Oud-lndië-strijders doorbreken stilzwijgen in VOMI MILK-INC Veertigste editie n Heerlijk winters plaatje hele liter BMW Let s go EXTREME UITVERKOOP bij De Jonge Hoek van Dijke in...Heinkenszand (www.dejongehoekvandijke.nl) Wallenloop Goes breed UIT s (Claeryn ■Hl Jenever J u KkoQ c FEESTCAFÉ KIEKIERIS Milk Inc. in Kiekieris ’s-Heerenhoek Super You Trendshop 0113-381133 I elders 23.95 LACOR Zaterdag 6 januari Bevelander van woensdag naar donderdag uitverkoop KORTINGEN TOT 90% o Streek niheows i NEW YORK JEANSSHOP SIN JAARGANG 52 - NUMMER 1 DONDERDAG 4 JANUARI 2001 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door Marja Minnaert Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 Misdaden er U KENT ONS TOCH bekend van de hits "Walk on water" en "land of the Living" namelijk uit lezers het Grote Kade 40-42a Goes (oude collecties) 19 15 23 bew. KRUININGEN - negelmatig zijn llbekende Neder landse topartiesten te zien (en te horen!) in feestcafé Kiekieris in 's- Heerenhoek. De Neder landse dance-sensatie Milk Inc. (Walk ön Wa ter) staat zaterdag (6 januari) geboekt. fHaervn w il Atletiekvereniging AV'56 begint het nieuwe /Ajaar met de veertigste internationale Wal lenloop in Goes. Zaterdag 6 januari zullen de wallen van Goes weer zwart zien van van de atleten. Dit jaar worden er naast de vele Zeeuwse renners ook een groot aantal Belgi sche deelnemers verwacht. DELSCHER Onafhankelijkheid Eigenlijk hebben wij allemaal een oorlogs- EZtrauma. Zo omschrijft één van de bestuurs leden van VOMI zijn verleden. VOMI staat voor vereniging van oud-militairen die in voormalig Nederlands Oost-lndië, Indonesië en Nieuw Guinea hebben gediend en hun nabestaanden. Er worden gemeenschappelijke belangen ge diend en is er ruimte om over deze belangrijke periode in het leven van de oud-militairen te praten. Veelal zijn het zeventig-plussers, die ja renlang zwegen over de tijd die ze ver van huis doorbrachten in dienst van het vaderland. Een interview met zes Zeeuwse leden. Voorlichting BIBLIOZ/^x Trouwe I hebben het al ontdekt: de Beve lander viel deze week niet op de ou de vertrouwde woensdag in de bus. Vanaf dit nieu we jaar komt de Be velander wekelijks uit op donderdag. Dat heeft te maken met de reorganisatie die ons bedrijf momen teel doormaakt. Z_ 7 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN VOOR AL UW MmiugM (advertentie) (advertentie) (advertentie) (Advertentie) Goes (advertentie) heeft alle dranken Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: WIJ ZIJN EEN VAN DE GROOTSTE JEANSW1NKELS IN NEDERLAND: ALTIJD 10,000 STUKS OP VOORRAAD; HM) VERSCHILLENDE MODELLEN: 19 VERSCHILLENDE LENGTEMATEN; OOK ZEER KORTE EN LANGE LENGTES; WIJ VOEREN ALLEEN DE BEKENDSTE MERKEN. niet met hem eens was, werd afgeslacht". Kiekieris opent om 21 uur de deuren voor het publiek. Het is zaak om er dan ook vroeg bij te zijn want vol is vol. Partycentrum De Geveltjes in 's-Heerenhoek bestaat 25 jaar. Reden dus voor een feestje. En laat dat nou net de specialiteit van Margot en Kees van Damme zijn... Geldig Vm 14 januari (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes I LANGE VORSTSTRAAT45 GOES TEL. 0113-216764 pag. pag. pag- de bevelander CIVIEL-EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. PROOST! de beste wensen voor 2001 4 W 'Ut x. .•«v.x se, P. van Boven, C. Gernler en J. Kloet. weer", licht de heer J. Kloet, secretaris toe. Delscher Mode Grote Markt 11-13 01 13 - 22 76 07 Omdat het tekort aan dienst plichtigen nijpend bleef, zaten de meeste mannen er soms drie, vier of vijf jaar. De eerste ontwikkelingen naar de stap tot onafhankelijkheid werden gezet. Soekarno had op 15 au gustus 1945 al de Republiek In donesië uitgeroepen, maar toen werd het land nog niet er kend en het was er ook niet klaar voor. Gaandeweg vocht ten er ook meer groepen tegen elkaar: de communisten, de is lamieten, de nationalisten en dan natuurlijk nog de bendes. Verbiest schetst de situatie: „Daar zaten wij tussenin. Er ontstonden dan curieuze situ aties. De Islamieten stonden vaak aan onze kant, omdat ze zo'n hekel hadden aan de na tionalisten van Soekarno. In zijn drang om onafhankelijk te worden, ruimde hij iedereen uit de weg. Berucht was hij om zijn moordpartijen. Honderd duizenden mensen heeft hij omgebracht. Iedereen die het - - Een dag te laat voor een witte Kerst, maar niettemin toch weer sprookjesachtig mooi, die sneeuwval aan het eind van de vorige week. Op de foto een winters beeld van de Zwakepolder, net ten