SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Ouderen biljart B.B.C.B. D- en F-pupillen Tjoba ongeslagen kampioen Aspiranten Orion in nieuwe shirts-broeken Winteruitvoering Volharding w Woensdag 13 december 1995 DE BEVELANDER 39 1 t Blof in De Piek Kerstspecial Raad van Kerken Goes Expositie Wemeldinge Logo peuterspeelzaal Volkskerstzang in Baarland Luctor '88 s.v. Heinkenszand v.v. Wolfaartsdijk v.v. Kruiningen Schrijfavond in Kamperland Borstvoeding SSV'65 v.v. Luctor'88 v.v. Kapelle Bingo in Goes-Oost Themamiddag Cliëntenbond afd. Zeeland Volkskerstzang Koffie-ochtend Nivon afd. Goes Expositie Lindenhof Kerstmarkt van De Schalken Schilderijenexpositie Tanni Koens bij PZZ Dansen in Kortgene Kerstzangdienst te Wilhelminadorp Kerstconcert Brassband Excelsior Kloetinge Koffieconcert door Con Affezzione Schrijfavond Amnesty v.v. Kloetinge Kerstavond KMTP La Reine Margot Afscheid bij Rabobank Goes k.v. Togo Veldrit KNWU in 's-H. Arendskerke Aangepaste dienst NCVB Wissenkerke Mobilisatie-oorlogs- kruis in Goes k.v. Tjoba mm "De Patrijzen" Kerstconcerten Seniorenorkest Klaverjassen en jokeren v.v. Yerseke Kerstconcert met mandolines s.v. Robur Kerstmarkt in Lewedorp - ijl de de 4 It 4 In De Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen zal vrijdag 15 december een ledenvergadering plaatsvinden van de Vereniging Vrienden van de Piek. De muzi kale omlijsting wordt verzorgd door de Zeeuwse Nederlandsta lige rockband Blof. De aanvang is 20.30 uur en de entree is 10,-. Leden hebben gratis toe gang. Zaterdag 16 december is er een optreden van de Arnhem se stevige rockband Bittermoon. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 10,-. De Raad van Kerken Goes start in januari met een eigen pro gramma onder de naam Palet via Omroep Goes. Daarop voor uitlopend is er een Kerstspecial. Deze is op 21 december te be luisteren en wel om 19.00 uur. Zaterdag 16 december is er in het gebouw van de muziekver eniging aan de Dorpstraat in Wemeldinge een expositie van het werk van Kees Burger uit Wemeldinge en Plonie Balleur uit Kwadendamme. Veelal aqua rellen en pentekeningen zijn te bezichtigen en kunnen uiteraard ook gekocht worden. Kees Bur ger en Plonie Balleur volgen stu die aan de kunstacademie in St. Niklaas, welke bekend staat als een der besten in België. Vanaf 13.00 uur kunnen geïnteresseer den een kijkje nemen en er vin den doorlopend demonstraties plaats met de aquareltechniek. Een groep, bestaande uit zes studenten Vormgeving en Com municatie (V C), genaamd "Nivo 6" van de Ichtus Hoge school te Rotterdam kregen aan het begin van dit studiejaar de taak om zelf een opdracht te werven voor een non-profit orga nisatie. Zij hebben er toen voor gekozen om een logo te ontwer pen voor peuterspeelzaal "de Polderrakkertjes" in Goes. Bin nenkort zal het nieuwe logo ont huld worden, waarna het in gebruik zal worden genomen. Maandag 18 december is er een Volkskerstzangavond in de Her vormde Kerk aan de Schans straat te Baarland met medewer king van de muziekvereniging Prinses Juliana. Aanvang half acht en de entree is gratis. Het geheel staat onder leiding van dirigent Ary Goud. Bij Luctor '88 komt Dosko uit Ber gen op Zoom op bezoek. Door de mindere resultaten van de laatste weken is het van groot belang dat nu de punten in Hein- kenszand blijven om te voorko men dat we te zeer af gaan zak ken naar de onderste regionen. Eén van de oorzaken van het minder presteren is gelegen in het feit dat Luctor '88 al geruime tijd te kampen heeft met meerde re langdurige blessures die nu de