.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. 'IJSELIJKE' TAFERELEN..... Borsele weer van start VanderHave wint Zeeuws Netwerk Kindertheaterkwartaal in Sylvester Nieuwjaarsconcert met Marco Bakker in Goes kijkt over de grens Weihnachtsoratorium in Kapelle Oost-Europa prijs Citax Midden-Zeeland I Vrijdag 29 december in Zeelandhallen 2e prijs veiligheids- trofee voor Taxicentrale Eerste voorstelling op 2 januari a.s. I Politie!^ Brandweer Ambulance! Bel snel 06-11. Woensdag 27 december 1995 5 7 s/ïwX:ntrtuwj i8 !9 Rondom in het ijs (FOTO: Gemeentearchief Goes). Omstreeks 1930 werd een gedeelte van de Oostvest gedempt. Nu ligt aldaar het parkeerterrein, voor de open bare bibliotheek. In 1932 werd deze foto genomen: de Oostwal in de richting van 'De Bult' en de Gasthuisstraat. Het gaat om een reproductie uit het tijdschrift 'Ons Zee land'. Wie de foto maakte is onbekend. De repro werd gemaakt door A. de Jong. Jury-rapport 1 1i (foto: Roy Beusker) project geheel zonder ook maar enige Nederlandse of Europese steun van de grond is gekomen, veel lof en waar dering bij de juryleden. Boven dien betreft het een activiteit in de landbouw, een sector die in verwacht. VanderHave denkt over enkele jaren een kwart van het Oekraïense zonne bloem areaal (1,6 miljoen hec tare) van commercieel zaad te kunnen voorzien, terwijl het ingezet met een reeks voorstellingen. De eerste is op dinsdag 2 januari in Nieuwdorp, waar in het Dorpshuis "Lieve Jan met Prikkels" optreedt. Iets over de inhoud: Yerseke kreeg te maken met een 'ingevroren' schip. Het was de coaster 'Columbus' uit Gronin gen, die een lading oesterschel pen naar v.d. Endt/Louwerse (in de Hardenhoek) kwam brengen. De coaster kon de loswal van het bedrijf niet bereiken en meerde tijdelijk af in de haven van het dorp. onderwijs. "We hebben geen straalkachels", zei de gemeente. Toen mocht de school dicht, voor onbepaalde tijd. lelijk. De vrouwen niet. Zij moeten echter een mas ker dragen, want lelijk zijn moet in Lelijkland. Als de oude koning sterft, moet zijn zoon hem opvolgen. Door een speling van de natuur is de kroonprins echter wonderschoon. De verdorven ministers die de feitelijke macht in het land hebben, willen alles bij het oude houden, dus zeker geen mooie prins op de troon. Dan verschijnt de heldin van het ver haal: prinses Duizendschoon. Zij breekt de macht van de ministers en maakt samen met de prins van Lelijkland een mooi land, waar niemand zijn zegt de prinses tegen haar prins, maar dat je een stuk bent, is mooi meegenomen. Martin Mens: De voorstelling beoogt op een vrolij ke en ontroerende manier thema's aan te stippen als alleen zijn, anders zijn en onderdrukking. Het is een avontuurlijk verhaal waarbij humor de zware Plaats: De Klomp in Overzande. Entree: 5,-. Leeftijd: familievoorstelling vanaf 8 jaar. Organisa tie: Culturele Raad Borsele. Contactpersoon: Jan Leendert Verduijn:(0113)655407. van korte verhalen en overlappende verhoudingen die allemaal een ding gemeen hebben: eten en voedsel. Een van de eerste dingen die we doen als we geboren zijn, is schreeuwen om melk. Op ver schillende wijze zet deze zelfde schreeuw zich DONDERDAG 4 JANUARI IN BORSELE IN HET DORPSHUIS K'DIJK MET "PLOMPVERLOREN" Alfabetsoep zoekt naar humor van deze menselijke toestand, ontbloot het van magie, zoekt naar de meest denkbare manieren wat je allemaal met voedsel kan doen: van vrienden maken tot oorlog voeren. Van zelf eten tot iemand anders eten te zijn. Van niets te eten te hebben tot te veel te heb ben. Van niet te krijgen watje wilt tot iets te moeten eten wat je niet lust. Of, wat kun je allemaal doen met spaghetti, wat doe ik als mijn hot-dog ineens terug praat. Een voorstelling die het kind doet ontwaken in de volwassenen en de volwassenheid doet ontwaken in het kind. Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur. Plaats: De Stenge in Heinkenszand. entree: ƒ5,-. Leeftijd: alle leeftij den. Organisatie: Culturele Raad Borsele. Contact persoon: Jan Leendert Verduijn: (0113)-655407. Bij de foto: Vrijdag 5 januari a.s. brengt "de Meekers" een humoristische dansvoorstelling in De Stenge te Heinkenszand. (foto: Caspar! de Reus). Maar omdat de oostenwind plot seling weer snel opkwam, kwam het schip rondom vast te zitten in het ijs. "De kapitein moet nu wéér wach ten op betere wind of op dooi", meldt de correspondent van de krant. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, weten we niet, of het tussen Kerstmis en Oudjaar nog zal vriezen. Zo ja, dan wensen we u veel winter- plezier. if. ponisten. Da wereldberoemde walsen, de polka, de galop: ze worden gezongen en gedanst zoals dat al onder 'Der Alte Kai ser' traditie was. Drie grote Nederlandse koren begeleiden solisten en orkest. Kaarten voor het concert kosten 47,50. Voorverkoop loopt in onze regio via schouwburg "De Prins van Oranje" te Goes, tel: 215154 en via de gemeente Rei- merswaal, tel: 551552. Ook via de Nationale Theaterkassa kan worden gereserveerd, tel: 06 - 9203. WOENSDAG 3 JANUARI IN DE KLOMP IN OVERZANDE, MARTIN MENS MET "DUIZEND SCHOON" In een land hier ver vandaan zijn de mannen erg in de buurt. Plompverloren is een verhaal zonder taal, verteld in heldere bewegingen en bijzonder kleurrijke beel den. Aanvang: 14.30 uur tot 15.30 uur. Plaats: dorps huis Borssele. Entree: 5,-. Leeftijd: vanaf 4 jaar. Organisatie: Culturele Raad Borsele. Contactper soon: Jan Leendert Verduijn: (0113-655407). VRIJDAG 5 JANUARI IN DE STENGE IN HEIN KENSZAND DE MEEKERS MET "ALFABET SOEP" Alfabetsoep is een humoristische dans-theater- VERDERE VOORSTELLINGEN De openingsweek is het begin van 3 maanden lang verschillende kindervoorstellingen in de dorpen in Borsele. Verwacht worden o.a.: 20 januari: Panenka in Kwa- dendamme, 27 januari: Mega Moes in 's Heer Abts- kerke, 7 februari: Makkers in Ellewoutsdijk, 10 februari: Walter Walter in Lewedorp, 14 februari: de Toverdoos in Borssele, 17 februari: Cadance in Nisse, 28 februari: Tejater Beer in Heikenszand, 6 maart: Graat en Harmien in Ovezande, 16 maart: Majeur Plus in Baarland, 20 maart: Rijn en Trijn in 's-Gravenpolder (onder voorbehoud), 23 maart: Martien Groeneveld in Driebergen, afsluitingsvoor- stelling 30 maart in 's Heerenhoek VOF de Kunst (onder voorbehoud). eens de benaming 'cantatency clus' gegeven. De naam 'Weih- nachtsoratorium' is echter van Bach zélf afkomstig en staat al aangegeven op het tekstboekje, dat de kerkgangers van de St. Nicolai- en Thomaskirche in Leipzig in handen gekregen. De zes delen van het Weihnachts- oratorium zijn in beide kerken, in alle erediensten op zon- en feestdagen rond de jaarwisseling 1734/1735, ten gehore gebracht. Vanwege de enorme omvang van het werk, valt voor onze hui dige concertpraktijk te denken aan de volgende indeling: Bij een uitvoering voor de Kerst: de over het jaar 1995 met meer dan 50% gereduceerd tot 2,6% ten opzichte van de 6,2% over het jaar 1994. Dit alles werd bereikt met een ingehuurde ARBO- dienst. Het verlagen van het ziekteverzuimpercentage heeft tot gevolg dat de werkdruk van de chauffeurs vermindert is omdat zij geen onverwachte diensten van hun zieke collega's meer over hoeven te nemen. Dit bevordert de veiligheid, zowel voor de chauffeur als voor zijn/haar passagiers. Ook heeft Citax Midden Zeeland getracht de veiligheid van de auto, dus automatisch ook de veiligheid van de chauffeurs en zijn/haar passagiers te verhogen. Dit is gebeurd door de auto's niet har der te laten rijden dan 125 km per uur. Dit heeft tot gevolg dat er niet meer te hard en onverant woord gereden kan worden. De chauffeur zit ontspannener ach ter het stuur en is minder snel moe. Dit bevordert de veiligheid. Een bijkomend voordeel is dat het brandstofverbruik en de ban- denslijtage minder is wat weer beter voor het milieu is. Deze veranderingen, die Citax Midden Zeeland in 1995 heeft doorge voerd, waren voor de jury door slaggevend om Citax Midden Zeeland de 2e prijs uit te reiken voor de sector taxi-vervoer.