zuiden van het dorp 's-Gravenpolder. Op de achtergrond is de molen van 's-Gravenpolder te zien. foto Anton Dingemanse Claeryn k Jonge Jenever Het succes van La Va- che werd opgevolgd door Free Your Mind en Inside of Me, die her en der in Europa en Scan dinavië hoge ogen wis ten te gooien. België ging voor de bijl toen er een hechte samenwer king kwam met John Miles Junior. De resulterende single In My Eyes bleek de perfecte mix van dance, zang en elektrische gi taar. De groep werd be kroond met hun eerste Belgische gouden plaat en Donna's Milk Incorporated begon als een studioproject van drie jon ge, getalenteerde producers: Regi Penxten, Ivo Donkers en Filip Vandueren. Alle drie had den ze eerder al clubplaten uit gebracht op succesvolle Bel gische labels als Dance Opera en projecten als K-Lab, Regg en Arkin. samplers en sequen cing. Ann Vervoort ver zorgt de vocals. Met de ze line-up traden ze op in Parijs (voor 50.000 mensen), Cannes, Mon aco en Lyon. Uiteindelijk werd de Republiek Indonesië op 27 december 1949 een feit. „Wij wisten ge durende ons hele verblijf al dat de onafhankelijkheid onaf wendbaar was. Alleen is het in onze ogen allemaal te snel ge gaan", vertelt de heer G. Meeuwse. tweede secretaris. „Ook een belangrijke fout van de vooroorlogse Nederlandse regeringen. De lokale bevol king was niet opgeleid en er waren geen mensen die het land na 1949 konden leiden. Bovendien was en is hét land geen eenheid en daar zien we heden ten dage de gevolgen van", voegen Smoorenburg en C. Gernler, vice-voorzitter toe. Wellicht heeft u in de me dia al vernomen dat Wege ner enige tijd geleden een flink aantal VNU-bladen heeft overgenomen. Op lokaal niveau wil dat zeggen dat de Bevelander en de oude 'concurrent' het Nieuwsblad voortaan zusterbladen zijn. Om het publiek nu beter van dienst te kunnen zijn, is ervoor gekozen de bladen meer verspreid door de week te laten uitkomen. Het Nieuwsblad verschijnt der halve voortaan op dins dag, terwijl de Bevelander op donderdag in de bus valt. Zo bent u twee keer per week verzekerd van ac tueel nieuws uit de eigen regio. De doorbraak van het trio kwam met 'La Vache', dat goud werd in Frankrijk en Zuid-Afrika, maar dat ook een chartnotering wist te halen in Engeland en Australië. Regi creëerde een live-act en ver trok op tournee door Frankrijk. Op het podium is hij verant woordelijk voor keyboards, f - De Wallenloop wordt gelopen op een 1260 meter lang ver hard parcours over de Goese wallen. De deelnemers wor den verdeeld over vier groe pen. Aan het eind van de mid dag kan iedere enthousiaste ling meedoen aan de presta- tieloop die om 15.15 uur start. De renners mogen zelf bepa len hoeveel ronden ze lopen. Het inschrijfgeld voor de pres- tatieloop bedraagt zes gulden. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen de helft van het inschrijfgeld. De Wallenloop begint om 13 uur met de wedstrijd voor de pupillen. De junioren starten Omdat de beschuldigingen nog steeds geuit worden en het probleem vrij actueel is, wil VOMI graag dit met de he dendaagse jeugd bespreken. Op verzoek komen ze langs op scholen. „We willen niet enkel onszelf verdedigen, maar uit leggen hoe ons leven toen was. Televisie was er niet, Ne- derlands-lndië kenden we al leen uit boekjes. Zo moesten we een onzekere toekomst te gemoet. Onze ervaringen zijn waardevol, waar jongeren van nu iets mee kunnen", besluit Smoorenburg. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'Kabouter Plop in de Wolken', 'The Grinch' en 'Mariken'. De Heemkundige Kring De Bevelanden viert het 25-jarig bestaan met de reizende tentoonstelling De Verheerlijkte Bevelanden. In de Nederlands Hervormde Kerk in Kapelle wordt 6 januari een nieuwjaarsconcert met panfluit en twee orgels gegeven. Vrijdag 5 januari om 15 uur speelt poppentheater 'Ijswoestijn' in de Stadsschouwburg in Middelburg 'De Drie Musketiers'. „Voor 1985 waren er enkel reü nies voor de verschillende on derdelen, heel gezellig maar vrijblijvend", legt de heer F. Smoorenburg, de voorzitter uit. „Enkelen van ons vonden het tijd voor een echte vereni ging en daarmee kwam VOMI van de grond. We hebben er onder meer voor gezorgd dat in alle Zeeuwse gemeenten een monument voor oud-strij- ders uit Nederlands-lndië is gekomen. Waarom is belan genbehartiging nodig? We voelen ons in de steek gelaten, met name door de Nederland se overheid. Terwijl we wèl het vaderland dienden. Het eerste schouderklopje moet nog ko men". Een stelling de overige bestuursleden