breedUIT de bevelander Reis langs Zeeuwse klederdrachten Voorjaar in Fruitteeltmuseum Zingende dominee in De Koperen Tuin '/t l FEESTCAFÉ KIEKIERlS Zaken Zijn Zaken Streeknieuws VERVROEGDE AFSLUITING BmiNiENiniNi Zeeland als hemel op aarde CA^BOX veel geld winnen! ...J iw 1119.95* Nü voor B z 999^ (exclusief kabel en pluggehTIÏ GRIEKSE AVOND met live muziek van LES GRECS DONDERDAG 5 APRIL 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 14 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door Hans Kops KQüMar t Molenhof, Zandweg 3, 4416 NA Kruiningen, tel. 0113-383485 (2e paasdag open van 11.00 tot 16.00) 13 7 11 F^e accommodatie in dorpshuis Het Drenthe- Lxhuis aan de Burgemeester Wissestraat in het rond 300 inwoners tellende Noord-Beve- landse Geersdijk is aan de krappe kant en dat geldt met name voor het podium. De zeven spelers van de plaatselijke toneelvereniging Soos 'De Vaete' die er altijd optreden weten er alles van, maar zijn er aan gewend. Op vrijdag 6 april zijn ze weer present, want dan wordt het blijspel Marcus De Waterman opgevoerd. bij: SALONIKI F^e ontwikkeling van het Zeeuwse kostuum in Lx het algemeen en het Zuid-Bevelandse in het bijzonder. Dat is wat deelnemers aan de cursus Zeeuwse Klederdrachten van de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU) zullen bestuderen. Deze cursus begint donderdag 19 april in het Infor matiecentrum van de Schaapskooi in Nisse. MIDDELBURG VLISSINGEN GOES Vrijdag 6 april LJet Fruitteeltmuseum in Kapelle houdt zater- Idag 7 april een voorjaarsevenement. De bloesem breekt weer door en dat is natuurlijk een prachtig moment voor een tochtje langs de appel- en perenboomgaarden naar het museum. Ooms zijn er nog gewoon mensen die met ’O een eenvoudig lied en een verhaal mensen kunnen boeien en hen laten stilstaan bij zaken waar ze normaal aan voorbij gaan. Theo van Teijlingen uit Goes is zo iemand. zaterdag 14 april: OEF RHYMS zondag 15 april: Ie PAASPAG vieren wij traditiegetrouw samen met jou! zaterdag 21 april: FLASUGHT PARTY zaterdag 28 april: ORANJE POPCORN PARTY zaterdag 29 april: NACHT VAN ORANJE Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 de bevelander Dolle klucht in dorpshuis Geersdijk De Vlijt Bedden Goes is behoorlijk uitgebreid. De spelers van Marcus De Waterman. (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) Reserveren gewenst X Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 13 april 17.00 uur, advertenties vrijdag 13 april 17.00 uur. In verband met Pasen dient kopij voor de editie van donderdag 19 april vervroegd aangeleverd te worden. Hans Visser laat 6 april het resultaat zien van zijn zoektocht naar de Russische blues. Het projectmannenkoor De Troyesangers treedt 26 april op in de NH Kerk Kapelle. Zorgboerderij De Moerhoeve heeft een bijzondere functie. Niet alleen worden er appels en peren geteelt, ook kunnen (ex-)psychiatrische patiënten er terecht voor behandeling. Bij Start Uitzendbureau - onlangs geheel vernieuwd - wordt binnenkort een open dag gehouden. Kijk voor een uitgebreid overzicht van uittips op de Breeduitpagina. a.s. zaterdag 7 april: Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films The Exorcist en Finding Forrèsïër. De speciaalzaak voor de Tuinliefhebber. Tuinmeubelen, Tuinornamenten, Tuincadeaus. