breed UIT Kapellenaar contra containerterminal Cursus Weerkunde voor beginners Best’ Sale Mummy The Peepshow in Goes Enthousiasme Anatevka zorgt voor bonusvoorstelling SiiiukNitvws 0113-381133 Reimerswaal heeft eigen oprit digitale snelweg QeimerswaalNet is het eerste regionale start- llpunt voor de Regio Reimerswaal op inter net. Als portaal geeft ReimerswaalNet een overzicht van alle regionale bedrijven, vereni gingen, stichtingen en particulieren die op in- LACOR ƒ4099,- ft Runderbiefstuk OMN ZBJH ZAKêlNI Alleen zaterdag de hele dag 25% korting! 2 kg Imha computers software: DONDERDAG 1 MAART 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 9 BEW. EX. door Marja Minnaert MIDDELBURG VLISSINGEN GOES DUIDELIJK GOEDKOPER LEVI'S - W Meer reclames zie www.maros.nl regionale nieuws, de weersverwachting, ver- keersberichten, veerdienstinformatie en parti culiere berichtgeving zijn bijeengebracht op de ze internetsite. Badhuisstraat 60, 4381 LV Vlissingen, Tel.:0118 - 41 19 00, Fax: 0118 - 41 19 11 Melkboer 15 17 23 KRUININGEN 7 Best computers in town www.BestSale.nl In een land met vijftien miljoen inwoners die I allemaal verstand hebben van het weer zijn er toch mensen die zich afvragen hoe het komt dat het weer morgen anders is dan vandaag. JpRESARIO 5WV295 Revolutionair Spanningen 1 /oor het eerst be- V klimt een Japanse rockformatie het podi um van café De Pom pe in Goes. Zondag 4 maart spelen de vrou wen van Mummy The Peepshow uit Osala nummers van hun gloednieuwe cd Elec tric Rollergirl. laap Steketee uit Kapelle woont pal tegen- \Jover het station. Een prettig huis, een leuke buurt dus geen klachten, zou je denken. Toch is zijn woongenot niet wat het moet zijn. Het goederentransport per spoor is een bron van ergernis. Nu al komen er acht tot tien treinen per dag langs en dat voel je. „De eerste komt om 5.15 uur en er zijn dagen dat je op die ma nier wakker getrild wordt", aldus Steketee. De toekomstige bouw van de containerterminal in het Sloegebied zal de overlast alleen maar doen toenemen. En dat laat deze strijdvaardige Kapellenaar niet op zich zitten. Een grote hand- ternet vertegenwoordigd zijn. Ook het laatste tekeningenactie is al op touw gezet. P|e première zit erop: de kop is eraf. Leden Lxvan de Goese Operette Vereniging kunnen opgelucht ademhalen, want hun laatste voor stelling 'Anatevka' is goed ontvangen in het Vlissingse Arsenaaltheater. Omdat de vier voorstellingen die nog op het programma staan zijn uitverkocht, speelt het gezelschap zondag 11 maart een bonusvoorstelling in theater Mondragon in Zierikzee. Wie kaarten voor die show wil hebben doet er goed aan zich zo snel mogelijk bij de Zeeuwse Theater Stichting in Middelburg te melden. 9^SE BIBL/c Betuwelijn W- lig; s; 5 Rederij1 Dijkhuizen NGLER -/LEE - TRP - CARS VOOR AL UW RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN de bevelander (advertentie) (advertentie) (advertentie) Mummy The Peepshow. COMPi Zeeland moet je zien, doen, proeven en beleven. Dat blijkt uit de nieuwe brochure over Zeeland die het Bu reau voor Toerisme onlangs uitgaf. Verder aandacht voor René Haurat die vanuit 's-Gravenpolder een stukje Frankrijk naar Nederland brengt. Poppen hebben iets betoverends, iets magisch. Tenminste, dat vindt poppenspeler Hans van der Haar van Sim Bolus. En hij kan het weten, want hij speelt vanuit een eigen theatertje in het Goese Ambachtscentrum alweer een nieuwe voorstelling. In de Grevelingen- en Volkerakstraat in de Middelburgse Stromenwijk wordt volop gesloopt, het vrijgekomen gebied zal worden voorzien van hedendaagse nieuwbouw. Vlissingse schoolkinderen zorgen met een garageproject voor kleurige kunst in de wijk. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Bij Cine City in Vlissingen zijn deze week nieuw de films 'Proof of life' en 'Costa'. Within Temptation staat vrijdag 2 maart op de planken in het Arsenaaltheater. Roald Dahl fans worden verwend in het Schuttershoftheater in Middelburg. ReimerswaalNet biedt ieder een, zelfs commerciële bedrij ven, een gratis hyperlink on der zijn/haar woonplaats in de regio. Bovendien kunnen par ticulieren gratis advertenties plaatsen met vraag aanbod. ReimerswaalNet is een initia tief van het bedrijf ivormatie uit Rilland, gespecialiseerd in digitale diensten zoals webde sign. Dankzij de ruime erva ring van dit bedrijf op het ge- Rob van der Meule was vorig jaar Zacherias Jansen. Dit jaar neemt hij de rol van melkboer Teyve op zich, foto Hans Nijs ver -oerd zullen worden. Per dag zal dit neerkomen op on geveer 36 tot 48 treinen per dag in lengte variërend van 380 tot 500 meter. En die trei nen zijn aanzienlijk zwaarder beladen dan de huidige trans porten. De Goese Operette Vereniging (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes pas- pag. pag. CIVIEL-EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. pag. STUNT VERKOOP bied van internet, kon Rei merswaalNet eind 2000 haar online debuut maken. Binnenkort is via de website voor iedere bewoner uit de re gio een gratis emailadres be schikbaar en ook andere dienstuitbreidingen staan op stapel. Meer informatie op http://www.Reimerswaal.net of via mailto:info@Reimers- waal.net. in<l 36 maanden pickup return CarePaq Garantie bij I alle Compaq Presario'i I Voor deze nieuwsgierigen is de cursus 'Weerkunde voor Beginners' bedoeld. Die wordt vanaf dinsdag 6 maart weke lijks gehouden in het Buys Ballotcollege in Goes. De cur sus wordt gegeven aan de hand van een leerboek en vindt plaats onder auspiciën van de Zeeuwse Volksuniver siteit. Aanmeldingen: 0118 - 634 800. Minitower met 1 GHz AMD Athlon processor en VIA KT133 chipset 64 Mb SDRAM werkgeheugen 30 Gb Ultra DMA vaste schijf Cachegeheugen 128 Kb L1 256 Kb L2 Performance Enhancing 15 Inch scherm 8x max DVD-speler, leest ook CD-Rom 4x4x32x Max CD-ReWriter Grafische chipset nVidia RIVATNT2 32 Mb videogeheugen USB-hub, 2 x voorzijde, j 2 x achterzijde 56 Kbps V.90 modem Analog Devices 1881AAC97 SoundMax system. Software: ME (NL) De Goese Operette Vereniging hield haar première zaterdag 24 februari in het Arsenaal theater van Vlissingen. Nu staat ze zaterdag 3 maart om 20 uur en zondagmiddag 4 maart om 15 uur in de Stads schouwburg van Middelburg. Zaterdag 10 en zondag 11 maart om 20 uur wordt Ana- tevka opgevoerd in Mondra gon te Zierikzee en tenslotte brengt de Goese Operette Ver eniging zaterdag 17 maart om 20 uur de musical ten gehore bij Zeelandnet. De musical Anatevka is door de Vlaamse componist Hans Swinnen speciaal gearran geerd voor de Goese Operette Vereniging. Swinnen is na ja- ren trouwe dienst bij de Ant- werpse Opera alweer zestien jaar dirigent van de vereni ging. De regie is dit jaar in handen van regisseur Koen Schyvens. Hij maakte vorig jaar zijn de buut bij de operette vereni ging met de musical Zacharias Jansen. Ook voor hoofdrol speler Rob van der Meule is het