SPORT Bevelanden in ’t kort Veteranen Goes 4 goed ingepakt door sponsors Yerseke Koenckelpotfanfare 30 december de straat op Ongerustheid in Kapelle over situatie kinderdagverblijf Halt jeugdzaalvoetbaltoernooi gemeente Borsele 1995 -1996 iemand belangstelling heeft en eens kennis wil maken met deze tak van de voetbalsport dan is dit een uitgelezen gelegenheid. Deze wedstrijd is gepland in de sporthal De Stenge te Heinkens zand. De organisatie van deze wedstrijd ligt in handen van Mar jolein van Doorn (gemeente Bor sele). Donderdag 28 december: Ook de jeugdsozen van de plaat sen in onze gemeente komen aan de beurt; in de sporthal De Zwake binden soosgangers uit diverse dorpen de sportschoe nen onder om tussen 16.00 en 17.00 uur hun balletje te trappen. De organisatie van dit gebeuren wordt gedaan door Sylke Hedde- ma (BOS) tel: 639296). Nieuwe trainingspakken voor Hansweertse Boys 4 nacht met geen verknalde Bezorg huisdier Drie Zeeuwse bedrijven eeuw in Handelsregister Geslaagde Kerstviering Anbo-afdeling Goes oudejaar Ouderen biljart B.B.C.B. Oudercomité wil meer duidelijkheid en Met motto: Stokvis stienkt zo! Oudejaars veldrit ATB-wedstrijd Wemeldinge EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF F Woensdag 27 december 1995 26 DE BEVELANDER I vuld. Dierenbescher mers Zeeland: 60 Jaar getrouwd Seniorenbingo met oliebollen Ypsilon bijeen Wintertocht Goes Cursus Bio-energetica Jaarwisseling met Leger des Heils Nieuwjaarsconcert in NH Kerk Kortgene Bibliotheek te 's-Gravenpolder Ijsbeer centraal op Zeeuwse Beren Festival Oudejaarsloop te Nieuwdorp (Foto: Co Coppoolse) Aschman en H. Herveille. I j) Op 19 december waren de heer en mevrouw J.M. Moerdijk-Kalle- mein, Arendstraat 51, 's-Heer Arendskerke, 60 jaar getrouwd. De heer Jan Marinus Moerdijk is geboren op 29 oktober 1907 in 's-Heer Arendskerke en is werk zaam geweest als landbouwer. Mevrouw Catharina Lena Moer- dijk-Kallemein is geboren op 3 oktober 1914 in Wolphaartsdijk. Het huwelijk is op 19 december 1935 in 's-Heer Arendskerke vol trokken. Het echtpaar heeft 7 kinderen, waarvan er 2 zijn over leden, en 11 kleinkinderen. Donderdag 28 december, mor gen, organiseert wijkvereniging Goese Polder een oliebollen seniorenbingo in wijkgebouw De Spinne, aanvang 14.00 uur en gratis entree. De organisatie is in handen van de wijkvereniging Goese Polder. - er ook weer "krupp'n" spek uit gedeeld worden. Maar de Fanfare zou de Fanfare niet zijn als ze op oudejaarsdag niet ook voor de dag kwam. Dit jaar pakken ze uit met een "Ouwejaars Koenckelmatinée". Deze matinée wordt gehouden in het dorpshuis "De Zaete" te Yerseke. Aanvang 13.30 uur. De zaal is open om 13.00 uur. De matinée duurt van 13.00 uur tot 15.30 uur. Wat kunt u allemaal verwach ten? Allereerst een sfeervol ingerichte Zaete. Diverse optredens van de Koenckelpotfanfare, met muzi kale versterking van ons huisor kest "Dubbel en Dwars". Voor de romantici staan enkele after noon- en moonlightserenades op het programma. Verder diverse conférences. Ook voor mensen die van klassieke muziek hou den, is er een keur van num mers. In de pauze van de matinée wordt er een grandioze verloting gehouden. v.l.n.r. B. de Bas, H. Visser, W. Verhage, W. Smet, R. Daryll Acton, Jan Wijnands, Dick van Zanten, Jan de Looff (spon sor) Dorus Ie Conte en Rorald Debbaut. In navolging van Apotheek Zierikzee hebben drie bedrijven in Mid den- en Noord-Zeeland uit handen van de secretaris van de Kamer van Koophandel, mr. R. de Blij, een kunstwerk ontvangen in verband met hun 100-jarige inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op vrijdag 22 december werden de twee vestigin gen Passenier Spuit- en Schildersbedrijf B.V. en Passenier