beamen. De heer A. Verbiest, algemeen adjunct-bestuurslid, omschrijft het als volgt: „We wisten van niks. Jongens van twintig jaar waren we, nog nooit van huis geweest. Duitsland was ver- „Doodeng vonden we het", vervolgt de heer P. van Boven, penningmeester. „We wisten totaal niet wat ons te wachten stond. We gingen met een ide aal. Nederlands-lndië meehel pen opbouwen en dat was on ze plicht. Aan boord kregen we onze enige voorlichting van de aalmoezenier: pas op dat je geen geslachtsziekte oploopt. In feite was het allemaal nog erger voor onze ouders. Dode lijk ongerust waren ze. Mijn moeder stuurde me op een ge geven moment een dikke en velop met krantenartikelen over gevechten in Indië en wij stuurden ondertussen vrolijke brieven naar huis met de me dedeling dat ze zich vooral geen zorgen moesten maken. We moesten onze brieven ook altijd beginnen met 'te velde' en dan de datum zodat het thuisfront niet wist waar je zat". In Indië aangekomen, wacht ten de meesten de zware taak de lokale orde te herstellen. Er waren nogal wat (rampakkers) bendes actief die de plaatselij ke bevolking van alles beroof den. „Geleidelijk aan werd de orde hersteld. Het viel op dat in gebieden waar we een tijdje zaten, de rust wederkeerde. De handel bloeide weer op, scho len en hospitalen openden een half uur later. Vrouwen, veteranen vrouwen, de meis jes A en jongens B beginnen hun wedstrijd om 14.05 uur. Vervolgens starten om 14.25 uur de mannen senioren, ve teranen mannen en jongens A. De veertigste editie van de Wallenloop wordt afgesloten met een prestatieloop. Vanaf de junioren B zijn er voor de drie snelste deelnemers geld prijzen te winnen. Alle deelne mers ontvangen een herinne ring. De uitslag van de wed strijden zijn vanaf 17 uur te le zen op http://people.zeeland- net.nl/cn.av56. Tot 30 december kunnen be langstellenden zich voor de inschrijving opgeven bij H. de Jager aan de Grindweg te Kat- tendijke. Op de dag zelf is het secretariaat in café Baarends aan de Voorstad gevestigd. Het inschrijfgeld tijdens de voorinschrijving bedraagt vier gulden voor pupillen, vijf gul den voor junioren en senioren en veteranen betalen (7,50. Op de dag zelf inschrijven kost pupillen en senioren vijf gulden en de andere deelne mers betalen dan tien gulden. De deelnemers kunnen zich omkleden in de sportzaal aan de Reigerstraat. Wat de heren nog altijd pijn doet, zijn de beschuldigingen van oorlogsmisdaden. Kwet send en met geen woorden te beschrijven, zo is de algemene reactie. „Natuurlijk zijn er mili tairen die fouten gemaakt heb ben. Dat ontkennen we niet", verdedigt Smoorenburg zijn makkers. „Maar we hebben het hier over een oorlog en die is altijd vuil. Wij gingen er heen zonder enige sociale voorbereiding en begeleiding en zaten moeder ziel alleen in de dessa. De meesten van ons waren abso luut van goede wil en wij wil den niets anders dan de rust herstellen. We waren niet uit op onnodig leed. De handelin- Jan Floris Van de Berg uit Goes is van huis uit technicus en al jaren sportmasseur. Het laatste jaar is hij een andere weg ingeslagen door zich te verdiepen in allerlei alternatieve behandelingsmethoden zoals reikie, haptonomie, shiatsu en hydrotherm, die hij met massage combineert. Huurders zijn tevreden over Goese woningcorporatie RWS.Huurprijs blijkt volgens onderzoek Woonbond belangrijker dan de omgeving van de woning. GOES: Winkelcentrum De Bussel (bij Jan Bruijns Supermarkt) Meer informatie? Bel onze slijterij: 0113 - 233 960 of kom eens langs - Beukenhof 14 Pepera- Milk Inc. bestormde de Europese hit- ward. De nieuwe single lijsten met het nummer Walk on Wa- Walk ori Water sierde ter. wekenlang de eerste plaats in alle hitlijsten. in Nederland staat de groep op het moment zelfs met twee nummers in de top 40. SKX t-IJJ' slagen en iedereen was hard bezig met de wederopbouw. In Nederlands-lndië waren de Ja panners verjaagd en dat land was een sociale en bestuurlijke chaos. Op je negentiende werd je gekeurd en op je twintigste kreeg je een oproep. En je ging gewoon, uit plichtsgevoel. Overal verschenen aanplakbil jetten en koningin Wilhelmina riep in toespraken daartoe op". Het bestuur van de afdeling Zeeland van VOMI voor het monument in Heinkenszand. Vlnr F. Smoorenburg, A. Verbiest, G. Meeuw- foto Anton Dingemanse gen van iemand als Poncke Princen kunnen wij niet begrij pen, want zijn beschrijving van de situatie is niet representa tief". Ut ■-r— pag.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1