breed UIT HROOS OP ZEEUWS berco ‘n Pareltje in ‘t Zeeuws Z^nlangs verscheen de eerste Zeeuwse dicht- vx bundel van Lou Vleugelhof. Die bundel - Aol Zeêuws Vandaège - rekent in één klap af met het vooroordeel dat Zeeuws alleen ge schikt is om eenvoudige rijmpjes en liedjes over vroeger in te schrijven. Lou Vleugelhof be wijst in een dertigtal gedichten dat het Zeeuws als schrijftaal net zoveel mogelijkheden biedt als het Nederlands. dU tADY RIK UIT G.T.S.T. Zaken Zijn Zaken Streeknievws FEESTCAFÉ KIEKIERIS I F Diana Niemandsverdriet: twintig keer de wereld rond GRIEKSE AVOND DONDERDAG 29 MAART 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 13 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID BEVELAND door George van den Berg CA$BOX veel geld winnen! zaterdag 7 april: Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 19 a.s. zaterdag 31 maart: Talent 13 7 11 MODESHOW op VRIJDAG 30 MAART om half 11 en half 3 zaterdag 14 april: OEF RHYMS |"\e binnenstad van Goes getuigt door haar Lzvele monumentale gevels en de oude ves ten van een rijke historie. Een historie die in de loop der jaren steeds minder zichtbaar is ge worden, vindt wethouder Charles Linssen van de gemeente Goes. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met verschillende belangen organisaties de laatste maanden hard gewerkt om het masterplan voor de Goese binnenstad uit te werken tot een projectplan. Hierin krijgt de rijke geschiedenis van de stad een belangrij ke plaats. Oude vesten Fraaie gevels bij: SALONIKI Vrijdag 6 april met live muziek van LES GRECS Groen en rust Herhaling dit moment loopt in Zeeland de verkie- VZzing van de 'Sporter van de eeuw'. Het jaar 2001 is het eerste jaar van de nieuwe eeuw en daarin past een feestelijke terugblik op het ver leden. Er zijn door de Zeeuwse sportraad en de Zeeuwse pers vele sporters genomineerd. Alle maal hebben ze in de vorige eeuw hun sporen verdiend in hun tak van sport. Allemaal hebben ze als sporter ook een binding met Zeeland. In de aanloop naar de finale van de verkiezing, die 11 mei in Terneuzen plaatsvindt, worden in de Bevelander enkele genomineerden geportret teerd. Rederij ps/'\'Dïjkhuïzen Li mè doë BEW. EX./ ïjoËLBÜgS. Roofbouw ft de bevelandé Facelift voor binnenstad Goes pag- Diana Niemandsverdriet: 'het is weer net als vroeger. foto: Frank Husslage (Advertentie) (advertentie) ExpresZo Aol Zeeuws Vandaège. Reserveren gewenst A u bent van harte welkom ROC Zeeland biedt vanaf augustus opleidingen in de luchtvaartindustrie aan. Leerlingen kunnen daarbij ook kiezen voor beroepen als stewardess of grondsteward. /lui /rVcaidcl' f.f< Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Vleugelhof is een belangrijke figuur in de wereld van de Zeeuwse streektaalschrijvers. een transferium in het leven geroepen om de pieken op be paalde dagen en perioden op te vangen. Vanaf 1 april tot 3 november kunnen bezoekers hun auto gratis bij de Zeeland- hallen parkeren en zal er vier keer per uur gratis een bus naar het centrum rijden." met de vesten wil in de toe komst." Basco presenteert de geplande onderhoudswerkzaamheden. Steeds meer woningcorporaties staan klussen in de woning toe. De BTW-naheffing op verbouwingen die in 2000 zijn begonnen en dit jaar doorlopen is van de baan. Bij CineCity in Vlissingen gaat deze week de film 'Enemy at the gates' in première. Restaurant De Zeelandbrug houdt woensdag 4 april een benefietdiner voor Cambodja en in de De Pompe in Goes speelt Kinster