Doe-het- zelf B.V. te Serooskerke in het zonnetje gezet. De eenmanszaak Faasse-Schoen-sleutelservice, gevestigd aan de Korte Vorststraat 14 te Goes, wordt op woensdagochtend 27 december bezocht. Bak kerij Spelier BV te 's-Heerenhoek sluit deze rij. Ondanks dat dit bedrijf ingeschreven staat sinds 1895, blijkt Spelier reeds 101 jaar te bestaan. Alle drie de bedrijven zijn van oorsprong echte familiebedrij ven. De kunstwerken die als titel "het geheel is meer dan de som der delen" hebben meegekregen, zijn vervaardigd door Guido Lippens. De vereniging 'Ypsilon' is een vereniging van ouders en andere familieleden van chronisch psy chotische en schizofrene men sen. Deze vereniging zal een bij eenkomst voor haar (toekomsti ge) leden houden op dinsdag 9 januari om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis, te Werfstraat 18 in 's-Heer-Hendrikskinderen. Voor nadere info: tel: 0113 - 212221 öf 0114-682217. De Zeeuwse Wandelsportbond houdt zaterdag 6 januari de tweede wintertocht van dit sei zoen in Goes. Wandelaars kun nen kiezen uit de afstanden 5,10 of 15 km. Start tussen 11.00 en 13.00 uur bij wijkgebouw West kant aan de Evertsen straat 15 te Goes. Tel: 230866. Stokvis stienkt zo! Onder het motto gaat de Yerseksche Koenckelpot Fanfare zaterdag 30 december a.s. voor de vierde maal sinds de oprichting in 1992 de straat op om de jaarwisseling te vieren. Rinus Scheele en Mar tin Steketee, beiden initiatiefne mers tot de bijzondere fanfare, vertellen: Deze keer staat de stokvis cen traal en niet alleen de stokvis maar ook de nieuwe mascotte van de Fanfare, namelijk, Jewanna de zeuge. Jewanna is een rasvarken en één uit een worp van elf van het bekende fokkersras van Kleunen. Haar vader, Ko van Kleunen, stond jarenlang bekend, in de zak van Zuid-Beveland, als de schrik van Oudelande. Overal in den lande lopen nazaten van Ko rond. Je zou kunnen zeggen dat hij als het ware een "schrikbewind" voerde. Naast Jewanna is er dit jaar ook genoeg aandacht voor het nieuwe vaandel van de Fan fare. Dit vaandel, speciaal in Utrecht ontworpen, heeft een bordeauxrode kleur met gouden letters en tevens prijken er een koenckelpot en het wapen van de gemeente Yerseke op. Dit alles brengt natuurlijk veel kosten met zich mee en daarom zijn we onze sponsors natuurlijk weer zeer erkentelijk dat ze zich voor dit onderdeel financieel garant stelden. Misschien was het u nog niet opgevallen, maar dit jaar valt oudjaar op een zondag. Vandaar dat de rondgang van de Fanfare gehouden wordt op zaterdag 30 december. Programma zaterdag 30 decem ber: De Kerstviering van de Algeme ne Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Goes trok veel belangstelling. Er waren 146 mensen samengekomen in De Prins van Oranje. De heer G. Neels, voorzitter van afdeling Goes spreekt dan ook van een geslaagde en fijne kerstviering. Hij vertelt: "Muzikale medewer king werd verleend door het Bejaardenkoor "Zanglust" o.l. - en solozang van mevr. Scher mer, met pianobegeleiding van mevr. Bevelander. Koor- en samenzang werden afgewisseld door declamatie, verzorgd door mevr. R. Raalte. De heer Van Wezel, voorzitter van het Gewest Zeeland, hield een korte toe spraak over de belangenbeharti ging van de ANBO voor de oude ren. Ook werd muzikale mede werking verleend door twee stu dentes van de muziekschool, de dames Bibiane Gotzach, piano en Mignon Gotzsch, cello. Na het muzikale gedeelte werd een kerstverhaal verteld. De middag werd besloten met een geza menlijke koffiemaaltijd. Na afloop kreeg een ieder een kerstgroet in de vorm van een kerststukje of een fruitschaaltje. ken; t.w. Jaap Nieuwdorp (Patrj- zen), tel: 352433, Peter de Vcs (Nieuwdorp) tel: 613339 en Peter Sommeijer (Volharding) tel: 655992. De scheidsrechters- commissie Noord- en Zuid-Beve- land zal ook dit jaar tijdens de kerstweek spelregelwedstiijden organiseren. Door middel ven de bekende spelregelloop wordt de parate spelregelkennis van de deelnemers op de proef gesteld. Uit de deelnemers aan deze spelregelloop worden een aantal individuele en een aantal groepsprijzen geloot beschik baar gesteld door Sportpunt Zeeland en de Rabo banken. Waarom heet dit toernooi Halt- toernooi gemeente Borsele? Halt staat voor Het alternatie', het geen betekent dat jonge mensen die iets kapot maken door middel van een alternatieve straf hun wandaad "weer goed kunnen maken" en op deze maniereen gerechtelijke straf ontlopen. De gemeente Borsele (c.q. buige- meester Mandos) is een warm voorstander van dit toerrooi omdat het een uitstekende vrij etijdsbesteding voor de "Borsel- se" jeugd oplevert. De gemeente Borsele is dan ook één van onze grootste "sponsors". Op de foto: staand) Rien Houte- pen (aanvoerder), André de Koning (sponsor), Jan de Grip, Frank de Bie (sponsor), Ton Wolff, René v.d. Vliet, Peter Krij ger, Peter Wolters, (zittend) In de maanden december en januari wordt er weer op grote schaal gezaalvoetbald in de gemeente Borsele. In de Sport hallen De Stenge (Heinkens- zand) en De Zwake ('s Graven polder) is op 2 december gestart met de E- en F-pupillen. Aan dit toernooi doen 84 jeugdteams mee van alle "Borselse" voetbal verenigingen: Apollo, Luctor '88, Borssele, Patrijzen, SV Nieuw dorp, SV Hoedekenskerke, Kwa- dendamme, VV Lewedorpse Boys, SV Heinkenszand, VV Vol harding en SVD (Driewegen). Er wordt gespeeld in zes leeftijds categorieën; t.w. F-, E- en D- pupillen (dit zijn de kinderen in oe basisschoolleeftijd) en C- B- en A-junioren. De laatste speel dag is gepland op zaterdag 3 februari a.s. Een belangrijk deel van de wedstrijden wordt gespeeld tijdens de Kerstvakan tie; tijdens deze kerstweek zijn ook de meeste extra aktiviteiten gepland, t.w. Woensdag 27 december: Van 16.00 tot 17.00 uur is een demonstratiewedstrijd gepland tussen/door G-voetballers van de Goese vereniging SSV. Deze club staat bekend als een van de topploegen in Nederland, dus als Op zaterdag 30 decembe- aan staande organiseert het vieler- comité Wemeldinge een Dude- jaars veldrit en een ATE-wed- strijd in Wemeldinge. He par cours loopt door het ooselijke deel van het Wemeldingse bos. De start en finish is gelegen in de Dorpsstraat. De lengte var het parcours is ongeveer 3 kilome ter. Het programma ziet er alsvoolgt uit: 13.00 uur: veldrit profs, sma- teurs-a, amateurs-b, trimmers en recreanten 50 min.; 13.02 uur: veldrit jeugd, nieuwelingen, juni oren en dames 35 min.; 14.30 uur: A.T.B. alle kategorieën 1 uur 2 ronden. Het inschrijfgeld bedraagt ?,50. Voor junioren en nieuwelirgen 5,00. Er is een prijzenschema voor alle categorieën. De perma nence is in café "Kombinne' in de Dorpsstraat te Wemeldinge, waar om ongeveer 16.30 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Was- en kleedgelegenheid vcor de renners is in de Gymzaal "Burgemeester van Sas". Een groot aantal renners heeft te kennen gegeven in Wemeldinge aanwezig te zullen zijn. Onder hen Patrick Tolhoek, Vital Tim mermans, Nico van de Klundert, Davy Dubbeldam, Johnny van Cadsand, Michel Rommers, Peter Hoondert, Marcel Remijn en Theo Akkermans. Voor Wim van Stel is dit de laatste wedstrijd als voorzitter van het wielerco- mité Wemeldinge. Ruim 28 jaar geleden was hij één van de oprichters van het plaatselijke wielercomité en is in die tijd onaf gebroken lid geweest van dit comité, waarvan grotendeels als voorzitter. De heer van Stel heeft aangekondigd een stapje terug te willen doen en meer over te laten