Schaapskooi Nisse voorlopig nog dicht Zeeland huilt rbreedUIT om Chris Götte Unieke actie ZLM Verzekeringen Eurojaar Krabbendijke Peplab in ‘t Beest Nieuw boek over ’s-Heerenhoek E-mail naar de Bevelander RIK UIT 6.T.S.T. komt op zaterdag 31 maart Gezocht: personeel voor in de kas FEESTCAFÉ KIEKIERIS BI 3'2 S'r f ■KtN StRItKNltUWS Occasion Spektakel i' DONDERDAG 22 MAART 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 12 Let op: Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek 0113-351717 door Ellen de Dreu Strop Versoepeld 22-23-24 MAART In een geheel in eurostijl versierde recreatie- Izaal van Zorgcentrum Ter Weel Krabbendij ke ging vorige week het eurojaar van start. Dat gebeurde met het onthullen van het eu roteken door de burgemeester van Reimers- waal A. Verbree. Do. Vrij. Zat. opge- voor- MC5, 13 7 11 ’s-Heerenhoek dorp Iiissei slicken rn Miikeit redactie van de Bevelander beschikt L/sinds kort over een e-mailadres. Persbe richten kunnen dus voortaan niet alleen per fax of post worden aangeleverd, maar ook via de wereldwijde digitale snelweg. Ook foto's kunnen op deze manier worden aangeleverd. En uiteraard kunt u uw reactie op artikelen uit de Bevelander eveneens heel modern bij ons kwijt. Het adres: edreu@pzc.nl. O lormaal gesproken is het in deze tijd van het I 11 jaar redelijk druk in de Schaapskooi in Nis se. Maar dit jaar moeten de pasgeboren lam metjes het doen zonder de bewonderende blik ken van bezoekers aan de kudde. De dreiging van een uitbraak van de mond- en klauwzeer epidemie blijft voorlopig nog te groot om de Schaapskooi weer te kunnen openen voor pu bliek, zo laten de herders Klaasjan van der Kolk en Stefan Poel weten. Rie diepbedroefde fan wist het met de woor- Lxden 'Zeeland huilt' goed te verwoorden op de website van de geliefde Zeeuwse popgroep Blof. Zaterdagmiddag verongelukte drummer Chris Götte en dat nieuws sloeg overal in als een bom. De tragische dood van de ongekend populaire drummer was in heel Nederland ge sprek van de dag. TFLM Verzekeringen bestaat vijftig jaar en laat dat cLniet ongemerkt voorbijgaan. Alle klanten in Zee land en Brabant ontvangen deze week een schaal tje met bloembollen. Om alle 130 duizend doosjes te kunnen bezorgen gaat de PTT ze apart bezorgen, 's Avonds, want dan zijn de meeste mensen thuis. Qij Uitgeverij De Koperen Tuin in Goes is on- Dlangs het boek "s-Heerenhoek, dorp tussen slicken en blieken' verschenen. Het is het acht ste deel in een geplande serie van vijftien boe ken over de dorpen van de gemeente Borsele, geschreven door Jan de Ruiter. A.s. zaterdag SURPRISE-EVENING Gratis entree 1 /oldoende personeel vinden. Het is pro- V bleem nummer één voor bijna iedere glas tuinder. Met de komst van een paar grote kas complexen in Zeeland wordt het aantal ar beidsplaatsen in de toekomst alleen maar gro ter. Een grootschalige wervingscampagne moet verandering brengen aan het tekort. Het thema: wie een leuke baan zoekt, kiest voor de kas. oewel de bandle- zijn met als H den groeid beelden New York Dolls, The Cure en The Jam brengt Peplab met een combinatie van gitaar, bas en veel elektronica vette dansmuziek. z^nsebiblio^ Z<BÉw, Êx^ M^Odelbu^. de bevelander Het gaat niet goed met ons eten. Na de geconsta- Geen kraamvisite voor de aandoenlijke lammetjes dit jaar. foto Anton Dingemanse Mamilla Paradise Chris Götte. foto: Jaap Wolterbeek Peplab. (Advertentie) Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Bij Cine City in Vlissingen zijn deze week nieuw de films 'Miss Congeniality' en 'Traffic'. Mamilla Paradise presenteert zondag 25 maart in Strandpaviljoen Panta Rhei de nieuwste CD. Afgelopen zondag werd de duizendste bezoeker van het CineConcert verwelkomd. Oude bomen zijn her en der over de Bevelandse ei landen te vinden. Ze vertellen elk hun eigen ver haal, dat soms wel driehonderd jaar terug gaat. Bewoners van het Krabbendijkse zorgcentrum worden het hele jaar voorbereid op de komst van de euro. Verbree zei in zijn toespraak nieuwsgierig te zijn naar de verschillende munten die we over een jaar in onze portemonnee terug zul len vinden. In de loop van het jaar staan verschillende euro- activiteiten op het programma zoals een poëziemiddag, een lezing, themadag, euroquiz, eurobingo