Bevelandse baden zonder alarm toch veilig FEESTCAFÉ KIEKIERIS breed UIT De Reiger grijpt net Extra geld voor Ziekenhuis Goes Lekker zwieren over ijs 0113-381133 Masterplan Heinkenszand onder de loep bekeken naast Onderwijsprijs Vakantiereizen voor gehandicapten COTTGH NICHT.. CHUPA CHUPS PARTY F LACOR Streeknieuws Zaken Z IN AKEN i JAARGANG 52 - NUMMER 4 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door Ellen de Dreu Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 k. (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes 7/19 13 11 KRUININGEN In Heinkenszand is vanavond, donderdag 25 januari, een informatieavond over het Master plan Heinkenszand. Tussen 19.30 uur en 22 uur kunnen bewoners en andere geïnteresseerden zich uitspreken over de toekomstplannen van het grootste dorp in de gemeente Borsele. relaties van de Walcherse Bouw Unie uit LxGrijpskerke kregen vorige kerst géén rela tiegeschenken. De directie besloot in plaats daarvan het jaarlijks begrote bedrag over te maken aan de twee Zeeuwse ziekenhuizen bo ven de Westerschelde. Het bouwbedrijf hoopt met deze financiële bijdrage iets te kunnen be tekenen voor de Zeeuwse patiëntjes van nu en straks. In geen van de vier Bevelandse zwembaden is leen elektronisch veiligheidssysteem geïnstal leerd dat drenkelingen op de bodem kan regi steren. De VVD, die vorige week in de media het verplicht stellen van een dergelijk systeem aan de orde stelde, weet niet waarover ze praat, is de mening van de Bevelandse baden. /"Xpenbare basisschool De Reiger uit Hein- xxkenszand heeft afgelopen maandag niet de Nederlandse Onderwijsprijs gewonnen. De school vertegenwoordigde Zeeland vanwege een zelf ontwikkeld systeem dat kinderen in korte tijd blind leert typen. „Ik denk dat we er heel dicht bij zaten", vertelt leerkracht Dick de Groot die met de helft van zijn leerlingen de prijsuitreiking in Utrecht bijwoonde. Maar de Zeeuwen moesten de prijs (een geldbedrag van vijftienduizend gulden en een bijbehorend beeldje) naar een school uit Ens laten gaan. Sociaal Pedagogische Dienst Zeeland Lx (SPD) heeft vakantiereizen verzameld voor mensen met een verstandelijke handicap. Het gaat om reizen van organisaties die een speci fiek aanbod hebben en tevens persoonlijke be geleiding bieden. Ook is er, nu nog beperkt, reisinformatie voor mensen met lichamelijke beperkingen beschikbaar. DONDERDAG 2e JANUARI 2001 BIBL/OTy^ BEW. EX. Vanaf februari iedere 3e zaterdagavond van de maand - JE --- L b v VOOR AL UW RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: pas afgaat als er iemand gedu rende tien seconden heel stil op de bodem ligt. Zolang er nog beweging is, gaat het niet af. Daar zou je uit af kunnen leiden dat het pas afgaat als het al te laat is". Dick de Groot is onderwijzer van groep acht van de Hein- Het eerste uur van de bijeenkomst is gereserveerd voor toelich ting op de voortgang van de deelplannen binnen het Master plan. Ontwerpers presenteren en verduidelijken hun ideeën en burgemeester Mandos licht de voortgang van het complete project toe. Vanaf 20.45 uur staan de mogelijkheden voor jeugdhuisvesting in Heinkenszand centraal. Twee opties worden besproken: de centrale huisvesting, dus verspreid over het dorp, of alles onder één dak - ergens in het centrum van het dorp. Daarna is er gele genheid tot het stellen van vragen of het voeren van discussie. Toneelvereniging Schrabbekercke bestaat twintig jaar en de Samen Op Wegkerken geven ruimte aan vragen over de zin van het leven. