Valentijnsdag Tuin der Verzoening geeft stof tot nadenken 1 breed UIT Meer blauw in Goese binnenstad Zeeuwse scholieren debatteren Op de bres voor tv-zender Eurosport Inloopochtend voor Whiplashpatiënten Koenkelpot brengt dorpsroddel Goes biedt Middelburgs seinhuisje tweede leven r n 14 februari FEESTCAFE KIEKIERIS COTTON HIGHT (25+ AVOND) CARNAVAL Streeknieuws BWNWIN X te ■te JAARGANG 52 - NUMMER 6 F door Ellen de Dreu 0113-351717 BCk IE ^Zir I <1 BMi jZk* tic,. E. ff Kijk voor hartverwarmende verhalen op pagina 13 en 15 Symboliek I 7 11 17 fanaf de straat is het monument bijna niet V zichtbaar. En toch, wie goed kijkt, ziet ach ter een bossage in de tuin van de Nederlands hervormde kerk in Schore dat er hard wordt gewerkt aan het realiseren van een 'Tuin der Verzoening'; een plek die bol staat van de sym boliek en waar iedereen welkom is om even de tijd te nemen voor een moment van bezinning in deze gejaagde periode. |^e politie wil de komende maanden een eind LZ maken aan de overlast in de binnenstad van Goes en Goes-West. Uitgaanspubliek krijgt in het weekend te maken met camerabewaking, maar voor iedereen geldt eigenlijk dat vooral op kleine overtredingen goed wordt gelet. eerlingen van de Pontus Scholengroep en Lhet Sint Willibrordcollege uit Goes strijden vrijdag 16 februari tegen leerlingen van vijf an dere Zeeuwse scholen. De provinciale voorron de van de debatwedstrijd 'Op Weg naar het La gerhuis' wordt dan gehouden in het Vlissingse Arsenaaltheater. r\e Whiplash Stichting Nederland houdt vrij- Lzdag 16 februari van 10 tot 12 uur en in loopochtend voor whiplashpatiënten in het Oosterschelde Ziekenhuis, 's Gravenpolderse- weg 114 in Goes. 5 T.te~ 4* Verstilling Middeleeuwen r^e titel 'Grootste Ouweoer van Paerehat en U Omstreken'. Dat is waar het om draait tij dens de 'ouweoeraevond' vrijdag 9 februari in café De Kroon in 's-Heerenhoek. Deelnemers vertellen elkaar verhalen over gebeurtenissen die het dorp het afgelopen jaar bezighielden. Overigens moeten de meeste verhalen wel met een korreltje zout worden ingenomen... la veel haken en ogen, organisatorische pro- I NI b lemen en uitstel was het vorige week don derdag dan toch zover. Het Middelburgse NS- seinhuisje ging op transport richting Goes.AI vroeg in de ochtend werd het tachtig jaar oude seinhuisje vanaf de wal op een in het kanaal drijvende ponton getakeld. Via het Veerse Meer en de Oosterschelde reisde het huisje naar de sluizen van het Goese Sas. Er was veel belang stelling voor de vreemde stoet over het water. Zowel in Middelburg als in Goes, maar ook on derweg verwonderden velen zich over het grootse transport. Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek te. '-tetesSS: te te DONDERDAG^FEBRUARI 2001 I -r Xf BEW. EX. w/stete te’ bevelander Zaterdag 17 februari: ment in de Tuin der Verzoening. Het seinhuisje passeert Wilhelminadorp. foto Jaap Wolterbeek ~EX. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Duizenden middelbare scholie ren uit het hele land nemen ook dit jaar weer deel aan de debatwedstrijd 'Op weg naar Het Lagerhuis'. De VARA orga niseert deze competitie inmid dels voor de derde keer samen met de Tweede Wereldoorlog, maar met verzoening in het algemeen". Na de val van de Muur in Ber lijn en het ijzeren gordijn in de rest van Oost-Europa in 1989 konden de gemeenteleden uit Ilsenburg voor het eerst ook naar Nederland komen. Als geschenk werd een tuinbankje meegenomen. „En dan wil je dat bankje toch een mooie plek geven. Bovendien had den we een mooie plaquette gekregen van de Duitse ge meente. Dezelfde die zij in hun Tuin der Verzoening had den geplaatst. Zo ontstond langzaam het idee om zo'n tuin ook hier in Schore te bou wen", licht Verbeem toe. gen, de ander weet het zeker en de volgende heeft het uit betrouwbare bron vernomen. De één weet het nog mooier te vertellen dan de ander. Dat de waarheid daar wel eens met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) uit Amster dam. Vrijdag 16 februari 2001 is de Zeeuwse voorronde. Ze