Zeeland in cijfers en feiten Hoe de veerman te betalen Kerstshow in Goes van Bevelandse barbershop Lebo 2 in het nieuw ■B Provincie Zeeland Scherven van je leven: Benny Neyman in Goes Vogels kijken op een winters Veerse Meer Onze meester 25 jaar bij het onderwijs" Slagerij Van Kampen: slagwerk in 't Beest s u Zondag 17 december Prins van Oranje Zeeuws Filmarchief Nieuwjaarsreceptie De Nieuwjaarsreceptie van het provinciaal bestuur is zaterdag 6 januari. Provinciehuis dicht Woensdag 13 december 1995 DE BEVELANDER 31 Ruim dertig bladzijden met informatie over allerhande onderwerpen over Zeeland; l I De Waardekaarten inwoners Zeeuwsch-Vlaanderen (WKZ) - de kortingskaart, met een gele naamsticker, voor de veerdiensten op de Westerschelde - verliezen hun geldigheid met ingang van 1 mei 1996. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 A i de cijfers en feiten op een rijtje, vaak verluchtigd met een foto. Vandaar ook de naam van het boekje: Zeeland in cijfers en feiten. Het is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400 h J Abdij Nieuws wat er is aan filmmateriaal. ft -i - W'. i I f Zondag 17 december kunnen de liefhebbers van Barbershopzang weer terecht in Goes. In De Prins van Oranje wordt dan voor de zesde maal een Kerstshow ver zorgd door de twee Bevelandse Barbershopkoren: de Goose City Singers en de Gaggling Ganders Gang, respectievelijk het dames- en herenkoor. Er is de laatste tijd onder leiding van dirigent Tjakko Hoekstra hard gewerkt aan het kerstreper- toire 1995. De organisatie heeft dit jaar gekozen voor een nieuwe formule. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar in puur De houders van een WKZ die ook na 1 mei aanspraak willen maken op‘de korting die voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen mogelijk is op de veerdiensten, kunnen van af 18 december al een nieuwe WKZ aanvragen. De nieuwe kaart, waarop het tegoed van de oude kaart kan worden overgeboekt, is meteen te gebruiken. De aanvraag Het aanvraagformulier moet inge vuld en voorzien van een pasfoto worden ingeleverd op het gemeen tehuis van de woongemeente van de aanvrager. Om het ingevulde deel van het formulier en de pas foto goed bij elkaar te houden, is het belangrijk de naam en de ge boortedatum van de aanvrager achterop de pasfoto te schrijven. De afdeling burgerzaken van de gemeente controleert of de aan- vrager ook echt in de gemeente woont en stuurt het formulier daarna door naar de PSD. De WKZ kost 15,-. Vandaar dat een accept-betalingskaart - voor het voldoen van het verschuldigde bedrag aan de PSD - onderdeel is van het aanvraagformulier. Zodra het geld en het formulier zijn ontvangen op het hoofdkan toor van de PSD, wordt de aan vraag in behandeling genorrïen. Vanaf dat moment duurt het onge veer drie weken voordat de nieu we WKZ kan worden toegezonden aan de houder. Wie over meer dan één WKZ met een gele naamsticker beschikt, moet voor elke kaart een apart aanvraagformulier invullen. Tegoed overboeken Het bedrag dat nog op de oude WKZ staat, kan worden overge boekt op de nieuwe. De overboe king is mogelijk bij een bemande kassa op de veerpleinen. Wie de WKZ met gele naamsticker en de daaraan gekoppelde extra korting voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen niet meer wil hebben, kan het tegoed op de oude WKZ bij de bemande kassa laten overboeken op een WKN (Waardekaart Normaal). De WKN is te koop voor iedereen die voor een gereduceerd tarief gebruik wil maken van de veerdiensten. De WKN is niet persoonsgebonden. Direct geldig De nieuwe WKZ is direct geldig; ook al is het nog lang geen 1 mei 1996, de officiële ingangsdatum. Bij de overboeking van het tegoed op de oude waardekaart naar de nieuwe, wordt de oude WKZ inge nomen. Informatie Wie meer wil weten over de be talingsmogelijkheden voor de veerdiensten kan het informatie blad Hoe de veerman te betalen, aanvragen bij het informatiecen trum van de provincie. Behalve over de WKZ biedt het blad infor matie over de WKN en het voet- gangerstarief in de zomermaan den op het veer Vlissingen-Breskens w. Het infor matieblad is