de tweede productie bij de Goese vereniging. Vorig jaar speelde hij nog de rol Jansen. Dit jaar neemt hij de rol van melkboer Teyve op zich. Een bijzondere verschijning is Pe ter Adriaanse. Hij is bekend van het Zeeuwse radio- en te- levisieduo 'Muis en Leeuw'. In deze musical speelt hij de re volutionaire student Perchik die verliefd wordt op de twee de dochter van Teyve. ketee. „Waar het mij om gaat is dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de enor me toename van goederen transporten per spoor als in de toekomst de Westerschel- de Container Terminal (WCT) gebouwd wordt. Ook het be drijf Verbrugge gaat een pa- pieropslagterminal bouwen en er zal zeker nog meer logis tieke industrie komen. De trei nen die nu langskomen, voe len we al. Dat zal straks, als de gedeputeerde van Swieten zijn zin krijgt zoals hij onlangs betoogde tijdens het Zeeland- debat, alleen maar erger wor den." Steketee liet het niet op zich zitten en stelde een brief op aan alle bewoners van wonin gen gelegen aan de spoorlijn binnen de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal. Hij rekent daarin de lezer voor dat van de verwachte 2.200.000 containers er naar schatting twintig procent, dus 440.000 containers per jaar per spoor heeft het zichzelf na het druk ke jaar rond de Zeeuwse mu sical echter niet gemakkelijk gemaakt. Ze heeft alle moge lijke middelen gebruikt om opnieuw een goede productie neer te zetten. Anatevka moet het publiek minimaal dezelfde kwaliteit bieden als de vorige musical, Zacharias Jansen. De nieuwe productie speelt zich af in het Russische dorpje Anatevka. Teyve is de melk boer van het dorp. Hij heeft vijf dochters en wil de oudste, Tzeitel, uithuwelijken aan de slager, omdat hij zijn grote ge zin nauwelijks kan onderhou den. Maar Tzeitel voelt niet voor de slager en is verliefd op de kleermaker Mottel. Ze kan haar vader uiteindelijk over tuigen, haar toch te laten trou wen met de kleermaker. Het geluk van de oudste dochter kan niet op tot het huwelijks feest wreed wordt verstoord door de Russische politie. Op dezelfde dag als de trouwpar tij wordt er in het dorp een an- ti-Joodse demonstratie ge houden. De demonstratie en de inval van de politie zijn het begin van een reeks drama's. „Je staat er eigenlijk niet bij stil wat dat betekent als dat in de toekomst allemaal langs je huis dendert", vervolgt Steke tee. „Nu is er 's nachts nog geen transport. De laatste trein gaat om 22.30 uur. Dat is straks verleden tijd. Elk uur zullen er volgens mijn bereke ning drie goederentreinen langskomen. Ook het normale passagiertreinvervoer blijft bestaan. Denk je eens in wat een trillings- en geluidsover last dit geeft. Huizen die scha de oplopen en je onprettig voelen in je huis, dat geeft psychische spanningen. Wa gons met gevaarlijke stoffen, waarvan je maar moet hopen, dat ze nooit ontsporen, passe ren je voordeur rakelings. En dan nog de waardeverminde ring van je huis, de voortdu rend gesloten overwegen in dorpskernen. Kortom, er gaat een hoop veranderen in de ko mende tijd." De officiële cij fers van overheidswege moe ten nog komen. De Milieu Ef fect Rapportage (MER), waarin berekend wordt hoeveel en op welke manier door de provin cie getransporteerd zal wor den, wordt half april verwacht. „Maar daar moeten we direct een antwoord op hebben, vandaar dat ik nu vast aan het rekenen ben geslagen en de omwonenden bewust probeer te maken van de mogelijke ge- De