vrolijke punkpop. Een van die bedrieven wir a mien collega oaltied in 't Zeeuws mie proatte oa best vee nódig. Wat a ze nódig oa, krege me nie voe meka- re, mè me konne wè onge veer d'n elft levere voe de volgende dag. Op dit moment speelt Diana recreatief tennis. In de hand balsport had ze bereikt wat voor haar mogelijk was, meer was er niet uit te halen. Nog een paar jaar heeft ze haar er varing en kennis overgedra gen door als trainer te werken. Over de mogelijkheden voor de handbalsport in Zeeland is de ex-international duidelijk: (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes voor haar sport 800.000 kilo meter af: tien keer de wereld rond... pag. pag. pag. lange vorststraat Goes (advertentie) Om te zorgen voor een brede steun voor het masterplan, heeft de gemeente regelmatig uitvoerig overlegd met be langhebbenden in de binnen stad, waaronder het OOG. De ze samenwerking heeft er vol gens wethouder Linssen toe geleid dat 'alle neuzen nu in dezelfde richting staan'. Toch is Thom Visser er nog niet he lemaal gerust op dat er vol doende rekening is gehouden met de wensen van de Goese ondernemers. „Zoals het er nu naar uitziet verdwijnen er in de toekomst veel parkeer plaatsen in de binnenstad. Op de Grote Markt zullen deze he lemaal verdwijnen, net als in de Singelstraat bij de Grote Kerk en ook op de Vlasmarkt zullen auto's niet meer wel kom zijn. Wij eisen als onder nemersorganisatie dat de ge meente er voor zorgt dat er op korte afstand van de binnen stad nieuwe parkeerplaatsen komen. De plannen die er nu liggen voorzien in 1840 par keerplaatsen in de toekomst, maar ik vrees dat dat er nog te weinig zullen zijn. Daarom heeft de Goese middenstand Eén van de plannen uit het masterplan is het herstellen van de oude vesten waar dat mogelijk is. Wethouder Lins sen: „In de loop der tijd zijn een aantal delen van de Veste gedempt en hebben een ande re functie gekregen. Toch zal het niet mogelijk zijn om alle grachten weer 'in ere' te her stellen. In de van Spiegel straat bijvoorbeeld zal dat on mogelijk zijn, maar we zijn aan het bestuderen of er op de Oostwal niet een soort ves te kan worden aangelegd met veel groen eromheen." Volgens Thom Visser is het voor de Goese binnenstad ook belangrijk dat er weer mensen boven de winkels gaan wo nen. „In de loop van de jaren is het wonen boven de win kels sterk afgenomen. Veel bo venverdiepingen in de winkel straten staan leeg of worden gebruikt als opslagruimte. Als er meer mensen boven de winkels zouden wonen, zou dat de levendigheid in de bin nenstad zeker ten goede ko men", meent Thom Visser. 'Li mè doë', zie dat bedrief uut Yese. Wirrop a mien col lega uut Flakke d'r acheran gieng da dan toch dien elft d’r de volgende dag was. Dien dag krege me een tele foontje van dat bedrief uut Yese: 'wat ae julder noe edée? Ik zei toch: li mè doë!' Bliekt dus da dat in 't Flak- kees betekent: 'litte me dat dan me wè doë', terwijl da 'n Bevelander bedoelt: 'doe 't mè nie. It't mè zitte'. 