Uitreiking in M'burg Zeeuwse Pop-prijzen Gift Zomerpostzegels voor welzijn Ouderen Borsele jaar gehouden. Deze actie wordt gedragen door ongeveer 6.000 vrijwilligers die zich inzetten voor de 300 plaatselijke afdelingen in ons land. Ouderenpostzegels Hendrik en Susan Kruit verbouwden hun oude woning ingrijpend Ook voor informatie over studiefinanciering naar J.A.I.B. Goes Onderzoek voedings gewoonten ook op Zuid-Noord-Beveland ‘WE STAAN IEDERE DAG ZINGEND ONDER DE DOUCHE’ Knoppen lokaal draait goed Waterbesparende douchekop Aangepaste vakanties van het Rode Kruis Door Rijksuniversiteit Limburg EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF 'I Woensdag 27 december 1995 10 DE BEVELANDER “Sinds de bouw van de woning in 1920 is er weinig tot geen onderhoud aan gepleegd. Dus toen wij het huis begin dit jaar kochten, zijn we meteen gestart met de verbouwing”, aldus Hendrik Kruit. “We wilden het huis in de oude staat herstellen, maar voor we zover waren is bijna alles aan het interieur en de buitenkant van het pand vervangen. Er kwam een nieuwe keuken in. Dubbel glas. Overal werden nieuwe leidingen aangelegd en radia- Geen gegil meer "De voordelen van het nieuwe systeem zijn veelbelo vend”, vervolgt Kruit. “Wat we meteen al merken is dat de radiatoren altijd gelijkma tig warm zijn, in plaats van ijskoud of gloeiend heet. Tikkende leidingen bij het opstarten ‘s morgens behoort ook tot het verleden. Dat komt doordat de EcomLine in tegenstelling tot andere ketels geen koude start maakt, zo heb ik me laten vertellen. Het grappige is dat wij het gevoel hebben dat de thermostaat tegenwoordig een graadje lager kan, omdat er geen temperatuurschommelingen zijn. Dus dat doen we dan ook en dat levert een aardige besparing op.” “Een oud huis heeft zo zijn charmes”, aldus Hendrik Kruit. “Maar ik vind het wel zo prettig dat ik nu gewoon zingend onder de douche kan blijven staan, als Susan bene den de warm waterkraan openzet. In ons oude apparte ment werd er nog weleens een gil geslaakt, als één van beiden een plens koud water over zich heen kreeg. Dat is nu verleden tijd.” toren opgehangen. En als klap op de vuurpijl schaften we een Hoog Rendement ketel aan. De laatste aanschaf had nogal wat voeten in de aarde, want we hadden nog nooit zo’n apparaat gekocht. Het enige waar ik op ben afge gaan is Hoog Rendement. Die term wordt de laatste tijd meestal in één adem genoemd met dubbel glas en spaarlam pen.” Na wat informatie te hebben ingewonnen bij vrienden en kennissen viel de keus op de Nefit EcomLine. “Een echt paar waarmee we bevriend zijn had goede ervaringen met de Turbo-uitvoering, maar onze installateur adviseerde de EcomLine. Dat is het nieuwste van het nieuwste op gebied van Hoog Rendement ketels”, verduidelijkt Hendrik Kruit. De verf zit nog onder hun nagels en hier en daar moet er een schil derijtje worden opge hangen, maar voor de rest herinnert weinig meer aan de ingrij pende verbouwing die Hendrik en Susan Kruit achter de rug hebben. Hun authen tieke herenhuis even buiten het centrum van Den Haag kan er weer een tijdje tegenaan. Veel 'gewoontedrinkers' Benevelde rijders Volop vooroordelen Radicale gedragsverandering Menselijk leed Geneesmiddelen en alcohol Verkeerde kant Het gebruik van een waterbesparende douchekop levert zo maar even 25 d 35 liter per doucheheurt op. Geen slechte aanschaf voor de badkamer, want met een normale douchekop verdwijnt circa vijftig liter in het gootje. Voor kranen hij wastafels en voor niet-water- hesparende douchekoppen zijn -voor nog geen twintig gulden- waterbespaarders te koop hij installatiebedrijven of sanitairwinkels. Deze produkten zorgen dat er een kwart tot de helft minder water uit de kraan komt, terwijl er niet of nauwelijks drukverlies is. Popprijzen Fris groot. i t veiliger voor het verkeer Dit bedrag wordt in zijn