Uitslag CITO bepaalt toekomst kinderen 3 nWiMjkmf Beste Burenactie weer van start HROOS OP ZEEUWS breed UIT Heggenlandschap weer tiptop FEESTCAFE KIEKIERIS VOO 000 PARTY Lente- Zaken Zijn Zake Stmiknieuws FLUGEL AFREI PARTY COTTON NIGHT w IN RE GEVELTJES 3>^ en zomermode Excursie naar Kalootstrandje :Css=sH KORTING TOTAL KEIZER Noordlandseweg 3 - Heinkenszand Voor onbepaalde tijd met onze klantenkaart tot 20ct/liter GRIEKSE AVOND DONDERDAG 15 MAART 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 11 door Marja Minnaert 0113-351717 Open avond bij Schoei/ers Ik ben Fabla. Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. Logisch denken 13 25 7 9 /orige week is op alle scholen in Nederland V weer de uitslag van de Eindtoets Basison derwijs binnengekomen, beter bekend als de CITO-toets. Deze toets meet het niveau van de leerlingen in groep acht en samen met het ad vies van de leerkracht bepaalt het in grote lij nen de vervolgopleiding van de kinderen. Maar er is ook kritiek op de CITO-toets. Het zou te veel een momentopname zijn, enkel de school se vaardigheden worden getest en het zegt niets over de capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie van de kinderen. Reden voor een aantal gemeenten én ouders om de kinderen een tweede test te laten doen, de zogenaamde AOB-toets. IJumanitas, RWS en WSB houden zaterdag 21 1 april voor de vierde keer een Burendag. In Noord-Beveland, Goes, Kapelle en Borsele kun nen mensen hun buren opgeven voor een prijs. Een extra feestelijke editie dit keer, omdat de Woningwet honderd jaar bestaat en het dit jaar ook nog eens het Jaar van de Vrijwilliger is. bij: SALONIKI vereniging Redt LzDe Kaloot houdt zaterdag (17 maart) een excursiemiddag op het strand de Ka loot. Zo wil ze nog maals aandacht vra gen voor de dreigende verdwijning van Zuid- Bevelands enige strandje. /ereniging Natuurmonumenten is vorige V week begonnen met de laatste fase van het in oude luister herstellen van het eeuwenoude heggenlandschap bij Nisse. In de omgeving van de Notenboomdijk worden alle gaten in de heg gen van liguster, vlier, meidoorn en sleedoorn gedicht. Eind april is het karwei geklaard. Vrijdag 16 maart met live muziek van NIKOS IGNATIADIS Combinatie Momentopname De gruppe Alles over de lente- en zomermode kunt u lezen in de modebijlage die deze week in de Bevelander is opgenomen. - - v rx de bevelander De nieuwe klasse van Skoda. Ik ben te zien en te berijden bij: EURO CAR GOES B.V. Zaterdag 17 maart: Zaterdag 31 maart: Marktstraat 16 's-Heerenhoek Leerlingen buigen zich over de toets der toetsen. foto Anton Dingemanse (advertentie) kleine (advertentie) eigenlijk Reserveren gewenst (advertentie) (advertentie) ExpresZo 4 i yrM»l^nrt h WWW. iCllUt'l erS.lll donderdag EE maart 18.00-21.00 uur x. BEW. EX-x Ins en outs rond de Westerschelde worden belicht in een cursus van het IVN. Verder barst dit weekend het Bierfestival los in het Ambachtscentrum in Goes. men tot een advies en dat kan soms afwijken van het Cl- TO-resultaat." Buren kunnen elkaar nomine ren voor de titel Beste Buur van Goes, Kapelle of Borsele. De winnaars gaan door naar de nationale Beste Buur wed strijd. 21 april worden de re gionale winnaars bekend ge- heden geplaatst. Een recon structie van een oud strand huis (eerder al te zien in de carnavalsoptocht van 's-Hee- renhoek) doet dienst als info- stand. Het strand de Kaloot is ter bereiken via de Europa- weg-Zuid, in de draai bij EPZ). Aanvang 13 uur. Ja, Duunkerke ligt dan wè in Frankriek, mè de ouwere in- weuners proate nog steeds 'Zeeus'. Uutkieke dus mie wat a je zeit! Guus Schipper, de leerkracht Hogeschool Schoevers (hbo) Schoevers College (mbo) Eekhoornstraat 4, Breda Markt 17, Eindhoven tel. 0800-Schoevers (0800-724 638 