Brandweer: ‘Horeca Goes voldoende brandveilig’ breedUIT Slotmanifestatie van Zeelanddebat Docenten muziekscholen geven zelf koffieconcert De Bel, altijd prijs! ’s-Heerenhoek is weer voor even Paerehat DE BEL in Zeelandnetstudio’s Kamperland lm. e c Muzikaal weekend voor Ons Genoegen Ka pel le Zaken Zijn Zaken Streeknieuws DE GEVELTJES ’S-HEERENHOEK COTTON NIGHT 25 IN DE GEVELTJES FEESTCAFÉ KIEKIERIS DE ZWARE JONGENS ’eland start in maart Ik ben Fabia. Sportprijzen^'X? Anymac, de Apple-dealer de cursus: iMac in het dagelijks gebruik’^ Fü JAARGANG 52 - NUMMER 7 Skoda. WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door George van den Berg Marktstraat 16 0113-351717 Serieus Strenger Gifgas mor Graveren doen wij GRATIS! 7/9 15 23 21 lormaal gesproken treden leerlingen en pas IMafgestudeerden van het Brabants Conserva torium op tijdens de koffieconcert-serie in de Zeeuwse Muziekschool. Maar die maken zon dag 18 februari nu eens plaats voor docenten. Muziekleraren van de Zeeuwse Muziekschool treden vanaf 12 uur zelf op in de Van de Spie gelstraat in Goes. IV la de ramp in café 't Hemeltje in Volendam I 11 op Oudejaarsnacht was de commotie groot. Hoe had deze ramp ooit kunnen gebeu ren? En had die wellicht voorkomen kunnen worden? Maar ook: hoe zit het met de brand veiligheid van de cafés in onze eigen omge ving? Volgens Siemon Oostinga van de Goese Brandweer zijn de cafés in Goes over het alge meen voldoende brandveilig. „Maar of de situ atie ook werkelijk helemaal brandveilig is hangt af van een groot aantal factoren", laat hij weten. Z- 5 I MET LIVE MUZIEK BEKEND VAN ANTON AUS TIROL - WURST WURST WURST 's-Heerenhoek In de studio's van Zeelandnet in Kamperland Iwordt zaterdag 17 februari de slotmanifestatie van het Zeelanddebat gehouden. Presentator Victor Deconinck praat de middag aan elkaar. Tijdens de bijeenkomst worden niet alleen fei ten, menigen en cijfers gepresenteerd. De leden van Provinciale Staten zijn aanwezig om de re sultaten van de megadiscussie te bespreken. 4 Lesavonden van 3 uur, incl. lesboek. A A prijs fl. 550,-. Bel voor inlichtingen. Anymac, Heinkenszand, 3 tel. 0113 55 60 91 DONDERDAG 15 FEBRUARI 2001 'Z BEW. EX. De nieuwe klasse van EUROCAR GOES B.V. (advertentie) Zaterdag 17 februari: Zaterdag 17 februari: De Goese horecagelegenheden zijn volgens de brandweer over het algemeen voldoende brandveilig. foto Anton Dingemanse (advertentie) (advertentie) f bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Wim Reinhoud begint rijschool in Goes Handenvol keus bij Cosmo Nail Modeltreintjes zijn al lang geen kinderspeelgoed meer Het belooft dan ook een bij zonder interessant en afwisse lend concert te worden. Hoe wel het definitieve program ma nog niet helemaal vast staat, worden er in elk geval werken gespeeld van Blavet, Bruch, Debusy, Carlevaro en Grabriëli. Voor aanvang van het concert krijgen de bezoe kers een definitief programma uitgereikt. Ook Dick van der Velde, eige naar van onder andere café Toch zijn niet alle uitbaters even positief over het beleid van de plaatselijke brandweer. Eric van de Linde, eigenaar van café La Strada in Goes, vindt dat de brandweer niet consequent is als het gaat om het handhaven van de regels. „Als ik te horen krijg dat ik geen elektrische nooddeuren mag plaatsen, terwijl ik weet dat dat in andere regio's wel mag, dan vind ik dat erg vreemd. Ik heb ook het gevoel dat ze na de ramp in café 't Hemeltje strenger zijn gewor den. Voorzieningen die voor de ramp nog in orde zijn be