WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Nieuwe wet sociale Surrender en Haverkamp in De Stenge Heinkenszand hygiëne Horeca met ingang van 1 januari Sportpunt Zeeland breidt o.a. uit met Turks Stoombad St. Willibrordcollege Goes opent schoolbibliotheek Sinds kort i heeft het St. Willibrordcolle ge te Goes een eigen complete schoolbiblio theek. Die werd 15 MEDISCHE DIENST In toekomst uitgroei tot mediatheek o p-fctca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 0113-230214 Vuurwerk: mooi gevaarlijk Nu volgen van cursus is interessant Nu ook in Goes LAURA ASHLEY MONTUREN Bekend uit de modewereld Alléén verkoop bij: Woensdag 27 december 1995 DE BEVELANDER 17 Avond 25-Plussers t HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK voor 29 dec. 1995 t/m 1 jan. 1996 uitleenden, ontwikkelin gen als Basisvorming en Twee de Fase hebben er toe geleid dat er nadrukkelijk behoefte ont stond aan een centrale ruimte. Die ruimte is gevonden vlak naast de garderobe, dus op een zeer centraal punt in de school. Leerlingen hebben hier nu hun studieruimte en kunnen litera tuurboeken lenen voor hun boe kenlijst voor Nederlands en de vreemde talen. Daarnaast is er een redelijke verzameling secun daire literatuur. Met name bij vakken als natuurkunde, biologie en aardrijkskunde bestond al de gewoonte dat leerlingen werk stukken moeten schrijven. Door de invoering van de basis vorming is die behoefte alleen maar verbreed." Als straks de tweede fase wordt doorgevoerd, een onderwijskun dige vernieuwing in de boven bouw havo en vwo, moeten de Op de foto: Surrender, zaterdag 30 december in De Stenge (foto Hans Nijs). Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Belangstellende 25-plussers zijn welkom op de gezellige praat- en dansavond die vrijdag 5 januari weer wordt georganiseerd door Aldegonde op het adres Wester- zicht 386 te Vlissingen. De avon den zijn iedere eerste vrijdag van de maand. Aanvang 20.30 uur, entree vrij. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m dins dagochtend 08.00 uur. 30-12 - 1-1: Y. Oyevaar, tel. 0113-251404. Spreekuren zaterdag- en maandag morgen van 10.00-Ï1.00 uur. 30-12 - 1-1dr. J.M.E. Adriaansen, Statenhof 4, Goes, tel. 06-53 25 71 31 Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: 29-12, 18.00 u. - 31-12, 18.00 u., dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113-215462; 31-12, 18.00 u. - 2-1,07.30 u.: dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 0113- 227451. De praktijken van de huis artsen Keizer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen 27-12 dr. D.P. Keizer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 0113-216405; 28-12 dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 0113-215306, van vrijdag 19.00 tot zaterdag 19.00 uur: dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805; van 30- 12, 19.00 u. tot 31-12, 19.00 u.: dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 0113-215306; 31-12, 19.00 u. tot 1-1, 19.00 u.: dr. D.P. Keizer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 0113-216405; ma. 1-1: dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805. MAATSCHAPPELIJK WERK: Tijdspiegel 1995-1996 een echte baby/peuterhoek van meer dan 100 m2. In deze hoek, die half afgescheiden wordt van de rest van het zwembad, zal het goed toeven zijn voor ouders en ook grootouders met de aller kleinsten. De waterdiepte varieert van 10 tot 25 cm en het bad is voorzien van leuke waterspeeltjes. Daar naast zijn er voorzieningen als een kommode, luieropvang en afsluitbare opbergkastjes. Ten slotte zullen in het zwembad vijf tweepersoons 'Turkse stoomca bines' worden geplaatst. Hierin kan men per 10 minuten de heil zame werking ervaren van een 'Turks Stoombad'. Na geldin- worp is te kiezen voor een bepaald aroma, bijv, rozemarijn of eucalyptus. Na het gebruik schakelt de douche aan en na het verlaten van de Turkse Tuin wordt de cabine automatisch ontsmet en is klaar voor de vol gende gebruikers. op 31 december vanaf 10 uur 's morgens tot 1 januari 2 uur 's nachts. De politie houdt in de gaten of vuurwerk afgesto- sheets. Op Schouwen-Duive- ken wordt op tijden dat dit niet land verzorgt de brandweer samen met het Rode Kruis op verschillende leerlingen zelfstandig studeren. Er is dan behoefte aan een stu diehuis. De school ziet de ope ning van de schoolbibliotheek als een goede stap in die richting. Aan de opening werd een feeste lijk tintje gegeven door de onthul ling van een foto van Mw. J. Car- don, de beheerster van de biblio theek. Op deze foto zijn Tibe taanse monniken in debat te zien. Een van de monniken ver toont een prachtige glimlach. De foto werd door conrector R. Rijk- schroeff in verband gebracht met het gedicht "Het vrolijk leren" van Hieronymus van Alphen. Naar zijn idee wordt in de foto en het gedicht de volgende manier van denken over leren uitgedrukt. Op zoek naar wijsheid moet je ook kunnen en durven relativeren: mijn spelen is leren, mijn leren is spelen. Tot slot werd Dankert Geene, leerling van 5 vwo, het woord gegund voor een toelichting bij de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00- 14.00 uur. Heinkenszand: Warande Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 0118-615551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 0113 - 371680 of 0111 - 402286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten). Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonne- bloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Postbus 2157 4460 MD Goes of BEL: 0113-312829 0113-655849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 0113-212350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE alleenstaanden: Organisatie en infor- HOMOSEKSUALITEIT (COC) matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 0113-223723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe- Zaterdag 30 december a.s. geven de Zeeuwse band Surrender en de Achterhoekse formatie Haverkamp een concert in De Stenge te Heinkens zand. Dat gebeurt onder het motto: "Muzikaal Oost ontmoet muzikaal Zuid-West". Dit gezamenlijke optreden is een voortvloeisel uit het uitwisselings project wat de beide bands hebben opgezet. Sur render was reeds in de Achterhoek en zal nadat de band Haverkamp in Heinkenzand heeft opgetreden binnen afzienbare tijd weer afreizen naar het oos ten des lands. De muziekstijl van beide bands komt een eind overeen. Ook de opzet van de optredens draait om hetzelfde: namelijk sfeer, lol en ambiance. Haver kamp komt voort uit het "nest" van Normaal en is binnen het Achterhoekse en het gehele oosten van het land een begrip. Haverkamp neemt het eerste gedeelte van het programma voor zijn rekening en speelt van 20.30 uur tot 22.00 uur. Surrender, ook wel de Zeeuwse Normaal genoemd, speelt van 22.30 tot 00.30 uur. "Het belooft een spectaculair eindejaarsconcert te worden", aldus de organisa tie. heidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 0113-249420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan- vragen via tel. 0118-614251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met; 0113- 342591 of 0118-582836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 0512-471202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 0113- 214812 of 0118-629487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 0118-628800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de Joannaplantsoen 2,~ 4462 AV te dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 0165 - 549961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 4620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 Klachtenmelding: tel. 0113-213930. uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelse- weg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 0113-215231, b.g.g. 211850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 0113- 221270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 0118-628743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkge- bouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 0113-573520. Rilland: wijkge- woensdag en vrijdag van 13.30- maand van 13.00-14.00 uur. Jeugd- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk- gezondheidszorg 4-19-jarigen. Vra- dagen van 9.00-17.00 uur op 0113- 9en over jeugd- en schoolgezond- 250908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 0118-638080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 0114-320069 315420 of 0113-563309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klachten met betrekking tot de gezondheidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 0113- 221270. STICHTING WELZIJN OUDEREN: Vraagbaak voor telefooncirkels, alar mering, ouderenhuisvesting, Thuis wacht voor dementerenden, etc. Tel. 0113-223723. ADVIESBUREAU ZEEUWSE STICHTING VOOR GEHANDICAPTENBELEID Herengracht 52, Middelburg (0118- 623592). Meldpunt ervaringen, vra gen en klachten over het toepassen van wet- en regelgeving op het ge bied van de WVG, AAW en AWBZ. Kostenloze hulpverlening voor alle Zeeuwse gehandicapten.PASTOR ALE ZONDAGSDIENST Sportpunt Zeeland te Goes heeft voor komend jaar uitbreidings plannen. De horecaruimte van het complex wordt georgani seerd, er komt een volwaardige baby- en peuterhoek bij het zwembad en er komt een Turks Stoombad met vijf cabines erbij. Directeur Dies v.d. Velde van Sportpunt Zeeland vertelt: "Ten eerste neemt Sportpunt Zeeland het Restaurant Sportpunt Zee land per 1 januari over van de heer W. Verlinde. Vanaf septem ber 1984 heeft de heer Verlinde het restaurant van Sportcentrum Goes toen nog