ploeg dreigen op te breken. Het is van groot belang dat de supporters in deze belangrijke periode als een man achter hun spelers blijven staan. Program ma a.s. weekend: Luctor '88 1 - Dosko 1: aanvang 14.30 uur; Roosendaal 2 - Luctor '88 2: aan vang 11.00 uur; Zierikzee 4 - Luctor '88 3: aanvang 12.30 uur; Ouwerkerk 3 - Luctor '88 4: aan vang 12.30 uur; Luctor '88 5 - RCS 7: aanvang 10.30 uur. Op onderstaande foto ziet u de Aspiranten A van handbalver eniging S.V. Orion uit Heinkens- zand. Zij hebben nieuwe shirts en broeken van Wolter Dros uit Programma 16 december: 14.30 uur: VCK 1 - H'zand 114.30 uur: H'zand 2 - Wemeldinge 2; 14.30 uur: Brouwershaven 2 - H'zand 3; 12.45 uur: H'zand 4 - Nieuw- dorp 3; 14.30 uur: Apollo 3 - H'zand 5. 's-Heer Arendskerke gekregen. Dit team werd vorig jaar kam pioen in de zaal. Op de foto v.l.n.r.: Trainer Bram Verhage; Liset v.d. Visse; Jolien Louisse; Marinus Vermue eri de deze winteruitvoering is ervan overtuigd dat dit zal lukken. De avond zal een mix zijn van ver schillende vormen van gymnas tiek beoefend binnen s.v. Volhar ding, zoals toestelturnen, acro, jazz en springen. Zoals al uit de naam van de uitvoering blijkt zul len de demonstraties in het teken staan van de winter. Hoogtepunt van de avond wordt het nummer van de springgroep, Nationaal Kampioen op lange mat. Gym nastiek in al zijn verschillende vormen is een sport om naar te kijken. Dat zal duidelijk naar voren komen op zaterdag 16 december. De entree is 4,- en voor kinderen tot 12 jaar 1 Programma zaterdag 16 decem ber: Duiveland I - Wolfaartsdijk I aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk II - Wissenkerke II aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk III - Wemeldinge III aanvang 12.45 uur; Kloetinge VII - Wolfaartsdijk IV aanvang 12.45 uur. Programma 16 december: 14.30 uur: SKNWK - Kruiningen; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Arnemuiden 3; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Kloe tinge 5; 12.45 uur: Rillandia 4 - Kruiningen 4; 14.30 uur: Waarde 2 - Kruiningen 6; 12.45 uur: Kruiningen 5 - 's-Heer Arends kerke 4. strijd presenteerde deze tegen stander zich dit seizoen als titel kandidaat. Tot nu toe hebben zij dat niet kunnen waar maken en zullen dit in de tweede helft van Amnesty Int. houdt maandag avond 18 december een schrijfa vond in Kamperland. Men is wel kom tussen half zeven en acht uur in de consistorie van de Geref. Kerk aan de Veerweg 100. La Leche League organiseert op dinsdag 19 december a.s. een informatie-avond over borstvoe ding voor moeders en aanstaan de moeders. De avond wordt gehouden in Kapelle en begint om 20.00 uur. Het thema is: "Hoe en wanneer beginnen met ande re voeding?" Belangstellenden zijn (met baby) van harte wel kom. Voor het adres: het huren van een electrische kolf of ande re informatie kunt u bellen: 0118 -593156. EXPOSITIES t/m 2 febr.: Stadskantoor: Werk van leden van de stichting Goese Kunstmarkt (info: 0113-249740). 7 dec. t/m 28 jan.: Galerie 'Mi Parti': 'Candlelight' tentoonstelling van interieurontwerpen door diverse kunstenaars (info: 0113-231819). december: Galerie APZZeeland: Schilderijen van mevr. Koens, (info: 0113-237723). t/m 13 jan.