Ecuadoraanse boeren bezoeken collega’s Urker Mannenkoor in ‘s-Gravenpolder Muis en Leeuw in Kruiningen f OE CADEAU i Connexxion zet mes in busdienstregeling breed UIT DUT//LER DISCOUNT FEESTCAFE KIEKIERIS m. cor bekend van de hit: "Hé hé" s BtolNIENIIIW Streeknieuws J bij DUTHLER lw DONDERDAG 1 FEBRUARI 200 JAARGANG 52 - NUMMER 5 Het wordt al een beetje voorjaar in: WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAN door George van de Berg Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 n C BEW. ’t Molenhof, Woon- en tuindecoratie Zandweg 3, Kruiningen, 0113-383485 7/9 23 15 ZEELANDHALLEN - GOES II/luis en Leeuw zijn inmiddels beroemd in IVIheel Zeeland. Zaterdag 3 februari komt het theaterduo naar Ons Dorpshuis in Krui ningen. In hun nieuwe show viert het tweet al vakantie in hun eigen '1000-bomenbos'. De spulletjes uit een meegebrachte hutkoffer brengen Muis en Leeuw op vele ideeën. Rijk f^rie jonge boeren uit Ecuador zijn op dit mo- LZment in Zeeland in het kader van een uit wisselingsproject. De Nederlandse organisatie van dit project is in handen van het ZAJK, het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt. Een jaar geleden waren vijf leden van deze organisatie in Ecuador. Volgens de secretaris van het ZAJK, Carola Helmendach, is zo'n uitwisseling de ma nier bij uitstek om meer over eikaars cultuur en omstandigheden te weten te komen. Leegloop Multinationals IIet bekende Urker Mannenkoor Hallelujah treedt zaterdag 3 februari onder leiding van dirigent Jan Quintus op in de Elimkerk in 's- Gravenpolder. De opbrengst is bestemd voor een Woord en Daadproject voor verwaarloosde kinderen in Ethiopië. Erosie busmaatschappij Connexxion heeft deze Dweek een aantal wijzigingen in de bus- dienstregelingen toegepast. Ook op de Beve landen moeten reizigers rekening houden met nieuwe vertrek- en aankomsttijden. 4 1 de bevelander Zaterdag 3 februari: gebruikt. Wwdiigkal Het Urker Mannenkoor Hallelujah. (advertentie) (advertentie) 1 www.pcdiscount.nl Zaterdag 24 en zondag 25 februari: Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: manier van de problemen van jonge boeren in andere landen". ^Geldig t/m l I l l l I l l I De tweede fase van de bouw van de woonwijk Veersche Poort komt in zicht. Verpleeghuis Ter Valcke opent binnenkort de eerste kleinschalige woonunits voor lichamelijk gehandicapte verpleeghuisbewoners. Bewoners Zanddijk richting huurdersbelangenvereniging op. Vlissingse Bloemenlaan hult zich in Vegas-achtige kunstobjecten. Ouders van drugsverslaafden steunen elkaar in de Stichting Ouders van Druggebruikers. Interview met een moeder uit Wissenkerke. Verder aandacht voor reiki: een Japanse manier om energiebanen weer vrij te maken. HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE (0113) 273 000 (0113)273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes pag- pag. pag. PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS ZATERDAG 3 FEB. 10-16 UUR Muis (Eric Holm) is een beweeglijk en onderhoudend ty petje dat altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Leeuw (Peter Adriaanse) is juist zijn tegenpool: veel behouden der. De nieuwe theatershow is onderhoudend en creatief. Da gelijkse dingen uit de belevingswereld van kinderen wor den erin herkenbaar gemaakt. De voorstelling in Ons Dorpshuis is geschikt voor alle leeftijden (vanaf ongeveer vier jaar) en begint om 14.30 uur. Kaarten zijn voor ƒ12,50 verkrijgbaar via het gemeentehuis in Kruiningen, bij de VVV in Yerseke en - mits niet uitverkocht - aan de zaal. Te lefonisch bestellen kan via telefoonnummer 0113 - 551 552. Groepen van meer dan vijftien personen krijgen kor ting. gersaantallen. Een situatie die momenteel al het geval is in de Zak van Zuid-Beveland, waar in sommige dorpjes zelfs al geen bus meer komt. Con- nexxion erkent dat dit een di lemma is. „Uit