vonden, moet ik nu verande ren. Zo heb ik op de eerste verdieping een raam als nood uitgang, maar daar moet nu ineens een deur voor in de plaats komen. Natuurlijk zorg ik ervoor dat die er binnenkort ook in wordt gezet, maar toch. Echt consequent is het natuur lijk niet". Tijdens controle van een hore- capand zoekt de brandweer vooral naar mogelijk gevaarlij ke situaties. Zo'n situatie kan bijvoorbeeld ontstaan omdat er in het gebouw allerlei mate- navalsvlag wordt gehesen en het feest officieel van start kan gaan. Met een Bonte Aevend De Grote Optocht is één van de hoogtepunten van het feest in Paerehat. foto Anton Dingemanse in café De Korenbeurs en een Opwermbal in De Geveltjes komt ook het publiek in de ge- de Zeelandwijzer: een vragen lijst die eerder al huis-aan- huis was verspreid. De voorspeelavond van de leerlingen vindt plaats in het clubgebouw van Ons Genoegen aan de Dijkwelseweg in Ka- pelle. Omdat er een bomvol programma is begint de avond al om 18.30 uur. De jaarlijkse uitvoering van de jeugddrum band, het jeugdorkest, de drumband en het harmonieorkest van Ons Genoegen is traditiegetrouw in De Vroone. In de pauze is er een ouderwetse verloting ten bate van het instru mentenfonds en en passant wordt ook een aantal jubilaris sen in het zonnetje gezet.Aanvang 19.30 uur. Woningcorporatie AWR voert grootschalige renovatie uit. Eerste huurders Résidence Molenwater tekenen huurcontract tijdens kennismakingsbijeenkomst. In Goes wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden aan wonin gen in de Rooseveltstede. Arduin besteedt onderhoud uit aan Woongoed Middelburg. zaterdag 24 februari op in de Stadsschouwburg in Middelburg. In Theater De Parel in Domburg staat Bert Klunder woensdag 21 februari op het podium met zijn nieuwste voorstelling 'De Pianostemmer'. Cabaretier Oscar Siegeler brengt zaterdag 17 februari zijn eerste avondvullende programma 'De Naaktslak' in dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 ■■■■■ft (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes De organisatie van de koffie concerten is in handen van de Culturele Raad Goes. Kaarten zijn verkrijgbaar op de dag van het concert aan de ingang van de muziekschool (vanaf 11.30 uur). Telefonisch bestel len kan bij Jacques Boonman: 0113 - 551 552. pag. pag- pag. 1 pag. Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Zander het motto 't is oal vxgoud dat a t'r blienkt wordt in het weekend van 23 tot en met 26 februari weer carnaval gevierd in 's- Heerenhoek, dat in die pe riode van het jaar beter be kend staat als Paerehat. Hoogtepunt van het dave rende carnavalsfeest is ui teraard de Grote Optocht, dit keer op zondagmiddag 25 februari. Prins Ton den Eersten is al voor de tiende keer aanvoerder van de feestende massa. II Muziekvereniging Ons Genoegen uit Kapelle heeft een I Vlmuzikaal weekend voor de boeg. Vrijdag 16 februari la ten leden van de blokfluit- en samenspelgroepen van de vereniging zien hoever zij inmiddels gevorderd zijn op het muzikale pad. Zaterdag 17 februari is de beurt aan de meer ervaren orkesten van Ons Genoegen die dan de jaarlijkse uitvoering geven. Zevenduizend Zeeuwen heb ben zich in de afgelopen vijf maanden op de één of ande re manier gebogen over de toekomst van Zeeland. En dat is nog een voorzichtige schatting, want in de voorbe reiding van allerlei activitei ten hebben veel anderen in houdelijk en organisatorisch nog hun steentje bijgedra gen. Het carnaval begint vrijdag 23 februari om 13.30 uur met het schoolcarnaval voor leerlin gen van de basisschool in de Jeugdhoeve. 