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Hedendaagse Ikon en', expositie door Elly den Engelse, (info): 0113-228883). t/m 23 dec.: Galerie Van den Berge: 'Work in Progress', een lustrum tentoonstelling met werken van 10 kunstenaars, (info: 0113-250499). t/m 4 jan.: Gezondheidscentrum 'De Pijlers': Fotowerk van Adriaan Hamelink uit 's-Heer Hendrikskinderen (info: 0113-227451). t/m 6 jan.: Galerie 'De Hoekweide': Schilderijen van Yon Nicolas, Anneke Peereboom en Paula Evers (info: 0113-581152). t/m 26 jan.: Oosterscheldeziekenhuis: 'Honderd gulden Expositie' m.m.v. diverse kunstenaars (info: 0113-223400). hele jaar: Kunstuitleen De Bevelanden: Werk van diverse Zeeuwse kunstenaars (info: 0113-233729). hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit, (info: 0113-621242). hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer, (info: 0113- 582031). De laatste wedstrijd vóór de win terstop is die tegen Zaamslag 1 thuis om 14.30 uur. Deze ploeg bivakkeert ook in de onderste regionen maar moet toch niet onderschat worden. Zaterdag middag zal blijken wie er aan het langste eind trekt. SSV 2 speelt ook thuis en wel om 12.45 uur tegen buurman Kloetinge 4. SSV 3 uit naar SVD 3 om 14.30 uur. SSV 4 naar Bruinisse tegen Bur se Boys 5 12.45 uur. SSV 5 ook uit tegen Kapelle 4 om 14.30 uur. We wensen namens SSV 65 iedereen die de club een goed hart toedraagt prettige kerstda gen en een gelukkig Nieuwjaar. Zondag 17 december: 14.30 uur: Luctor'88 1 - D.O.S.K.O. 111.00 uur: Roosendaal 2 - Luctor'88 2; 12.30 uur: Zierikzee 4 - Luctor '88 3; 12.30 uur: Ouwerkerk 3 - Luctor'88 4; 10.30 uur: Luctor'88 5 - R.C.S. 7. Uitslagen kompetitie: W. 12: Kapelle 2 - Goes 1 +21/+26; Lewedorp 2 - 's-Heerenhoek 1 -10/-53; Yerseke - Wemeldinge +18/+82; Hein kenszand - Hansweert -21/+14; Krabbendijke - Ovezande +81 +124; Erasmus - Kruiningen +47/+68; Goese Polder 2 - Lewedorp 1 +36Z+47; 's-Heerenhoek 2 - Kapelle 1 +39/-19; Goes 2 - Goese Pol der 1 -17/+29, W. 13: Goes 2 - 's-Heerenhoek 2 +86/+80; Kapelle 1 - Goese Polder 2 +15/-10; Lewedorp 1 - Erasmus +41-33; Ovezande - Heinkenszand -20/-14; Hansweert - Yerseke +20/-27; Wemeldinge - Lewedorp 2 -25/+113; 's-Heerenhoek 1 - Kapelle 2 -61-33; Goese Polder 1 - Goes 1 +411+2. Stand na 13 weken: aantal partijen, ca ramboles: 1. 's-Heerenhoek 2 13, +338; 2. Lewedorp 2 13, +319; 3. Yerseke 13, +291; 4. Goese Polder 1 13 +271; 5. Goese Polder 2 13 +256. 's-Heerenhoek 2 is de nieuwe koploper. Yerseke is teruggeval len naar de 3e plaats. In de stand is er maar 1 team, die min caram boles heeft, dit is het 1 e team van 's-Heerenhoek. Nog 2 weken en de 1e helft zit er op. Programma 16 december: 14.30 uur: Oostkapelle 1 - Kapelle 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - Dauwen- daele 2; 14.30 uur: Yerseke 4 - Kapelle 3; 14.30 uur: Kapelle 4 - S.S.V. '65.5; 14.30 uur: WIK 4 - Kapelle 5; 12.45 uur: Kapelle A1 - IJzendijke A1; 14.00 uur: HVV B1 - Kapelle B1; 10.00 uur: Wemeldinge D1 - Kapelle D2. Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 16 december een kerstbingoavond in het wijkcen trum "de Janligthart", gelegen aan de Bergweg 12. De entree voor leden is gratis; niet-leden betalen 2,50. Er worden 5 ron des gespeeld waarvan de kaar ten 1,00 per stuk kosten en 1 superronde waarvan de kaarten 2,50 per stuk kosten. De zaal gaat om 19.30 uur open, aan vang 20.00 uur. Iedereen is wel kom. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Coby of Eddy, tel.: 0113-223389. De Cliëntenbond afdeling Zee land houdt woensdag 20 decem ber een themamiddag in de ver gaderruimte van het Ooster scheldeziekenhuis te Goes. Het thema is "Acceptatie of confron tatie", waarbij aandacht wordt besteed aan de plaats van de (ex)psychiatrische patiënt in de maatschappij. Aanvang 14.00 uur. Onder meer wordt de film "Pythia, de Vuurproef" vertoond. Nico van Bergeijk houdt een inleiding en er kan worden gedis cussieerd. Zondag 17 december is er de traditionele Volkskerstzang in de r.k. Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te Goes welke wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Goes en omstreken. Aanvang half acht 's avonds, kerkdeuren open om zeven uur. Medewerking verlenen de Can- torij van de Grote Kerk onder lei ding van Kees van Eersel, als mede Stoffel en Trudy Gunst. De meditatie wordt verzorgd door Ds. R. Kamermans. Zondag 17 december is in de Legerdiek, Westwal te Goes van 11.00 uur tot 12.30 uur de koffie ochtend. De Nivon zang/muziek- groep 'De Notenkraker' zal enige kerstliedjes ten gehore brengen. Ook zijn er weer kerstartikelen te koop zoals kerststukjes en kerst kaarten. Leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Telef. inl. 0113-213216 of 0113-214459. De Goese kunstenaar Johan Hietbrink exposeert schilderijen in het revalidatiecentrum "Lin denhof", 's Gravenpoldersweg 114a te Goes (gelegen achter het Oosterscheldeziekenhuis). Johan Hietbrink is autodidact en heeft een rijk coloriet tot zijn beschikking. Hij kan zich daarom enorm uitleven met zijn rijke kleurschakeringen op de vele bloemenstillevens en landschap pen. Als kunstenaar werkend in de streek, maakt hij uitsluitend gebruik van olieverf op linnen en hij werkt hoofdzakelijk met pallet en mes. De tentoonstelling is voor publiek gratis te bezichtigen op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur. De expositie duurt tot maart a.s. Dinsdag 19 december wordt op het adres Zomerweg 2 te Kloe tinge een gezellige Kerstmarkt gehouden. De organisatie ervan is in handen van activiteiten-cen- trum De Schalken. De markt, waar tal van leuke cadeautjes verkrijgbaar zijn, is geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Jong en oud zijn welkom. De originele cadeaus zijn handgemaakt en de leiding van De Schalken deelt mee dat de prijskaartjes alles zins meevallen. Gedurende de maand december exposeert Tanni Koens haar schilderijen bij de Stichting Psy chiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland aan de Oostmolenweg 101 te Kloetinge. Het werk is gemaakt gedurende de periode 1985-1995. In haar beginperiode koos Tanni vaak het "moede ren", bedoeld als metafoor, als onderwerp. Later is het onder werp "communicatie" de boven toon gaan voeren. Communica tie in de ruimste zin van het woord. Met dit onderwerp wordt beoogd, de kijker te laten zien wat communicatie feitelijk is; het woord maar ook het beeld. Dansvereniging "De Vrije Stijl" houdt op zaterdag 16 december in het dorpshuis "De Pompweie" te Kortgene een vrije dansavond. De muziek wordt verzorgd door "Riet en Piet", aanvang 20.30 uur, entree 5,-. Zondag 17 december zal in Nederlands Hervormde Kerk te Wilhelminadorp een Kerstzang dienst plaatsvinden. Het initiatief hiervoor gaat uit van Muziekver eniging "De Echo" uit Wilhelmi nadorp en zal dan ook haar muzikale medewerking verlenen. Verder werken mee aan deze dienst de Gospelgroep "The New Foundation" uit Nieuwdorp. Ds. v.d. Vlugt en mevr. Sijp. De avond begint om 19.30 uur en eenieder is van harte welkom. De Kloetingse brassband Excel sior geeft 17 dec. a.s. om 19.30 uur een kerstconcert in de Geer- teskerk te Kloetinge. Aan dit kerstconcert werken traditiege trouw de zangers van het Smal- stads mannenkoor uit St. Maar tensdijk mee. De brassband zal, naast een nieuw ingestudeerd kerstrepertoire, een intrada spe len waarbij het mannenkoor vocale medewerking zal verle nen. Tevens maakt de pianist organist van het mannenkoor gebruik van het