Armenzorg Zuid-Beveland 1850-1940 onder de loep breed UIT NK Zaal-korfbal Goes DE BEL<± 1 Jeroen Nieuwenhuize in Kiekieris ’n Dagje veilig buitenspelen Camerabeelden voor Goese publiek Zakin Zijn Zaken Streeknieuws De Bel, altijd prijs! Nog één keer Nova Melodica FEESTCAFE KIEKIERIS FLUOEL APRÈS PARTY (mei d.j. uil de Ski HuT) COÏÏON NICHT IN PE OEVEITJES VOO 000 PARTY ISllIWliiMM TOTAL KEIZER 20 ct/liter KORTING i u A 3 kg 25,- Runderbraadvlees Sportprijzen^Qf^ 1 is?5 Zl Al JAARGANG 52 - NUMMER 10 DONDERDAG 8 MAART 2001 BEW. EX. door Ellen de Dreu 's-Heerenhoek 0113-351717 Meer reclames zie www.maros.nl 4 7 10/13 Graveren doen wij GRATIS Marktstraat 16 A rmoede is een universeel probleem waar al- AAle mensen in alle tijden mee te maken heb ben. Dat weet Albert Kort uit 's-Heer Hendriks- kinderen als geen ander. Hij deed de afgelopen jaren een onderzoek naar armoede en armen zorg op het Zuid-Beveland in de periode 1850- 1940. En wie denkt dat de sociale dienst van nu het soms bont maakt, moet maar eens bekij ken hoe het er honderdvijftig jaar geleden aan toeging. Eerste kind In feestcafé Kiekieris in 's-Heerenhoek treedt 110 maart de bekende dj Jeroen Nieuwenhuize aan. Deze Zeeuw van oorsprong begon zijn ra diocarrière bij Omroep Zeeland en werkt tegen woordig bij Radio 538, waar hij steevast van maandag tot donderdag tussen 14 en 16 uur zijn eigen programma presenteert. /^P zaterdag 17 maart wordt in Goes ge- Vzspeeld om het Nederlands Kampioenschap Districtskampioenen A-Jeugd Zaalkorfbal. De organisatie is in handen van korfbalvereniging TOGO uit Goes. Jongerenkoor en w combo Nova Melo dica uit Kapelle - Bie- zelinge voert nog één keer het jubileumcon cert 'Celebrate' uit. Dit zal zijn op zaterdag 17 maart in theater Mondragon te Zierik- zee. De concertavond begint om 19.30 uur met een voorprogram ma van de bekende Nederlandse gospelar- tiest Wim Bevelander. JXinderen kunnen over het algemeen niet IVmeer veilig op straat spelen. Maar woens dag 20 juni is het weer even feest op straat. Dan wordt de jaarlijkse Nationale Straatspeel- dag gehouden. Op de Straatspeeldag sluiten ouders in het hele land straten af voor het ver keer, zodat hun kinderen tenminste één keer per jaar veilig buiten kunnen spelen. De Natio nale Straatspeeldag is een initiatief van de Ver enigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3V0. videocamera's hangen al, maar het Goese Lx videotoezicht project is nog niet officieel van start. Voortuitlopend op de officiële inge bruikname op 23 maart is er zaterdag (10 maart) een beeldpresentatie in het Stadhuis. Op grote beeldschermen kunnen bewoners, ondernemers en bezoekers volgen welke beel den de politie nu eigenlijk te zien krijgt. Gewillig *TF I A,72mm., MIDDELBURG VLISSINGEN'GOESj DUIDELIJK GOEDKOPER de bevelander Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Zaterdag 17 maart: foto Anton Dingemanse Albert Kort: ...proefschrift als probaat middel tegen een burn-out... pag. Dalmatiëractie CineCity groot succes Raymond van het Groenewoud en zijn Straffe Mannen trarlan ir> hot A rcnnoolthoofcir (advertentie) (advertentie) Jeroen Nieuwenhuize. 