's Avonds is er de traditionele onthulling van Moeder Jikke, waarna de car- Van jong tot oud, van indus trieel tot zorgverlener, van ag rariër tot natuurbeschermer en van burger tot bestuurder is een bijdrage geleverd aan het Zeelanddebat. Op veel verschillende manieren. Want dat was juist het kenmerkende aan het Zeelanddebat: niet één werkvorm, door de pro vincie opgelegd, maar veel werkvormen, door veel orga- De Zeeuwse Muziekschool aan de Van der Spiegelstraat in Goes. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'Ik ook van jou' en 'Bedazzled'. Margriet Eshuijs treedt Pubbles en café Lambik, vindt dat de horecaondernemers van Goes goed scoren wat de brandveiligheid betreft. En net als zijn collega André Verhoef is hij zeer te spreken over het beleid van de Goese brand weer. „Die doen hun werk erg goed. Voor mijn gevoel hante ren ze de regels wat strenger dan de meeste andere korp sen, maar niet op een verve lende manier. Als er in hun ogen iets moet veranderen, gaat dat altijd in goed over leg". Zondag 25 februari trekt de Grote Optocht maar liefst twee keer door het dorp. Alle deelnemers doen aan straat- theater en nemen onderwer pen op de hak die het afgelo pen jaar speelden in het Zuid- Bevelandse dorp. Na de prijs- uitreiking zijn er in het hele dorp carnavalsbals, net als maandag 26 februari. Dan vindt overigens om 23.11 uur de traditionele verbranding van de koenkelpot plaats, wat voor de inwoners van Paere hat betekent dat het feest ten einde is. Siemon Oostinga geeft als Hoofd Pro-actie en Preventie adviezen aan bedrijven en particulieren voor milieu- en bouwvergunningen. Verder is hij belast met de afgifte en de controle van gebruiksvergun ningen. „Een gebruiksvergun ning is één van de vergunnin gen waaraan een horecaon- derneming dient te voldoen. Deze vergunning is sinds 1992 vereist en wordt pas door de brandweer afgegeven als die vindt dat aan alle redelijke voorwaarden voor brandvei ligheid is voldaan", legt hij uit. Na afgifte wordt elke horeca gelegenheid tenminste één keer per jaar op de naleving gecontroleerd. „Maar zo'n be zoek voor een uitgebreide in spectie blijft natuurlijk maar een momentopname. We kun nen gewoon niet iedere week of iedere maand langskomen, daar hebben we niet genoeg personeel voor. En het is best mogelijk dat een caféhouder veranderingen aanbrengt die de brandveiligheid niet ten goede komen en waar we pas na enkele maanden tegenaan lopen. In dat geval krijgt de ei genaar de gelegenheid om Ik ben te zien en te berijden bij: In het kader van het Zeeland debat zijn acht debatten ge houden rondom de provincia le thema's Milieu Econo mie, Stad Platteland, Zoet Zout water en Bestuur Organisatie die een rode draad vormden in de discus sies. Verder kon gedebatteerd worden over de Zeeuwse ruimte bij de bijeenkomst 'Ruimte Genoeg' en waren er drie regiodebatten, waaron der één in Goes. Medewerking aan het concert wordt verleend door Pierre de Nijs (gitaar), Nico Max en Cla ra Brouwer (viool), Mark Lam brecht (cello), Petra Flipse (alt viool), Angelique van Gooi (dwarsfluit), Elly Max en Hen- ny van Eersel (piano), Anne- marie Jansen (klarinet) en Stoffel Gunst (clavecimbel). Verder laat ook een koperen- semble van twee trombones en twee trompetten van zich horen. Het concert van aanstaande zondag is de derde in een serie van vier: het laatste concert is zondag 11 maart. Dan zal het gitaarduo Art Scénique - bestaande uit Bruno Nelissen en Freek