gratis. Het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118-631392, is tijdens werkda gen geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Bij de foto: het dameskoor The Goose City Singers. Zeeland in cijfers en feiten begint met een globale beschrijving van de geschiedenis van de provincie: van de vondst van stenen pijlpun ten in Zeeuwsch-Vlaanderen zo'n 9000 jaar voor het begin van onze jaartelling via onder meer het jaar 300 toen een overstroming een voorlopig einde maakte aan de be woning van dit gebied, de gouden tijd waaruit talrijke monumenten stammen en de komst van de eer ste trein (1868) tot de ingebruik name van de Oosterscheldekering in 1986. Het hoofdstukje over de geografie maakt onder meer duidelijk dat eenderde deel van de provincie bestaat uit water, 132.400 ha; dat 143.800 bunder agrarisch wordt gebruikt en dat industrie, verkeer en recreatie 13.200 ha in gebruik heeft. Vlissingen is de ge meente met de grootste opper vlakte (34.300 ha) en Westkapelle met de kleinste (960ha). Vrouwen in de meerderheid Per 1 januari van dit jaar telde Zeeland 366.007 inwoners: 181.408 mannen en 184.599 vrouwen. Het inwonertal is onge veer 2,4% van de Nederlandse be volking. Per vierkante kilometer zijn dat er 203; het landelijk ge middelde is 452 inwoners per vier kante kilometer. Wie wil weten hoe de verdeling van de inwoners is over de ver schillende gebieden in Zeeland of hoe de leeftijdsopbouw eruit ziet, Luctor et emergo In het hoofdstuk over het land- schap ontbreken vanzelfsprekend de natuurgebieden niet en ook niet de voortdurende strijd tegen het water, met als zichtbaar resul taat de talloze dijken en dijkjes. Dat de Zeeuwse wapenspreuk Luctor et emergo (Ik worstel en kom boven) niets te maken heeft met de voortdurende strijd tegen het water, maar alles met het ver zet tegen de Spanjaarden, staat eveneens vermeld in dit deel van het boekwerkje. kan dat naslaan in het hoofdstukje Bevolking. Met wat voor soort be sturen de Zeeuwen binnen de pro vinciegrenzen hebben te maken, valt te lezen in het hoofdstuk Be stuur. nu eens op de voorgrond moest treden en richtte een band op met louter slagwerk. Op de eer ste LP sloeg de Slagerij nog akoestisch, maar al spoedig werd dit met elektronisch slag werk uitgebreid. Hierdoor ontwikkelden de slag- vaardigen een eigen dansbare melodische stijl met cross-over- etnische trekjes. Zoals ook blijkt uit hun zesde album "Spit in the Storm" dat geproduceerd is door ters, Arjan Murk, Gees Rooze, Hans de Kok (sponsor). Zittend: Rein van Boven, Danny van Dijk, Werken De werkloosheid in Zeeland is la ger dan elders in het land, is een te lezen feit in het hoofdstuk eco nomie. Verder gaat het in dit deel onder meer over de verdeling van het.aantal arbeidsplaatsen over de verschillende sectoren. Dat neemt niet weg dat aan de belangrijkste sectoren ook nog eens een apart hoofdstukje is gewijd. Zo komt een reeks onderwerpen aan bod: industrie (onder meer havengebie den en een aantal bedrijven), land bouw (graan is bijvoorbeeld met een aandeel van 34% het grootste teeltproduct en de veestapel in Zeeland bestaat niet alleen uit koeien, varkens, schapen ep gei ten, maar ook uit 14.700.000 kip pen), visserij (vis, garnalen en schelpdieren brachten in 1991 Patrick Hermes, Richard Ver meulen, Rob Pieters en Rudy Rooze. Wonen De inwoners van Zeeland wonen in ruim 15.000 huizen, 224 woonwa gens en 45 woonboten, valt te le zen onder de kop Volkshuisves ting. Hoe het is gesteld met het onderwijs, de bibliotheken en mu sea is na te gaan in de hoofdstuk ken van die naam, en ook de ge- zondszorg staat apart beschreven. Zeeland in cijfers en feiten besluit met een schets van het milieu en het verwerken van het afval. Het hoofdstuk Verbindingen be schrijft de belangrijkste routes in clusief de veerdiensten. Zo blijkt dat de lengte van het wegennet ruim 350 mln in het laatje) en toerisme (met een jaaromzet van ongeveer 1,5 miljard gulden en werk voor rond de 10.000 perso nen. Informatiecentrum Het informatiecentrum van de pro vincie is ook dinsdag 2 en woens dag 3 januari niet toegankelijk