kerkorgel om het koor te begeleiden. Het concert zal kloksgewijs om beurten ver zorgd worden. Het wijd en zijd bekende Smalstads mannen koor Staal o.l.v. Jan Wesdorp en de Kloetingse brassband Excel sior staat o.l.v. Anno Appelo. De toegang tot dit concert is gratis. Brassband "Con Affezzione uit Kwadendamme geeft op zondag 17 dec. haar traditionele Kerst- koffieconcert. De band speelt een zeer gevarieerd programma. "Con Affezzione" staat o.l.v. Rinus Zuidijk. Tevens treedt de jeugdgroep voor het voetlicht. Aanvang 12.00 uur in De Burcht. Entree en koffie gratis. Maandag 18 december a.s. is er een schrijfavond van Amnesty International in Lewedorp. Er worden brieven geschreven voor mensen die vanwege hun geloof, hun politieke overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst vervolgd worden of gevangen zitten. De avond is van 19.00 uur - 20.00 uur in het zaaltje achter de R.K. kerk te Lewedorp. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Ook kunnen er brie ven worden afgehaald. vincie Zeeland mocht er op een enkel voetbalveld wel gespeeld worden. Zo ook op het veld van Colijnsplaat. Deze vereniging wilde evenals Kloetinge graag oefenen zodat beide trainers met Programma zaterdag 16 decem ber a.s.: GVVV 1 - Kloetinge 1, 14.30 uur; Good Luck 2 - Kloetin ge 2, 14.30 uur; Kloetinge 3 - Hoek 4, 14.30 uur; Kloetinge 6 - Dauwendaele 4,12.45 uur; Kloe- gen hoelang de vorst in stand houdt. Als er competitievoetbal gespeeld kan worden moet Kloe tinge uit naar Veenendaal om wedstrijden worden ingelast daar tegen GVVV aan te treden, wordt dit tijdig aan de betreffen- Deze wedstrijd is dan de eerste de spelers bekend gemaakt, van de returns. GVVV zal zeker revanche op Kloetinge willen nemen voor de 2-1 nederlaag op het Wesselopark. Voor die wed- Door de vroeg ingevallen vorst periode werd afgelopen week end het gehele programma ama- teurvoetbaj afgelast. In de pro- de competitie recht willen zetten. Kloetinge dat niet op z'n sterkst kan aantreden zal dan ook alle zeilen moeten bijzetten om een punt mee naar huis te kunnen nemen. Op zaterdag 16 december a.s. organiseert s.v. Volharding uit Goes een winteruitvoering in het Sportpunt Zeeland. Vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur zullen verschillende groepen demon straties geven. Van jong tot oud laten leden van s.v. Volharding zien wat hun specialiteit op gym- nastiekgebied is. Vier jaar gele den bestond s.v. Volharding 100 jaar. De daarbijhorende uitvoering was een groot succes. Nu vier jaar later komt er weer een uit voering en zal men proberen het succes van de vorige keer te evenaren of zelfs te overtreffen. Ben Weststrate de man achter Op donderdag 14 december organiseert K.M.T.P. Groei en Bloei afd. Goes om 19.30 een Kerstavond voor en door leden, in het A.O.C. Fruitlaan (Station spark 39) te Goes. Dhr. J. Wisse uit Heinkenszand geeft een demonstratie kerststukjes maken. Eigen leden zullen diver se vaardigheden demonstreren, tevens wordt de gelegenheid geboden om zelf ook iets te maken. De avond is bestemd voor leden en belangstellenden; van laatstgenoemden wordt een vergoeding van 2,50 gevraagd. Nadere informatie: seer. P. Bou- deling, 0113-215330. Op donderdag 14 en vrijdag 15 december draait dé film La Reine Margot in podium 't Beest. La Reine Margot kan worden gezien als een film die Shakspeare zou hebben gemaakt als hij nü leef de. Chérau houdt van drastische allure en operateske effecten. La Reine Margot is een boeiend exposé over perikelen aan het Franse Hof in de periode waarin van alle kanten