1 Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Van gemeente- en politiezijde is eveneens vertegenwoordi ging aanwezig om vragen te beantwoorden. In het uitgaansgebied in de Goese binnenstad zijn zes- ratie moesten betalen of door ziekte niet meer konden wer ken". De Hiswa is al sinds jaar en dag hét evenement voor watersporters. De grote beurs kent ook een Bevelandse deelnemer: Beekman uit Goes doet dit jaar al voor de 35e keer mee. Bij Cine City in Vlissingen zijn deze week nieuw de films 'Chocolate' en 'Sous Ie sable'. treden op in het Arsenaaltheater. Het Middelburgs Theater brengt de komedie 'De Woonboot' van Haye van der Heyden. (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes pafl- pag. Noordlandseweg 3 - Heinkenszand Vanaf 9-3 voor onbepaalde tijd met onze klantenkaart tot op Euro 95 en Euro 98 benzine bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. Zaterdag 31 maart: bezig was". Het tekent de wil lekeur die heerste. „Vooral de kerken hadden daar nogal een handje van. Mensen die niet voorbeeldige parochia nen waren, werden grof ge kort of zelfs helemaal niet ge holpen. Die gaven hun geld liever uit aan oude weduwen die wel al heel lang betrokken waren in het gemeenschaps leven". In feite kwam iedereen vroe- naar school te gaan, of vol wassenen naar de kerk. Je hield toezicht op iemands le venswandel en kon een arme, wanneer hij een scheve schaats reed, zo uit de bede ling schrappen". zelfs lopende personen ge volgd worden. Achteraf kun nen de beelden de politie helpen bij eventuele aanhou dingen als bewijsmateriaal. Alle beelden worden daarom opgenomen, zodat altijd ach teraf kan worden geregis treerd welke personen be trokken waren onregelmatig heden. Het beeldmateriaal wordt na 24 uur gewist, maar wanneer zich een incident heeft voor gedaan kan het voorkomen dat de beelden langer blijven bestaan, zo laat de politie weten. hielden en vaak zelf ook al meewerkten". Een ander mo ment kwam later in het leven: wanneer ook de jongste kin deren het huis verlieten. „Op je vijftigste was je al oud en versleten. Te versleten om te werken, dus viel je ook dan terug op bedeling". Een an dere belangrijke reden om steun aan te vragen was ziek te of medisch ingrijpen. „Zo zie je zelfs mensen uit de middenklasse terugvallen op de armenzorg als ze een ope- bedraagt ƒ10 en kaarten zijn te reserveren via telefoonnum mers 0111-416888 en 0113- 561167, of aan de kassa van Mondragon. In de pauze wordt de cd van Celebrate te koop aangeboden. In het stadhuis wordt een proefopstelling met beeld schermen gemaakt en mede werkers van het bedrijf dat de camera's installeerde ge ven uitleg. gezin Kapelse van der eveneens niets van zijn armenbestuur. In het Wemeldingse bejaar denhuis Vrede-Best, dat on der de zorg van een armen bestuur stond, waren bewo ners verplicht alle bevelen van het echtpaar dat belast was met de dagelijkse leiding in het tehuis nauwkeurig op te volgen en zich te allen tijde beleefd en gewillig jegens hen te betoonen. „De macht van de armenbestuurders ging heel ver", weet Albert Kort. „Ik noem in mijn b'^ek ook een voorbeeld van een huisvrouw die bezoek kreeg van het armenbestuur. Ze was aan het schoonmaken toen de hoge heren binnen stapten en kreeg prompt een extraatje. Omdat ze zo vlijtig Het onderzoek van Kort is heel plaatsgebonden. „Het leuke aan de lokale geschie denis is dat die zo dicht bij de mensen staat", vindt de ge schiedenisleraar. „Je komt in de micro-geschiedenis alles tegen dat ook in de macro- geschiedenis gebeurt. Alleen omdat zo dicht bij je staat be leef je het anders". gramma vult. Sinds april 1999 presenteert hij daar naast ook televisieprogram ma's van TMF. In veel buurten is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelfstandig buiten spelen of alleen naar school of bibliotheek gaan. Veel ou ders vinden het verkeer zo'n bedreiging dat zij hun kinde ren niet zonder toezicht naar buiten laten gaan. Zo missen kinderen belangrijke ervarin gen. Op den duur kan dit lei den tot achterstand in de ont wikkeling. Het kan ook an ders. Straten en buurten kun nen veiliger worden door snelheidsremmers en goede oversteekvoorzieningen. En het parkeren kan zo worden geregeld dat er meer speel mogelijkheden ontstaan. Kin