totaliteit besteed aan allerlei projecten voor ouderen in Nederland. De verkoopactie wordt elk jaar voor betrokken bij circa éénderde van de verkeersongevallen waarbij doden en gewonden te betreu ren vallen. Dit betreft dan niet alleen rijden onder invloed, maar ook ongevallen veroorzaakt door roekeloos rijgedrag en andere oorzaken. Vooral rond de feestdagen en in "Hoewel goede alcohol-voorlichtingscampagnes zeker effect kunnen sorte ren, blijft bestrijding van 'alcomobilisme', zoals wij het rijden onder invloed noemen, toch gewenst”, zegt Hans DuPont van het Consultatie Bureau voor Alcohol en Drugs (CAD) in Hilversum. Bij Veilig Verkeer Nederland weten ze daar van mee te praten. Woordvoerder Bert Woudenberg: "We houden tij dens de jaarwisseling dit jaar een nieuwe campagne. Hierin is een grote rol weggelegd voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Via deze jongeren proberen we ook de ouderen aan te spreken. Het motto luidt: 'Fris, veiliger voor het verkeer'. Populair gezegd: Moetje nog rijden, drink dan fris en geen alcohol; Rij alcoholvrij". zijn postzegels met een bijslag die maximaal 50% van de gang bare frankeerwaarde bedraagt. Daarnaast wordt er een assorti ment wenskaarten verkocht. hoe pak je dat aan?? - Hoe zit het met het schrijven van een bezwaarschrift?? Dit is nog maar een klein gedeelte van de vragen die je ook bij ons kunt komen stellen. Dus als je iets wilt weten, je hebt een aanvraagformulier of een folder nodig, dan kun je gewoon even bij ons binnenkomen. Het J.A.I.B. is geopend op maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Je kunt ons vinden in de St. Jacobstraat 44 in Goes. Bij het J.A.I.B. kun je dus met al je vragen terecht en niet alleen over studiefinancie ring!! is er sprake van een duidelijke vermindering van de reactiesnel heid. Het scheelt al gauw een halve seconde. Bij 80 km/u bete kent dit dat de remweg maar liefst 11 meter langer wordt.... we campagne luidt: "Fris, veiliger voor het verkeer". Donderdag 28 december, mor gen dus, worden de Zeeuwse Pop-prijzen uitgereikt in café 't Schuttershof te Middelburg. Met name voor de Bevelandse for matie Blof was 1995 succesvol, hetgeen ook blijkt uit de nomina ties waarvoor de band in aan merking komt. Ook Sure as Heil, afkomstig uit het Goese, behoort tot de genomineerden. Nadat vorig jaar de popgroepen Gore- fest, The Emmeroyts en Kamje- haar elk een prijs in de wacht sleepten, zijn nu opnieuw een tiental bands voor de verschillen de prijzen genomineerd. Boven dien zal De Prijs van het Zeeuw se Poppubliek worden uitgereikt aan de band die het grootste aantal reakties op de door de SPZ uitgeschreven "stemming" in de wacht heeft gesleept. Dit was bij de samenstelling van dit persbericht nog onbekend. De VRIJWILLIGERS De vrijwilligers, die in okto ber zijn gestart met de dienstverlening in het knop- penlokaal, hebben de eer ste drie maanden afgeslo ten met een terugblik. De vrijwilligers vinden het werk in het knoppenlokaal leuk om te doen. In het begin voelde men zich nog al eens op de proef gesteld, omdat men met vragen te maken kreeg waarmee men zelf nog niet goed raad wist. Naarmate de ervaring toe nam is het aantal bezoe kers dat men niet kon hel pen bijna tot nul geredeu- ceerd. Een grotere groep vrijwilligers gaat zich verder bekwamen in het bedienen van de t.v. en video, omdat er heel veel vragen zijn over de zenderinstelling en het juist programmeren van de video. Getracht zal worden de aanwezige apparatuur uit te breiden. De praktijk leert dat de toename van het rijden onder invloed zich in 1994 vooral voordeed in het westen van Nederland en dan met name onder mannen. Bij vrouwen nam het aandeel zelfs iets af. Bij de controles blijkt ver der dat van de zware overtreders ruim de helft afkomstig is uit een horeca-gelegenheid. Verder rij den er vooral tussen vrijdag