta len waarmee een deel van de herinrichtingkosten gefinan cierd zal worden. Het is alleen nog niet duidelijk hoeveel de ondernemers moeten gaan betalen. Witkam: „Wanneer we dat weten, gaan we eerst kijken of onze achterban het met de plannen eens is en dan zullen we goed gaan kijken De bonte reus uit Vlissingen, het woonzorgcomplex aan het Hogewegplein kreeg vorige week een nieuwe naam. Woongoed Middelburg start verhuur van woningen in Woonhof Sint Jan ten Heere. hebben gegeven dat ze daar g^en bezwaar tegen hebben. Door het aanraken van de deelnemers kunnen er hele positieve reacties optreden, juist omdat we dat doen zon der bijbedoelingen." „Omdat er de komende tijd veel gaat veranderen voor het OOG en de Goese onderne mers, heb ik mezelf beschik baar gesteld als interim-voor- zitter", benadrukt Steven Wit kam. „Ik het als eigenaar van drie winkels al erg druk. Daar om wil ik eerst kijken of het wel te combineren is. Bij de organisatie breken er ook drukke tijden aan. We zijn al geruime tijd met de gemeente en andere belanghebbenden in overleg over het Masterplan voor de binnenstad. De belan gen voor de ondernemers zijn groot dus steken we daar veel tijd in. Toch zal er nog heel wat overleg moeten plaats vinden voordat iedereen zich in de plannen zal kunnen vinden." Er staan binnen de organisatie ook grote veranderingen op stapel. Het bestuur vindt dat de structuur van het OOG eens goed onder de loep moet wor den genomen. „De belangen zijn tegenwoordig zo groot dat we in de toekomst veel profes sioneler te werk moeten gaan.", voorspelt Steven Wit kam. De ondernemers houden zich momenteel voornamelijk bezig met het Masterplan. „Het is een ambitieus plan", vindt Witkam. „Maar niet té ambitieus. Voor ons is het be langrijk dat er een goed plan op tafel komt waar we ons in kunnen vinden. Er wordt dan ook veel overlegd met de ge meente en met andere belang hebbenden. Als iedereen be reid is te zoeken naar de meest ideale oplossing, denk ik dat er op termijn in Goes een unieke binnenstad komt." experimenteren met klanken en traditionele instrumenten. Ons eerste optreden vond plaats in een kapel van een oud klooster in Tilburg. In de vijfjaar daarna hebben we re gelmatig optredens gegeven in een groot deel van het land. Eerst vooral in Zeeland, maar later ook buiten de pro vincie. We hebben gespeeld voor yogagroepen, gedeti neerden, geestelijk gehandi capten, autistische kinderen en zelfs voor afgevaardigden van het ministerie van Buiten landse Zaken. De optredens voor verstandelijk gehandi capten waren iets speciaals. Deze mensen zijn soms erg onbereikbaar, maar een aan tal van hen reageerden toch heel sterk op onze optre dens." De nieuwste cd van Nada Na ga is een collage van eigen muziekstukken, meestal ge speeld door twee of drie le den van de groep samen. De muziek die de groep maakt, vindt zijn wortels in verschil lende sjamanistische tradities uit diverse landen. Volgens kunstschilder Reinier de Muynck, eveneens lid van de groep, vinden de muziekin strumenten die het gezel schap gebruikt daar ook hun oorsprong. De Muynck: „De leden van Nada Naga voelen een grote verwantschap met het sjamanisme. Een sjamaan is iemand die de gave heeft ontwikkeld om zich bepaalde krachten eigen te maken die voor gewone mensen onbe reikbaar zijn. Een sjamaan werkt vaak in een staat van diepe trance, maar niet altijd. Tijdens onze concerten, die we zelf 'droomtijd-concerten' noemen, proberen we door concentratie en muziek bij de deelnemers een verruimde staat van bewustzijn te laten ontstaan. De droomtijd is de fase tussen slapen en waken in. In die fase is de droom veel reëler