bestaande uit twee sporthallen, geëxploiteerd. Hiervoor bestond een pachtover eenkomst met de gemeente Goes en later na de nieuwbouw van het zwembad met Sportcen trum Zwembad Goes bv. Dat Sportpunt Zeeland het restau rant overneemt blijft niet zonder gevolgen. De horeca-ruimte wordt grondig aangepakt. De REGIO ZEELAND 30-12 - 1-1: L.H. Moseman. Tel. 0113-649663. splitsing tussen sporthal- en zwembadgedeelte vervalt en er komt één bar te staan voor de totale ruimte. Vloeren, plafonds, wanden en meubilair zullen uit gevoerd worden in een eigentijd se stijl waarmee het geheel als een sfeervol 'sportcafé' zal ogen. De entree wordt verruimd waar bij ook de kassa-infobalie wordt betrokken. Ook het zwembadter- ras wordt vergroot waarmee meer ruimte ontstaat in het zwembad voor het nuttigen van een drankje en een hapje. Ten tweede heeft het vergroten van het zwembadterras gevolgen voor het peuterbadje. Algemeen wordt dit hoekje voor het baby- zwemmen te klein bevonden en het ligt niet gezellig ten opzichte van de overige voorzieningen. In de eerst komende maanden zul len er dan ook bouwactiviteiten plaatsvinden aan de buitenzijde van het zwembad. Het zwembad wordt namelijk uitgebreid met Voor het beheren van een café- of barbedrijf, een cafetaria, een discotheek of een dancing, een sportkantine of gemeenschaps huis, een restaurant of een slijte rij, eist het Ministerie van Volks gezondheid, Welzijn en Sport vanaf 1 januari 1996 een "SVH Verklaring Sociale Hygiëne". De Sociale Hygiëne omvat o.a. de ontwikkeling van alcoholgebruik, illegaal druggebruik en gokken in Nederland; de werking van alco hol, illegale drugs en gokken op de mens; misbruik van alcohol, illegale drugs en gokken; de hulpverlening aan verslaafden, behandelingsmethoden en reclassering; de wettelijke straf bepalingen. Verder ook nog de bedrijfshygiëne; sanitaire instal laties; brandpreventie en brand bestrijding. Zowel de beheerder als de bedrijfsleider moet aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoen. De leerstof is nu nog beperkt, maar zal in 1997 verdubbeld worden, dus veel méér en moei- lijker. Voor 1996 bedragen de cursuskosten ƒ135,-. De exa mens worden in 1996 zesmaal afgenomen, namelijk iedere laat ste vrijdag in januari, maart, mei, juli, september en november. U heeft dus zelf de keuze wanneer u het examen aflegt. De "SVH Verklaring Sociale Hygiëne" houdt in dat men vol doet aan de minimumeisen. Een stukje vaktechniek ontbreekt dus. Daarom is het voor u zelf wenselijk, maar ook voor de bedrijfstak Horeca en kredietver- strekkende organisaties (ban ken), dat u toch de opleiding Vakbekwaamheid Cafébedrijf volgt. Behaalt men het diploma Vakbekwaamheid Cafébedrijf op 5 juni 1996, dan voldoet dit aan de nieuwe eisen van Sociale Hygiëne. U krijgt bij het diploma ook de SVH verklaring verstrekt dat u voldoet aan de nieuwe eisen van Sociale Hvqiëne. Degenen die al in het bezit zijn van het diploma Vakbekwaam heid Cafébedrijf en na 1 januari 1996 een horecabedrijf willen starten, kunnen bij het Onder wijscentrum Horeca, Postbus MARCDEREOT^É* 27-12 - 28-12: Apotheek De Spinne, De Spinne 11-62/11-64, Goes. Tel. 0113-228228; 29-12 - 31-12, 16.00 u.: De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 0113-215255; 31-12,16.00 u. -1-1: De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 0113- 227104. Openingstijden voor drin gende gevallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag en maandag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. mag. Ook het hebben van vuurwerk is vóór 28 decem- verschillende basisscholen ber niet toegestaan. Worden de voorlichting. Scholen voor jongeren, tussen de 12 en 18 het voortgezet onderwijs krij- jaar, door de politie betrapt, gen voor het eerst dit jaar les materiaal van Halt. Een spe ciale lesbrief is gemaakt voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 0113- 383698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 0113-228084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 0113-251850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 221576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 0113- 251254 (ook op do.av.). de automatisering van het geheel. Als computerspecialist heeft Dankert de directie en het overig personeel met raad bijge staan bij het maken van de juiste keuzes omtrent automatisering in de bibliotheek. De deskundi gen van de bibliotheek Goes en Middelburg, ook bij de opening aanwezig, kunnen dat volmondig beamen. Er zal in de toekomst verder gezocht worden naar samenwerkingsmogelijkheden tussen openbare bibliotheek en schoolbibliotheek. De leerlingen zullen van beide instellingen optimaal gebruik moeten gaan, maken. Het woord is nu aan de leerlingen veelvuldig gebruik te gaan maken van deze facilitei ten, die op termijn ongetwijfeld verder zullen uitgroeien tot een echte mediatheek. Bij de foto: docenten van het St. Willibrordcollege heffen het glas op de opening van de bibliotheek. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: 30-12 - 31-12: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 0113-342486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 0113- 220656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoeven, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor dringende gevallen altijd bereikbaar. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 0113 - 249249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 0113-232924. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg. Voor dringende vragen en vragen om hulp is de dienstdoende wijkverpl. 24 uur per dag bereikbaar (ook in het weekend) via tel. 0113- 251177. Uitleen verpleegartikelen opwerkd. tussen 11.00-14.00 uur in de wijk- geb. Goes (Nassaulaan 8), Hein kenszand, Kapelle, Kruiningen, Kort- gene. Tevens uitleen van verpleeg- art. van 18.30-19.00 uur op werkda gen in Goes (Nassaulaan 8), Kruinin gen en Heinkenszand. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 0113 - 229003. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot dinsdag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: 29-12 - 30-12: dr. D.P. van Driel, Vermet- straat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 0113-561202; 31-12 - 1-1: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 0113-581231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot dins dag 08.30 uur: 30-12 t/m 1-1: dr. C.T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 0113-312089, b.g.g. 0113-563074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. 30-12 t/m 1- 1dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1Yerse ke. Tel. 0113-573520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. 30-12 t/m 1 - 1: dr. A. Constandse, Noordweg 14, Krabbendijke. Tel. 0113-501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: 30-12 - 31-12, 23.00 u.: dr. J.A. de Jong, Biezelings- estraat 57, Kapelle, tel. 0113- 341290; 31-12, 23.00 u. - 1-1, 23.00 u.: dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 0113-341264. Van vrij dag 19.00 uur tot maandag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: 30-12 t/m 1-1: dr. J. Gel- dof/J. de Graaf, Korteweg 23, Drie wegen. Tel. 0113-655275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: 27-12, 8.00 u. - 28-12, 08.00 u.: dr. H. van der Veen, Oost- straat 30, Wissenkerke, 0113- 372565 en dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 0113-695304; 28-12, 8.00 u. - 29-12, 8.00 u.: dr. H. van der Veen, Oost- straat 30, Wissenkerke, 0113- 372565 en dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 0113-371338; 29-12, 8.00 u. - 30-12, 8.00 u.: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuw straat 4, Kamperland. Tel. 0113- 371338 en dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 0113-695304; 30-12, 8.00 u. Vm 2-1 8.00 u.: dr. H. van der Veen, Oost- straat 30, Wissenkerke, 0113- 372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 0118-415011, fax 0118-411167. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 0113-581126 0113-502262 0113-371433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 0113-311437 en 0113-563112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 0118-628555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 0113-249400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziekten, tel. 0118- 634085. Tuberculosebestrijding: afspraak maken via tel. 0118- 418395. Spreekuur rijdende bus: Middelburg: op maandagmid- Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. Goes, tel. 0113-250465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 0113-249389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenor ganisaties; Ondersteuning patiënten organisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de ge zondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND ren ren mogen de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk verkopen. Dit jaar valt 31 december op zondag en daarom mag ook op 28 december worden verkocht. Jongeren onder de 16 jaar mogen zelf géén vuurwerk kopen. Afsteken mag alleen standig gebruik’ Basisscho len kunnen gebruik maken van lespakketten. Dit jaar zijn er nieuwe videobanden en dan moet een boete worden betaald of een afdoening wor den gevolgd via Halt. De boe- de eerste twee klassen. Prak te ligt tussen de 50,- en tisch alle scholen in de Oos- 250,-. Het vuurwerk wordt in terschelderegio hebben be- beslag genomen. De boete sloten met de lesbrief aan de vervalt als de afspraken met slag te gaan. Aan de les is een opdracht verbonden waarmee kinderen een prijs kunnen