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'Baby Blue' en 'The art of war' en 'Billy Elliot'. Huub van der Lubbe zingt en dicht in het Arsenaaltheater. pag. pag. pag. CIVIEL-EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. kenszandse basisschool. Hij ontwikkelde het typeproject zelf. Inmiddels heeft al menig kind daar de vruchten van kunnen plukken: al twee keer haalde een groep 8 haar type diploma met een gemiddelde snelheid van 140 aanslagen per minuut. Twee leerlingen kwamen daarbij zelfs boven de 200, met een behoorlijke accuratesse. De kinderen hebben, zo is in middels gebleken, een flinke voorsprong op anderen bin nen het voortgezet onderwijs. Ze werken efficiënter op het toetsenbord en kunnen vijf keer zo snel werken dan ande ren. De Reiger noemt het blind kunnen typen dan ook een onmisbare vaardigheid. laat is". Ook Karei Weijland - bedrijfsleider van Zwembad Den Inkel in Kruiningen - noemt het alert houden van het personeel als de sleutel tot veiligheid in de baden. „Je kunt natuurlijk wel iemand achter een camera zetten die de boel in de gaten houdt, maar het is maar de vraag of je daar iets mee oplost. Bovendien heb je natuurlijk al tijd van die grappenmakers die voor de lol vijftien secon den op de bodem gaan liggen, SPD-Zeeland kan mensen hel pen bij het maken van een ver antwoorde reiskeuze en be middelen bij het aanvragen. Op verzoek is een beperkt reis aanbod samengesteld, met na me bedoeld voor mensen met een verstandelijke functiebe perking, die soms voor het eerst zelfstandig de 'reisschoe- nen' aantrekken. De SPD vindt het een goede ontwikkeling dat mensen met een functiebe perking deelnemen aan het ge wone leven, dus ook op vakan tie gaan. Dat de keuze dan valt op een vakantie die bij de indi viduele mogelijkheden past spreekt voor zich. Omdat de SPD veel kennis in huis heeft kan er samen met de aanvra ger een goede keuze worden gemaakt. Het is belangrijk dat ook thuisblijvers, zoals ouders, C. Henderikx, locatieleidster van De Reiger, had het wel leuk gevonden als haar school na de Zeeuwse Onderwijsprijs ook de Nederlandse in de wacht had weten te slepen. „Maar het belangrijkste heb ben we al bereikt", laat zij we ten. „Met zelfstandig werk le ren onze kinderen computer vaardigheden die een basis kunnen zijn waar ze nog heel lang profijt van kunnen heb ben in hun schoolloopbaan. En dat is ons grootste suc ces". Het alarmsysteem heeft vol gens hem nog een belangrijke tekortkoming: „Het werkt alleen in rechttoe-rechtaan zwemba den, niet in baden als ons recre- atiebad, waar je te maken hebt met aparte rondingen. Als straks de verbouwing van ons zwembad klaar is, hebben we een bewegende bodem. Ook daarop kun je een dergelijk sys teem niet gebruiken". Van de Velde ziet duidelijk meer in het alert houden van het zwembadpersoneel. „Het is belangrijk dat er voldoende personeel aanwezig is om ie dereen in de gaten te houden. Het bericht over het jongetje uit Zoetermeer hangt dan ook bij ons aan het prikbord. Om iedereen weer eens op de ge varen te wijzen. Zo blijven de instructeurs scherp. Niet door ze een pieper te geven die af gaat zodra het misschien al te gewoon om te kijken wat er gebeurt als het alarm afgaat", zegt hij. Hij noemt het typisch dat de meeste ongelukken ge beuren tijdens het school zwemmen. „Enige tijd geleden is er iemand verdronken in Nieuwegein, nu vorige week weer in Zoetermeer. En ik wil absoluut geen medezwemba- den beschuldigen, maar ik hoor van gasten die hier naast het zwembad op de camping staan dat de baden die zij nor maal gesproken bezoeken veel minder streng zijn dan wij. Hier heb je nog toezichthou ders die naar de mensen toe gaan om te vertellen dat iets niet mag omdat het onveilig is. En dan merk je dat dat in an dere baden buiten Zeeland nauwelijks meer gebeurt. In totaal schenkt de Bouwunie een bedrag van tienduizend gulden. Dit geld zal worden besteed aan de kinderspeel tuin voor langdurig en termi naal zieke kinderen van de Oosterscheldeziekenhuizen. Ziekenhuis Walcheren gaat het geld besteden aan ver nieuwing van het meubilair van de speelkamer op de kin