ven teams strijden in het Arse naal in Vlissingen om de pro vinciale titel. Aan de competi- se Assisië geweest. Daarvan daan hebben ze brokstukken meegenomen, die we in het schip hebben verwerkt. En on ze vorige dominee, Fred Berg- werff, kwam na een reis naar Israël terug met brokstukken. Ook die zitten erin". Juist die toevoegingen maken het monument zo symbolisch, vinden Verbeem en De Visser. „Zo gaat zo'n tuin groeien en is de gemeente zelf bouwer. Laatst hadden we een belijde nis in de kerk. Na de dienst kwam iedereen naar buiten en metselden de personen die de belijdenis hadden gedaan elk Het plotseling verdwijnen van Eurosport is voor veel Zeeuwen een grote teleurstelling. De Zeeuwse Sport raad is een tegenactie gestart om de sportzender terug op de kabel te krijgen. Eurosport blijkt een goed en veel bekeken zender en wordt dan ook node gemist, meent de Sportraad, die inmiddels de nodige reacties heeft ge kregen van boze sportliefhebbers. (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes pag. pag. pag. Zaterdag 24 en zondag 25 februari: Bij Fit-Life in Heinkenszand wordt volgende week een beautysalon geopend. Reden voor een feestje. De op brengst is voor een goed doel: het kindervakantiekamp. De Bevelandse stichting Surplus helpt Russen in nood. Verder aandacht voor adoptie-perikelen. Frits Bakker, sportjournalist van de PZC, heeft in zijn omgeving menigeen horen klagen over het verdwijnen van Eurosport uit het basispakket. Zelf keek hij ook regelmatig. „Het aanbod van Eurosport is zeer divers. De Ronden van Italië en Spanje wor den integraal uitgezonden. Eurosport besteedt ook aandacht aan relatief kleine sporten, zoals bijvoorbeeld tractor pulling." Kijkers die Eurosport node missen kunnen tot en met 14 febru ari hun misnoegen uiten bij de Zeeuwse Sportraad. Dat kan te lefonisch (0118-640700), per brief (postbus 8073, 4330 EB Mid delburg) of per e-mail (sportraad-zld@zeelandnet.nl). Medio fe bruari worden de reacties gebundeld en aangeboden aan de Programmaraad, Zekatel en Eurosport. cepteerd, maar het moet niet te lang duren. Je ziet er im mers, voor het oog, gezond uit! Dit terwijl de klachten soms jarenlang kunnen aan houden. Als whiplashpatiënt moet je vaak leren leven met de ongemakken en het onbe grip van de omgeving. Het is dan ook plezierig in alle rust eens met lotgenoten te kun nen praten. Met mensen die dezelfde ervaringen hebben opgedaan. De Whiplash Stichting Neder land houdt hiervoor iedere maand inloopochtenden en - avonden verspreid over het land. De inloopochtend in Goes, bedoeld voor heel Zee land, vindt iedere derde vrij dag van de maand plaats in het Oosterschelde Ziekenhuis. De toegang is gratis. onder lijdt is logisch. Ook in 's-Heerenhoek wordt, zo laat carnavalsstichting De Koen- kelpot weten, nog wel eens iets uit zijn verband getrok ken. Voor de stichting aanlei ding om alle verhalen één keer per jaar nog eens op een rijtje te zetten. De grootste vertellers laten dan het pu bliek weten wat volgens hun de waarheid is achter de ge beurtenissen. En natuurlijk zijn ook de Prins en zijn ge volg aanwezig. De gebroeders Lucasse verde digen voor de tweede keer hun titel. Het tweetal, dat om- des: het debat met vaste rol len, het vrije debat en het één- op-één debat. De provinciale winnaar gaat door naar de achtste finale die vrijdag 23 maart in het bekende Lager- huis-decor in de Rode Hoed in Amsterdam gehouden wordt. Via het knock-outsysteem zul len er dan uiteindelijk twee teams overblijven die 28 april tegenover elkaar staan in een speciale uitzending van 'Het Lagerhuis', live bij de VARA op Nederland 3. Het winnende team gaat op bezoek bij het echte Lagerhuis in Londen. Het uitgaanspubliek wordt op vrijdag en zaterdag met een lik-op-stukbeleid aangepakt. De controle op foutparkeer- ders wordt in het weekend, op marktdagen en koopavonden geïntensiveerd en fietsers die overdag door de winkelstra ten rijden worden bestraft. Ook vrachtverkeer in de wijk West moet rekening houden met