en een muzikale rondreis door de eurolanden erf te weren. De constatering van één enkel ziektegeval zou het einde van de complete kudde betekenen. Schapen die getroffen worden sterven een uiterst pijnlijke dood. De herders in de schaapskooi volgen het nieuws op de voet. „We houden alles nauwlet tend in de gaten", zegt Klaas jan van der Kolk' „Je wil toch een paar keer per dag horen hoe de zaak ervoor staat. Hoe we dat doen? Via teletekst, de radio". De Bevelandse kudde is deels in de stal, deels bui ten. „We hadden het geluk dat alle schapen dit jaar vroeg moesten lammeren en dat ze dus allemaal al in de stal wa ren op het moment dat de ziekte uitbrak in Engeland", vertelt Klaasjan van der Kolk. Er zijn een kleine honderd- tachtig lammetjes geboren in de stal. Stefan Poel: „En ze worden allemaal groter. Echt dringen is het hier nog niet, maar het wordt wel steeds krapper". Inmiddels heeft de overheid de regels van het vervoersver- jes gebouwd van een gehucht dat de naam Calishoeck kreeg. Rond 1700 werd deze naam geleidelijk vervangen door 's- Heerenhoek. Al snel was het een 'compleet' dorp met her bergen, een molen, een kerk en een school. In dit boek passeren tal van historische gebouwen de re vue, zoals de kerken, de her bergen, de molen en het ge meentehuis. Maar ook wordt Iedere glastuinder in Zuid west Nederland die op zoek is naar arbeidskrachten, kan een Deze actie is niet alleen voor ZLM uniek. De kweker in Lisse heeft in oktober 1999 speciaal voor ZLM op 1,5 hectare bijna 1,5 miljoen bloembollen inge plant. Ook voor de PTT, die de doosjes met bloembollen bin nen 4 dagen in Zeeland en Brabant zal bezorgen, bete kent dit - landelijk gezien - een unieke operatie. PTT zet met name in Zeeland, waar tradi- 's-Heerenhoek is de achtste kern van de gemeente Borsele die door Jan de Ruiter werd beschreven. (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes pag. pag. pag. VAN Pt GEZAMENLIJKE GOESt AUTODEALERS ZEELANDHALLEN TE GOES tiegetrouw veel ZLM verzeker den wonen, extra mensen in om de pakketjes te bezorgen. Het eerste doosje bloembollen werd maandag 19 maart offi cieel overhandigd door de heer L. W. van Nieuwen- huyzen (voorzitter van het be stuur van ZLM Verzekeringen) aan mevrouw C. de Lange, echtgenote van oud-directeur J. de Lange. monster van die 'verdachte' schapen zijn nog niet be kend. „Zolang houden we de schapen in elk geval binnen". Wanneer het bezoek weer welkom is, durven de herders niet te zeggen. „Voorlopig nog niet. Je moet er niet aan denken dat je die ellende bin nenhaalt". aandacht geschonken aan de mensen die in 's-Heerenhoek hebben gewoond: van alle burgemeesters en secretaris sen tot de soldaten van Napo leon, van de molenaars tot de schoolmeesters. De vele ver halen en feiten in dit boek staan garant voor veel lees plezier. Klaasjan van der Kolk: „Ik ge loof dat een schaap maar twaalf bacterie- of virusdeel tjes nodig heeft om ziek te kunnen worden. Als je dan na gaat dat er echt miljarden van die deeltjes op een ziek schaap aanwezig zijn en dat die deel tjes ook heel gemakkelijk rond mensen kunnen blijven han gen, kun je je voorstellen hoe groot het risico is". teerde gevallen van BSE en mond- en klauwzeer zit de schrik er goed in. Is er eigenlijk nog wel toe komst voor de Zeeuwse agrariërs? In het voorprogramma de uit industriestad Eindhoven af komstige DJ Lady Aida, die het dansbare verenigt met het onverwachte. Lady Aïda was Chris Götte wordt vandaag, donderdag, begraven. In de Zeelandhallen is een grote af- scheidsdienst voor vrienden, bekenden en fans. Na deze dienst is het de bedoeling de drummer in stilte te begraven. In heel Zeeland heerst grote verslagenheid, maar vooral op Zuid-Beveland wordt gerouwd om het verlies van de opge wekte en bijzonder talentvolle Glastuinbouwbedrijven zijn op zoek naar personeel. foto Anton Dingemanse MINIMALE INRUIL ƒ3.000,- OF MEER KEUZE UIT MEER DAN 400 GEBRUIKTE AUTO'S GRATIS ENTREE GRATIS PARKEREN 22/3 17.00 tot 22.00 23/3 14.00 tot 22.00 24/3 10.00 tot 17.00 Overigens is het Informatie centrum - enkele tientallen meters verwijderd van de stal - wel gewoon geopend voor vergaderingen en an dere geplande bijeenkom sten. Het boek telt 80 pagina's en bevat 83 