derafdeling. Met de nieuwe inrichting wil het ziekenhuis deze ruimte ook geschikt ma ken voor tieners. Vrijdag 26 ja- Vorige week verdronk in Zoe termeer een zesjarig jongetje tijdens het schoolzwemmen. Hoe het ongeluk kon plaats vinden, is niet bekend. Naar verluidt zouden meer dan vol doende instructeurs en leer krachten aanwezig zijn ge weest. Naar aanleiding van de dood van het zesjarige jonge tje stelde de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat alle Neder landse zwembaden uitgerust zouden moeten worden met een camera die alarm slaat wanneer iemand dreigt te ver drinken. „De VVD heeft iets gehoord en roept nu gelijk allerlei mooie kreten zonder de ins en outs van de problematiek te ken nen. En de leveranciers van zo'n systeem vinden dat al lang best, want het kost ont zettend veel geld", vindt Dies van de Velde, directeur van Sportpunt Zeeland in Goes. Hij is niet zonder meer voorstan der van het installeren van een alarmsysteem. „Het systeem is betrekkelijk nieuw en er is nog niet zo heel veel over be kend. Ik heb testen gelezen waaruit blijkt dat het alarm Jenneke Jongkind is manager zwembad van De Roompot in Kamperland. „Wij hebben hier geen schoolzwemmen, de Roompot is een puur recre atief bad. Maar ook hier staat veiligheid hoog in het vaandel. En natuurlijk gebeurt er wel eens iets. Er kan altijd iemand kramp krijgen en niet meer kunnen zwemmen. Maar ge lukkig zijn we er altijd nog op tijd bij geweest". Een alarm systeem heeft het zwempara dijs niet. „Ik zal niet zeggen dat we er nooit één aan zullen schaffen, maar op dit moment is het systeem gewoon nog te nieuw om er iets zinnigs over Eetcafé 't Hoekje was twintig jaar lang een vertrouwd adres in Wilhelminadorp. Eigenaars Jan en Adrie Dalebout hebben de zaak compleet verbouwd en er een echte gasterij van gemaakt. ken. Ook die schreven we zelf. Kinderen werken in een werk boek zelfstandig een aantal ta ken door. Met de openbare bi bliotheek stelden we de les senserie 'internet' samen. Zij beschikten over vijf internet computers. En verder merk je dat kinderen, veel sneller dan onze senioren, zich de vaar digheden op de toetsenbor den eigen maken". Wethouder F.J. Tollenaar van de gemeente Borsele ziet het project als opstapje naar de toekomst. „Ik denk, dat over enkele jaren het toetsenbord net zo'n normaal leermiddel is in het onderwijs als de schrift jes nu. Je ziet hier op het ge meentehuis en overal in het bedrijfsleven dat de pc niet meer weg te denken is en een hoop nieuwe mogelijkheden biedt. Dat geldt zeker ook voor het onderwijs". De gemeente ondersteunt het initiatief van harte. „We bie den alle openbare scholen in onze gemeente de mogelijk heid om kinderen het typedi ploma te laten halen. De ge meente staat met deze scho len voor een ICT-beleid waarin deze basisvaardigheden een speerpuntactie zijn". Ook de provincie Zeeland toont zich betrokken bij de ini tiatieven uit Heinkenszand. „Op sommige basisscholen is het normaal, dat kinderen on der schooltijd een zwemdiplo ma halen. En zo normaal zou het ook moeten zijn om het ty pediploma te halen", zegt ge deputeerde L. Coppoolse daarover. „In dit project waar deer ik vooral de overdraag- zaamheid. In het onderwijs kan men op de meeste scho len op een eenvoudige manier met deze werkwijze aan de slag". weten dat de keuze verant woord is. Gerard Oosterling, consulent vrije tijd en vorming voor mensen met een verstan delijke handicap: „Naarmate men als reiziger meer ervaren is, kiest men soms voor een reis met minder begeleiding. Uit oogpunt van integratie is dat heel mooi, al blijven reizen met persoonlijke begeleiding hard nodig. Zo is het reisaan bod van de SPD voor 2001 al volgeboekt en moeten nieuwe aanmelders helaas tot volgend jaar wachten." Anco Luteijn, consulent infor matievoorziening, heeft bijna