sociale overwe gingen willen wij best ritten blijven rijden, maar het moet rendabel blijven", licht Simo ne de Korte toe. „In de meeste gevallen is dat niet het geval. Wij zijn een commercieel be drijf en nu zijn we gedwongen te bezuinigen. Jammer ge noeg zijn het dan de minst rendabele lijnen die het hard ste getroffen worden". In grote lijnen komt de wijzi ging op de Bevelanden neer op minder ritten en andere tij- Op zich is Ecuador rijk aan bo demschatten, zoals olie, goud en zilver. „Maar", zegt Freddy Congo, „Ecuador is vóór alles een landbouwland. Gelukkig begint de regering daar nu ook achter te komen en besteedt het de laatste tijd meer geld aan het stimuleren en ontwik kelen van de landbouw". Silvia Gonsalez is hier vooral onder de indruk van onze tech nische kennis. „Ondanks dat het nu winter is, kun je goed zien dat de landbouw in dit land goed georganiseerd is en erg productief. Wel vind ik het een raar idee dat een groot deel van dit land onder de zee spiegel ligt. Gelukkig hebben we daar in Ecuador geen last van", lacht Silvia Gonsalez. Ondanks de grote verschillen tussen Nederland en Ecuador zijn er volgens Johan Kodde toch een aantal problemen waar boeren uit beide landen mee te maken hebben. „Net als in Nederland is er in Ecu ador ook sprake van een leeg loop van het platteland. Veel jongeren trekken er naar de stad in de hoop daar een baan te vinden en zo beter te ver dienen dan thuis. Het gevolg daarvan is dat de bevolking op het platteland vergrijst, wat weer nieuwe problemen met zich meebrengt. In Nederland hebben we daar ook mee te maken", legt Johan uit. „De ZAJK richt zich dan ook op jonge boeren en de proble men die ze in de praktijk van alledag tegenkomen. Net als start. We willen hen op deze in Ecuador is het belangrijk manier kennis laten nemen dat ook in ons land genoeg Een ander probleem dat zowel in Nederland als in Ecuador speelt is de afhankelijkheid van de multinationals of van grote afnemers. Johan Kodde: „Als wij onze aardappels pro duceren weten we van tevoren niet wie die aardappels wil af nemen en tegen welke prijs. In Ecuador geldt precies hetzelf de. Als een boer daar bananen verbouwt, weet hij ook niet hoeveel hij uiteindelijk voor zijn product zal krijgen. Die macht van de multinationals gaat heel ver. Zij hebben meestal de markt van het zaai en pootgoed in handen en hebben daarnaast een hele dikke vinger in de pap bij de afname van de producten. Veel kleine boeren in landen gewijzigd. Wel is er voor geko zen om deze dienst in de avonduren beter te laten aan sluiten op de bezoekuren van het ziekenhuis. Lijn 31 en 531 tenslotte, de rit ten over Noord-Beveland naar de Banjaard bij Kamperland, veranderen niet veel. De avondritten vanaf zes uur die werden uitgevoerd als lijntaxi door lijn 531, worden nu gere den door de dienstbus van lijn 31, waardoor Noord-Beveland 's avonds met de bus bereis baar blijft. De exacte veranderingen zijn vanaf deze week te zien op de haltebordjes. In de bussen zijn er folders en via de website www.connexxion.nl (link dienstregelingwijzigingen) zijn de veranderingen ook nog na te lezen. Het Urker Mannenkoor telt 95 leden en is geheel gekleed in Urker klederdracht. Het koor brengt in 's-Gravenpolder een programma van psalmen, gees telijke en vaderlandse liederen. Het Urker Mannenkoor wordt op orgel begeleid door Harry Hamer. Woord en Daad, een christelijke organisatie die zich inzet voor allerlei projecten in de derde wereld, heeft zich het lot van de Ethiopische kinderen aangetrokken. Het Zeeuwse project dat in het ontwikkelings land loopt wordt toegelicht door J. Dankers. Hij is lid van het hoofdbestuur van Woord en Daad en was onlangs nog ter plekke om de vorderingen te bekijken. Aanvang 19 uur. Freddy verdienen wordt be steed aan het dagelijkse le vensonderhoud. Van enige luxe is nauwelijks