377) (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes J. Weyermanweg 9 4462 CB Goes (0113) 25 19 19 pag. pag- pag. pag. op Euro 95 en Euro 98 benzine Bij Cine City in Vlissingen zijn deze week nieuw de films 'The wedding planner' en 'The Titans. De voorjaarsserie van Het Zeeuws Orkest (HZO) kenmerkt zich door een zeer bijzondere programmering. Het voorjaarsprogramma wordt gespeeld in Goes, Middelburg en Terneuzen. maakt. Binnenkort krijgen alle inwoners van genoemde ge meenten een uitnodiging in de brievenbus waarmee ze een ander kunnen opgeven. Onafhankelijke jury's beoorde len de voordrachten en bren- De Goese scholiere Esther van Leerdam is terug van haar studiereis naar Ethiopië. Het leek soms wel een film", vertelt ze erover. Kevin en Paulien hebben al lebei een standaardscore van 548 voor de CITO-toets ge haald. Beiden vinden dat de CITO uitslag een goed beeld gaf van hun capaciteiten. A/linder tevreden zijn ze met de AOB-test uitslag. „Bij mij bleek dat ik niet graag naar school ga", vertelt Paulien. „Maar dat is helemaal niet waar. Ik vind het er leuk." Toch ver wachten beiden geen proble men bij het vervolg van hun schoolcarrière. „Alles bij el kaar heb ik nu toch een aar dig beeld van wat ik aankan en dat is het belangrijkste", besluit Kevin. Zou er toch nog twijfel be staan, dan wordt een kind nogmaals getest en er volgt eventueel een psychologisch onderzoek. Bovendien zijn er nu veel gemengde brugklas sen. Er is de beroepsgerichte VBO (de oude LTS), de combinatie VBO/MAVO (MAVO c -niveau) en de gemengd theoretische MAVO en natuurlijk de HA- VO/VWO brugklas. Vaak hoeven kinderen daar- Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want 'dat doe je tegenwoordig toch nie maè'. Me zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommig- te dat zië, me een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dirrom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrieven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans. In de oare weke wordt er dan 'n Zeeuws ge- bruuk, woord of spreuke uutgeleid. dat verstoeng n toch nie. Op een dag kwam de slagter mie z'n karre op de cam ping, en stoenge we in de rij voe vleês. (In oud-Zeeuws ok we vleisch enoemd) Opa stoeng achter oans. "Ie za toch nie te vee naè dë bosjes ewist ae, Dan motte me straks nog een gruppe graeve, aers lópt oanze tente onder" zeie we. Afijn, zo gieng 't we een stuitje deur, en me wasse an de bürte. "Wat zou dat voe paté we- ze", vroeg m'n moeder. „Da's boere paté", zei Opa, die a dus oal die tied oans oa kunne verstae. Me sche- amden oans dóód. Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 om niet meer van school te wisselen en kunnen eenvou dig in klas twee doorstromen naar het onderwijs dat bij hen past." In Bossenburg en Wes- terzicht wordt gestart met het inbraakpreven tieproject 'Samen wer ken aan veilig wonen'. Lopen staat op nummer 2 in de top-vijf van hin derlijke burengeluiden. In deze woningkrant en kele tips om deze te voorkomen en be spreekbaar te maken. van groep acht aan de OBS legt uit waarom die AOB-test aan populariteit wint. „De AOB-test is een psycho-tech- nisch onderzoek. Door middel van verkapte vragen, worden de mogelijkheden van het kind onderzocht. Er ontstaat zo een breder beeld van het kind." „Bij de AOB-test worden ver schillende kwaliteiten getest in verschillende onderdelen", vertelt Sylvia Verwijs van het AOB. Een capaciteitenonder- zoek test de aanleg en het verstandelijk vermogen. Er wordt gekeken naar taal- en rekenkundige vaardigheden, waarbij kinderen synoniemen moeten zoeken en rekenkun dige reeksen moeten afma ken. „Vaak geeft de CITO-toets ook wel een bevestiging van het beeld dat ik had van de leerling", vertelt Schipper. „Bovendien is de CITO-toets de laatste van een reeks van toetsen die kinderen al vanaf groep twee maken. Welis waar hebben de andere toet sen niet zo'n impact en krij gen ouders ook niet de resul taten te zien, toch worden leerlingen al gedurende hun hele basisschoolleven door CITO gevolgd. Bijna altijd ko men mijn advies en de CITO of AOB uitslag wel overeen." Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: gen 21 april rapport uit. De eerste Nationale Burendag werd in 1995 gehouden, ter gelegenheid van het vijftigja rig bestaan van Humanitas. Vanwege de grote respons werd besloten er een terugke rend evenement van te ma ken. Sinds 1998 wordt de Na tionale Burendag voorafge gaan door Lokale Burenda- gen. Humanitas heeft als be langrijk doel de relaties tus sen mensen in hun buurt te bevorderen. Ook woning bouwcorporaties streven naar goede verhoudingen in de woonomgeving. de laatste resten van een ken merkend eeuwenoud Zeeuws landschap. De heggen zijn honderden jaren geleden spontaan ontstaan op de per ceelgrenzen tussen de wei landen. Omdat daar door het vee minder intensief werd ge graasd kregen struiken als meidoorn, hondsroos, vlier en koebraam de kans om te kie men en zich te ontwikkelen. Boeren vlochten de struiken aan elkaar als afscheiding voor hun vee. De heggen zijn rijk aan allerlei broedvogels. Soorten als kneu, zanglijster en zwartkop broeden in grote aantallen in de heggen. In het winterhalfjaar eten vooral veel lijsterachtigen als de kramsvo gel en de koperwiék hun buik je rond aan de talrijke bessen aan de struiken. Het reservaat ligt midden in het karakteristieke en cultuur historisch zeer waardevolle landschap van de Zak van Zuid-Beveland met zijn wirwar van dijken, kleinschalige ak kers en weilanden, poelen en kreekresten. Sommige delen van het gebied hebben een grote natuurwaarde. Dat geldt niet alleen voor het heggen landschap, maar ook voor de bloemdijken en de overgeble ven stukjes oudland. -KUyWMeKK 1VEILIG Voor Kevin de Boe en Paulien Humme, leerlingen van groep acht van de Openbare Basis school, de OBS in Wemeldip- ge is de uitslag van de CITÓ- toets heel erg meegevallen. „Maar we zagen er ook niet tegenop", vertelt Kevin. „Voor de officiële CITO-toets hadden we al de test geoefend van het jaar ervoor en die was veel moeilijker. Zenuwachtig was ik niet. Ik dacht, ik zie wel wat er komt. Nu de uitslag zo gunstig is, zal het waarschijnlijk wel lukken om naar het Goese Lyceum te gaan." Ook Paulien vond de test een makkie. „Ik wil ook graag naar het Goese Lyceum en dan iets in de verzorging gaan doen." Naast de CITO-toets hebben beiden ook de AOB-test ge daan. Deze test, afgenomen door het Adviesbureau voor Onderwijs en Beroep, is in een aantal gemeenten in Zee land gratis. De ouders van Ke vin en Paulien hadden het be drag van (102,50 er voor over om hun kind te laten testen, want in de gemeente Kapelle wordt de test (nog) niet ver goed. den kosten ruim een ton. De totale kosten voor het herstel van het hele gebied bedragen 650 duizend gulden. Ongeveer de helft hiervan wordt betaald vanuit de overheidsregeling Waardevol Cultuur Landschap Zak van Zuid-Beveland. De an dere helft komt voor rekening van Natuurmonumenten. Aanleiding voor het project was een bacterievuur-epide- mie in 1996. Om verspreiding van de bomenziekte te voor komen moesten in dat jaar ve le honderden meidoornstrui ken worden geruimd in het cultuurhistorische landschap. Om een dergelijke uitbraak in de toekomst te voorkomen werken de Stichting Land schapsbeheer Zeeland, de Zui delijke Land- en Tuinbouwor ganisatie en Natuurmonu menten samen. Zo zijn er re gelmatig extra controles op bacterievuur. Het heggenreservaat omvat De dreiging van verdwijning treft niet alleen het strandje, zo laat Addie den Herder van