Vanaf nu 2 HALEN 1 BETALEN (yn/fta Zeeland in prehistorie KIES VOOR DE ERKENDE INSTALLATEUR TRECO OMNIA CASCADE COTTAGE 4 Subsidie culturele activiteiten-Borsele In de donkere dagen schijnt er volop licht in het buitengewone woonlandschap van Paauwe in Goes 1 AMERIQUE 2 x Tijd voor de tuin Presentatie Koppermaandag prent dit jaar in Goes HUISHOUDPORTEMONNEE ONDER DRUK DOOR HEFFING ECOTAX MANFRED BRAND It’ Avondkursus ’(Ver)ken je lijf' in Kapelle-Biezelinge 1 v.v. Met de beste wensen voor 1996’ van het kabinet ss l W 1 iVij wensen Tl een voorspoedig en gezond 1996 1 12 DE BEVELANDER Woensdag 27 december 1995 Lange Vortstraat 3, Goes, 0113-223668 1 £l] U. 9 GOES TH I WONINGINRICHTING Zo ligt er bij Paauwe misschien wel een heel mooie woontoekomst voor je in het verschiet. Beleef die toekomstkansen nu het buiten donker en koud, binnen behaaglijk en profijtelijk is. om bij het aanvragen van de offerte te informeren of deze vrijblijvend is. Bespreek tevens van tevoren welke werkzaamheden niet in de offerte worden opgenomen -bijvoorbeeld bouwkundige voorzieningen- en begroot die apart. Bekijk de temperatuur- niveaus die bij een bepaalde buitentemperatuur voor de verschillende vertrekken worden gegarandeerd en maak speciale wensen Centraal staat een grote dennenboom met lampjes en cadeautjes. Die cadeautjes vormen een extra Paauwe-surprise voor de portemonnee! kenbaar. Zorg dat u een goede garantie krijgt op zowel het geleverde werk van uw instal lateur als de apparatuur. De erkende installateur geeft voor hij uw woning verlaat eerst een uitgebreide demon stratie van de nieuwe appara tuur. Ga met een erkende installateur in zee, want alleen hij levert uitsluitend gekeurde toestellen. Uitgezonderd Waxjassen U betaalt het duurste kledingstuk De gevreesde ecotax -de extra heffing op aardgas en elektriciteit voor gezinnen en bedrijven- wordt per 1 januari 1996 ingevoerd. Deze maatregel gaat een gezin met twee kinderen circa 150 gulden per jaar kosten. De reden voor ecotax is ondermeer de wens van het kabinet om de uitstoot van koolmonoxide (CO) in het jaar 2000 minimaal met anderhalf procent terug te dringen. Behalve de ecotax dienen volgens de regering ook andere energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Zoals een toenemend gebruik van ‘schonere’ verwarmingsapparatuur, spaarlampen, milieuvriendelijke koelkasten en spaardouchekoppen. Op 12000 m2 vind je verrassende hoekjes, zitjes, hele kamers, uitzichten op je eigen woondromen. •x*x De beste manier om te weten te komen wat de door u gewenste verwarmingsinstal- latie kost, is u te laten advise ren bij erkende installateurs. De prijs van een nieuwe verwarmingsinstallatie is afhankelijk van veel factoren. De grootte en ligging van uw huis, is het oudbouw of nieuwbouw enz. Een CV met vloerverwarming in een een gezinswoning komt al gauw op 8500,-. Het is raadzaam ml 2 Mli 4* A’X X;X X;X X;X; X’X x;::: x*X’ x:x ;Xv vX; X;X •Xv vX: x*x x*x •X’X ::x:: •Xv v.v v.v. x*x X’X’ v.v. X’X’ x:x v.v. Xv? •x*x v.v. X;X; Xv. ::::x v.v. X’X’ •x*x •Xv .v.v .v.v .V.V Xv .v.v v.v. •Xv .v.v v.v. v.v. .V.V v.v. .v.v .v.v V.V. v.v. v.v. .v.v .v.v X’X’ .v.v v.v. zorg gewerkt en heeft nu een eigen praktijk EOS genaamd, voor gezondheid bewustwor ding. Zij is erkend lid van de Ver- ergernis thuis of op het werk moeten velen bekopen met rug- se ondergrond. Het boekje valt globaal in twee delen uiteen. Allereerst wordt de ondergrond van Zeeland, voor zover bekend, toegelicht, waarna de vondsten uit de verschillende tijdperken de revue passeren. Aan de hand van de vondsten wordt een poging ondernomen het verhaal erachter te recon strueren en Zeeland te plaatsen in het groter geheel van de Nederlandse en West-Europese beschavingen. Meer exemplaren van Zeeland in de prehistorie' kunt u bestellen bij het Informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefonisch te bereiken onder nummer 0118 - 631400. De prijs bedraagt f 7,50. ;Xv. X;X; ;X;X