de katholieke troon wordt ondermijnd. Het is een rauwe film, maar het geweld is nooit gratuit, het schraagt het inzicht dat voor machtswellust geen prijs te hoog is. De film is gebaseerd op de roman 'De bloedbruiloft' van Alexandre Dumas. In de hoofdrollen: Isa belle Adjani, Daniel Auteuil en Vincent Perez. De film is bekroond met 5 Cesars!! Regie: Patrice Cherau. Aanvang 20.30 uur. Donderdag 14 december, mor gen, neemt de heer A. de Buck afscheid als directeur van de Rabobank te Goes. De heer De Buck wordt een receptie aange boden in Landlust onder Nieuw dorp. Tevens viert hij bij zijn afscheid het 40-jarig jubileum bij de Rabobank-organisatie. De scheidende directeur maakt gebruik van de VUT-regeling. In de laatste wedstrijd van dit jaar komt Togo 1 in Goes binnen de lijnen tegen Ondo 1Hopelijk kan Togo de overwinning beha len, maar dat zal zeker niet gemakkelijk gaan. Togo 4 speelt uit tegen Animo 4 en kan mis schien de punten mee naar huis brengen. Togo 5 moet kunnen winnen van All Ready 3 en dat zelfde geldt voor Togo A tegen Zuidwesters A. Programma, Sportpunt Zeeland: 9.20 uur: Togo C2 - Zuidwesters C; 10.20 uur: Togo A - Zuidwesters A; 11.00 uur: Togo C1 - Seolto C; 11.30 uur: Togo 5 - All Ready 3; 12.45 uur: Togo 1 - Ondo 1. Uit wedstrijden: 9.20 uur: Stormvo gels G - Togo G; 9.20 uur: Top F3 - Togo F; 11.30 uur: Luctor B1 - Togo B; 12.55 uur: Animo 4 - Togo 3. Wielercomité 's-Heer Arendsker ke organiseert zaterdag 16 december een veldrit. Deze telt mee voor de Zeeuwse veldrit- competitie van de KNWU in het District Zeeland. Het parcours ligt juist buiten het dorp en loopt grotendeels door het Poelbos. Inschrijving in het Arendshuis aan de Torenring. Het program ma: amateurs/profs/trimmers en recreanten: start om 13.30 uur; junioren/nieuwelingen en dames: start 13.32 uur en ATB- ers start 14.45 uur. Zowel de D als de F-pupillen van de korfbalvereniging Tjoba uit Goes zijn ongeslagen kampioen geworden. De D-pupillen spelen in de hoogste Zeeuwse klasse (naar leeftijd). Op de foto: Onderste rij van links naar rechts: Lenneke Rouw, Rei- nie Nieuwdorp, Nikki Hollestelle, Petra Rijn, Melissa de Jonge. Staand van links naar rechts, Niels Westmaas, Pieter Corstan- je, Nicky Aalders, Sander Harinck, Remco de Dreu en trainster Janneke de Dreu. Op de foto ontbreekt de andere In de Geref. Kerk aan de West wal 4 te Goes wordt zondag 17 december een aangepaste dienst gehouden voor en met verstandelijk gehandicapten, aanvang 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De dienst heeft als thema "Is voor jou de deur nog op slot?" en wordt geleid door Ds. W. Kakes. Na afloop is er koffie of fris, zo meldt mevr. E. Vette-Sandee namens de commissie aangepaste dien sten. NCVB-afdeling Wissenkerke houdt woensdag 20 december a.s. haar kerstviering met mede werking van de heer Katsman uit Wolphaartsdijk. Gasten zijn van harte welkom, zo meldt mevr. Wilderom-de Looff namens de vereniging. Vorige week vrijdag reikte burge meester Van der Zaag van Goes het Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan de heer P. van der Klooster. De heer Van der Klooster woont Emmastraat 20 in Goes. Hij ont vangt de onderscheiding in ver band met zijn inzet en bijdrage onder buitengewoon moeilijke omstandigheden tijdens mobilisatie in mei 1940. Zaterdag 16 december: Deze avond staat de tweede thuiswed strijd van de zaalkompetitie op het programma voor Tjoba 1: Avanti 1 uit Pijnacker komt op bezoek. Geen malse tegenstan der, zo is op het veld gebleken. Door het thuisvoordeel rekenen we toch op een kleine overwin ning. Tjoba 2 moet ook punten halen en zal daarom De Meervo- gels 4 uit Zoetermeer moeten bedwingen. De puntjes zijn broodnodig. Tjoba 3 gaat op bezoek bij Oranje Wit 3 in Dor drecht. Dat zal een zware kluif worden.... Thuiswedstrijden: 19.45 uur: Tjoba 1 - Anati 1; 18.30 uur: Tjoba 2 - De Meervo- gels 4; 17.30 uur: Tjoba 6 - Emergo 1; 18.40 uur: Tjoba 8 - Stormvogels 4; 16.20 uur: Tjoba A - Swift A3; 13.00 uur: Tjoba B2 - Stormvogels B2; 9.20 uur: Tjo ba G - Ondo G2. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 14 T/M 21 DECEMBER 1995 14/15 dec.: 't Beest, 20.30 uur: 'Periodiek Systeem der Elementen', tegendraadse pulp-comedie van Alex d'Electrique. 14/15 dec.: 't Beest, 20.30 uur: 'La Reine Margot', film van Patrice Chereau met o.a. Isabelle Adjani, Daniël Auteuil en Vincent Perez. 15 dec.: Bibliotheek, 20.15 uur: Lezing van dhr. H.M. Kuittert. 15 dec.: R.K. Kerk, 20.00 uur: Kerstconcert Zeeuws Vrouwenkoor m.m.v. o.a. Marco Bakker. 16 dec.: 't Beest, 21.00 uur: Concert door 'Slagerij van Kampen'. 17 dec.: Muziekschool, 12.00-13.00 uur: Koffieconcert door 'The Dutch Tuba Quartet'. 17 dec.: Prins van Oranje, 14.00 uur: Kerstconcert door barbershop- koren 'The Goose City Singers' en 'The Gaggling Ganders Gang'. 17 dec.: Geerteskerk Kloetinge, 19.30 uur: Kerstconcert Brassband Excelsior en Smalstads Mannenkoor. 19 dec.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonconcert door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 20 dec.: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 20 dec.: Geerteskerk Kloetinge, 20.00 uur: Kerstconcert Zeeuws Vocaal Ensemble met instrumentalisten o.l.v. Kees van Eersel. 21 dec.: Prins van Oranje, 20.00 uur: Theaterconcert 'Scherven van je leven' door Benny Neyman band. 21/22 dec.: 't Beest, 20.30 uur: 'Le Buttane', film van Aurelio Grimal di. De laatste wedstrijd voor de win terstop voert Patrijzen zondag richting Roosendaal waar ze tegen de gelijknamige club aan mogen treden. Deze wedstrijd is voor Patrijzen zeer belangrijk want de uitslag hiervan bepaalt het gevoel waarmee we kunnen gaan overwinnen. Dat het zon dag niet makkelijk zal worden, heeft de thuiswedstrijd tegen Roosendaal al wel duidelijk gemaakt. Want toen werd Patrij zen kansloos met 0-3 verslagen wat niets ter verduidelijking over laat. Patrijzen zal dan ook naar wij hopen zeer gebrand zijn om deze nederlaag recht te trekken en de nodige energie aan de dag kunnen leggen om deze top- ploeg toch minimaal één puntje afhandig te kunnen maken. Met een goed resultaat blijft de mooie positie op de ranglijst in ieder geval gewaarborgd. We hopen op een mooie en sportieve wed strijd. Ook de bus rijdt zondag weer en er is nog plaats. Het vol ledige programma voor aan staande zondag: Zondag 17 december: 14.30 u. Roosendaal 1 - Patrijzen 114.30 u.: Patrijzen 2 - Zeeland Sport 2; 12.00 u.: Patrijzen 3 - RCS 6; 10.30 u.: Goes 5 - Patrijzen 4. trainster, Esther Corstanje. De F- pupillen die eveneens ongesla gen kampioen werden, slaagden erin uitzonderlijk te scoren. Ze wisten 122 strafworpen te maken. Op de foto: Staand van links naar rechts; Benjamin Corstanje, trainster Janet Mijnsbergen, Ger- ben van Kooten, William van Zweeden, Ralph van Hertum. Zittend van links naar rechts: Carolien Vis, Tess de Bruine, Arjen de Dreu, Stefanie Roose. Op de foto ontbreekt nog René Pieterse, trainer. Het Seniorenorkest Zeeland geeft binnenkort twee kerstcon certen. Zaterdag 16 december Kerstconcert in de Nederlandse Hervormde kerk te Kap.elle. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het Kapelse Ouderenkoor "Zingen is Leven". Woensdag 20 december Kerst concert in het dorpshuis "De Mei boom" te Krabbendijke. Aan dit concert wordt medewerking ver leend door het Hansweertse Seniorenkoor "Mariaoord". De aanvang van de concerten is om 14.30 uur en de toegang is gra tis. hun team de zaterdagmiddag nuttig konden besteden. Ondanks de omstandigheden maakten beide teams er voor hun publiek een aardige wed strijd van. Of er zaterdag a.s. tinge 7 - Wolfaartsdijk 4, 12.45 weer om de "echte punten" uur; Kloetinge Dames 1 - Zwart gestreden kan worden zal afhan- Wit '28 Dames 2 14.30 uur; Kloe tinge B2 - Rillandia B1 11.15 uur; Kloetinge C1 - HVV C1 11.15 uur. Wanneer er nog andere worden In kerstsfeer op zaterdag 16 december a.s. in dorpshuis "De Brug", Havelaarstraat 101, Colijnsplaat. Met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Eventuele informatie: 0113 - 695586 of 600259. heer Berendse (Wolter Dros). Berend Ringeling; Rob van Stappen; Johnny Boonman; Marcella Tax; Jonathan Zigter; Jordie de Vos en Vincent Remijnse. Zaterdag hebben we weer al de laatste competitiedag in 1995. Het is Yerseke 2 dat de hoofd wedstrijd speelt tegen Roda Boys uit het Gelderse Aalst. Wanneer er tegen deze sterke tegenstander een punt gepakt wordt, dan mag men al tevreden zijn. De wedstrijdbal is geschon ken door Aquamossel. Volledige programma: 14.30 uur: Arnemuiden 1 - Yer seke 1; 14.30 uur: Yerseke 2 - Roda Boys 2; 14.30 uur: Veere 3 - Yerseke 3; 14.30 uur: Yerseke 4 - Kapelle 3; 12.45 uur Yerseke 5 - Bevelanders 3; 14.30 uur: Borssele 2 - Yerseke 6; 11.15 uur: Nieuwdorp dms. - Yerseke dms. Mandolinevereniging Excelsior uit Kruiningen onder leiding van Bas Leijs organiseert zaterdag 16 december een Kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk van Krui ningen, aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. Men biedt een afwisselend programma met zang, muziek en samenzang. Medewerking hieraan verlenen het koor "Musica Choralis" o.l.v. Kees Quist. En verder de solis ten, Dini Weststrate sopraan en Rinus Hoogesteger, bas. Het orgel wordt bespeeld door Fran- cisca Willeboer. Als de weergoden gunstig gezin zijn wordt er a.s. zondag voor de senioren een volledig program ma afgewerkt. Voor Robur 1 opnieuw bepaald geen gemak kelijke opgave. De bal is en blijft rond en het zou een leuke kerst- verrassing zijn als juist tegen deze tegenstander een goed resultaat wordt bereikt. Gaarne maken we u er nu reeds op attent dat de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 07 jan. in de kantine (3e veld). Voor iedereen die Robur een warm hart toe draagt. Aanvang 16.00 uur. Pro gramma zondag 17 dec.: Wal cheren 1 - Robur 1 14.30 uur; R.C.S. 3 - Robur 2, 12.30 uur; Robur 3 - Dreischor 2,10.30 uur; Robur 4 - Kwadendamme 3, 12.30 uur. Zaterdag 16 december wordt in Lewedorp door de plaatselijke ondernemersvereniging een Kerstmarkt gehouden. Deze vindt plaats in de grote tent naast café De Goede Verwachting. De organisatie meldt dat het een gezellige dag belooft te worden. Het middagprogramma begint om 12.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Het omvat onder meer karaokeshow, verschillende kra men, verloting, live muziek door Expose en kinderen kunnen tegen een kleine vergoeding een eigen kerststukje maken. Het avondprogramma begint om half negen en duurt tot circa 01.00 uur. Er is live muziek door Expo se. Tevens zal de naam bekend gemaakt worden van de jeugd- prins(es).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 39