musical Anatevka werd in de jaren zestig gecomponeerd door Joseph Stein, Jerry Bock en Sheldon Harninck, maar het stuk is nog altijd actueel. Het was één van de redenen waarom de Goese Operette Vereniging zo gebrand was om de musical naar de Zeeuwse theaters te brengen. Anatevka of Fiddler on the roof gaat over een Joodse ge meenschap in Rusland. Ze worden onderdrukt en uitein delijk van huis en haard ver dreven. De Joden vergelijken zichzelf met een violist die op een dak een liedje probeert te spelen zonder te vallen. Van daag de dag worden er nog steeds volkeren onderdrukt en gedwongen hun thuis te ver laten. Vorig jaar stond de Goese Operette Vereniging op het podium met de musical Zacharias Jansen. Deze in ei gen beheer vervaardigde mu sical ging over de geschiede nis van Zeeland en de Zeeuw se uitvinder Zacharias Jansen. Met de jonge productie wilde ze de vergrijzing binnen de operette vereniging bestrij den. Daar zijn ze in geslaagd, want sinds die tijd is het aan tal leden verdubbeld van der tig naar zestig en een groot deel ervan zijn jonge mensen van tien tot vijfentwintig jaar. varen. Want afhankelijk van de uitkomsten van de MER zal er bezwaar gemaakt wor den." De band zit in Japan op het Benten-Sister Recordslabel, maar hebben in Europa bij Munster Records een paar nummers uitgebracht. Hun sound wordt omschreven als 'high school rock 'n roll 60's punk'. Na hun Europese toer- nee vliegen de meiden naar de Verenigde Staten, waar zij zullen optreden op het groot ste festival voor beginnende en aankomende groepen: South by Southwest in Austin, Texas. Het optreden in De Pompe begint om 17 uur. Vier jaar woont Steketee nu aan het spoor en zijn huis staat exact 56 meter van de spoorlijn verwijderd. Recent constateerde zijn vrouw de eerste scheurvorming onder een schilderij in de gang. Ste ketee klom daarop in de pen en schreef een brief aan de gemeente, daarbij de oorzaak, in het midden latend. De ver zekering van de gemeente wees het spoor aan als boos doener. Een brief richting Ne derlandse Spoorwegen zal 'daarom binnenkort de deur uitgaan. „Maar deze feiten vind ik niet eens zo belangrijk", aldus Ste- In dezelfde brief biedt Steke tee ook een alternatief. Een spoorlijn evenwijdig aan de A58. Tijdens de inspraakavond van de startnotitie van de MER van de Westerschelde Container terminal werd dit plan geopperd. Het is nog he lemaal niet uitgewerkt, maar dat huiswerk kunnen de pro vincie- en gemeentebesturen dan gaan doen. „En waarom ook niet", zo oppert Steketee. „Tenslotte wordt de Betuwe lijn ook aangelegd om het be staande spoortraject te ontlas ten." Sinds hij met zijn actie begon nen is, staat de telefoon in huize Steketee roodgloeiend. Veel mensen hebben last van trillingen, maar wisten vaak ook niet waar en hoe te begin nen. Inmiddels is er al een groepje gevormd dat in de verschillende plaatsen de handtekeningen gaat verza melen. In principe zal ieder ac tiecomité de handtekeningen aan de lokale bestuurders overhandigen. Alle handteke ningen samen worden aan de provincie aangeboden. „We zijn vastbesloten dit probleem tot een oplossing te brengen", besluit Steketee. Maar één ding staat vast, we blijven alert." J Wij houden uw feest op de juiste koers!! www.rederij-dijkhuizen.nl tel. 0118-419367 ',Reccj !S «ten op het water Verzorging van: Rondvaarten Personeelsfeesten Zie elders in deze krant

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1