Kloetinge keert zich tegen storend sluipverkeer Eurosport terug! Sportfestijn Borsele in voorjaarsvakantie Haan beslecht Benefietconcert Zeeland voor Zambia E-mail naar de Bevelander GRATIS breed UIT kippenruzie jWJf ’.të/li’W •t IS i/ri Kinderen op zoek naar windenergie |p - p Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Hair/Epi/Lipo consults 32S G f7,95 1A kilo DONDERDAG 22 FEBRUARI JAARGANG 52 - NUMMER 8 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door George van den Berg Meer reclames zie www.maros.nl Zie elders in deze krant Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. Knip Omrijden 7 13 9 \/oor de elfde keer kan wie maar wil naar V hartelust sporten in Borsele. Sporthal De Stenge in Heinkenszand en De Zwake in 's-Gra- venpolder staan 28 februari, 1 en 2 maart bol van de activiteiten onder het motto: 'Kom op en maak er een sportieve voorjaarsvakantie van'. al van Zeeuwse bands en vrijwilligers zet ten zich vrijdag 9 en zaterdag 10 maart in voor een in nood verkerende lagere landbouw school in Zambia. In verenigingsgebouw Am- mekore in Nieuwdorp wordt dan een twee daags benefietfestival georganiseerd. nuziënde kippen en een slimme haan zijn de llhoofdpersonen in de nieuwe voorstelling van poppentheater Sim Bolus. 'Ei Ei Dit Ben Jij' wordt woensdag 28 februari voor het eerst ge speeld in het eigen theatertje in het Ambachts- centrum in Goes. inwoners van Kloetinge zijn het er alle le maal over eens: het verkeer in het dorp moet aan banden worden gelegd. Zo vinden de meesten dat er de laatste jaren teveel auto's door het dorp rijden die er eigenlijk niets te zoeken hebben; het zogenaamde sluipverkeer. Daarnaast vindt men dat er ook veel te hard wordt gereden. Vooral in de smalle woonstra ten ontstaan hierdoor zeer gevaarlijke situ aties. De gemeente zoekt nu samen met de be woners naar een goede oplossing. Tevreden Jet Zeeuwse regioteam van het Wereld Na- Ituur Fonds houdt woensdag 28 februari een speciale middag voor kinderen. Die kunnen dan eens een kijkje achter de schermen van Zeeuw- ind, een milieustraat of recyclingsbedrijf van voedsel nemen. LEVI'S - WRANGLER -/LEE - TRP - CARS Zie pagina 11 Adri Hoogstrate en Ben van Belzen: ...ook voor de kinderen heel gevaarlijk... foto Anton Dingemanse (advertentie) (advertentie) (advertentie) De Niro Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: De ruziënde kippen vragen zich af wie nu eigenlijk het mooiste is. kruispunt aan de Buys Ballot- straat. Veel bewoners van het Westeinde zien geen heil in de huidige plannen. Eén van hen, Ben van Belzen, denkt dat de overlast alleen maar groter zal worden. „De huizen in deze straat zijn niet geheid. We zijn bang dat er straks zoveel ver keer langs komt, ook zwaar verkeer, dat er scheuren in de muren zullen ontstaan. Maar ook voor onze kinderen is het natuurlijk heel gevaarlijk". Woensdag 28 februari strijden negen scholen uit de gemeen te om de titel Scholen-Hand- Till Dawn, De Niro, Ampire, 505, The Glorius Defenders of the Malt en Seven of Nine. Het is een greep uit het aan bod aan Zeeuwse bands dat in maart te zien zal zijn in Nieuwdorp. de inwoners van Kloetinge. Die hebben we er zoveel mo gelijk bij betrokken. Er is een verkeerscommissie samenge steld van 15 personen die alle maal in Kloetinge wonen en die heeft de grootste knelpun ten en problemen onderzocht. Verder heeft deze commissie een reeks aanbevelingen ge daan om de situatie te verbe teren. Eén daarvan is het in stellen van een 30 kilometer zone in heel Kloetinge, waar door er in de woonstraten niet harder mag worden gereden dan 30 kilometer per uur". balkampioen van Borsele. Ver der kan de jeugd zich laten schminken en meedoen aan veehouderij. CFC moet zich zelf compleet onderhouden; de mensen in het Westeinde betreft, verwacht ik dat door de te nemen maatregelen het sluipverkeer sterk zal afne men. Even snel binnendoor naar Goes of Kloetinge is er dan niet meer bij, men zal toch een eind om moeten rij den. En daarom is het in dat geval béter om via de Patijn- weg te rijden. En om ook de situatie op het kruispunt Buys Ballotstraat veiliger te maken zal deze nog dit jaar grondig verbeterd worden. Met de Zeeuwse financiële steun kunnen er schoolboe ken, machineonderdelen, os sen, kippen en waterputten worden gekocht waardoor de school een zelfstandiger be staan kan leiden. krijgt geen steun