aan de jongeren in het comité. Wim van Stel blijft als adviserend en ondersteunend lid aan het wielercomité verbonden. Het voorzitterschap van het comité zal naar verwachting begin volgend jaar worden inge- Op 18 januari start een cursus Bio-Energetica in centrum Namaskara te Kapelle-Biezelin- ge; op 10 donderdagavonden van 19.30-22.00 uur. Bio-Ener- getica is een goede methode voor mensen die genoeg hebben van stress, futloosheid en opper vlakkigheid en op zoek zijn naar een bewustere leefwijze, trouw aan hun eigen lichaam en gevoelens. Door oefeningen krijgt opgekropte energie weer kans om tot leven te komen. Klachten als spanning, stijfheid en lusteloosheid nemen af; we worden levendiger, flexibeler en kunnen problemen beter hante ren. Informatie en folder: Mark Hoekstein, tel. 0113-216656. 13.30 uur: Vertrek voor de rond gang van de Koenckelpot Fanfa re vanaf restaurant "De Oester- beurs". We verwachten daar alle kinderen met hun koenckelpot. Route: Paardenmarkt - Oude Toorenstraat (rechts) - Irene- straat Kakeldans - Oude Boo- gaert - Tuinstraat - Damstraat. 14.00 uur: Verzorgingstehuis "Vredelust" met kinderkoenckel- concert en fanfareconcert. Route: Damstraat - Zeebrug - Burg. Sinkelaan - Kaaistraat. 14.30 uur: Café-Petit restaurant De kruik" met petit-concert. Kin deren met pot krijgen hier een frikadel. Route: Kaaistraat - Noordzand- straat - Kerkplein. 15.00 uur: Bakkerij Filius. Bor- desconcert, oliebol voor de klei ne koenckelaars. Route: Kerkplein - Dreef - Oude Toorenstraat. 15.30 uur: Albert Heyn. Snert- concert, versnapering voor de kleintjes. Route: Oude ToorenstraatVier- straat, Lepelstraat. 16.00 uur: Slijterij "De drie ster ren", Glühwein- en chocomelk- concert. Route: Wijngaardstraat, Paar denmarkt. Hier zal als einde van de tocht een ludieke aktie wor den ondernomen. Wat dat is, verklappen we nog niet! Einde rondgang, tevens ontbin ding van de stoet. Onderweg, tijdens de rondgang, zal/zullen: - regelmatig een ode aan Jewan na worden gebracht. - het vaandel kunnen worden bewonderd. - de "velwachters" partituren en stokvisrecepten uitdelen. Stichting Kinderopvang de Beve landen. Een opgedrongen keus voor het gastouderbureau is voor het oudercomité geen bespreek baar alternatief. Het oudercomité is verder van mening dat de ont stane situatie een gedeelde ver antwoordelijkheid is van zowel de samenwerkende gemeenten, waaronder de gemeente Kapel- le, als de Stichting Kinderopvang de Bevelanden. De consequen ties van het gevoerde beleid zal dan ook door beiden moeten worden aanvaard. Voor wat betreft de gemeenten betekent dit dat het comité de gemeente Kapelle kritisch zal blijven vol gen. Daar waar hun voorstel afwijkt van de bovengenoemde drie uitgangspunten zal het comité de gemeente daarop aanspreken. Daarnaast is uit contacten van comité-leden met de raadsleden gebleken dat zijn niet of slecht geïnformeerd zijn over de ontstane situatie. Het oudercomité zal daarom in het begin van het nieuwe jaar een informatiepakket samenstellen om in deze leemte te voorzien. Voor wat betreft de Stichting Kin deropvang de Bevelanden ondersteunt het oudercomité het onderzoek door een advocaat. Zij bekijkt of de stichting en met name het stichtingsbestuur, juri disch aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van de reorganisatie. Daarnaast zal het comité contact opnemen met de andere ouder comités om te bekijken of er gezamenlijk actie kan worden ondernomen in de richting van het stichtingsbestuur. Het is het comité duidelijk dat de proble men rondom het Kinderdagver blijf Kapelle verre van opgelost zijn. Nog steeds bestaat er groot gevaar dat er een oplossing gekozen wordt waarbinnen slechts een beperkt aantal kinde ren kunnen worden opgevangen, dan wel een oplossing waarbij niet aan de minimale kwaliteitsei sen wordt voldaan. Het ouderco mité zal zich niet bij deze situatie neerleggen. Ze zal zich in blijven zetten voor een volwaardig kin derdagverblijf met plaats voor iedereen", aldus het ouderco mité. Rond de jaarwisseling heeft het Leger des Heils te Goes weer enkele bijzondere bijeenkom sten. Het programma ziet er als volgt uit: Zondag 31 december: 10.00 uur. Kapitein M. v. Dalen en kapt. E. van Triest; tevens jaarsluiting. T.V.