nacht en zondagnacht veel benevelde automobilisten rond. In die periode, die 11 procent van de week beslaat, valt 37 pro cent van de alcoholslachtoffers. Jongeren tussen 15 en 25 jaar hadden in 1994 weer het groot ste aandeel in de alcohol-onvei- ligheid. Zij maken 14 procent van de bevolking uit, maar zijn regel prima. Je moet immers ergens een grens trekken. Elders in Europa gelden soms nog hogere promillages. Er is sprake van dat het alcoholbloed- promillage in de EU-landen geharmoniseerd gaat worden op 0,8. Maar hoe ziet de praktijk eruit? De stap van twee naar drie glazen is vaak heel klein. En van drie naar vier ook. Enzovoort. Veilig Verkeer Nederland wil eigenlijk een radicale gedrags verandering. Als je moet rijden, dan drink je geen alcohol. Punt uit. Ook het eerste glas heeft al effect. Van daar dat het thema voor de nieu- Tijdens de voorbereiding van de campagne ontdekte VVN dat er nog veel vooroordelen bestreden moeten worden. Zo geloven </eel mensen dat je meer bier kunt drinken dan wijn of jenever, omdat bier veel minder alcohol bevat. Ze vergeten echter dat bierglazen veel groter zijn: je krijgt bij één biertje ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol binnen als bij een glas wijn of - Het Nederlandse Rode Kruis organiseert voor de Provincie Zeeland ook in 1996 weer drie vakantie-weken voor gehandi capten en langdurig zieken. Mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen en toch behoefte hebben er een weekje tussenuit te zijn, hebben de vol gende mogelijkheden: *25 t/m 30 maart: 'Huize de Valkenberg' te Rheden; *24 t/m 29 juni: Vakan tieschip de 'J.H. Dunant lil'; *19 t/m 24 augustus: 'Huize de Val kenberg' te Rheden. De reis naar 'Huize de Valkenberg1 zal geza- jaar nog relatief klein is, gaat het VVN: "Vanuit het oogpunt van de toch weer met kleine stapjes de wetgeving is de 0,5 promille verkeerde kant op. Alcohol heeft vooral invloed op het reactiever mogen. Bovendien beïnvloedt het je stemming. Hierdoor heb je Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt niet in de gaten dat 'de scherpte' dat in 1991 tijdens de weekends weg is. Al na twee tot drie glazen gemiddeld 3,9 procent van de automobilisten met een slok op achter het stuur plaatsnam; in 1992 lag dit percentage op 4 pro cent, in 1993 was het al geste gen naar 4,2 procent en in 1994 naar 4,9 procent. (Dit zijn auto mobilisten met meer dan 0,5 pro mille alcohol in het bloed). Hoewel de stijging van jaar tot een nog kleiner - glas jenever. Een ander wijd verbreid misver stand: door tussendoor (of voor af, of na afloop) melk of koffie te drinken, te eten, te roken of 'n stukje te wandelen, raak je de alcohol eerder kwijt. Dit zijn sprookjes. Na elk glas heeft de lever ongeveer anderhalf uur nodig om de alcohol uit het bloed te verwijderen. Ongeacht wat je verder ook doet. En dan zijn er ook nog de men sen die luidkeels verkondigen dat hun lichaam gewend is aan regelmatig alcoholgebruik. Het kan zijn dat een 'ervaren inne- mer' na verloop van tijd wat later beneveld raakt, maar de effecten op het lichaam en vooral op de reactiesnelheid blijven altijd even menlijk in een aangepaste tou ringcar ondernomen worden. Er wordt een eigen bijdrage per per soon per week van U gevraagd. Er worden landelijk ook speciale vakantieweken georganiseerd, b.v. voor kanker- of aidspatiën- ten of jeugdavonturenvakanties. Heeft U belangstelling, informeer vrijblijvend telefonisch bij: Coör dinator Vakantieprojekten van het Rode Kruis, Kring Goes/Bor- sele is Mw. W.M. Scholten-Dietz, telefoonnummer (0113)-250919, (alleen bellen van 17.00 tot 18.00 uur). De Rijksuniversiteit Limburg start binnenkort een onder zoek naar voedingsgewoonten en veranderingen in voedings gewoonten in verschillende regio's in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van een project waarmee