van de over heid. De kyno train-methode van Peter Beekman is nu ook in Zeeland te volgen. Er kan ongewenst hondengedrag mee afgeleerd worden. houdbaar is. De excursies be ginnen om 13.30 uur en duren tot 16 uur. Kinderen vanaf zes jaar kun nen zich aanmelden voor de excursie via telefoonnummer 0118 - 464250 of via het e-mail adres wnfzeeland@hetnet.nl. Door de knip in de Zomerweg kan het verkeer uit de richting van Goes-Oost nog maar één kant uit: de Lenshoeklaan in. Via deze straat en het West einde komt men uiteindelijk uit bij de Lewestraat en het 't Hart: „Wat de zorgen voor (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes pag. pag. pag. gevaarlijk. Op koopavond is het wat het sluipverkeer aan gaat helemaal druk. Ik vind het dan ook zeer terecht dat de gemeente hier wat aan wil gaan doen. Alleen de manier waarop, daar ben ik het niet mee eens. Ze willen dus paal tjes gaan zetten in de Zomer weg, waardoor er geen direct autoverkeer meer mogelijk is vanaf de Schalklaan naar Goes-Oost of naar de Lens hoeklaan. Maar dat gaat ons wel klanten kosten. Daarom ben ik kort geleden een hand tekeningenactie begonnen. In vier dagen tijd had ik al hon derd handtekeningen. Dus er zijn een heleboel mensen te gen de plannen zoals die er nu liggen". De kippen in het kippenhok hebben het flink met elkaar aan de stok. Er wordt druk ge kakeld over wie nu eigenlijk de allermooiste kip is. Geen ei wordt meer gelegd. Kukel de Haan ziet het met lede ogen aan en wenste dat de rust weer zou terugkeren. Hij pro beert de ruzie te sussen maar geen kip wil naar hem luiste ren. Totdat de slimme haan een bijzonder plan bedenkt. 'Ei Ei Dit Ben Jij' is een humo- Purosport is terug van weggeweest. Twee weken lang moes- EZten de Zeeuwse sportliefhebbers het zonder hun geliefde sportzender stellen. Eurosport en kabelmaatschappij Zekatel bereikten vorige week woensdag een akkoord. kabelexploitant Zekatel advi seerde Eurosport van de kabel te halen, waren het mikpunt. De Programmaraad werd on democratisch handelen ver weten en geen oog te hebben voor enige balans in het aan bod op de kabel. Naast de be staande themazenders over natuur, cultuur en muziek dient ook een sportzender vol gens de Zeeuwse bevolking een vaste plek te hebben in het zenderpakket. ristisch en muzikaal verhaal, bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf vijfjaar. Kinde ren die met hun verjaardags- visite komen worden in het zonnetje gezet als ze vooraf even bellen naar 0113 - 212 031. De voorstellingen op woensdag 28 februari en don derdag 1 maart beginnen om 14 uur. Van woensdag 7 maart tot en met 20 juni is 'Ei Ei Dit Ben Jij' elke woensdag om 15 uur bij te wonen. r\e redactie van de Bevelander beschikt sinds kort L^over een e-mailadres. Persberichten kunnen dus voortaan niet alleen per fax of post worden aangeleverd, maar ook via de wereldwijde digitale snelweg. Ook fo to's kunnen op deze manier worden aangeleverd. En ui teraard kunt u uw reactie op artikelen uit de Bevelander eveneens heel modern bij ons kwijt. Het adres: edreu@pzc.nl. Maar die oplossing lijkt nog niet zo eenvoudig. Hoewel er tijdens een bijeenkomst op 31 januari onder leiding van wet houder Thijs 't Hart door ruim 150 inwoners is gekozen voor een afsluiting in de Zomerweg en voor eenrichtingsverkeer op de Oostmolenweg, zijn veel inwoners nog niet tevre den. Eén van hen is Adri Hoogstrate, eigenaar van een groenten- en fruitbedrijf aan de Zomerweg. Volgens hem is er vooral veel sluipverkeer tij dens de spits. Hoogstrate: „Dat begint 's morgens al om een uur of acht. Op het kruis punt van de Buys Ballotstraat en de Patijnweg ontstaat er rond die tijd een file die zicht baar is vanaf het viaduct in de richting van Kapelle. Veel mensen die in Goes moeten zijn, schieten daarom bij de molen het dorp in om zo de fi le te vermijden. Maar rond die tijd rijden er juist veel fietsers in het dorp. Ook brengen veel ouders rond half negen hun kinderen naar school en daar om is dat sluipverkeer extra Vrijdag 2 maart is er van 9.30 tot 12 uur een spelcircuit uit gezet door tennisvereniging TEBO. Deelnemers leren door middel van een hindernis- baan, muur, hoepelrace en het balletje hoog houden spelen derwijs de vaardigheden van het tennissen, 's Middags worden de jeugdsportkam- pioenen van 2000 in Hein kenszand bekend gemaakt en gehuldigd. Arthur Heuwkemeijer geeft