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreide colofon: Werk van Turkse kunstenaars is momenteel te zien in 't Kunstuus in Heinkenszand. Al meer dan 25 jaar trekt hij met zijn gitaar, dulcimer en koffer 'langs de wegen'. Op zijn eigen manier vertelt hij over dagelijkse zaken, schil dert hij met zijn liedjes een ei gen landschap en confron teert hij de luisteraars soms In de fruittuin van het muse um zijn deze dag doorlopende rondleidingen met interessan te extra informatie en vanuit het museum is er een 'bloe- sem-ommetje' uitgezet met een lengte van vier kilometer langs openbare wegen. In het museum is de try-out van twee nieuwe voorstellin gen: een kleine tentoonstel- Historische Zeeuwse drachten uit Zuid-Beveland (links en rechts) en Walcheren (midden), foto Ons Boeregoed aties. Maar aan het eind van het verhaal wil iedereen Mar cus wel voor zichzelf houden. De voorstelling in het Drenthe- huis begint om ongeveer 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19 uur. Tussen de bedrijven door is er nog een loterij en na af loop speelt de eenmans-band Geerts Parkeerbeleid tot in de kleine uurtjes. Deze week ontvangt u de paasfolder van de Konmar in uw brievenbus. Boordevol aanbiedingen en suggesties voor heerlijke paasrecepten. Heeft u de paasfolder niet ontvangen? U vindt 'm in de Konmar! Of bel gratis 0800-0228898. (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zaken pag. pag. pag. een hond te adopteren maar een heuse baby. Hij probeert John er voor te laten opdraai en waarbij hij niet terugschrikt voor chantage. De baby, Marcus, moet natuur lijk eten en als Betty en een andere vrouw weigeren mee te werken moeten de mannen zelf aan de slag. Dat is het be gin van een reeks dolle situ- Piet: „Voor de jeugdsoos als vereniging was het samen met ons optrekken in het begin ab soluut onrendabel, en eigenlijk leveren onze voorstellingen, hoewel de entreeprijs onlangs is verhoogd van vijf gulden naar zevenvijftig, nog vrijwel niks op". Wil vult aan: „Je moet auteurs rechten betalen, programma boekjes laten maken. Tijdens de oefenavonden betalen de spelers zelf hun consumpties. Alleen de koffie is gratis. Die komt van de beheerster van het dorpshuis en dat mag best wel eens gezegd". Om aan wat extra geld te komen worden er geregeld verlotingen gehou den door de middenstand, niet De Geersdijkse toneelvereni ging bestaat al ruim 25 jaar en werd destijds opgericht vanuit de jeugdvereniging-jeugdsoos. Die koppeling tussen jeugd soos en toneelvereniging be staat nog steeds, vertelt regis seur Piet van Leeuwaarden. Piet: „We hebben er wel eens over gedacht op eigen benen verder te gaan. Maar na over leg met het bestuur van de jeugdsoos zijn we toch samen gebleven". Piet van Leeuwaar den en zijn vrouw Wil kwamen zo'n twintig jaar geleden van uit Vlissingen in Geersdijk te recht en zijn niet van plan er ooit weg te gaan uit het knusse dorpje waar iedereen iedereen kent. Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 en Rotterdam, dat er een schil derij van haar hand in een scholengemeenschap in Den Haag hangt en vier van haar werkstukken bij vrienden te recht zijn gekomen. Pervin: „Voor mij is dat mede een stimulans om door te gaan met schilderen. Net als de ex positie nu in Heinkenszand. En het is ook zo dat mijn atelier voor mij tevens m'n meditatie- kamer is". Haar werk moet, vindt ze, voor iedereen betaal baar zijn. Wie thuis een schil derij van Pervin aan de muur wil hebben moet wel over veel ruimte beschikken, want voor doorsnee huiskamer zijn de af metingen te groot. De opbrengst van schilderijen die mogelijk tijdens de exposi tie in 't Kunstuus worden ver kocht schenkt ze aan de kinde ren die wees werden als ge volg