een nieuwe manier van voedings voorlichting wordt ontwikkeld. Met de methode die bij de Rijksuniversiteit Limburg in ontwikkeling is, kan voedings- informatie worden gegeven die meer is toegespitst op de per soonlijke eetgewoonten van de deelnemers; een zoge naamd advies-op-maat. Voor het onderzoek worden deelne mers gezocht uit de omgeving van Goes. Wanneer u aan het onderzoek meedoet betekent dit dat u drie keer een korte vragenlijst moet invullen in een periode van ongeveer vier maanden. Deze vragenlijsten worden naar de deelnemers Het Jongeren Advies en Informa tie Bureau besteedt in de maan den november en december xtra aandacht aan het thema studie financiering. Sinds de overheid de WSF18+ heeft ingesteld, bestaat er de mogelijkheid voor iedere studerende jongere tus sen de 18 en 27 jaar, de moge lijkheid om studiefinanciering aan te vragen. Het aanvragen van studiefinan ciering kan soms best mogelijk zijn, er kunnen een hoop vragen zijn zoals: - Hoe zit het nou met de OV-jaarkaart? - Hoe kun je je studieschuld beperken? - Wat doe je als je het niet eens bent met een bepaalde beslissing en "Ondanks alle campagnes van de laatste jaren blijft het rijden onder invloed een verkeerspro bleem. Volgens CBS-cijfers neemt het percentage verkeers ongevallen waarbij alcohol in het spel is de laatste jaren weer toe. In 1992 zat aan 8,2 procent van de ongevallen een alcohollucht, in 1993 was dit opgelopen tot 8,7 procent en in 1994 tot 9,5 pro cent. De stijging kan samenhan gen met een andere wijze van controleren of registreren. Toch is de boodschap duidelijk: "alco hol is en blijft een gevaar op de weg". Volgens een wetenschappelijke schatting van de bij de verkeers veiligheid betrokken instanties beliep de maatschappelijke schade, die in 1994 viel toe te schrijven aan alcohol-ongeval- len, anderhalf miljard gulden. Veel erger nog dan deze kille cij fers is het menselijk leed dat ont staat door alcohol en verkeer. Kennelijk nemen talrijke mensen elke dag het risico zichzelf, of erger nog: een ander, het zie kenhuis in te rijden. Bewust, want niemand kan nog zeggen dat hij of zij de gevaren van drankmisbruik in het verkeer niet kent. Al sinds de jaren '60, toen Sjakie Schram met het lied "Glaasje op, Laat je rijden" een geweldige meezinger had, laat de overheid geen kans onbenut om verkeersdeelnemers erop te wijzen dat elk glas een gevaar op de weg is. de carnavalstijd zijn er pieken te constateren in het rijden onder invloed. Tijdens deze perioden wordt door de politie dan ook extra intensief gecontroleerd. Veilig Verkeer Nederland en het ministerie van Verkeer en Water staat starten nu een nieuwe voorlichtingscampagne. "Is zo'n anti-alcoholcampagne nog nodig? Weten de mensen onderhand niet dat alcohol en verkeer niet samengaan?". Woordvoerder Woudenberg van Veilig Verkeer Nederland: "Uit onderzoek blijkt dat we de afge lopen jaren al veel hebben bereikt. Steeds meer Nederlan ders zien rijden met 'n slok op als a-sociaal. Toch is er nog steeds een groep weggebruikers die zich niet laat overtuigen. Dit zijn de 'gewoontedrinkers': mensen die bijvoorbeeld voor hun werk regelmatig drinken en rustig met vier a vijf glazen op gaan rijden". Geneesmiddelen (RBG), zoals slaapmiddelen en spanningsbe- strijders, werd een schatting gemaakt dat hierdoor in 1993 ongeveer 50 verkeersdeelne mers zijn omgekomen en 400 gewond geraakt. De combinatie van alcohol en Rijvaardigheid Beïnvloedende Geneesmiddelen maakt het allemaal nog een graadje erger. Daarom gedt maar een advies: stap nooit ach ter het stuur met een 'n slok op of met geneesmiddelen die de reactiesnelheid vertragen en helemaal niet met een slok en een pil op!. TEKST: WILLEM VAN DEN ELSKAMP Zeeuwse Popprijzen zijn bedoeld om de popmuziek in Zeeland een extra (publicitair) duwtje in de rug te geven. Stich ting Popmuziek Zeeland