afbeeldingen, waar onder vele historische en niet eerder gepubliceerde foto's. Aan het slot is een uitgebreide literatuurlijst en een naamre gister opgenomen. De ver koopsprijs van het boek is 42,50. Verkrijgbaar bij De Koperen Tuin in Goes en via de erkende boekhandel. afgestemd op de medewer kers. Een promotiecampagne moet het imago van de kas verbete ren en het aanbod van perso neel vergroten. Er wordt daar bij niet alleen gezocht naar productiemedewerkers maar bijvoorbeeld ook naar tech nisch en leidinggevend perso neel. bod wel versoepeld. Volgens de herders zijn er steeds meer boeren die hun schapen naar een ander stuk land en van of naar de stal vervoeren. De Suffolk-schapen van de Stich ting Zeeuwse Schaapskudde blijven voorlopig echter waar ze nu zijn. Stefan Poel: „We houden de boot nog een beet je af. Ze geven nu alles wel weer snel vrij, vind ik. Ik denk dat wij hier niet voor begin volgende week gaan ver plaatsen. In Brabant loopt nog een onderzoek naar een aantal schapen afkomstig uit Frankrijk en de resultaten van Het uitbreken van de epidemie in Engeland en Frankrijk bete kent ^e Bevelandse her ders e streep door de rekening. geldt nog altijd een vervoersverbod voor schapen en andere zogenaam de 'evenhoevigen'. Om er ze ker van te zijn dat de kudde Suffolk-schapen vrij blijft van besmetting besloot de Stich ting Zeeuwse Schaapskudde noodgedwongen om bezoe kers zoveel mogelijk van het Götte, die hier immers diep geworteld was. Of het overlij den van Chris Götte ook het eind van Blpf betekent zal de komende maanden duidelijk worden. Alle optredens zijn voor onbepaalde tijd afgelast. De start van de voorjaarsshow van de Goese merkendealers, vanmiddag gepland in de Zee landhallen, is uitgesteld tot vanavond. campagne, posters, folders en de internetsite www.kies- voordekas.nl worden ver schillende doelgroepen be naderd. Ook wordt er actie ondernomen richting de werkgevers in de glastuin bouwbranche. Zaterdag 24 maart is de band te zien in 't Beest in Goes. Peplab werd in 1999 genomi neerd voor de Heineken Cross Over Award - een toon aangevende prijs voor bands van formaat. eerder te zien op Lowlands, Dancevalley, Pinkpop, Digital Overdose, Crossing Border, Rotterdam Filmfestival, New Frontier en 4 Elements. Aanvang 20.30 uur, entree 15. beroep doen op het project. De initiatiefnemers zijn Ar beidsvoorziening, Groen Col lege Goes en uitzendorganisa tie AB Service Zeeland. Zij verzorgen de plaatsing van het beschikbare personeel. Middels een advertentie- Veel mensen zijn onvoldoen de op de hoogte van de mo gelijkheden die de glastuin bouw biedt. Een glastuinbouwbedrijf is een moderne onderneming waar gebruik wordt gemaakt van moderne apparatuur voor klimaatbeheersing, gewasver zorging en ter ondersteuning van het handwerk. Verder worden gewasziekten veelal biologisch bestreden en zijn de werkomstandigheden en de werktijden zoveel mogelijk Net als in de zeven hiervoor uitgekomen boeken beschrijft Jan de Ruiter de geschiedenis van 's-Heerenhoek levendig. Het boek telt 22 hoofdstukken. Het verhaal begint in 1616, toen het laatste gat in de ring dijk van de Borsselse polder werd gedicht. Al vrij snel na het droogvallen van de gron den werden in het meest noordelijke puntje van de nieuwe polder de eerste huis- De PTT zet extra mensen in om alle doosjes op tijd te kunnen bezorgen. Het uitbreken van de epidemie en de daaropvolgende maat regelen betekenen ook finan cieel een grote strop voor de schaapskooi. „Normaal ge sproken had een flink deel van de lammetjes al verkocht ge weest aan handelaren", legt Klaasjan van der Kolk uit. „Maar vanwege het vervoers verbod kan dat nu niet. Of we ze straks nog wel kwijt kunnen en tegen welke prijs, dat is maar de vraag. Want als het vervoersverbod wordt opge heven komen er ineens héél veel lammetjes op de markt. En dan zijn onze lammetjes ei genlijk alweer iets te oud voor de handel". Dat scheelt in komsten, net als het gemis aan bezoekers. Daarnaast is de stichting veel geld kwijt aan voer, want de lammetjes groeien snel. Een dubbele strop: weinig inkomsten, veel uitgaven. Mond- en klauwzeer is een ui terst besmettelijke ziekte. Ls, J* «i'-A “’Vv l-.V») I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1