Zeeland heeft er 41 bij”0 Zeeuws Vocaal Ensemble I u I I I I Informatie: (01 13) 214110; leerling monteurs bij geeft Kerstconcert enz. 7 ENFB ziet toekomst fietsers somber in bij bouw WOV tunnel I In weekblad De Bevelander vindt iedere lezer weke lijks een schat aan informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen als auto's, wonen en werken, uitgaan, mode, mededelingen van de overheid enz. Wees zuinig op de vuilnisman. Info bij JAIB Goes over studiefinanciering Geslaagden aan Zeeland College n I I van In de Geerteskerk te Kloetinge De Bevelander is onderdeel van de Zeeland Combinatie. Een groep huis-aan-huis bladen die wekelijks verschijnt in geheel Zeeland en Goeree-Overflakkee in een oplage van 172.550 exemplaren. Eén opdracht is genoeg voor al deze bladen. De Zeeuwse lezer kan zich uitstekend vinden in het brede redaktionele en advertentionele aanbod van deze bladen. Dat advertentiekwaliteit niet duur moet zijn komt tot uiting in de mm-prijs. DE BEVELANDER 34 Woensdag 13 december 1995 i Glas, hup in de glasbak l t SS Nieuw boekje Bei Cok Werkgroep Asiel zoekers en Vluchtelingen Borsele E i 1 lenkzee rr PHiLii 100 Domburg Westkapeil Tholet Bergen op Zoom Zouteland? Middelburg [Yerseke ZUIDBEVELAND Vlissingen’ <Borssele Breskens .Bathl Kloosterzande erneuzen Sluis ^ardenburg. Axel V Middelharms" OVERFLAKKEE OudeTonge Bruims! Zeeuwse fietsers de dupe van door het Rijk gefinancierde infrastructuur ten behoeve van het autoverkeer. Dat maakt de minister volgens de Fietsers- bruikt door 700.000 fietsers en voetgangers. De Fietsersbond vreest dat het in te zetten fiets en voetveer minder frequent Veerel WALCHEREN WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN -* Oostburg^ AX' «V. «vv ON «V.’ CV- «cvx •ttV ‘W CK art*. CW CW CC*.' cw CV. CVi- «V. s-v itavemsse THOLEN *W' - orgel. Het strijkersensemble is tussendoor nog apart te beluiste ren in de bekende Pastorale uit het Weihnachtsconcerto van A. Corelli. Na de pauze volgt een integrale uitvoering van de popu laire "A Ceremony of Carols" van Benjamin Britten voor vrouwen koor en harp, waarin de compo nist op geheel eigen wijze uitdruk king geeft aan het kerstgebeuren. De solo-partijen binnen deze OOST ZEEUWSCH-VLAANDEREN A W<UlSI Aval Sas van GenA® Bij Uitgeverij Den Boer/De Ruiter te Vlissingen is kort geleden ver schenen een nieuw boekje van Bei Cok,: "n éél vergaêr", waarin alle (bijna honderd) door hem geschreven liedjes en gedichtjes voorkomen. Bijzonderheid is dat van elk liedje de muzieknotatie is opgenomen. Dit is gebeurd omdat er dikwijls werd gevraagd naar de muziek. Het boekje is verkrijgbaar in de boekhandel en ook in verschillende muziekwin kels. De prijs is 15,-. Ook de liedjes van het laatste bandje "t Lest'uut de schuuve" zijn in het boekje vermeld. polder volledig komt te verval len". Het veer Vlissingen- Breskens wordt jaarlijks ge- e.'. •.-v. <w. «w «KI meer hun bestemming per fiets te bereiken. Een omweg via Antwerpen is geen reëèll alternatief. De ENFB: "De rijksoverheid heeft het bevorderen van het als alternatief compositie worden door enkele koorleden gezongen. Ten beslui te van dit concert worden drie Oud-Hollandse Kerstliederen ten gehore gebracht van de hand van dirigent Kees van Eersel voor koor, strijkers en orgel. De toe gangsprijs (inclusief koffie in de pauze) bedraagt 17,50; C.J.P. en 65+ betalen 12,50; kinderen t/m 12 jaar ƒ7,50. Het concert begint om 20.00 uur. <Wissenkerke NOORD BEVELAND Jtorlgene Het Jongeren Advies en Informa tie Bureau besteedt in de maan den november en december extra aandacht aan het thema studiefinanciering. Sinds de overheid de WSF18+ heeft inge steld, bestaat er de mogelijkheid voor iedere studerende jongere tussen de 18 en 27 jaar, de mogelijkheid om studiefinancie ring aan te vragen. Het aanvragen van studiefinan ciering kan soms best moeilijk zijn, er kunnen een hoop vragen zijn zoals: - Hoe zit het nou met de OV- jaarkaart?? - Hoe kun je je studieschuld beperken?? Onlangs behaalden 41 leerling- monteurs van het Zeeland Colle ge te Vlissingen een diploma leerlingwezen installatietech niek. Het gaat hier om jonge vak lieden in de installatietechniek, een gemoduleerde opleiding. Deze opleidingen zijn de meest actuele vertaling van de be roepspraktijk. Er zijn enquêtes gehouden bij bedrijven om een beeld te krijgen van de beroeps handelingen, die de monteurs dagelijks uitvoeren. De leerlin gen voerden deze beroepshan delingen uit in de praktijk én theorie. De lesstof is opgedeeld in afgeronde delen, die afzonder lijk worden getoetst. De praktijk- oefeningen en de theorie worden nu in hetzelfde tentamen afgeno men. Een voordeel van de De Fietsersbond ENFB maakt zich ernstig zorgen over de invloed van de aanleg van