deren krijgen dan weer de ruimte om lekker buiten te spelen. Op de Nationale Straatspeeldag van 3V0 gaan meer dan 2000 straten een ochtend of middag 'op slot' voor doorgaand autoverkeer. Voor veel kinderen is dat een unieke ervaring: voor één keer krijgen zij alle ruimte om mid den op straat te spelen. Maar behalve een grandioos feest is de Straatspeeldag vooral ook een actiedag voor veilig, kind vriendelijk verkeer. Op de Straatspeeldag nodigen de deelnemende groepen een vertegenwoordiger van de ge meente uit om zich persoon lijk van de problemen op de hoogte te stellen. Uiteindelij ke doel is dat de buurt zo vei lig wordt dat kinderen er elke dag veilig buiten kunnen spe- Na de pauze zal Nova Melodi ca het jubileumconcert Cele brate uitvoeren. Dat concert bestaat uit twaalf afwisselen de liedjes, variërend van rus tig tot swingend en zowel in de Nederlandse als Engelse taal. Zo zijn te horen het num mer 'Nooit meer een morgen', origineel door Marco Borsato en het bekende popnummer 'Lean on me' van Bill Withers. Het themalied 'Celebrate' is afkomstig van het bekende Oslo Gospel Choir. De entree voor deze avond len. In het hele land doen naar verwachting 1.400 buurtgroe- pen en scholen mee aan de Straatspeeldag. Uit onderzoek blijkt dat de Straatspeeldag helpt om overleg tussen be woners en gemeente op gang te brengen. Voor gemeenten is de dag ook een stimulans om de verkeersveiligheid in woonbuurten te verbeteren Ouders, scholen en buurtgroe- pen die vinden dat het verkeer in hun buurt kindvriendelijker moet worden en daar op een leuke manier mee aan de slag willen kunnen meedoen. Na aanmelding ontvangt men een uitgebreid informatiepak ket met een duidelijke handlei ding en suggesties voor straatspelletjes en andere acti viteiten. Speciaal voor groe pen die voor het eerst aan de Straatspeeldag deelnemen, organiseert 3V0 in april infor matiebijeenkomsten. Deelne mers kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen door te bellen'naar het secretariaat van de Nationale Straatspeel dag: (020) 682 63 22. Faxen kan ook: (020) 6820619. Infor matie is tevens te vinden op de internetsites www.straat- speeldag.nl en www.3vo.nl. n ger of later wel in contact met de 'bedeling'. „Voor het eerst als je net je eerste kind had gekregen", vertelt Albert Kort. „Voor die tijd woonde je bij je ouders of werkte je samen met je echtgenote. Maar zo dra die in het kraambed lag viel er een inkomen weg en moest vaak een beroep wor den gedaan op de armenzorg. Bij latere kinderen telde dat minder omdat de oudste kin deren de jongste wel bezig Het kampioenschap vindt plaats in toernooivorm in het sportcentrum Sportpunt Zee land aan de Zwembadweg te Goes. De acht beste juniorenploe- gen uit de vijf nationale dis tricten zijn ingedeeld in twee poules. Er wordt een halve competitie afgewerkt en daar na zullen de twee poulewin- naars de finale spelen om het kampioenschap en de num mers twee uit de poule spelen om de derde en vierde plaats. Het toernooi begint om 11 uur. De wedstrijden vinden in twee hallen plaats. De finalewed strijden worden om 14.30 uur en 15.10 uur gespeeld, waar- Jeroen Nieuwenhuize werd op 3 juli 1972 geboren in Hoogerheide, maar hij ver huisde al gauw naar Zeeland. Zijn liefde voor muziek en al les wat daarmee te maken heeft ontwikkelde hij al op vroege leeftijd. Creatief als hij is verbouwde hij als vijfjarige jongen de kledingkast van zijn moeder tot 'studio'. Omdat de kle dingkast niet veel ruimte bood besloot de dj-in-spé zijn eigen slaapkamer te verande ren in een discotheek, com pleet met platenspelers en cassettedecks. Om in 1988, toen de eerste betaalbare cd's op de markt kwamen, zijn elpees weer aan de muur