(Van de 84 inschrijvingen). Zo kregen zij op 15 december op de mid denstip van Stadion Feyenoord, de Kuip, hun prijs uitgereikt. Het bedrijf dat de 1e prijs won had het ziekteverzuim nog net iets beter onder controle. Toen de wind naar de goede richting draaide, voer de kapitein opnieuw uit in een nieuwe poging de loswal te bereiken. hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank N.V. in Amster dam afgelopen vrijdag, lichtte Tweede Kamer-lid en voorzit ter van de stichting, mevrouw Yvonne van Rooij, de doelstel ling van de prijs nog eens toe: Rusland), koos de jury dit jaar Nederlandse bedrijven stimu leren naar Oost-Europa te gaan, het verkrijgen van een beter inzicht in de commercië le initiatieven die er ontplooid worden en het realiseren van een soort platform waarin ondernemers ervaringen kun nen uitwisselen. de Oekraïne werkt meer dan 30% van de bevolking in de op contract landbouw. Omdat Brussel de tot commercieel Oosteuropese agrarische sec tor maar weinig steun biedt, wilde de jury met de toeken ning van de prijs van Vander- Voor maar liefst de zevende keer organiseren de gezamenlijke jeugdclubs en jeugdsozen in de gemeente Borsele in samenwerking met het B.O.S. (Borsels Orgaan voor Samenlevingsop bouw) een reeks kindertheater voorstellingen onder de noemer "Kindertheaterkwartaal Borsele". Dit jaar heeft ook de Culturele Raad van Borsele aansluiting gezocht met dit kindertheaterkwartaal. De Culturele Raad verzorgt dit jaar een grandioze openingsweek en verzorgt tevens de afsluitende voorstelling in 's Heerenhoek. Hierdoor is het kwar taal dit jaar nog grootser dan het de voorgaande gezicht hoeft te verbergen. "Liefde maakt blind" jaren al was. Het "kindertheaterkwartaal" gaat in januari van start en duurt tot eind maart. De voor stellingen vinden plaats in verschillende dorpen in de gemeente Borsele. Het "kindertheaterkwartaal" is al 6 jaar een groot succes. Duizenden kinderen hebben al voorstellin gen bezocht in de gemeente Borsele. Ook jeugd- thema's oplicht. Aanvang: 14.30 uur tot 15.30 uur. sozen en jeugdclubs zijn zeer enthousiast wat resulteerde in een zevende "kindertheaterkwar taal". Er zijn verschillende groepen benaderd om optredens te verzorgen, variërend van poppen theater, muziek, voorstellingen met weinig woor den, enge voorstellingen, grappige voorstellingen, maar ook serieuze voorstellingen. Vlak na Nieuwjaar wordt het Kindertheaterkwartaal Anna en haar vriendje Plomp, een levensechte kik ker, gaan logeren bij oom. Oom woont in Onland, een moerasgebied met wuivend riet en waterpoe len vol kikkers. Op een nacht verdwijnt Plomp samen met een wilde kikker in het moeras. Anna Slaap als een reus, slaap als een roos. Slaap als blijft alleen achter; plompverloren. Gelukkig is oom een roos van een reus. Reuzeke, Rozeke Zoete- koekdozeke. Een humoristische voorstelling waar in zang centraal staat. Een samenwerkingsproject tussen Anke Kranendonk en Marjan Linnenbank (componiste bij Brigitte Kaandorp). Jos Spijkers (regie) werkt met de acteurs vanuit een krachtig zintuiglijk bewustzijn naar een voorstelling toe. Theater dat hierdoor aan poëtische kracht en directheid wint. Waar ik