X;X; X;X; PAAUW' Maandag 8 januari zal in Goes de Koppermaandagprent 1996 worden gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt die dag overhandigd aan burgemeester D. van der Zaag. Op de eerste maandag na Drie koningen is het koppermaan dag. Koppermaandag is een feestdag welke in de middel eeuwen door alle gilden gevierd werd. Gilden hadden in die tijd de goede gewoonte om één dag per jaar in "ledigheid en vrolijkheid" door te brengen waarbij "de kop" (drinkbeker) vrolijk van hand tot hand ging. Toen de politieke betekenis van de gilden afnam, verdwenen ook de gewoonten die met de gilden te maken hadden. Dit droeve lot trof ook de kopper- maandagviering. Het drukkers- gilde echter hield deze viering in ere. Uniek bij het drukkersgil- de is het vervaardigen en aan- En daar ligt het standpunt voor Bio-energetica: door zeer uitge kiende oefeningen wordt de komen. De kursus spierspanning opgezocht en de bestaat uit 10 avonden die bijbehorende emotie bevrijd. Zo brengt Bio-energetica mensen terug bij hun levenslust. De avonden duren drie uur, zodat er bieden van een rijm- of kopper- prent. Oorspronkelijk werden de prenten door de gezellen aan hun "heersers en mees ters" aangeboden om op die wijze hun kennis en kunde te tonen. Kopperprenten waren en zijn het levende bewijs van het gro te potentieel aan technische, ambachtelijke en artistieke kwaliteiten van de grafische industrie. Later werden de prenten aangeboden aan de plaatselijke notabelen, om uit drukking te geven aan de ster ke verbondenheid van de druk kers met de lokale gemeen schap. Tegenwoordig is dat de burgemeester van een plaats, waar de grafische industrie een rol van betekenis vervult. Dit jaar valt de eer te beurt aan de gemeente Goes. Vorig jaar vond deze uitreiking plaats in Tholen, het jaar daar- Dat is de titel van een boekje dat kort geleden is verschenen en een stuk geschiedenis van onze provincie behandelt. Het is geschreven door de prehistori- cus drs. J. Jongepier. 'Zeeland in de prehistorie' behandelt een onderbelicht onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis, nota bene met de grootste tijdspanne. Wie altijd heeft gedacht dat Zee land geen prehistorie heeft gekend, komt bij het lezen van dit boekje voor verrassingen te staan. Van haaientanden van veertig miljoen jaar oud tot de komst van de Romeinen, waarmee de pre historie, althans in Nederland, eindigt, wordt de lezer meegeno men op een boeiende tocht door de geschiedenis van de Zeeuw- organisaties, dan wel organisa ties met een aanzienlijke inbreng van inwoners uit de gemeente Borsele. Organisaties die in aan merking wensen te komen voor een cultuurssubsidie, kunnen gedurende het gehele jaar een aanvraag indienen. Deze aan vraag moet uiterlijk drie maan den voor de betreffende activiteit worden toegezonden aan de Culturele Raad Borsele, Postbus 14450 AA Heinkenszand. Voor het aanvragen van subsidie zijn voorbedrukte formulieren beschikbaar, welke u kunt ver krijgen bij Rinus Knuit (sekretaris Culturele Raad), telefoonnr. 0113-561730, toestel 551. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie. •X’X X;X; X’X* X’X’ •X’X v.v. Sx •X’X v.v. X;?:; X’X’ •X’X X’X* •X’X •X’X X’X* X’X* •X’X •X’X X’X* X’X’ •X’X •X’X v.v. •X’X •vvX X’X* X’X* ■X’X •X’X X’X’ X’X* .v.v •X’X •v.v. X’X- •X’X •X’X ::::;X X’X' X’X* x::::: X’X* •X’X ;X;X ;X;X X;X; X;X X’X’ X’X X;X X’X’ X;X; X’X’ ■X’X •X’X X’X’ X;X X’X :Sx X’X’ •X’X X’X’ .v.v SS: V.V. v.v. X’X’ .v.v X’X’ •X’X •X’X X’X’ X’X v.v. v/X .