parkeercontroles, laat Po litie Zeeland weten. Na overleg met bewoners en een steen met daarin hun naam gegraveerd. Dat maakt alles heel persoonlijk". Het monument staat bol van de symboliek. Niet alleen door de toevoegingen die met het blote oog niet te vinden zijn, maar ook vanwege de vorm. „We hebben bewust gekozen voor de vorm van een schip", verduidelijkt het tweetal. „Aan de spiegel, de achterkant, zit een klein poortje waardoor je naar binnen zou moeten. We hebben het expres heel laag gemaakt, zodat je moet buk ken om binnen te komen. Om tot verzoening te komen, moet je per slot van rekening ook toegeven, is de gedach te". De boeg en de spiegel zijn 'te I tie doen behalve Pontus en Willibrordcollege ook CSG Walcheren uit Middelburg, het Zwincollege uit Oostburg, SSG De Rede en Zeldenrust Stee- lant College uit Terneuzen en het Scheldemondcollege uit Vlissingen. De jury bestaat on der meer uit journalisten en statenleden. In totaal gaven honderdveertig scholen zich op voor de com petitie. In de twaalf provincies en de vier grote steden wordt via voorrondes een selectie ge maakt. De teams nemen het te gen elkaar op in drie debatron- gemeente bleek dat er veel overlast was van uitgaanspu bliek in het weekend. Als ge volg van aanhoudende crimi naliteit en vechtpartijen op de Grote Markt werden daar eer der al camera's geïnstalleerd. De politie zal verder vooral de coffeeshops de komende maanden extra in de gaten houden. Er wordt ingegrepen wanneer de shops hun soft drugs verkopen aan personen onder de zestien jaar. gisch eigenlijk", zegt Wim Ver beem. „Want de grond om een kerk, het kerkhof, werd natuurlijk gebruikt om men sen te begraven". Verbeem en De Visser behandelden de botten met respect. „Ze liggen nu in een kistje in mijn schuur", vertelt Ko de Visser. Het is de bedoeling om het kistje opnieuw te begraven. „We willen nog een klein pleintje maken waarop we het bankje plaatsen. Misschien dat we het kistje daar begra ven. Het zou een mooie plek zijn". Ook de bogen zelf zijn niet uitsluitend met bouw- markten-materialen gemaakt. „Uit onze gemeente zijn een paar mensen naar het Italiaan- te- te lijnrecht tegenover elkaar ge maakt. „Als twee helften, twee partijen waar verband tussen is". De gemetselde bo gen zijn een eerste aanzet tot de Tuin. Af is 'ie nog lang niet. Wijzend op bossages en teke ningen vertelt het tweetal dat er nog bestrating en beplan ting aan toegevoegd moet worden. „En tsja, wat is af? Een plek als deze moet echt groeien in de loop der jaren. Maar we zijn wel van plan om hier meer bekendheid aan te geven. Om opgenomen te worden in een fietsroute, of een bordje neer te zetten waaruit onze bedoelingen blij ken. Want de Tuin is voor ie dereen". Twee grote bogen sieren de tuin van de kerk, vlak naast de entree van de consistorie. Het geheel lijkt in eerste instantie op een ruïne, maar wie goed kijkt ziet dat het metstelwerk nieuw is. De op een boeg en spiegel van een schip gelij kende bogen staan er dan ook nog niet zo heel erg lang. Ze zijn aangebracht door Ko de Visser en Wim Verbeem, ge meenteleden van de Neder lands hervormde gemeente Schore/Hansweert. En achter elke steen schuilt wel een ver haal of gedachte. Het idee voor het maken van een Tuin der Verzoening komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bouwer Ko de Visser: „Onze gemeente heeft sinds 1984 een hechte band met een zus- tergemeente uit Ilsenburg uit de voormalige DDR. Voor de val van het ijzeren gordijn gin gen we daar jaarlijks op be zoek en die bezoeken stonden vaak in het teken van verzoe ning. Want zelfs bij onze jeugd bestond nog altijd een soort weerstand tegen Duitsland, vanwege de oorlog. En door het aangaan van gezamenlijke activiteiten krijg je begrip voor elkaar. Je moet toch met el kaar verder". Dorpen staan bekend om hun sociale controle. Soms is dat heel positief, maar meestal wordt die controle niet als prettig ervaren. De één heeft iets horen zeg- Voortbordurend op het begrip 'verzoening' werd een stukje lege grond van