mijn arm om rek, overal ben ik gek. Versjes, verhaaltjes en gedichtjes, afgewisseld met liedjes roepen de wereld op van verwondering, ver bazing en onverzettelijkheid. Zonder een duidelijke voorstelling. Alfabetsoep is een aaneenschakeling verhaallijn duikt steeds de band tussen moeder en kind op. De moeder als de ander, waartegen het kind haar eigen wereld aftekent. Een intieme voor stelling die de zintuigen prikkelt en de grote en klei ne vragen van het kind deelt. Aanvang 14.30 uur tot 15.30 uur. Plaats: dorpshuis voort in ons verdere leven tot aan het graf. Nieuwdorp. Entree: 5,-. Leeftijd: vanaf 4 jaar. Organisatie: Culturele Raad Contactpersoon: Jan Leendert Verduijn: (0113) 655407. De school van de Gereformeer de Gemeenten aan de Dam in Goes ging dicht. Als de kinderen 's morgens de school binnen kwamen, was de temperatuur slechts 5 graden Celsius. Als de kachel werd gestookt, kwam het kwik nooit boven de 15 graden. "Bijverwarmen met straalka chels", zei de inspecteur van het de beschermheilige van de stad. Een klein decennium geleden is deze traditie overgewaaid naar Nederland, waar hij zich snel heeft geworteld. Voor de negen de maal brengt Laszló Maklary, een orkestleider met Weense charme en Hongaars tempera ment, met zijn Strauss Orkest Boedapest een meeslepend concert, een lust voor oog en oor. Een vijftal internationale solisten, waaronder Marco Bakker, zin gen de mooiste melodieën van Strauss en Stolz, Schrammel en Kalman, Offenbach en al die andere populaire operette-com- Vrijdag 29 december worden De Zeelandhallen omgetoverd tot het Wenen van de eeuwwisse ling. Goes is namelijk één van de plaatsen waar een groot Sylves ter Nieuwjaarsconcert wordt gegeven met onder meer Marco Bakker. Dat gebeurt onder de naam "Wien bleibt Wien". Het concert begint om 20.15 uur. De deuren gaan al om 19.00 uur open. In heel Zeeland waren afgelopen weken al kaarten in voorverkoop. Aan dit bijzondere nieuwjaars concert werken meerdere inter nationale solisten mee. Verder het Strauss Orkest Boedapest delen 12, 3 en 6. Bij een uitvoe ring rond Driekoningen: de delen 1, 4, 5 en 6. Gezien de datum van het concert, heeft de Chris telijke Oratorium Vereniging Goes gekozen voor de delen 1 4, 5 en 6. Toegangskaarten a ƒ25,- en ƒ22,50 (C.J.P./65+) p.p. zijn in voorverkoop verkrijg baar bij Muziekcentrum Goes, Korte Kerkstraat 17 en bij de koster van de Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein 11Kapelle. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdra gen van de Gemeente Goes, Culturele Commissie Kapelle en diverse bedrijven. onder leiding van Laszló Makla ry, ballet en groot koor met totaal zo'n 200 medewerkenden. Daags na het concert in Goes zal in dezelfde samenstelling het concert wordt gegeven in het Concertgebouw te Amsterdam. Er wacht Goes dus een bijzonde re avond, die door de organisatie wordt betiteld als "Weense tradi tie in Keizerlijke sfeer". Het Syl vester Nieuwjaars Concert komt voort uit een vitale traditie, een eeuw geleden geboren in Wenen, indertijd het politieke en culturele centrum van Europa. Zo werd op 31 december de naamdag gevierd van Silvester, Dat waren zomaar enkele berichten uit de kranten die ver schenen in twee van de streng ste winters van de afgelopen ruim 100 jaar. Het Zeeuws Netwerk Meisjes, Vrouwen en Techniek werkt al vijf jaar in de provincie Zeeland aan het bevorderen van de instroom van vrouwen in de tech niek. De samenwerking is sinds kort uitgebreid met een aantal buitenlandse partners, uit Frank rijk, Duitsland, Ierland en Groot- Brittanië. In het kader van Euro- pse uitwisseling brachten deze partners op 18 december een bezoek aan Zeeland. Zij werden op het Provinciehuis in Middel burg