is ervan overtuigd dat de kwaliteit en inzet van verschillende Zeeuwse bands van een zodanig niveau is dat een waardering in de vorm van een prijs op zijn plaats is. De prijs heeft een symbolisch karak ter en bestaat uit een transparant acrylaat zuiltje. De genomineerde bands zijn: Prijs voor de beste demo-pro- duktie: In Geval van Noot - Mor gen....vergaat de wereld?, Them Bones - z.t, Down To Earth - z.t., Scaloway - z.t. Prijs voor de bes te CD: Blof - Naakt Onder De Hemel, Crosshead - Say No More. Prijs voor de beste Zeeuwse band in 1995: Blof, The Emmeroyts, Sure As Heil, Swindle. CURSUS Twee cursussen zijn inmid dels afgerond. De volgende drie cursussen zijn weer al volgeoekt. Wie aan een cur sus mee wil doen, kan zich aanmelden voor de cursus van donderdagmorgen 22 februari. Een cursus telt vijf bijeenkomsten. Wie een malig een bezoek wil bren gen kan elke dinsdag terecht tussen 9.30 en 15.30 uur. Voor de inloop- dagen hoeft men zich niet van te voren te melden. Wie meer wil weten of aan een cursus mee wil doen, kan contact opnemen met het Oosterschelde College in Goes: (0113) 23 11 70. Tij dens de kerstvakantie is het knoppenlokaal gesloten. De eerste inloopdag is dinsdag 9 januari. Bij het verbeteren van de ver keersveiligheid wordt nauwelijks aandacht besteed aan de combi natie van alcohol en geneesmid delen. Bij geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïn vloeden vermeldt de bijsluiter een ter zake doende waarschu wing. In een studie naar de gevolgen van het aan het ver keer deelnemen met gebruik van Rijvaardigheid Beïnvloedende De plaatselijke afdeling Borsele van het Fonds Zomerpostzegels heeft 9.100,- overhandigd aan de Stichting Welzijn van Oude ren Borsele. Deze bijdrage is bestemd voor de aanschaf van tentoonstellingsmateriaal en een overheadprojector. Dit wordt gebruikt voor het voorlichtings project dat zes stichtingen wel zijn ouderen in de regio rondom de Oosterschelde gezamenlijk gaan uitvoeren. Ouderen zullen aan de hand van een bepaald thema geïnformeerd worden over een breed scala van onder werpen. Het Fonds Zomerpost zegels acht een goede informa tievoorziening en voorlichting aan ouderen van belang. Het draagt ertoe bij dat zij zo lang mogelijk zelfstandig actief deel kunnen blijven uitmaken van het maatschappelijk leven. Daarom is een financiële bijdrage voor de nodige investeringen ter beschikking gesteld. Jaarlijks levert de verkoop van ouderen postzegels en wenskaarten meer dan 3 miljoen gulden op. Bezoekers van het knop penlokaal in Goes zijn in hoge mate tevreden over de dienstverlening die het knoppenlokaal biedt. Het gros van de bezoekers komt naar het knoppenlo kaal omdat ze problemen hebben met de bediening van video en t.v. Een onder zoekje onder veertig bezoe kers heeft dit onlangs uitge wezen. Ook de deelnemers aan de eerste twee cursus sen zijn enthousiast over wat men heeft opgestoken. Negentig procent van de bezoekers zijn mensen van zestig jaar of ouder. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek thuisgestuurd en kunnen gratis worden teruggestuurd. De deelnemers krijgen in die periode ook de voedingsinfor- matie thuisgestuurd. De mees te deelnemers krijgen een voe- dingsadvies-op-maat. Aan deelname aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden. Onder de deelnemers die aan het hele onderzoek meedoen worden 15 geschenkbonnen van 50,- verloot. Als u mee wilt doen moet u 18 jaar of ouder zijn en niet een dieet op doktersadvies volgen. Per huishouden kan slechts één persoon aan het onderzoek meedoen. Om u op te geven voor deelname aan het onder zoek of wanneer u meer infor matie over het onderzoek wilt hebben, kunt u tijdens kantoor uren (9.00 - 17.00 u.) bellen met Ir. H. Brug of Drs. I. Steen huis, 043 - 3882423/043 - 3882447.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 10