van de grote aardbeving in haar geboorteland in 1999, die toen rond 17000 slacht offers eiste. In 't Kunstuus in Heinkenszand is tot en met 5 mei ook kera miek uit Anatolië te bewonde ren van Ebru Erol uit Bodrun. Zij kwam doordat ze als ont werpster behalve voor archi tecten ook werkte voor uiteen lopende ateliers via een project 'Middeleeuwse kruidenier' in het museum voor onder water archeologie in haar woon plaats in contact met functio nele, in het dagelijks leven van toen gebruikte keramiek uit de prehistorie. Die sprak haar zo aan dat ze zich in deze vorm van keramiek ging verdiepen en zelf ging proberen deze vorm van kunst te laten voortbestaan. Daarbij maakt ze gebruik van diverse technieken. Haar door prehis torische voorbeelden geïnspi reerde werkstukken worden vooral gekarakteriseerd door eenvoud met subtiele versie ringen. van 't Ruilhuis van Wemeldin- ge in actie. Kinderen kunnen versierd worden als appel of vlinder, maar kunnen ook klei ne 'rupsen-tattoos' laten teke nen. In het fruitarium kan er ge pauzeerd worden met koffie en appeltaart of appelsap met appelchips. Het was de bedoeling dat za terdag diverse kassen in de regio geopend zouden zijn voor het publiek, maar van wege de MKZ-dreiging is het landelijke kassenevenement Kom in de Kas afgelast. Het museum is tijdens de voorjaarsdag langer open dan gebruikelijk: van 10 tot 17 uur. ling 'Valkenkuikens Bespied' over roofvogels in de Beve- landen en de expositie 'Foto's uit de Oude Doos'. Voor jongeren is er zowel door de fruittuin als door de vaste expositie een speur tocht. Buiten zorgt de paas haas de hele dag voor ver stopte eieren waarmee je cho- colade-eitjes kunt winnen. Binnen is het schminkteam schillende Zeeuwse drachten. Docenten geven uitleg over het ontstaan van de kleder dracht, het aankleden en het verschil tussen katholiek en protestants Zuid-Beveland. Meer inlichtingen of aanmel den: 0118 - 634 800. geschikt voor o.a. alle Nederlandse zenders I *60cm. I TRIAX SCHOTEL I "Universele L.N.B. op verrassende wijze met zichzelf of de wereld om hen heen. De rode draad in zijn programma's is het evangelie, waar hij zelf door gegrepen is. Maar nooit op een clichémati ge manier, steeds weer ont roerend, kwetsbaar en inspire rend. In 1999 verscheen zijn cd Mor genland, een uitgave van de Stichting De Figurant in Goes. Drie jaar geleden verhuisde de van oorsprong Turkse kunstenares Pervin Filiz van Rotterdam naar Zeeland waar ze ging wonen in Goes. Ze had genoeg van de gro te stad. Nu zegt ze: „Toen ik in Zeeland ging wonen werd Nederland voor mij de hemel op aarde". Pervin schildert, ze maakt grote olieverfschilderijen, vaak geïnspireerd door de natuur. Van 4 april tot en met 5 mei exposeert ze in 't Kunstuus te Heinkenszand. Pervin kwam als vierjarig meis je met haar ouders van Turkije naar Nederland. Ze groeide op in de Haagse Schilderswijk en ging daar ook naar school. Op haar 19e ging ze sociale peda gogiek studeren in Rotterdam, waar ze eerst op kamers woon de en later een huis kocht. In 1990 begon ze uit zichzelf met schilderen. Zegt daarover: „Gewoon als een soort hobby. Pedagogiek is erg gericht op structuren en regels. Schilde ren is voor mij vrij zijn zonder regels". Ze heeft er geen mo ment spijt van gehad dat ze naar Zeeland verhuisde met zijn vele fraaie natuur en vindt het terugkijkend eigenlijk jam mer dat ze niet eerder naar on ze provincie kwam. De kern van haar inspiratie bij het schilderen ligt voor een groot deel in haar herkomst, in de