ontvangen voor een eerste kennismaking met de regio Zee land. Daarna bracht het gezel schap, dat uit 6 personen bestaat, een bezoek aan het Beroepen- en studie Informatie Centrum (BIC) in het Arbeidsbu reau te Middelburg. Daar is het project "Zeeuws Netwerk Meis jes, Vrouwen en Techniek" aan hen gepresenteerd door de voor zitter, mevrouw L. van den Heu vel (Janneke Dierxschool) en de coördinator, mevrouw S. Ver- wijs-van Kampen (SKOA). Een aantal activiteiten zoals voorlich ting en werving van meisjes en werkt tot exportwaardige pro- dukten (zonnebloemolie). Door de hoge kwaliteit zaai zaad, de partner-constructie en de grote inzet van de vijftig Oekraïense werknemers die de onderneming vrijwel geheel runnen, Dit noemt men contrafact of parodie. Bach 'leende' als het ware bij zichzelf, maar paste ten behoeve van de nieuwe tekst soms verandering toe, bijvoor beeld in notenwaarden. Soms ook was er aanleiding tot veran dering van toonsoort, bezetting, figuratie of versiering. Daar men een bepaalde episch-dramati- sche eenheid mist, die zo eigen is aan een oratorium, heeft'men het Weihnachtsoratorium wel Zo maar enkele willekeurige berichten uit de krant van toen: op 2 december werd in zaal 'Tha- lia' te Hansweert een bal georga niseerd voor de schippers die in het kanaal waren 'ingevroren'. De organisatie was in handen van de Hansweertse Parlevin kers Vereniging. Bezoekers waren de parlevinkers, het sluis- personeel en de schepelingen. bezochte bijeenkomst in het Na in 1993 en 1994 de prijs te van de ABN hebben toegekend aan respectievelijk Kalkman Vis B.V. (visverwerkingsproject in het Russische Kamtsjatka) en Independent Media (oprichters van 'The Moscow Times' in Vervoer 21, de bedrijfsvereni ging voor het Vervoer, zet jaar lijks een aantal bedrijven uit ver schillende vervoerssectoren in de schijnwerper. Dat zijn bedrij ven die bijvoorbeeld een actief verzuimbeleid hebben gevoerd, veiligheidseisen hebben aange scherpt, de kwaliteit van de arbeid hebben verbeterd of andere maatregelen hebben genomen waardoor mensen vei liger of met meer plezier hun werk kunnen doen. Voor 1995 was Taxicentrale Citax Midden Zeeland uit Goes één van de genomineerden in de sector taxi vervoer. De jury had Citax Mid den Zeeland uitgekozen mede op basis van hun actief verzuim beleid. Het ziekteverzuim werd vrouwen via doedagen, informa tiemarkten en het breed ver spreiden van een poster worden in de schijnwerpers gezet. Doel van het internationale Now-Pro- ject (New Opportunities for Women) is om het niet alleen bij voorlichting en werving te laten, maar óók de instroom op de technische arbeidsmarkt te ver beteren. Met behulp van wederzijdse ervaringen zal hiertoe een model ontwikkeld worden. Ook een internationaal bruikbare data bank voor opleidingsmodules en draaiboeken voor activiteiten als doedagen en dergelijke staat op het programma. De aangesloten 16 organisaties van het Zeeuws Netwerk Meisjes, Vrouwen en Techniek (scholen, Arbeidsvoor ziening, landelijke organen beroepsonderwijs en SKOA) leveren ieder een bijdrage aan het project. Wellicht dat er in de toekomst ook docenten en/of leerlingen-uitwisselingen uit voort kunnen vloeien, zodat er meer Zeeuwen over de grens kunnen kijken. dens de prijsuitreiking op 8 december jl. in Amsterdam, sleepte het Zeeuwse zaai- zaadbedrijf bovendien ook de atie geschiedt de betaling niet publieksprijs in de wacht. De in geld, maar met agrarische Oost-Europa Prijs wordt door produkten (veelal zonne- de gelijknamige stichting jaar- bloempitten) die Navasko met lijks toegekend aan onderne- behulp van bestaande of mers die er in slagen in Oost- gerenoveerde industrieën ver- Europa een toegevoegde waarde te creëren en een bij