't Is gelukkig aol goed ekom- me, en ze bin goeie vrien den ebleve. trainen en de vijfde keer om wedstrijden te spelen. Over dag had ik een baan, 's avonds reed ik op en neer naar de randstad en ik kwam pas 's nachts weer thuis. Ik pleegde roofbouw op mijn li chaam maar had dat over voor de sport. Ik was en ben nog steeds heel fanatiek daar in: ik ga alleen voor het beste en als dat niet haalbaar is hoeft het voor mij niet." Ge durende de tien jaar dat Diana Niemandsverdriet in de Rand stad gespeeld heeft legde zij Ook Thom Visser, adviseur van de Ondernemers Organi satie Goes, vindt het belang rijk om de fraaie gevels van de winkels en huizen in de bin nenstad zoveel mogelijk te be houden. „We moeten abso luut voorkomen dat we in Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want 'dat doe je tegenwoordig toch nie maè'. Me zo zie ons dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommig- te dat zië, me een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Noe is 't Zeeuws dat a mien generatie proat (dertigers) al lank 't Zeeuws nie maè zoas a mien opoe dat proatte. Dat oa vee meer wig van een echte taele. Mien generatie proat meer Algemeen Nederlands mie een Zeeuws accent en af te toe nog 's een Zeeuws woord. En om dat toch tenminste te bewaren, tere me oanze dochter écht Zeeuws, want doaken bluuft d'r hlad niks maè over! Gelukkig is de Bevelander oo hroós op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie 't Zeeuws van noe op te schrieven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans. Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 www.redenj-dijkhuizen.nl tel.OI 18-419367 soort 'stilteplein' maken", ver telt Charles Linssen. „Het is een prachtig plein met mooie oude gevels en dat willen we uitbuiten. Wat dat betreft heb ben we in Goes veel van zulke 'parels'. De jachthaven hoort daar natuurlijk ook bij. Deze stad heeft een historische bin nenstad waar veel Nederland se gemeenten jaloers op zijn. Het is aan ons om de moge lijkheden die ons daardoor ge boden worden, ten volle te be nutten.' Ton Kienhuis en de bonds coach van Jong Oranje met Den Haag ben ik toen bij Hel las Den Haag terechtgeko men". „Er is genoeg enthousiasme bij de clubleden. Er zijn echt mensen die het handballen naar een hoger niveau willen tillen en daar veel tijd en ener gie in steken. Rob de Vos van EMM is zo iemand. Aan de be zieling zal het niet liggen. Al leen is er op dit moment ge talsmatig te weinig aanwas. De huidige generatie is niet zo sterk gemotiveerd voor spor ten als eerdere generaties; er is zoveel meer te doen voor vijftienjarigen. Doordat er minder handballers zijn, is er absoluut gezien ook veel min der talent. Er zijn te weinig mensen om uit te kiezen. Op dit moment zijn er niet eens voldoende mensen om een Zeeuwse competitie draaien de te houden, de teams die in een competitie willen spelen moeten daarvoor naar Rotter dam." Geboren en getogen in Vliss ingen en er nooit vandaan verhuisd: ex-handbalinterna- tional Diana Niemandsverdriet is op en top een Zeeuwse. Mijn geboortehuis aan de Fer dinand Bollaan staat er nog, maar mijn oude school heeft plaats moeten maken voor huizenbouw" vertelt Diana. Haar handbalcarrière begon bij handbalvereniging 'Wal cheren', waar ze tot haar vijf tiende jaar gespeeld heeft. Op die leeftijd verhuisde Diana naar het Middelburgse EMM, waar ze drie jaar speelde. „Op het moment dat ik EMM ver liet speelden we in de hoogste nationale klasse, maar we stonden op het punt te degra deren", herinnert Diana zich. „Op dat moment speelde ik, behalve in EMM ook als inter national in Jong Oranje. De coach van dat team heeft me gestimuleerd om bij een ster kere club te gaan spelen. De mogelijkheden die EMM mij konden bieden waren, on danks alle enthousiasme en goede wil van de club, uitge put. Ook trainer Ton Kienhuis van EMM heeft me gestimu leerd om verderop te gaan kij ken. Door de bindingen van Jongerencentrum Trinnety in Kapelle is