een muzikale workshop met tal van in strumenten en mu ziekstijlen waar bezoekers (met hun eigen instrument) gewoon op in kunnen haken. Alle maatregelen zoals die er liggen, zijn er in feite 'op proef' en zullen na drie of vier maanden door de gemeente en de inwoners van Kloetinge samen tijdens een bijeen komst worden geëvalueerd. Mochten de voorgestelde maatregelen onverhoopt toch niet het gewenste effect heb ben, dan zullen we die in overleg met de inwoners bij stellen. Voor de 30 kilometer zone was de steun echter zo groot, dat daarover niet meer gestemd hoeft te worden". de leden van de Programmaraad, die Volgens wethouder Thijs 't Hart krijgen de plannen om de verkeerssituatie in Kloetinge te verbeteren de steun van een grote meerderheid van het dorp. Wethouder 't Hart: „Maar de inspraaktermijn loopt nog. Mensen die bezwa ren hebben, kunnen die schrif telijk bij de gemeente kenbaar maken tot 1 maart. Daarna gaan we kijken of er aanlei ding is om de plannen te wij zigen. Maar ik wil wel bena drukken dat de plannen die er nu liggen tot stand zijn geko men door samenspraak met Behalve optredens van ge noemde bands zijn er demon straties line-dancing door de Triple Creek Country Dancers en de Quarles Line Dancers. een spelletje koemelken of darten. Psychiatrisch ziekenhuis Emergis in Goes heeft de mo gelijkheden voor opvang van patiënten met een eet stoornis behoorlijk verruimd. Donderdag 1 maart is er een grote gyminstuif door sv At las. De Stenge wordt omge bouwd tot één grote speelhal. Onderdelen zijn onder meer springen op trampolines, zwaaien aan trapezestokken, klimmen tot aan het plafond en vliegen op een vliegend ta pijt. Tijdens de laatste bijeen komst, waarbij een groot aan tal inwoners van Kloetinge aanwezig waren, bleek dat vrijwel iedereen hier voor was. Over de knip in de Zo merweg waren de meningen meer verdeeld, maar ook hier over stemde een meerderheid voor. Hetzelfde geldt voor het plan voor eenrichtingsverkeer op de Oostmolenweg. 't Hart: Bij 102 Dalmatiërs kunnen kinderen ook nog hun eigen Dalmatiër meebrengen. In het Arsenaaltheater gaat een Knurft, met variaties op Gilles la Tourette, op zoek naar Soul. Flairck geeft in Kruiningen een eigen visie op de oude Europeese muziektradities en in Kwadendaame groeit de Carnavalsoptocht ieder jaar weer een maatje groter. „Het probleem is dat er zoveel verschillende belangen door elkaar lopen, dat het onmoge lijk is om iedereen tevreden te stellen. Sommige belangen staan namelijk lijnrecht tegen over elkaar. Wel proberen we zoveel mogelijk mensen tevre den te stellen". WDR3, die in de plaats kwam van Eurosport, blijft op de ka bel. Dit zal met name de Zeeuwse popliefhebbers ple zieren: de Duitse zender zendt iedere zaterdagnacht live rock-concerten uit. Zo heeft de verkeerscommis sie geconstateerd dat er op de Oostmolenweg sprake is van een hele gevaarlijke situatie voor fietsers doordat veel au to's er vaak te hard rijden, ze ker in de bocht naar de spoor- overgang toe. Deze overgang zelf is ook niet veilig, maar dat is een zaak van de NS. Beslo ten is nu dat de Oostmolen weg straks niet meer toegan kelijk zal zijn van de kant van Emergis, maar dat het een richtingsverkeer pas geldt vanaf Tuincentrum Paarde- kooper. Dus die blijft van twee kanten bereikbaar. De school die door de actie gesteund wordt is het Chip- embi Farm College (CFC), waar jonge Zambianen in twee jaar opgeleid worden in de akkerbouw, groenteteelt en Bij Zeeuwind wordt bekeken hoe een windmolen groene stroom maakt. Het OLAZ laat zien hoe het er in een milieu straat aan toe gaat en bij het recyclingsbedrijf Recyfeed wordt een tipje van de sluier opgelicht over wat er gebeurt met voedsel dat niet langer De sportzender wilde meer geld zien. Zekatel was daar vanwege de precedentwer king niet toe bereid. Euro sport ziet af van haar eis. Als tegenprestatie zal Zekatel op haar informatiekanaal regel matig reclame maken voor de sportzender. De sportminnen- de Zeeuwen kwamen afgelo pen weken massaal in het ge weer. De Zeeuwse Sportraad nam daarbij het voortouw. Via het e-mailadres van de Zeeuwse Sportraad werden in anderhalve week tijd ruim 1000 emotionele en gemoti veerde reacties ontvangen vele telefonische (advertentie) J I J ©LOTEI de bevelander totale vtxx in ;k Zöffw.v’fT M' naast Vooral Ampire

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1