drage te leveren aan het ver sterken van de marktecono mie. Dit jaar bleek de Koninklij ke VanderHave Groep over de beste Nederlandse zaken-con- structie met Oost-Europa te zelfstandig runnen, blijkt beschikken. Het ingediende Navasko in een grote behoefte project 'Zeeuwse zon boven te voorzien en wordt een ver- de Oekraïne' werd uit ruim vijf- dergaande explosieve groei tig inzendingen geselecteerd. De jury waardeerde vooral de durf en het gezonde onderne merschap waarmee Vander Have zaden aan Oekraïense boeren verkoopt. Het initiatief voor de prijs gaat uit van personeelsbestand zou kun- bedrijven en instellingen met nen groeien naar 80 vaste een bijzondere belangstelling medewerkers. voor de economische betrek kingen tussen Nederland en Oost-Europa. Tijdens de druk- Op zaterdag 6 januari geeft de Christelijke Oratorium Vereni ging Goes een uitvoering van het Weihnachtsoratorium (cantates 14, 5 en 6) van Johan Sebas tian Bach (1685-1750). Dit con cert vindt plaats in de Ned. Her vormde Kerk te Kapelle en vangt aan om 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door: Elma van den Dool - sopraan, Jacobijn Wallis - alt, Frank Fritschy - tenor, Math Dirks - bas, het Dordts Kamerorkest, Caroline Dubbeld - cello-continuo, Janny Dieleman - continuo. Het geheel staat onder leiding van Izaak Ruissen. Onder de vele werken, die gewijd zijn aan de geboorte van Christus, neemt Bach's Weihnachtsoratorium onmisken baar een eerste plaats in. Het werk bestaat uit zes afzonderlij ke cantates, die liturgisch hun plaats hebben op de eerste, tweede en derde Kerstdag, op Nieuwjaarsdag (feest van Chris tus' besnijdenis), de zondag na Nieuwsjaar en Epifaniën (Drieko ningen 6 januari). De cantates 1 t/m 4 zijn gebaseerd op het Lukas-evangelie. Uitgangspunt voor de cantates 5 en 6 is het evangelie naar Mattheüs. Het Weihnachtsoratorium is groten deels gecomponeerd in de herfst van het jaar 1734. Men vindt de partituur van alle zes cantates in één boek in een doorlopende nummering bijeengeschreven. Bij 19 van de 64 nummers heeft Bach muziek uit eerder door hem gecomponeerde werken inge past of bewerkt. voor het project 'Zeeuwse zon boven de Oekraïne'. Volgens mevrouw Anna Sandor, voor zitter van de jury, waren er twee redenen om VanderHave als winnaar aan te wijzen. De eerste betrof de bereidheid van VanderHave om het pro ject met een aanzienlijk bedrag voor te financieren. Navasko ^en en riskant besluit, d u gezien de grote economische VanderHave's inzending heeft crisis waarin Oost-Europa betrekking op de joint-venture momenteel verkeert. Ten Navasko die de onderneming tweede oogstte het feit dat het eind 1992 met de Oekraïense boerenorganisatie Vassilkovs- kaya oprichtte. De joint-ventu re, waarin VanderHave voor 60% participeert, verzorgt de lokale produktie en verkoop van onder meer zonnebloem- zaden in de Oekraïne. Navas- Oost-Europa van zeer groot ko heeft de produktie onderge- belang is voor de economie. In bracht bij diverse kolchozen. Deze collectieve boerderijen vermeerderen op contract basiszaad zaad. Het aan Navasko terug geleverde commerciële zon- nebloemzaad wordt in een fabriek nabij Dnepropetrovsk Have mede onderstrepen hoe- geschoond, ontsmet en af ge- vee! belang zij hecht aan goed zakt. De voor de verwerking ondernemerschap in deze benodigde technische installa- sector! De Koninklijke VanderHave ties zijn afkomstig uit Neder- Groep in Kapelle heeft de land en eind vorig jaar geïn- 'Oost-Europa Prijs voor onder- stalleerd. Het hoogwaardige nemers 1995' gewonnen. Tij- zaaizaad dat Navasko op deze wijze verkrijgt, verkoopt zij aan Oekraïense boeren. Vanwege de slechte economische situ-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7