weer open. Na een fikse brand vorig jaar moest er behoorlijk wat worden opgeknapt. Goes hetzelfde straatbeeld krijgen als in de meeste ande re steden. We willen dan ook geen overdaad aan lichtrecla mes of uithangborden aan de gevels van de winkels. Wat dat betreft gaan we een heel eind mee met de wensen van wethouder Linssen, die eisen wil stellen aan de manier waarop ondernemers de gevel van hun winkel vorm willen geven", vertelt Visser. In de bundel wordt een speci aal voor het west-Zuid-Beve- landse spelwijze ontwikkeld, gebaseerd op de veel algeme nere 'schriefwieze' die bijvoor beeld in het Zeeuwstalige tijd schrift Noe wordt gebruikt. Resultaat is een goed leesbare spelling die het dialect bijzon der natuurgetrouw weergeeft. Aol Zeêuws Vandaège is een uitgave van Stichting Zuud- west 7, een jonge organisatie die zich richt op het verbete ren van het imago van het Zeeuws. De uitgave van Vleu- gelhofs bundel is te koop bij de betere Zeeuwse boekhan del en kost ƒ15,95. De Beestenmarkt en de Vlas markt krijgen in het master plan een nieuwe bestemming toebedeeld. Zo zal de Vlas markt worden ingericht als kunstplein en moet op de Beestenmarkt de auto verdwij nen om ruimte te maken voor meer groen en rust. „We wil len van de Beestenmarkt een „Een historische binnenstad wint het van alle moderne bin nensteden die er zijn in Neder land", zegt Charles Linssen stellig. „We willen de Goese binnenstad opnieuw de histo rische functie geven die het van oudsher had. Om dat te bereiken gaan we de binnen stad opnieuw inrichten. Dat betekent dat een aantal plaat sen een andere functie krijgt dan nu. De Grote Markt bij voorbeeld is nu vooral een parkeerplaats. Wij vinden dat dat niet meer past in de plan nen zoals die er nu liggen. De binnenstad moet vooral een ontmoetingsplaats worden, een plek voor mensen om te winkelen of te wandelen of gezellig op een terrasje te zit ten. We willen sfeer en kwali teit in de binnenstad terug zien te brengen. Om dat te be reiken gaan we de Grote Markt herinrichten. Zo creëren we meer ruimte voor terrasjes bij de cafés en voor meer groen op het plein. Verder zal de keuze van de bestrating in elke winkelstraat of plein afge stemd moeten zijn op de keu ze daarvan in de aangrenzen de straten, waardoor er een duidelijke samenhang ont staat." Op de vraag wat ze er van vindt, genomineerd te zijn als 'sporter van de eeuw' reageert Diana met een welgemeend Jeuk!'. Diana voelt zich Zeeuwse en is nog steeds met hart en ziel betrokken bij sport. „Er zijn mensen die we ten dat ze me op bepaalde momenten niet moeten bel len, omdat ik dan op tv sport aan het kijken ben. Dan neem ik gewoon de telefoon niet op. Voetbal vind ik nog altijd de mooiste sport. Als er in mijn tijd voetbal voor meisjes ge weest was, was ik voetbalster geworden. Nu sporten alle drie mijn kinderen. Een zoon tje speelt bij RBC in Roosen daal. Daarmee rijd ik wekelijks op en neer naar de training. Het is weer net als vroeger, al leen sta ik nu zelf langs de lijn." Vleugelhof (een pseudoniem van L.P. de Jonge uit Ovezan- de) is dichter en essayist. Er verschenen al zeven dichtbun dels van zijn hand (waaronder Beeldentuin, Mijn Antieke Vrienden, Zeven Manieren van Zwemmen). Voor de PZC schreef hij een reeks artikelen over Zeeuwse dichters. Hij stelde ook een bloemlezing van Zeeuwse poëzie samen die in 1999 als Zeeuws Boe kenweekgeschenk verscheen. Aol Zeêuws Vandaège is Vleu- gelhofs eerste bundel in het Zeeuws. Het west-Zuid-Beve- lands