te spijkeren en een drive in show te begin nen. Voor hij er erg in had stond Jeroen Nieuwenhuize te draaien op verjaardags feesten in de garages van vrienden. Daarna volgden het draaien op scholen, cam pings en discotheken. Tus sendoor volgde hij een oplei ding elektronica op de MTS, maar muziek had zijn voor keur. De radiogekte nam steeds se rieuzere vormen aan. Vanaf 1992 was Jeroen te horen bij Omroep Zeeland. Maar in zijn homestudio werkte hij aan iets anders... Jeroen was overtuigd van tien kleurencamera's ge plaatst. Het gebied is te her kennen aan de bordjes 'ca meratoezicht'. De toestellen hangen op de Grote Markt, de Oude Vismarkt, de Sint Jacobsstraat en het kadenge- bied. Ze draaien van donder dagavond tot en met zondag morgen steeds tussen 22 en 6 uur en tijdens grotere eve nementen als de kermis. De politie kan in geval van (dreigende) ordeverstoringen meekijken en de camera's ac tief besturen. Hierbij kan worden ingezoomd op pro- bleemlocaties en kunnen In het dagelijks leven is hij le raar geschiedenis. En gelukkig is hij nooit ten prooi gevallen aan een burn-out, de 'opbran- dingsziekte' waar veel van zijn (-«iiona'c wél last van hebben. Zijn ge>. .s t schrijft er zelf over: „Het schrijven van een proefschrift zou voor veel on derwijsgevenden een uitste kende remedie kunnen zijn te gen een dreigende burn-out en, wie weet, tevens een alter natieve therapie tegen algehe le debilisering". Volgende week verdedigt hij zijn proef schrift 'Geen Cent Te Veel - ar moede en armenzorg op Zuid- Beveland, 1850 - 1940' en na afloop van de ceremonie in Rotterdam mag hij de titel 'dr.' voor zijn naam zetten. De zorg voor de armen is van af 1854 wettelijk geregeld in Nederland, vertelt Kort: „Voor die tijd is er eigenlijk helemaal niets geregeld, maar met de invoering van de eerste Ar menwet krijgen de kerken de zorg voor de armen toebe deeld". Hij vervolgt: „En wan neer zo'n kerk om de één of andere reden in gebreke bleef, verviel die taak aan een bur gerlijk armenbestuur". De armenzorg viel grofweg uiteen in vier takken: de bede ling in geld, natura of werk verschaffing en het huisves ten van - met name - oudere mensen. De baantjes in de kerkelijke en burgerlijke ar menbesturen waren vaak ere baantjes. Kórt: „Ze waren vooral aantrekkelijk omdat ze je heel machtig maakten. Je kon er kinderen mee dwingen zijn kunnen en wilde méér. En zo kwam hij terecht bij Radio 538, waar hij inmiddels zijn eigen doordeweekse pro- Zaterdag 10 maart: JEROEN HIEUWEHHUIZEidj^.^1 Zaterdag 24 maart: RIK UIT C.T.S.T. Tuincentrum Wagenaar heeft een facelift ondergaan, TMC Zeeland staat bol van vernieuwingen en een voor Zeeland nieuwe methode om rimpels tegen te gaan in Kloetinge. Dat leidde tot schrijnende ge vallen. Zo is in Hoedekens- kerke het gezin van ene C. de Jonge bekend, dat geen geld of steun meer mocht ontvan gen omdat de armenbestuur ders hadden vernomen dat de man in het verleden ge noeg geld had verdiend, maar dat de huisvrouw door noodelooze uitgaven de las ten van haar verhoogde. De knecht Cornelis Schraaf ontving na rond 15.45 uur de prijsuit reiking plaatsvindt. De toegang tot het toernooi is voor iedereen gratis. Voor een luttel bedrag is een program maboekje verkrijgbaar. Korfbalvereniging TOGO uit Goes heeft enige ervaring met het organiseren van dergelijke toernooien. Het is namelijk al weer de zesde keer dat TOGO een dergelijk Nederlands Kampioenschap organiseert: in 1985 en 1990 werd een as pirantenkampioenschap geor ganiseerd, in 1987 en 1999 waren de afdelingssenioren te gast in Goes en in 1993 werd eveneens een kampioenschap voor junioren gehouden in Goes. ■O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1