voor bezoekers. Telefonisch, 011.8 - 631400, is het informatie centrum die dagen wel bereik baar. Hiervoor gelden de gebrui kelijke tijden, van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Omdat het vooral gaat om behoud van materiaal zijn er maar beperk te mogelijkheden films uit te le nen. Het centrum zoekt nog naar mogelijkheden om het materiaal op een verantwoorde manier te to nen. hun persoonlijke topproducer Robert Musso (produceerde ook Ramones, Miles Davis, Mick Jagger en Tom Waits). Het is daarom ook niet vreemd dat deze Hollandse kwaliteitshand cultureel en intercultureel veel gevraagd wordt. Na Oerol en Nelson Mandela slaat Slagerij Van Kampen zijn slag in Goes. Zaal open 20.30 uur, aanvang 21.30 uur, entree 15,-, passen ƒ12,50. Catalogus Begin december is de vernieuwde catalogus Zeeland in Film en Video (een inventarisatie van opnames tot 1970) gepresenteerd. Maar de werkgroep die de catalogus heeft samengesteld gaat er vanuit dat er nog meer beeldmateriaal moet zijn; niet alleen binnen Zeeland, maar ook buiten Zeeland. Zo is een filmpje uit Overijssel, met amateurbeelden van Domburg rond de bevrijding, een recente aanwinst. Wie materiaal heeft dat interessant kan zijn, wordt ver zocht kontakt op te nemen met de werkgroep, de heer Wiggers, tel. 0118-630339. De catalogus is overigens niet te koop, maar wel in te zien bij het - Rijksarchief in Zeeland, het Streek- archivariaat Schouwen-Duiveland, de gemeente-archieven in de pro vincie en het Zeeuws Documenta tiecentrum. van de Campveerse toren te Veere. Tijdens de tocht krijgen de deelnemers een kop koffie en een kop erwtensoep aangebo den. Met - door de deelnemers zélf meegebrachte - verrekijker of telescoop kunnen de vogelrijk ste plekjes in het Meer worden afgezocht. Omstreeks half twee is de boot weer terug in Veere. De kosten voor deelname bedra gen 27,50 per persoon/per tocht. Voor boekingen en infor matie kunt u terecht bij de Fa. Dijkhuizen te Vlissingen, uitslui tend tot 21 december van maan dag tot en met woensdag tussen 19.00- en 20.00 uur, tel. 0118- 419367. Voor informatie kunt u ook terecht bij de boswachter van het gebied, Piet de Keuning, tel. 0118-573282. Wie zijn of haar nieuwjaarswensen wil uitwisselen met de commissa ris van de koningin en de gedepu teerden is van 16.00 tot 18.00 uur welkom in de voorhal van de statenzaal en het Prinsenloge ment, Abdij 10 in Middelburg. Bezoekers van de nieuwjaarsre ceptie moeten er rekening mee houden dat parkeren op het Abdij- plein niet is toegestaan. Het provinciehuis in Middelburg en de gebouwen van de provinciale directies zijn behalve tijdens de Kerst en Nieuwjaarsdag ook ge sloten tijdens de week tussen Kerst en Oud/Nieuw. Concreet betekent dit dat de kan toren van de provincie, uitgezon derd de PSD, vrijdag 22 decem ber, 16.00 uur sluiten om op dinsdag 2 januari, 09.00 uur, open te gaan. Wie meer wil weten over de films kan contact opnemen met het Zeeuws Documentatiecentrum, dat is gehuisvest in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg en vragen naar of bellen met de heer Helm, tel. 0118-630343. Jf ^*1 gelijknamige CD, maar ook de vele succesnum mers waarmee Benny Neyman zijn trouwe fans ongewijfeld nog eens een plezier zal doen. Een avondje Neyman betekent voor velen genieten van een fraai decor, een geweldige band èn uiteraard van de zanger zelf die veel gevoelige snaren weet te raken. Eind november was het zo ver. Meester Maris vierde feest. Ongeveer twee weken lang had den de kinderen van de Prinses Ireneschool te Goes zich voorbe reid op die dag. Die dag werd meester Maris van af de Sionkerk opgehaald met een mooi versierde caravan. De kinderen van de Prinses Irene school liepen schreeuwend en joelend mee. Eenmaal op school gekomen, zongen de kinderen uit volle borst een lied. Toen moest onze meester Maris naar binnen gaan. Daar moest hij gaan kamperen op de camping Las Maris Mas. Maar hij moest Heils, gitarist Tito Tama Tama uit Zaïre, het dames-barbershop- kwartet "Fifty/fifty", het heren- barbershopkwartet "Joint Ventu re", allen afkomstig uit Goes. Zondag 17 december in de "Prins van Oranje" aan de Nieuwstraat te Goes. Aanvang van de show om 14.