sprake. Sil via Gonsalez: „De opbrengst van het land bedraagt onge veer 300 dollar per maand. Al leen moeten we daar met tien mensen van leven, dus dat komt neer op 30 dollar per per soon. Gelukkig verdien ik nog wat bij met het werk dat ik doe voor de landbouworganisatie, dus dat scheelt wel". Victor Morccho en Freddy Congo verdienen allebei ongeveer evenveel als Silvia. Door lid te worden van een landbouwor ganisatie hopen ze hun situatie en die van hun collega's te ver beteren. „Door ons te vereni gen kunnen we als kleine boe ren een vuist maken tegen de corruptie en onverschilligheid van de regering. Een belangrijk doel voor mij hier is te leren hoe jonge producenten zich beter kunnen organiseren om zo samen de afzetmogelijkhe den te vergroten. Maar nog be- langrijker vind ik het om hier met andere mensen over de problemen te praten waar we in Ecuador mee te maken heb ben. Eén van de vele moeilijk heden is de weigering van de banken om leningen te ver strekken aan kleine boeren. We voldoen meestal niet aan de ei sen die de bank stelt", legt Sil via Gonsalez uit. grootschalige houtkap zijn ve le gebieden ontbost en is er te weinig groen over om de bo dem te beschermen tegen zware regenval. Freddy Con go: „Dit probleem heeft veel te maken met de corruptie in ons land. De houtkapbedrijven hebben zitting in de besturen van organisaties die de bossen juist moeten beschermen, dus dat werkt natuurlijk niet. Ook hebben sommige politici be langen in grote houtkapfir- ma's, dus die doen er alles aan om hun belangen veilig te stel len, zodat het kappen van het hout gewoon doorgaat, ook op plaatsen waar dat eigenlijk al lang verboden zou moeten zijn". L i Bij aankoop vanaf ƒ75,- op de dames- en herenafdeling, i i i i Tegen inlevering van deze bon. Alleen op afgeprijsde artikelen. zaterdag 3 februari 2001. (één bon per klant, m.u.v. nieuwe coiiectiejJ^I I I maar vaak ook het meest vruchtbare land. Johan Kodde, lid van het ZAJK en vorig jaar één van de deelnemers van de uitwisseling met Ecuador, heeft het met eigen ogen ge zien. „Terwijl we daar door de vele valleien reden, viel het me op dat het vlakke, makke lijk te bewerken land in han den was van de grootgrondbe zitters, terwijl de kleine boeren langs de hellingen leefden en daar hun gewassen verbouw den. De scheiding tussen rijk en arm is er heel groot". BLIJFT JE VERRASSEN Lange Vorststraat 6-8 Goes Tel.nr.: (0113) 21 72 69 Ook de erosie is in Ecuador een groot probleem. Door jongeren gemotiveerd zijn om een boerenbedrijf te beginnen of over te nemen van de oude re generatie". Eén van de speerpunten van het ZAJK is volgens Carola Helmendach dan ook het organiseren van cursussen op het gebied van bedrijfsovername. ‘„Daarnaast organiseren we veel thema- en voorlichtingsavonden over al lerlei onderwerpen voor onze leden. We richten ons speci fiek op de problemen van jon ge boeren. Om de horizon van onze leden te verbreden zijn we dit uitwisselingsproject ge- Op 24 januari kwamen Silvia Gonsalez, Freddy Congo en Victor Morocho na een lange vlucht op Schiphol aan. Tot de dag van hun vertrek op 3 fe bruari heeft het drietal een druk programma voor de boeg. Zo zullen ze samen met een aantal leden van het ZAJK, het NAJK en een tolk een bezoek brengen aan ver schillende landbouwbedrijven in Zeeland en daarbuiten. Het gezelschap zal ook een kijkje nemen bij de Deltawerken en de bloemenveiling in Aals meer. De uitwisseling vloeit voort uit de samenwerking tussen het ZAJK en haar te genhanger uit Ecuador, de boerenorganisatie Fenocin. Tijdens het bezoek zullen er af spraken worden gemaakt over een verdere samenwerking tussen beide organisaties. De uitwisseling zelf wordt gefi nancierd door de Nederlandse organisatie Agriterra, die de samenwerking van platte- landsorganisaties op interna tionaal niveau bevordert. Het verhaal van deze drie