de Duitse kerk gemeente beplant en omge doopt tot Tuin der Verzoening. Wim Verbeem: „Een plekje waar mensen even konden gaan zitten voor wat medita tieve gedachten of een mo ment van verstilling die mis schien niets te maken hebben schreven wordt als 'ietwat sloom en misschien niet zo helder, maar wel goed wak ker', maakt ook dit jaar een goede kans weer tot winnaar verkozen te worden. Na deze avond dienen de Prins en zijn gevolg weer vroeg uit de veren te zijn: de jaarlijkse carnavalscollecte is zaterdag 10 februari. Samen met blaaskapel De Koenkel- potters trekken ze vanaf 11 uur langs de huizen om ieder een om een bijdrage te vra gen voor het carnavalsfeest dat eind februari weer los zal breken. seinhuisje in de Goese haven en is er nog geen duidelijk heid over de datum van ver der transport. In Goes krijgt het nu nog haveloze gebouw tje een tweede leven. Het zal volledig gerestaureerd wor den waarna het onderdeel uit gaat maken van het toekom stige spoorwegmuseum dat de Stichting Stoomtrein Bor- sele wil inrichten aan de Van Doornestraat in Goes. In Mid delburg moest het plaatsma ken voor de ontwikkeling van het Middelburgse Stationsge bied. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'What Women Want', 'Resources humaines' en 'Crouching tiger, hidden dragon'. In Arnemuiden speelt vrijdagavond toneelgezelschap 'Tot leringhe ende vermaeck' uit Veere de klucht "Geen Piet, maar Pizza". Muziekvereniging Mozart uit Yerseke houdt zaterdag 17 februari weer haar jaarlijkse uitvoering in partycentrum De Zaete. Theater Het Laagland speelt woensdag 14 februari de voorstelling De Vuurdoop in 't Beest in Goes. Op de Breeduitpagina vindt u nog veel meer leuke voorstellingen, shows en concerten. Jaarlijks worden tussen 15.000 en 30.000 mensen het slachtoffer van een whiplash- ongeval. De gevolgen van een whiplash kunnen zeer ver strekkend zijn. Het whiplash- letsel kan ontstaan wanneer het hoofd heftige slingerbe wegingen maakt ten opzichte van de romp, meestal als ge volg van een verkeersongeval. Hierbij kunnen beschadigin gen optreden in de spieren, handen en gewrichten in de nekstreek en in het gebied van de hersenstam, ruggenmerg en hersenzenuwen. De klach ten, zoals hoofdpijn, misselijk heid, vermoeidheid, duizelig heid en concentratiestoornis- sen kunnen zeer hevig zijn. De omgeving toont vaak wei nig begrip. Dat je een tijdje ziek bent wordt nog wel geac- De kerk van Schore kent een lange geschiedenis die ook in de Tuin der Verzoening terug te vinden is. De bogen van het monument zijn bedekt met groenige kloostermoppen die afkomst zijn uit de fundering van de allereerste kerk van Schore, die stamt uit dertien de eeuw. „Toen we gingen graven om funderingen neer te zetten, stuitten we op de fundering van de allereerste kerk die hier ooit stond", ver telt Ko de Visser. „Heel span nend was dat, we hebben er een deskundige bijgehaald en die bevestigde onze vermoe dens. Een paar van de stenen hebben we opgegraven en ge bruikt". Overigens was de ontdekking van het oude fun dament niet de enige die het tweetal deed. Tijdens het gra ven kwamen de heren ook een aantal skeletten en men selijke schedels tegen. „Lo- De planning was om het ge bouwtje vanuit Goes verder over de weg naar de uiteinde lijke plaats van bestemming te brengen. Het slechte weer, door de dichte mist was het zicht plaatselijk minder dan honderd meter, gooide echter roet in het eten. De politie ver bood het transport over de weg. Niet zo gek want de enorme oplegger waarop het huisje vervoerd moest worden zou andere verkeersdeelne mers in de mist makkelijk in gevaar hebben kunnen bren gen. Vooralsnog drijft het Wim Verbeem (met kleimop uit de fundering van de eerste Middeleeuwse kerk die in Schore stond) en Ko de Visser bij hun monu- foto Anton Dingemanse Zaterdag 10 februari: PO YOUR HAIR ANP BOW PARTY PE ZWARE JONGENS Maandag 26 februari: KIELTJESBAL -> -State ’-V S te®- L - ®te te-. te-.. '’te ^te., te tete ■■te -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1