om precies te zijn. Vleu gelhof ontdekte het Zeeuws als schrijftaal pas enkele jaren geleden. Hij publiceerde tot nu toe alleen in het Zeeuwsta lige tijdschrift Noe, net als de bundel een uitgave van de Stichting Zuudwest 7. In het masterplan voor de Goese binnenstad komen de auto's op de Grote Markt niet meer voor, foto Anton Dingemanse Ben van Trirum, voorzitter van de Stichting Centrum-West, is in grote lijnen wel te spreken over het masterplan, maar zet er toch een kanttekening bij. „Wat ik mis in het hele plan is een visie voor de bestaande vesten. Een paar jaar geleden is er voor 12 miljoen geïnves teerd in het schoonmaken van de bodem van de vesten, maar daarna is er niets meer gebeurd. Ook na het lezen van het masterplan is het me nog steeds niet duidelijk wat men 4, Verzorging van: Rondvaarten Receptjes Personeelsfeesten yfamiSefeesten op het water Wij houden uw feest op de juiste koers!! U Overlesten kwam ik d'r ach ter da Zuud-Bevelans toch aers is as bevoorbeeld Flak- kees. Noe voal Flakkee wè nie onder de Provincie Zee land, mae dat ei toch ok nie zovee escholle, en Flakkees ei volgens Jacob van Maer- lant een onderdeel ewist van 't ouwe 'Zeeus', dus kunnen me dat best ok Zeeuws noeme. Ik werke op een bedrief in Goes wir a ok iemand uut Flakkee werkte. Hartstikke gezellig, want die proatte ok nog lekker dialect. Ok de be drieven op de Bevelanden wir ae we zaken mie doë vonde die 'Zeeuws' proaten- de collega uut Flakkee wè gezellig, 't Geeft toch een soort band a je in je eigen dialect kan bluuve proate terwijl a je zaken doet, 't Liekt we of a d'r dan vee meer mag. Diana heeft dat altijd heel erg gewaardeerd in Ton Kienhuis: hij koos niet voor het vasthou den van een supertalent bij zijn eigen club, maar probeer de Diana en de sport allebei te helpen door haar te verwijzen naar een plaats waar meer mogelijkheden lagen. In de daarop volgende jaren heeft Diana gespeeld bij clubs als het al genoemde Hellas Den Haag maar ook bij Quintus uit Kwintsheul en DVS uit Schie dam. In die tijd kreeg ze ooit zelfs een aanbieding om te ko men spelen in Noorwegen. Zowel in 1981 als in 1983 werd de Zeeuwse uitgeroepen tot handbalster van het jaar. Een beeldje op haar schoor steenmantel dat ze daarvoor destijds van haar man kreeg herinnert daar nog steeds aan. „In die tijd reisde ik vijf keer per week op en neer naar de regio Den Haag", vertelt Dia na. „Vier keer per week om te Hij heeft eerst in de Neder landse literatuur zijn sporen verdiend en is pas op latere leeftijd met het Zeeuws als schrijftaal gaan experimente ren. Daardoor meet hij zijn Zeeuwse werk met dezelfde maatstaven als die hij voor zijn Nederlandse werk ge bruikt. Dat levert kwaliteit op en is bovendien iets dat veel andere streektaalschrijvers verzuimen te doen. Als het dialect maar klopt... Zelf zegt Vleugelhof over het schrijven in het Zeeuws: „Schrieve in j'n eèste taèle, die a je as 't waere mie de moedermelk ei in'ezoge, beté kent wee in anraèkienge kom- me mie de wéreld zó as je n voe 't eest 'eprove, 'eroke, eziee en an'eraèkt eit. Daè bin vee zintugelijke ervaeriengen in mien gedichten anwezig en ik dienke da poëzie daè ster ker, gespierder en gevoeliger van wor en vee dichter komt bie de oerbron van de taèle, 't menselijk lichaèm. Dichte is ok proeve, ruke, voele, ete, drienke en kaauwe. De rest is dienkwerk en vee poëzie wor daè nie beter van". I Mahigbsti :l -:'l jL.GLL I I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1