twintig reisorganisaties gese lecteerd. Het valt op dat de keuze voor mensen met een functiebeperking heel geva rieerd is. Zo zijn er vliegreizen, bus- en treinreizen in binnen- Het zwembad in Kapelle was niet voor commentaar be schikbaar. e bevelander Ondanks een redelijk zachte winter was het dit jaar toch even mogelijk om te schaatsen. Dankzij de inzet van vrijwilligers van ijs- en skeelervereniging Krabbendijke kon er van dinsdag 16 januari tot en met zaterdag 20 januari weer gezwierd en gedraaid worden bij de sportvelden van het Zuid-Bevelandse dorp. Overigens bleef het deze vier dagen niet bij schaatsen alleen: natuurlijk ging de aanleg van de tijdelijke ijsbaan gepaard aan het openen van een koek- en zopiekraam en een echte schaatsruilbeurs. foto Anton Dingemanse Maar goed, er kan toch altijd iets onder je vingers gebeu ren. Alert blijven is dan het enige dat telt". Het typeproject van De Reiger kenmerkt zich door een ande re aanpak dan die van de re gulieren typecursus-aanbie- ders. Kinderen leren zo te ty pen op het ritme van de mu ziek, gebruiken nagellak om de vingerposities te oefenen, blinddoekspelletjes, werken met een kleurplaat, kunstty- pen en ze gebruiken een vro lijk softwareprogramma. Dick de Groot: „Een ander be langrijk sociaal element is, dat nu alle kinderen in de klaé vaardigheid met het toetsen bord ontwikkelen. Nog niet zo lang geleden waren het alleen de whizzkids die prachtige ge typte werkstukken maakten, il lustraties invoerden van het internet of een cd-rom, kon den surfen en e-mailen. Nu kunnen alle kinderen dat bij mij in de klas. Ze maken zelfs na vier lessen al een eigen po- werpoin-presentatie". Hij vervolgt: „Na de typecur- sus volgt, eigenlijk heel lo gisch, een cursus tekstverwer- en buitenland: met dans, mu ziek en theater of meer actieve vakanties met veel sport, kam peren en avontuur. Ruiterkam pen zijn altijd heel populair, maar ook zijn er vakanties op het water met zeilen, kanoën, roeien, windsurfen, waterskiën en bootreizen. Ook een (aange paste) gezinsvakantie behoort tot de mogelijkheden.Vooral de verre bestemmingen zijn dit jaar duurder geworden. Wel is de benodigde begeleiding in de prijs opgenomen. Omdat de kosten fors zijn heeft SPD-Zee- land een aantal fondsen bena derd, die financieel willen bij dragen. Het is wel zo dat deze aanvra gen altijd individueel zijn en fondsen aan de hand van crite ria zelf bepalen of een bijdrage wordt verstrekt. Het is ook mogelijk na te gaan of kosten voor de begeleiding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen worden betaald. Dat moet dan eerst worden aangevraagd en toegekend. Ook daarvoor kan men bij SPD-Zeeland terecht. Meer weten? SPD-Zeeland, postbus 174, 4330 AD Middel burg, 0118-615051, www.spd- zeeland.nl. te zeggen. Mochten andere ba den zo'n alarm aanschaffen en het blijkt in de praktijk goed te werken, dan wordt het weer een heel ander verhaal". Roompot Recreatie heeft ove rigens nog een zwembad: De Banjaard. Jenneke Jongkind: „Dat bad wordt voornamelijk gebruikt door gasten van de Roompot. Maar er worden ook zwemlessen aan particulieren gegeven. Dat gebeurt dan in groepjes van acht kinderen met één instructeur. De ouders zitten dan ook in het zwembad en er is geen overig publiek aan het zwemmen, wat de si tuatie heel overzichtelijk houdt". nuari zullen beide ziekenhui zen een cheque van vijfdui zend gulden aangeboden krij gen. De overhandiging vindt plaats in de verkoopunit van 'de Veerse Poort' in Middel burg, één van de bouwprojec ten van de Walcherse Bouw Unie. Directeur Gert van Kra- lingen geeft voor de overhan diging van de cheques een toelichting op het bouwproces en de woningen die in deze nieuwe Middelburgse wijk worden gerealiseerd. i npi' J 1 1,1 V tnfcéfi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1