dan de werkelijk heid, omdat er in het dagelijks leven allerlei twijfels en voor oordelen ontstaan tussen onszelf en wat er gebeurt. Door je mee te laten nemen op de klanken van de muziek kan iedereen zijn eigen droomreis maken. Vanuit een cirkel van geborgenheid be ten zijn we in staat om tijdens een concert verschillende Heeren, gespecialiseerd in duatlons en triatlons, moet tot de absolute wereldtop ge rekend worden. De lijst suc cessen die ze achter haar naam wist te zetten is schier eindeloos. Zelf noemt ze het winnen van de halve marathon in Eg mond aan Zee in 1999, de weteldtitel duatlon in 1998 en de Europese kampioenschap pen triatlon in 1999 de hoog tepunten in haar carrière. En bereidt ze zich voor op al weer een volgende climax: „Ik zet nu alles op alles voor de wereldkampioenschappen duatlon die deze zomer in Venray worden gehouden. Die titel wil ik nog heel graag halen, daarna zet ik een punt achter de duatlons en triat lons en ga ik verder met atle tiek en wielerrondes. Ik heb altijd gezegd dat je op je hoogtepunt moet stoppen en hoop nog net die ene titel te halen". moonlightshopping' van 7 tot 10 uur 's avonds. Op die dag begint ook het kunstproject Goes En Passant, waarbij re gionale kunstenaars werken tentoonstellen in etalages en portieken van verschillende winkels in de binnenstad. Het project loopt door tot eind mei en wordt in juni afgesloten met een overzichtstentoon stelling in de Grote Kerk in Goes. Een droomtijd-concert van Nada Naga duurt ruim ander half uur. Van Elk: „Voordat we met het concert beginnen vra gen we de deelnemers om languit op een matje in een grote cirkel op de grond te gaan liggen en zich zo goed mogelijk te ontspannen. We weten van tevoren nooit pre cies hoe het concert er uit zal gaan zien. Dat is altijd weer een wissel werking tussen de deelne mers en onszelf. Tijdens het concert maken we niet alleen muziek maar raken we de mensen ook aan. Dat doen we trouwens alleen als de men sen van tevoren te kennen rpi nü voor informatie UI stuur een korte brief of e-mail voorzien van je c.v. naar. naar de financiële consequen ties voor de ondernemers. We willen natuurlijk wel waar voor ons geld." Een belangrijk onderdeel van het Masterplan vormt het 'wo nen boven de winkel'. Volgens Steven Witkam wordt daar door de ondernemers nogal verschillend over gedacht. Witkam: „Voor de leefbaar heid van de binnenstad is het noodzakelijk dat er ook ge woond wordt. Dam is er meer sociale controle. Maar niet el ke bovenwoning is geschikt voor bewoning. Vaak is er ja- ren niets meer aan gedaan en kan er alleen met flink wat geld een geschikte ruimte van gemaakt worden. Dat brengt weer extra kosten voor de on dernemer met zich mee. Ik vind ook dat mensen die in de binnenstad wonen niet teveel overlast mogen hebben van luidruchtige cafébezoekers. Als daar niet aan kan worden voldaan, vraag ik me af of het wel goed is dat er in de bin nenstad gewoond wordt." Een punt wat eveneens hoog op de agenda van het OOG staat is de toekomstige sa menwerking met onder ande re de gemeente, de horeca en de ambulante handel in de stichting Goes Promotie. Doel van de stichting is, zoals de naam al zegt, het promoten van Goes als winkel- en uit gaansstad. Witkam: „Onder nemers kunnen Goes niet al leen aantrekkelijker maken. Een paar evenementen die nu nog door het OOG worden ge organiseerd willen we in de toekomst onderbrengen bij Goes Promotie, zoals het 'moonlightshopping', de in tocht van Sinterklaas en de zo mer- en winterkoopjesmarkt." Op zaterdag 21 april organi- ■■T u. - 'i A* «SR 4’. t '4» r Ft.. 5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1