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Toegangs kaarten a 7,50 aan de zaal. Kinderen tot 12 jaar a 2,50 pk. Voor informatie bellen: tel. 0113- 216295 of 0113-233502. de Barbershop style gebracht werd, is men er dit jaar toe over gegaan om meer variatie in het programma te brengen. De koren hopen en verwachten dat deze verandering door het publiek op prijs wordt gesteld. Naast de twee koren treden nog eens zes andere, in het program ma aangekondigde, onderdelen voor het voetlicht. Het geheel vormt een drie uur durende show waaraan naast de twee genoem de koren ook deelnemen: Ballet studio "Free", square- en round- dance Club "Delta Swingers" Brassband van het Leger des John van Gar- sel (trainer), Kees v.d. Guchte Ron Vermuë, Tom Huyskens, Harold Menheere, Dennis Pie- -A In het kader van het Europees Natuurbeschermingsjaar organi seert Staatsbosbeheer regio Deltagebied in de maand december twee vogelkijktochten op het Veerse Meer. Het Veerse Meer is in de wintermaanden het domein van zo'n 340.000 water vogels, voornamelijk afkomstig uit streken als Scandinavië en Siberië. Watervogels zoals Ijs eenden en Parelduikers, maar ook de Slechtvalk zijn in deze periode geen zeldzaamheden. De tochten staan onder leiding van een deskundige vogelgids en zijn georganiseerd in samen werking met het rondyaartbedrijf de Fa. Dijkhuizen te Vlissingen. Ze vinden plaats op 28- en 29 december a.s. Om 10.00 uur ver trekt de boot vanaf de steiger .JSX. eerst zeven opdrachten uitvoe ren. De kinderen en de leer krachten werkten zelf hard mee. Er werd geplaybackt, er was een geheugenspel, een echte sjeik met twee haremvrouwen Quffen!) en nog veel meer. Gelukkig kwam hij door alle testen heen en daarvoor kreeg hij een wel verdiende beloning: een horloge, twee cd's, bloemen, een beker en een zak geld. Alles zat onder het podium in een schatkist die hij moest opgraven, verborgen. Alles was goed verlopen en meester Maris had het erg naar zijn zin. (Van onze verslaggever: David Colijn, leerling groep 8). Hét theaterprogramma te Goes vermeldt voor don derdag 21 december a.s. een avond met Benny Neyman en Band in schouwburg De Prins van Oranje. Gebracht wordt het theaterconcert "Scher ven van je leven". De voorstelling begint om 20.00 uur. Entree 37,50. Het programma omvat liedjes van de Aanvraagformulier halen Het aanvragen van een nieuwe kaart moeten gebeuren op een speciaal formulier. De formulieren zijn op te halen bij de bemande kassa op de veerpleinen in Vlissin gen, Breskens, Kruiningen en Perkpolder en bij het hoofdkan- topr van de Provinciale Stoom- bootdiensten (PSD), Prins Hendrik- weg 10 in Vlissingen. De formulieren worden niet toegezon den. r* Or goedr Verwachting g 0 •WWW* Wl— in films over Zeeland en de Zeeu wen is het Zeeuws Documentatie centrum sterk geïnteresseerd. Het maakt niet uit of de beelden zijn vastgelegd door amateurs of door binnen Zeeland (buiten de bebouw- professionals. Waar het om gaat de kom) 4.500 km is. Aan de be- is dat het centrum graag zo volle langrijkste waterwegen en kanalen dig mogelijk in kaart wil brengen is een hoofdstuk gewijd en dan kan een beschrijving van de Wa terstaat ook niet uitblijven. Zaterdag 16 december a.s. pre senteert Podium 't Beest te Goes Slagerij Van Kampen. Een avond die kleurrijk belooft te wor den zondar dat er overigens bloed aan te pas komt. De Sla gerij was voorheen bekend om zijn fijne vleeswaren en telefoon- verwarringen, maar sinds 1982 zit ook het oudste muziekinstru ment na de menselijke stem in het assortiment: de drum. De Slagerij vond dat het instrument K. WW* "Café Pension De Goede Ver wachting", schonk dit sei zoen nieuwe tenues voor de 2e selektie van Lebo. Deze trouwe spon sor, de eigena ren Hans en Truus de Kok, zijn wij bijzon der erkentelijk voor deze ges te. We hopen dat dit elftal fBIL hieruit de moti- éwM vatie zal putten om deze steun in punten om te |M| zetten", aldus Lebo. Op de foto: (staand) *<- MAS;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 31