Turkse cultuur, en verder in haar kennismaking met de Ne derlandse samenleving. Per vin: „Zonder mij te willen be perken tot deze twee werelden geef ik uiting aan wat mij be weegt. Zoals moeder natuur in alle facetten van haar aanwe zigheid, tastbaar en niet tast baar". De vormen waarmee ze het lin nen beschildert en de kleuren die ze gebruikt maken samen duidelijk wat haar beweegt: een nieuwe werkelijkheid in wording, een samensmelting van culturen. Op haar doeken worden belevenissen zoals zij die ervaart omgezet in krachti ge symbolen. Pervin over die symbolen: „Heimwee naar het verre thuis. Niet los kunnen komen van het bekende en alledaagse. Ge spletenheid in hart en ziel. Op het doek worden ze een een heid, vloeien ze samen tot één creatie, zonder scheiding en verlangen. Net als stamppot boerenkool met siskebap in de zelfde maaltijd. Mijn moeder woont in Nederland, mijn va der in Turkije. In mijn nieuwe werkelijkheid zijn ze beiden in perspectief aanwezig". In haar woning in de Goese Polder heeft ze boven haar ate lier ofwel haar werkkamer. Te gen de wanden staan vier schilderingen die ze dit jaar maakte. Ze vertelt dat ze eer der exposeerde in Amsterdam Eind 2000 verscheen hier zijn boekje 'Er zijn hier geen Chris tenen...' met meditatieve en verfrissende teksten. Jos Brink noemde Van Teijlingen ooit de 'Zingende Dominee'. Op dinsdag 10 april presen teert Theo van Teijlingen zijn muziek en zijn teksten in boek handel De Koperen Tuin in Goes. Aanvang 20 uur, toe gang ƒ7,50. De cursus bestaat uit twee avonden van 19.30 tot 22.30 uur. Aan de orde komt een tentoonstelling van kleding en sieraden van de protestantse en katholieke Zuid-Bevelandse dracht van 1850 tot heden. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de kanten muts. Verder is er een lezing met diaserie over het verschil en de over eenkomsten tussen de ver en de jeugdcrèche zit er ook. Uiteraard wordt het multifunc tionele gebouw ook gebruikt voor bruiloften en partijen. Het blijspel dat vrijdagavond 6 april wordt opgevoerd gaat over een echtpaar, John en Betty, en hun neef Evert. De laatste, een groot hondenlief hebber, haalt een stommiteit uit door niet, zoals hij dacht. alleen in het eigen dorp maar in alle dorpen op Noord-Beve- land, en daar is de toneelclub heel blij mee. Piet en Wil woonden nog geen twee dagen in Geersdijk toen ze voor de toneelclub werden gevraagd. Piet ging meteen meespelen, Wil het jaar daar op. Tegenwoordig is Piet dus regisseur -Wil deed dat ooit ook twee jaar- maar intussen spelen twee van hun drie kinderen ook mee. De toneelvereniging telt dus zoals gezegd zeven spelers, drie mannen en vier vrouwen. Wim van Lobberegt speelt al vanaf de oprichting mee. Intus sen 52 jaar stopte hij nog niet zo lang geleden, maar keerde weer terug omdat hij het niet laten kan. Volgens Piet en Wil van Leeuwaarden is het aantrekken van mannelijke spelers vaak een probleem. Noodgedwon gen werden ze wel eens van el ders aangetrokken, maar 'we proberen altijd mannen uit ons eigen dorp te krijgen, mannen die echt met Geersdijk zijn ver bonden'. Het Drenthehuis is onmisbaar voor Geersdijk. Vrijwel dage lijks is er overdag of 's avonds iets te doen. Zoals bijv, twee maal per week countryline- dansen, yoga of oefenen van de gymclub. Het fungeert ook als bejaardensoos, geeft on derdak aan een schildersclub Kinderen kunnen zich laten schmincken tot appel. z^SE^ISUo^ /<BEW. EX>\ X^ODELBU^Z' Digitale ontvanger

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1