de geplande Westerschelde- oeververbinding op de kwali- zal varen dan de huidige veer en dat de veerdienst vaker dan nu wegens slecht weer uit de vaart wordt genomen. Het veer Kruiningen-Perkpolder vervoert jaarlijks circa 150.000 fietsers en voetgangers. Dagelijks gebruiken honder den fietsers, waaronder veel scholieren, deze verbinding. Genoemde werkgroep kan te rugzien op een geslaagde ont- moetingsbijeenkomst in De Stenge te Heinkenszand. Er waren circa 140 bezoekers die onder meer luisterden naar de multiculturele muziekgroep "King Taky and Afro Roots". Doel van deze bijeenkomst was in de eer ste plaats om als werkgroep en gemeente de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en het vele werk dat zij dagelijks ver richten en vervolgens de asiel zoekers en statushouders af komstig uit zoveel verschillende landen en woonachtig zijn in de gemeente Borsele, met elkaar in kontakt te brengen. Wemeldinge] (Goes De wel»* Q teit van de fietsverbindingen tussen Walcheren en Zuid- Beveland enerzijds en Zeeuws-Vlaanderen ander zijds. De Fietsersbond heeft Minister Jorritsma per brief verzocht om bij het sluiten van eern convenant met de Pro vincie Zeeland sluitende af spraken te maken over het op Deze honderden fietsers heb- peil houden van de fietsbe- ben straks geen mogelijkheid reikheid in Zeeland. De ENFB stelt: "In de huidige plannen verslechtert de kwaliteit van de fietsverbindingen door de aanleg van de tunnel aanzien lijk. Het fietsverkeer kan geen gebruik maken van de geplan- fietsverkeer de tunnelverbinding, terwijl de voor de auto in haar doelstel- tunnel ten dele moet worden lingen opgenomen. In de hui- gefinancierd uit besparingen dige plannen voor de Wester- op de bestaande, wel door schelde-oeververbinding zijn fietsers gebruikte veerverbin- dingen. Uit de plannen blijkt dat het veer Vlissingen-Bres- kens wordt vervangen door een fiets-voetveer en dat de verbinding Kruiningen-Perk- bond direct verantwoordelijk voor behoud van de kwaliteit van de fietsbereikbaarheid in Zeeland. St Annaland - Wat doe je als je het niet eens bent met een bepaalde beslis sing en hoe pak je dat aan?? - Hoe zit het met het schrijven van een bezwaarschrift?? Dit is nog maar een klein gedeel te van de vragen die je kunt komen stellen. Dus als je iets wilt weten, je hebt een aanvraagfor mulier of een folder nodig, dan kun je gewoon even bij bij ons binnenkomen. Het J.A.I.B. is geopend op maan dag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de St. Jacobstraat 44 in Goes. Daar worden ook andere vragen beantwoord. Kruinrnaen W.A. Koole; P. Mol; P. Neels, Goes; H. Nijsse; R.C. Moeliker; O. Hazelager, Heinkenszand; R.E.C.M. Oudenaard, St. Jan steen; R. Karreman; M.v.d. Waart, Kapelle; G.C.A. Buysse, Koewacht; A. v. Boven, Koude- kerke; W. Bauer, Lewedorp; E.A.F. Mateysen; W. Rbskam; D. A.W.M. Voogd; J.W. Wonder gem, Middelburg; J. Buysman; P. J. Eversdijk; J.A. Weezepoel, Oost-Souburg; A.W. Meier, Oud- dorp; W. Wesdorp, Rilland; R. Bolleman, Terneuzen; A.C. de Visser, Veere; J. Dingemanse, E. de Hond; H.N.A. Ossenburg; T. Royers, Vlissingen; M.J. Wijk- huys, Vrouwenpolder; T.W.J. Bruinooge, IJzendijke; W.J. Duerinck, Zaamslag; J. Quist; J.J. Vervest, Zierikzee. modulering is dat leerlingen makkelijker van de ene naar de andere opleiding kunnen over stappen. Om een leerlingwezen- opleiding te kunnen volgen slui ten leerlingen met een installatie bedrijf een leerovereenkomst af. In het bedrijf krijgen zij dan de praktijkopleiding. De theorie opleiding wordt op het Zeeland College te Vlissingen verzorgd. De huidige gediplo meerde installatie- en verwar- mingsmonteurs werken en leren bij bedrijven in heel Zeeland. Geslaagden: J. v. Heest, Arne- muiden; M.M.J. Brandes, Axel; M.J. Wagenaar; D.D. de Winter, Borssele; H.H.. Bakker, Colijns- plaat; D.H. Schuurman, Drei- schor; L.P. Jacobse, 's-Graven- polder; P. v. Dijk; E.J.M., Hage; Woensdag 20 december a.s. geeft het Zeeuws Vocaal Ensemble een Kerstconcert in de Ned. Herv. Geerteskerk te Kloetinge. Bij zondere mede werking aan dit concert wordt verleend door een strijkkwar tet en de har piste Lenie de Meij. Het zeer gevarieerde programma vermeldt uit de romantische periode werken van Brahms (het indringen- - de koraalmotet "O Heiland, z reiss die Himmel auf"), Bruckner (het karakteristieke motet "Virga Jesse") en Reger (drie schitteren de rijk geharmoniseerde Kerstlie deren). Uit de barokperiode zingt het koor drie motetten uit de school van Bach. Van J.S. Bach zelf, met begeleiding van strijkers, enkele koralen en tenslotte klinkt de feestelijke cantate "Das neu- gebor'ne Kindlein" van Dietrich Buxtehude voor koor, strijkers en t»-1 S| t laamstf

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 34