bezoe kers uit Ecuador klinkt hetzelf de als dat van miljoenen arme boeren in ontwikkelingslan den: de rijken van het land we ten heel goed hoe ze nog rijker kunnen worden en de armsten van de bevolking moeten maar zien hoe ze zich redden. De meeste boeren hebben maar een klein stukje land ter wijl de grootgrondbezitters niet alleen veel land bezitten. als Ecuador zijn vaak helemaal afhankelijk van zulke bedrij ven. Dat is ook één van de re denen dat veel boeren zich in die landen aan het organise ren zijn". Ook Freddy Congo, Silvia Gon salez en Victor Morocho zijn lid van verschillende landbouwor ganisaties. Naast het lidmaat schap vervullen ze een actieve rol in het lokale bestuur van hun organisatie. Silvia Gonsa lez woont in het zuiden van Ecuador en bewerkt met haar familie een kléin stuk land. „Samen verbouwen we vooral maïs en bonen. Verder houden we schapen voor de wol en wat melkvee. We zijn helemaal zelfvoorzienend en als we iets over hebben, verkopen we dat op de markt in de buurt". Ook Victor Morocho komt uit het zuiden van het land, uit een ge bied met veel veehouderijen. „Ik ben zelf ook veehouder. Op mijn bedrijf maken mijn gezin en ik kaas voor de verkoop. Daarvan betalen we onze kle ding, voedsel en de schoolboe ken voor de kinderen. Verder verbouwen we maïs en hou den wat kleinvee voor onszelf en voor de verkoop". Freddy Congo woont in het noorden van Ecuador, bij de grens met Colombia. In het gebied waar hij woont leven de meeste mensen van de tomatenteelt. „Ik verbouw ook tomaten voor de verkoop en daarnaast bo nen, maïs en paprika's en daar naast bezit ik nog een paar koeien". Het geld dat Silvia, Victor en den. Uitzondering hierop vor men de lijnen 27 en 28. Dit zijn de ritten van Goes via het NS station Kruiningen Yerseke naar de veerhaven in Kruinin gen. Lijn 27 rijdt via Wemel- dinge en lijn 28 via Kapelle, Biezelinge en Schore. Deze twee lijnen krijgen meer ritten, waarbij de tijden wel enigszins veranderen en het aantal hal tes in de verschillende dorpen ook aangepast is. Grote verliezer is lijn 22, de route langs Oud Sabbinge en Wolphaartsdijk. Tegenvallende reizigersaantallen hebben ge leid tot minder ritten en ande re tijden. De lijnen 23 en 24 (stadsdienst door Goes naar het Oosterscheldeziekenhuis) zijn licht veranderd. Ook lijn 25, die door de Zak van Zuid- Beveland voert, is ingrijpend Voor veel mensen zal het weer lastig zijn om aan de nieuwe situatie te wennen, vooral als aansluitend op de busreis nog een andere bus of de trein of boot genomen moet worden. Simone de Korte vah Con nexxion zegt de ongemakken voor reizigers te betreuren, maar Connexxion heeft hierin volgens haar weinig keuze. Bezuinigingen en tegenvallen de reizigersaantallen nopen het bedrijf tot maatregelen. De dienstregelingen zijn in de loop der tijd al vaak aange past. In de kleine dorpen werd dat van eenmaal per uur naar eenmaal per twee uur en op een gegeven moment verviel de route, wegens te lage reizi- Opnieuw wordt het mes gezet in de Bevelandse busdiensten. foto Anton Dingemanse Op het programma onder meer een bezoekje aan kweker Jos Otte. Hij legt het gezelschap iets uit over de kweekmethoden die hij foto Anton Dingemanse Muis en Leeuw zijn inmiddels bij veel Zeeuwse kinderen bekend. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films Pay it Forward en Vertical Limit. Limburgse conférencier Ge Reinders verovert Zeeland. De Nederlandse formatie Original SIN speelt vrijdag 2 februari samen met special guest Brian Robertson in de Piek. Theater Kwark speelt vrijdag 2 februari in 't Beest de première van de voorstelling 'Het Hart van een Bokser'. Zaterdag 10 februari: PO YOUR HAIR AND BOPY PARTY Zaterdag 17 februari: PE ZWARE JONGENS COTTON NIGHT (25+ AVONP) CARNAVAL Maandag 26 februari: KIELTJESBAl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1