de vereniging weten. De ver eniging is bang dat ook de dorpen eromheen en uiteinde lijk de rust en ruimte in Zee land aangetast worden. Tijdens de excursiemiddag ge ven geologen uitleg over bij zondere fossielen die op de Kaloot worden gevonden. Del ta TV maakt een film over het strand en er wordt een nieuw informatiebord met bijzonder- In het heggenreservaat zijn door een boomziekte in 1996 aanzienlijke delen van de haagbeplanting verloren ge gaan. Om alle gaten op te vul len worden meer dan vierdui zend struiken geplaatst. Om te voorkomen dat het vee van de omliggende weilanden de jon ge boompjes kaalvreet, plaatst Natuurmonumenten ook nog eens 5 kilometer raster om de aanplant. De huidige wandelroute door het heggenlandschap wordt deze zomer uitgebreid van 3 naar 4,5 kilometer. Om de her stelwerkzaamheden af te ron den schoont Natuurmonu menten verder een 2.400 meter sloot op. De werkzaamheden rond de Notenboomdijk vormen de laatste fase van een groot schalig herstelproject van het hele heggengebied, dat al in 1999 startte. De werkzaamhe den van de komende maan- BISLIQ^ x deelt, kijkt nauwkeurig naar alle belangrijke factoren en wint eventueel nog extra ad viezen in. In de praktijk ko men kinderen bijna altijd in een brugklas op hun niveau terecht. Ouders kiezen bij twijfel tegenwoordig eerder voor een lager niveau, dan dat ze het uiterste van het kind vergen. Guus Schipper is zelf ook een voorstander van de combina tie van beide testen, alhoewel de CITO uitslag ook een goed beeld van de vaardigheden van het kind geeft. Op de OBS is de complete CITO- toets gedaan, dat wil zeggen de onderdelen taal, informa tieverwerking (bijvoorbeeld het gebruik van tabellen of een telefoonboek) en reke nen, die verplicht zijn en het facultatieve onderdeel we reldoriëntatie, met vragen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Een omrekenformule geeft het resultaat uiteindelijk weer in een standaardscore, een getal tussen 501 en 550. Verder is er een test, die kijkt naar het vermogen tot lo gisch denken. Je krijgt dan ruimtelijke inzicht vragen, de zogenaamde opengeklapte fi guren bijvoorbeeld. Daar naast is er een vragenlijst met interesse en motivatie- vragen. En tenslotte wordt nog geke ken naar de studiehouding en schoolbeleving. Hoe ziet het kind zichzelf, leert het graag of is het meer een doener? De resultaten vatten wij sa- Ook René Florisse, brugklas- coödinator van het Goese Ly ceum is niet ontevreden over de CITO-toets. „Het is een betrouwbare methode, maar is tegelijkertijd ook een mo mentopname. Door zenuwen of andere omstandigheden kan een kind de test slechter maken. Het advies van de leerkracht van groep acht staat daarom wel op de eer ste plaats. De toelatingscommissie die alle aanmeldingen beoor- Wat is noe Zeeuws? Lank eleê wier d'r van Zeeus gesproke; dat was de taele die a gesproke wier vanof de Zuud-Hollandse eilanden toet an Duunkerke in Fran kriek. Da je daè mie mot uut kieke è'k zelf ondervonde: Een stuit eleê stoenge me op een camping in Noord-Fran- kriek. Neffen oans stoeng een Fransman, temisten: ie oa een Frans kenteken op z'n caravan en op z'n waegen en ie proatten Frans, dus wat dienk je dan? Mè hoed, ‘t was een bitje slecht weer die vakantie, dus Opa, zo ae me de Fransman noemden, oa weinig zin om aelemille naè de wc's te ló- pe. Een paer keer op 'n dag zagge we 'm naè de bosjes gae. Daè maekten we na tuurlijk opmerkiengen over, aolemille in 't Zeeuws, want Rond de Notenboomdijk wordt hard gewerkt aan de laatste fase van het grootschalige herstel project van het heggengebied bij Nisse. foto Anton Dingemanse qsty&WÖ vviöfioA KgtWMtW’C V«»aj wenen Zaterdag 24 maart: RIK UIT G.T.S.T. 1, ii" ■wonen! 1 rk*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1