-uitzending Leger des Heils, korps Zeist, 's Avonds geen dienst. Maandag 1 januari: Vanaf 10.30 uur: Nieuw jaarsreceptie in de jeugdzaal. De mensen die in Kapelle betrokken zijn bij het kinderdag verblijf kunnen zich een plezie riger jaarwisseling voorstellen dan ze thans tegemoet gaan. Het oudercomité Kinderopvang Kapelle maakt zich zorgen over de toekomst van het kinderdag verblijf. Er is een persbericht uit gegeven, waarin de problemen worden toegelicht. Voorzitter R.J. Jongeling vertelt: "Al enige tijd staan de problemen rondom Stichting Kinderopvang de Beve landen in de belangstelling. Omdat de stem van de betrok ken ouders in het geheel niet gehoord werd, is in een vergade ring van maandag 11 december jl. door de ouders van de kinde ren van Kinderdagverblijf Kapel le een oudercomité opgericht. Dit comité volgt de ontwikkelingen rondom het kinderdagverblijf Kapelle nauwgezet. Vertegen woordigers van het oudercomité hebben vrijdag 15 december een gesprek gehad met wethouder van Overbeeke over de ontstane situatie. Aan hem is een brief overhandigd waarin het comité haar bezorgdheid uitspreekt over de ontstane situatie en hem informeert over haar uitgangs punten. Daarnaast heeft het comité hem opgeroepen zijn beleid kritisch te bekijken en de uitgangspunten van de ouders mee te nemen in zijn overwegingen. In het gesprek werd duidelijk dat de heer van Overbeeke de voorge stelde begroting '96 van de Stichting Kinderopvang de Beve landen ziet als richtgeven. Hij zei te streven naar een kinderop- vangvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De brief De brief met de uitgangspunten van het oudercomité is ook afgege ven aan de fracties in de gemeenterad van Kapelle. In de raadsvergadering van 19 december jl. is door vrijwel alle partijen aandacht besteed aan de problemen rondom het Kin derdagverblijf Kapelle. Weth. van Overbeeke zei in deze ver gadering dat zijn inzet is, de bui tenschoolse opvang te laten voortbestaan en te zoeken naar oplossingen waarin zoveel mogelijk, voor alle kinderen die De afdeling Noord- en Mid den Zeeland van de Dieren bescherming adviseert huisdiereigenaren op oude jaarsavond hun honden aangelijnd vóór tien uur 's avonds uit te laten en katten in huis te houden. Om te bevorderen dat de eigenaar van een door vuurwerk ge schrokken en aan het zwer ven geslagen huisdier snel kan worden gevonden, ad viseert de Dierenbescher ming de hond of kat een naamplaatje of -kokertje om te doen. Het ene huisdier reageert angstiger op vuur werk dan het andere. Is uw huisdier erg bang voor vuurwerk, haal dan tijdig kalmeringstabletjes bij de dierenarts. Ook een extra traktatie en de aanwezig heid van tenminste één huisgenoot tijdens het vuur werk kan de dieren op hun gemak stellen. Als u zelf rustig blijft en geen aan dacht schenkt aan het geknal zal uw huisdier min der reden tot angst hebben. Huisdiereigenaren die meer informatie willen, kunnen telefonisch contact opne men met het kantoor/info- centrum van de Dierenbe scherming: 0118 - 416327. Donderdag 4 januari wordt in de N.H. Kerk van Kortgene een Nieuwjaarsconcert georgani seerd door het Noord-Bevelands Mannenkoor, aanvang 19.30 