Grotenboer - acte de présen- ce geven. Ik binnen korte tijd de situatie te verbeteren. Doet hij dat niet, dan kan de gemeente hem door middel van een strafpro ces dwingen, de verandering alsnog aan te brengen. Maar zover is het tot nu toe gelukkig nog niet gekomen". e bevelander wenste sfeer. Zaterdag 24 fe bruari is er het Brouwersont- bijt in de Korenbeurs, om 14.30 uur begint de kinderop- tocht en 's avonds is er een jongeren-carnavalsbal met drive-in show in de Jeugdhoe ve. En zover hoeft het volgens André Verhoef, eigenaar van café Nationaal en discotheek El Toro in Goes, ook niet te ko men. „Iedereen in de horeca branche uit de regio kent zijn verantwoordelijkheden en neemt de brandveiligheid van zijn pand zeer serieus. De ramp in Volendam heeft nog maar eens bevestigd hoe be langrijk dat is. Wat dat betreft zijn we weer flink met onze neus op de feiten gedrukt. Ex tra maatregelen zijn deson danks bij mijn panden niet no dig, omdat beide gebouwen nog maar kort geleden door de brandweer zijn gecontro leerd en ook goedgekeurd". rialen zijn gebruikt die erg brandgevaarlijk zijn, zoals kunststof. Siemon Oostinga: „Kunststof heeft de nadelige eigenschap dat er bij de ver branding veel giftige gassen ontstaan, wat gepaard gaat met een enorme rookontwik keling. Bij brand is in dat ge val de nooduitgang bijzonder moeilijk te vinden, want je ziet ook bijna niets meer. Veel be ter is het om in plaats daarvan hout te gebruiken, of metaal. Hout veroorzaakt bij brand nog wel rook, maar die is veel minder giftig dan de rook van kunststof. Decoraties van kunststof moeten dan ook al tijd geïmpregneerd worden, dat is volgens de wet zelfs verplicht". André Verhoef heeft er zo zijn eigen mening over. „In al die jaren heeft de brandweer mij er nog nooit opgewezen dat de versiering die we gebruiken, geïmpreg neerd moet zijn. Het verbaast me dan ook een beetje, dat ze daar nu pas aandacht aan be steden". Volgens Siemon Oostinga is brandveiligheid een verant woordelijkheid van de eige naar en de overheid samen. „Wanneer de gemeente de gebruiksvergunning afgeeft, kan het niet zo zijn dat het en kel een papieren tijger is. Aan de andere kant is de uitbater verantwoordelijk om datgene wat in de vergunning staat, uit te voeren. Verder ben ik er heel erg voor dat ouders met hun kinderen praten over brandveiligheid in het alge meen. Ik raad ze daarom aan om zelf eens een kijkje te ne men bij de horecagelegenhe den waar hun kinderen naar toe gaan. Ook weten de ou ders vaak helemaal niet waar hun kinderen uithangen. Dat was in 't Hemeltje ook het ge val, daar liepen die bewuste nacht kinderen rond van twaalf, dertien jaar. En dat geeft toch te denken". nisaties op hun eigen manier opgepikt. Naast de bekende, meer conventionele werkvor men zijn door de provincie ook nieuwe, interactieve com municatiemiddelen ingezet. Zo waren er vergaderingen, themabijeenkomsten, infor- matiesessies en symposia rondom het onderwerp 'de toekomst van Zeeland'. Maar ook zette de provincie een Zeeland-trailer in: een mobiel discussiehuis waarin rond de zevenhonderd bezoe kers - verspreid over de hele provincie - van mening kon den wisselen met bestuur ders. En kon het internet ge raadpleegd (en gebruikt!) wor den: via een internetdebat op www.zeelanddebat.nl waarin discussies plaatsvonden en het elektronisch invullen van Wie de slotmanifestatie van het Zeelanddebat wil bijwo nen, kan zich opgeven via het telefoonnummer 0118 - 631 294.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1