winnen. Vorig jaar •«waren 1.100 mensen het slachtoffer van vuurwerk, de helft daarvan stak zelf vuur werk af. De stunters met vuurwerk zijn vaak jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 0113-212221 of 0114-682217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 0118-583404. Centraal bouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, 0113- adres voor de provincie Zeeland voor 551800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 0113- 342925. Heinkenszand: wijkgebouw, v. dag 09.00-09.30 uur, 0113- 561615. Kortgene: wijkgebouw, w. dag 9.00-9.30 uur, 0113-301378. BUREAU INFORMATIE EN ADVIES Adres: Zonnebloemstraat 53, Goes. Telefoon: 0113-221270. Spreekuur: ma. -vr. 09.00-12.00 uur; ‘s middags op afspraak. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 0113-343296. NPV VRIJWILLIGE THUISZORG Contactpersoon: Marjan Kaan, 0113- 230711 FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 0118- 627311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van ll. 00-12.00 uur. Tel. 0113-221270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spreekuur op afspraak. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 0113 - 249480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 Leger des Hells Zondag 31 december, 10.00 u.: Heili- gingssamenkomst en jaarsluiting o.l.v. korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en In de maanden december en Halt goed zijn nagekomen, januari organiseren de politie, Tijdens een Halt-afdoening het Openbaar Ministerie, de krijgen jongeren voorlichting over de gevaren van vuur werk én moeten ze een aan- Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 0118-612280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND tensbezwaren militaire dienst, bel het Hulpverlening aan allochtonen op het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 0113-211167 C. van Duin, tel. 0113-228072. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 0113-235000. HOBBY WERKPLAATS DE "BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 0113 - 220563 215496 230955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 0113-223837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 0118-615551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: f dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 0118-637120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: december j.l. in gebruik geno men. Dat gebeurde met feestelijk ver toon. Rector F. v.d. Knaap licht het ontstaan van de bibliotheek toe: "Heel lang was het op onze school de gewoonte dat de secties elk in hun eigen lokaal boeken beheerden en Onderwijskundige gemeenten en Halt weer een vuurwerkactie op o.a. De Bevelanden. De actie heeft tal uren gaan werken. Dit kan als doel: controle op de zijn bij de brandweer of bij de (il)legale verkoop, het terug- plaatselijke plantsoenen- dringen van de overlast en de dienst. Als er ook nog schade gebruikers wijzen op de geva- is ontstaan moet deze altijd van vuurwerk. Handela- worden vergoed. Halt is daar naast actief op het gebied van preventie. Vuurwerkkranten worden verspreid onder scho len, bibliotheken, jongeren werk, politiebureaus en ver kooppunten. De krant is voor de doelgroep van Halt en staat vol met tips voor ver- 303, 2700 AH Zoetermeer, een "SVH Verklaring Sociale Hygië ne" aanvragen. Nederland heeft op 1 januari 1996 weer één ves tigingswet. Daarmee wordt een voud en duidelijkheid bereikt. Onder meer valt de detailhandel dan weer, net als 20 jaar gele den, onder de Vestigingswet Bedrijven. Alle branches hebben de mogelijkheid om het nieuwe Algemene Ondernemersvaardig- heden (AOV)diploma "in te kleu ren" naar hun eigen branche. Dit betekent, dat er straks verschil lende Ov-diploma's komen. Echter ieder Ov-diploma is geschikt voor iedere branche. Zo is het Horeca Ondernemersvaar- dighedendiploma (HOV) het ves- tigingsdiploma voor het hele Mid den- en Kleinbedrijf. Dus niet alleen voor de Horeca, maar ook voor de gehele detailhandel, ambulante handel, dienstverle nende ambachten, winkelam- bachten en ambachten. Het examen HOV bestaat uit een certificatensysteem. Dat wil zeg gen dat er 6 certificaten te beha len zijn, die samen in te wisselen zijn voor het SVH-diploma HOV. De deelexamens zullen worden afgenomen op 5 en 6 juni 1996. Zou u dat nog te vroeg vinden voor enkele deelexamens, dan kunt u in januari 1997 examens doen enz,enz. U kunt namelijk zelf bepalen wanneer en in wel ke deelexamens u examen doet. Degenen die belangstelling heb ben voor een of meerdere cur sussen kunnen geheel vrijblij vend de gratis studiegids aan vragen bij het Instituut Vakonder wijs, Postbus 1555, 5602 BN Eindhoven, tel. 040 - 2425526 (ook 's avonds) of 0475 - 315440)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17