uur. Er wordt aan meegewerkt door het dameskoor Zanglust uit IJzendijke. De muzikale leiding is in handen van de heer P.J. van Driel, dirigent van beide koren. Gezongen worden diverse kerst liederen in verschillende talen, alsmede Latijnse en Russische werken. Ook treden beide koren gezamenlijk op. Na afloop van het concert wordt iedereen, zowel koorleden als publiek, uit genodigd om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Met ingang van 2 januari heeft de Openbare Bibliotheek te 's- Gravenpolder andere openings tijden. De bibliotheek zal een extra avond, te weten, dinsdag geopend zijn. De nieuwe ope ningstijden zien er als volgt uit: dinsdag 18.00 - 20.00 uur, woensdag 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 17.00 uur; vrijdag van 14.00 - 17.00 en van 18.00 - 20.00 uur. Uitslagen pers, kamp 5e ronde: A: C. Nijssen - F. Decoster 0-2; A.J. Engelbert - P. Schoutens 2-0; R.L. Overheid - C.F. de Kooning 2-0; J. Remijn - J. Traas 0-2; P. Braam - B.P. Bos 2-0; M. v. Zantvoort - C. Prevo 2-0; A.J. Versprille - I. Helmstrijd 2-0. B: J. de Jonge - W. Smits 2-0; A. Allewijn - K. v. Hou- te 2-0; A. Westdorp - A.A. Lagendijk 0-2; H. v. Stee - M. Voet 2-0; J. v.d. Dries - C. de Pundert 0-2; J. Verbeem - C. de Waard 0-2; H. Steenbakker - C. Mol 0-2. C: A. Hoogesteger - C. v. Liere 2-0; L. v. Gessel - J. v.d. Wal 2-0; M. Steutel - C. v.d. Berge 0-2; C. v.d. Vliet - F.C. de Kooning 0-2; P. Bustraan - J. Koole 0-2; J. Feijtel - A. Ruis- sen 2-0; H. Hoogstrate - L. Kriekaard 2-0. D: J. de Baar - G. Nijholt 2- 0; L. v. 't Westeinde - W. Remijn 0-2; C. Dijkwel - T. de Gijsei 0-2; J.F. Hopmans - G. Huijskens 0-2; J. Rijk - J. de Wit 0-2; A. den Boef - M. v. Steenbergen 0-2; J. de Fouw - C. Weemaes 0-2. STANDEN: Poule A: 1P. Braam 5-8 0.42; 2. P. Schoutens 5-8 0.00; 3. M. v. Zantvoort 5-8 - 0.47; 4. A. Versprille 5-6 0.53. Poule B: 1J. de Jon ge 5-8 0.53; 2. C. de Waard 5-8 0.00; C. de Pundert 5-8 0.00; 4. C. Mol 5-7 0.15. Poule C: 1.C. v.d. Berge 5-8 0.68; 2. L. v. Ges sel 5-8 0.28; 3. J. Koole 5-8 0.20; 4. F. de Kooning 5-6 0.26. Poule D: 1J. de Baar 5-10 0.48; 2. M. v. Steenbergen 5-8 0.35; 3. C. Weemaes 5-8 0.10; 4. J. Hopmans 5-8 0.02. De 6e ronde wordt gespeeld op maandag 8 januari '96 in Kapelle en Krabbendijke. De toegangsbewijzen voor dit matinée zijn gratis en zijn af te halen bij: - Mientjes Verfboetiek, Oester- straat 1 Yerseke. - Schildersbedrijf Dijkwel, Burg. Sinkelaan 1 Yerseke. - Slijterij "De drie Sterren", Lepel straat 11 Yerseke. - V.V.V. Yerseke, Kerkplein 1 Yerseke. Maar let wel: Wat de toegangsbewijzen betreft: op op en wat de plaat sen in de Zaete betreft: vol vol. Er kan telefonisch gereserveerd worden! Het veteranen elftal van Goes (het vierde) staat er prima voor. In de competitie staat men op een gedeelde tweede plaats. Een aantal sponsors wil den het team nog eens extra ondersteunen door het geven van een nieuw tenue en tas sen. Assuran tiekantoor de Koning schonk samen met Reaal Verzeke ring nieuwe shirts en kou sen. Garage en Watersport de Looff uit Kortgene zorgde samen met Sportscore Goes/Vlissingen voor nieuwe tassen. De v.v. Goes is deze sponsors bijzonder erkentelijk voor deze geste. Het Zeeuws Beren Festival dat traditioneel tussen Kerst en Nieuwjaar in Poppendamme wordt gehouden, heeft dit jaar als thema de 'ijsbeer' meegekre gen. Naast de stands van beren- makers en handelaren is er een uitgebreid kinderprogramma. In de film, de workshop en bij het schminken zal de ijsbeer steeds om de hoek kijken. Het poppen theater Parabel speelt drie maal daags (11.00, 14.00 en 15.30 uur) het noordpool-sprookje 'Roodbontje en de IJswolf. Tij dens het beren Festival is ook de tentoonstelling 'Appels