•Xv .v.v •X’X X’X’ ■X’X X’X’ X’X’ ■X’X X’X X’X’ v.v X’X v.v. naar eigen smaak en stijl inrich ten. Helaas ontbreekt de kennis hiervoor nog al eens en wordt er veel onnodig werk verricht en materiaal verspild. In de cursus leert men eerst een basisplan te ontwerpen. De deelnemers maken dan kennis met tal van ideeën uit de geschiedenis van de tuinkunst. Na de basisvorm- geving moet er nagedacht wor den over de inrichting en beplan ting. Een excursie zorgt ervoor dat het ook hier niet aan ideeën zal ontbreken. Acht bijeenkom sten en wat huiswerk verder 'is de deelnemer in staat het geleer de toe te passen. Een mooie opsteker dus om het voorjaar een handje te helpen. De cursus kost 228,-. Meer inlichtingen en opgave bij het Oosterschelde College in Goes, Postbus 2102, 4460 MS Goes. Tel. (0113) 23 11 70. "Nu is het tijd voor de tuin. Dat klinkt misschien raar, maar wie iets van de tuin wil maken, zou nu moeten beginnen. Met nadenken wel te verstaan, over een ontwerp bijvoorbeeld, eens een schets maken, je oriënteren op de mogelijkheden. Daarom bieden wij nu deze cursus tuin- vormgeving aan", zegt Martin Schieman van het Oosterschel de College. De cursus tuinvorm- geving, die onder leiding staat van tuinarchitecte Margriet Driessen en in samenwerking met Europatuin gegeven wordt, start vrijdagmiddag 12 januari a.s. in Goes. De cursus omvat acht bijeen komsten. De afgelopen jaren is deze cursus herhaaldelijk en met succes aangeboden. Meer en meer mensen ontdekken de tuin als een verlengstuk van de woning en willen die dan ook SI Op maandag 15 januari start er een kursus lichaamswerk '(Ver)ken je lijf'. Via uitgekiende klachten of hoofdpijn. Het is alsof lichaamsoefeningen wordt je je je gevoelsleven zich ophoopt in weer bewust van je lichaam en je je spieren en zich daar vastzet. gevoelens en leer je weer hier naar te handelen, zodat je gevoelens en denken meer in balans komen. De gesloten bij de ANG (Alliantie Natuurlijke Geneeswijze). Voor meer informatie of folder kunt u bellen naar EOS, Achterhaven 2, 4461 ZX Goes, Tel;.O113- 211377. Door de gemeenteraad in Borse le is aan de Culturele Raad een budget beschikbaar gesteld voor het subsidiëren van culturele activiteiten. De Culturele Raad doelt hiermee niet op het subsidiëren van acti viteiten die via bestaande subsi dieverordeningen reeds door de gemeente worden gesubsi dieerd, maar om activiteiten die aan de volgende voorwaarden voldoen: - het moet gaan om activiteiten met een sterk cultu reel of kunstzinnig karakter; - het moet gaan om activiteiten met een bovenplaatselijk karakter; - de activiteiten moeten in de gemeente Borsele plaatsvinden; - de activiteiten moeten worden georganiseerd door Borsele voor in Breda. Voor de uitvoe ring van de "koppermaandag prent 1996" is Grafisch Bedrijf Pitman te Goes gevraagd zorg te dragen. De complete produk- tie, van creatie tot realisatie, van deze bijzondere "Kopper maandagprent 1996" -in feite is er sprake van een collectie prenten- is door het bedrijf ver zorgd. Westbrabantse en Zeeuwse grafische bedrijven, verenigd in het district Zuid- west-Nederland van het Koninklijk Verbond van Grafi sche Ondernemingen (KVGO) worden op maandag 8 januari a.s. ontvangen op het stadhuis in de tuinzaal, Grote Markt te Goes. Om 15.00 uur zal de heer F. van de Velde, voorzitter van het district, het eerste exemplaar "Koppermaandag prent 1996" overhandigen aan de burgemeester van Goes, Drs. D.J. van der Zaag. beginnen om 19.30 en eindigen om 22.30 uur. De kursus wordt gegeven door Irene Roozen- burg, lichaamsgerichte Psycho- tijd is om oefeningen te doen, therapeut en vindt plaats in een- gevoelens, emoties en ervarin- trum Namaskara, Waardekens- gen die bovenkomen te bespre- straat 47, Kapelle Biezelinge. Op ken en uit te wisselen. De groep maandag 8 januari is er een vrij- wordt gegeven door Irene blijvende informatie-avond. Deze Roozenburg. Zij heeft ruim zes begint om 20.00 uur en de toe- jaar in de reguliere gezondheids- gang is 7,50. Bio-energetica leert je weer wat 'voelen' is en hoe je dit in balans kunt brengen met je denken. Veel van onze spanningen worden veroorzaakt eniging Rebirth Holland en aan- doordat we gevoelens onder drukken of 'er niet naar leven'. Zijn de taken waar je verant woordelijk voor bent te zwaar, dan zullen je schouders je dat vertellen. Nooit praten over je

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 12