en Peren' nog te bezichtigen. Aan de hand van ruim 500 (vooral oude) ras sen wordt een beeld gegeven van de veranderingen binnen de fruitteelt. Het Zeeuwse Beren Festival vindt plaats in Imkerij Poppendamme te Grijpskerke op 28, 29 en 30 december van 10.00-17.00 uur. Toegang v.a. 5 jaar 2,50. Op zaterdag 30 december orga niseert AV'56 in samenwerking met de voetbalvereniging 'Nieuwdorp' de traditionele Oudejaarsloop. De start vindt plaats om 14.30 uur voor de ingang van het sportcomplex. Vanaf 13.30 uur kan men inschrijven in de kantine van de voetbalvereniging. Op het sport complex is kleed- en douche ruimte aanwezig. Voor de te lopen afstand kan worden geko zen tussen 3, 6 of 9 kilometer. De kosten van deelname bedra gen 3,50; voor kinderen t/m 12 jaar en KNAU leden is het inschrijfgeld 2,50. Na afloop krijgt iedere deelnemer een fraaie herinnering. momenteel worden opgevangen, een plaats moet worden gevon den. Hij riep de fracties op om te zijner tijd extra gelden beschik baar te stellen om dit te realise ren. De PvdA kon zich hierin vin den. Het CDA, VVD en na enig aandringen ook Gemeentebe langen waren in principe bereid extra gelden beschikbaar te stel len maar willen eerst duidelijk heid over de ontstane situatie. De SGP-fractie heeft de vraag nog niet beantwoord. Hoewel uit de boven beschreven ontwikke lingen duidelijk is geworden dat er meer ruimte is dan de concept begroting '96 van de Stichting Kinderopvang de Bevelanden suggereerde, is het oudercomité nog steeds zeer bezorgd over de toekomst van het Kinderdagver blijf Kapelle. Het comité zal de komende ontwikkelingen kritisch blijven volgen en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: De kinderopvangplaats van al die kinderen die momenteel geplaatst zijn op het Kinderdag verblijf Kapelle dient gegaran deerd te blijven. Hetzelfde geldt voor die kindplaatsen waarvoor al afspraken zijn gemaakt. Dit impliceert dat er ook een afdeling Buiten Schoolse Opvang aan het kinderdagverblijf verbonden zal moeten blijven. Kinderopvang dient een profes sioneel gebeuren te zijn waarbij kwaliteit voorop hoort te staan. Het in de Algemene Maatregel van Bestuur geformuleerde kwa- liteitsminimum dient zondermeer gerespecteerd te worden. Daar naast is het comité van mening dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door profes sionele groepsleiders die vallen onder de CAO Welzijn. De keuze tussen opvang bij het kinderdagverblijf of opvang via het gastouderbureau is een keu ze voor een bepaalde opvoedsi- tuatie. Ouders hebben hun keu ze bewust gemaakt. Zowel de Stichting Kinderopvang De Bevelanden als de gemeenten beweren in de vorm van het gastouderbureau een alternatief aan te bieden. Het comité is van mening dat een keuze voor een opvoedsituatie bij de ouders ligt en niet bij de gemeente of de Staand v.l.n.r. G. den Toon der, J. v.d. Berghe, A. den Toonder, J. Korstanje, J. den Toon der, C. Quakkelaar, E. Palla- da, B. Schuitemaker. Zittend Donderdag 28 december: Op dezelfde dag wordt in de andere sporthal (De Stenge) een vier tegen vier toernooi georgani seerd voor meisjes tussen 6 en 14 jaar. Ook voor deze aktiviteit is opgave vereist; via de scholen en via de clubs zijn/worden inschrijfformulieren verstrekt. Opgave voor 18 december. Het vier tegen vier toernooi is tussen 16.00 en 18.00 uur; een drietal personen zijn bij de voorberei dingen van dit toernooi betrok- Straal- en M| Schilderbe- drijf Bernard B Gillahr, sinds kort in Hans- weert geves- B tigd, heeft het B vierde elftal voorzien van trainingspak ken. Gillahr, zelf spelend in het vierde, ont breekt op de foto, evenals R. v. Zweden en B. Cikar.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 26