.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK... Sterke uitbreiding Feba De Roovers in 't Beest Peter Faber met The Klezmatics N.Y. in Podium 't Beest vrolijke verhalen te Wissen kerke Engelse Maand bij De Vlijt Bedden slagerij in Aldi Goes 178 met Dostojewski-Camus Sint bij volksdansclub OOK VOOR DIESEL SUPER BENZINE ^195 GEEN 2.06 MAAR Fiscale voordelen op komst voor particuliere leningen? Avondje Koos Alberts in De Geveltjes EURO LOODVRIJ GEEN >89TMAAR Op Gezelschap van de Zee speelt "Zuid Zuidoost" in podium 't Beest JAN BRUUNS Project van jonge Vlaamse theatermakers DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS 0*8maar r ttedlnüuw 4LLES /S VEEL GOEDKOPER BIJ 1- I DE BEVELANDER Woensdag 6 december 1995 7 as- 0113- Over Tante Agaath, Bambi's gazellen KREUKELMARKT 2 - GOES Kg3 Wij nodigen alle inwoners van Noord- en Zuid-Beveland gaarne uit ons vernieuwd kantoor te bezoeken onder het genot van een hapje en drankje, (t/m 16 december). Als u de onderstaande strook invult en in onze speciale geluksbus deponeert, heeft u kans op het winnen van een reisvakantiecheque van 500,-. Kapasi Uw bezoek stellen wij op hoge prijs! CHRISTA PAAUWE (CHEF REISBURO) EN COLLEGA’S WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID I r I Vanaf 09 t/m 16 december 1995 HOIMND INTERN4TION4L I I Naam:van fraassen ■HL een sterke uit- breiding onder gaan. Niet alleen in ruim telijke maar ook het geboden sortiment vleeswaren, e.d. is aanzien lijk uitgebreid. Feba is sinds 1991 onder leiding van de heer Bartsch in de Aldi Goes geves tigd. Het bedrijf heeft een sterke groei doorgemaakt. Er werken momenteel negen mensen. De vloeroppervalakte is 180 vier kante meter na de jongste uit breiding. I s o CENTRUM zin, (Foto: Linda Rutenberg) entree t jewski-Camus, aanvang 20.30 uur. Entree vijftien gulden, voor pashouders 12,50. De Roovers behoren samen met Kollektief D A en De Parade tot de smaakmakende nieuwe Vlaamse Golf van jonge theatermakers. Deze drie groepen zijn dit seizoen dan ook meerdere malen vertegenwoor digd in het programma van 't Beest. In december zijn ze zelfs alle drie te zien in 't Beest. Camus en Dostojewski zijn voor De Roovers geen onbeken den. Vorig jaar speelden ze Camus' 'Caligula' en aan hun voorstelling 'Witte Nachten' lag de gelijk namige roman van Dostojewski ten grondslag. In hun nieuwste produktie zullen zij trachten beide auteurs te betrappen op het moment dat ze elkaar de hand reiken. De beide schrijvers namen een aparte plaats in, in de denkwereld van hun tijd. Bei den behoorden tot de denkers die hun 'toren' ver lieten om handelend intellectueel te worden en namen uitgesproken stelling tegenover de sociale conflicten van hun tijd. Zo pleitte Dostojewski voor soevereiniteit en belandde daarvoor in een straf kamp, Camus' engagement kwam tot uiting tijdens de Algiers-kwestie. De Franse schrijver had een grote affiniteit met het werk van Dostojewski. Op 16-jarige leeftijd had hij al een studie gemaakt over zijn werk en zijn fascinatie voor de Russische auteur resulteerde in 1953 in 'De bezetenen', de bewerking van de roman 'Boze Geesten' uit 1872. Als De Roovers net zo imponeren met deze pro duktie als met de twee vorige die in 't Beest te zien zijn geweest, dan kan dit weer een bijzonder avondje theater worden. albums, waaronder de laatste CD met als titel "Wat ik je zeggen wil". Op die CD staat onder meer "Wanneer je alles verloren hebt in je leven". Koos Alberts is niet temin de geboren Amsterdam mer gebleven, vol optimisme en geboren in het hartje van de Jordaan. En zoals geen ander weet hij wat een gezellige avond betekent. Wie het wil ervaren dient zaterdagavond De Gevel tjes op te zoeken, waar hij optreedt. De heer Bartsch vertelt: 'We had den bijvoorbeeld in onze vlees warenafdeling 80 verschillende keuzemogelijkheden. Dat zijn er nu 180 geworden. Met name vleeswaren uit landen als België en Italië staan steeds meer in de belangstelling en daar hebben we met onze uitbreiding op inge speeld.' Verder heeft Feba de kaas- en broodsjesafdeling ver- Op vrijdag 8 december staan de New Yorkse "Klezmatics" in podium 't Beest. De New Yorkse Klezmatics trakteren ons op eigentijdse Klezmer. De Klezmer was de muziek waarmee Joodse straatmuzi kanten in Oost-Europa feesten en partijen opluisterden. De liederen met hun Oost-Europese invloeden emigreerden naar Amerika, waar ze verrijkt werden met in die tijd populaire Jazzmuziek. Ook de Klezmatics laten zich beïnvloeden door de muziek van deze tijd. Opgegroeid met Led Zeppelin en met bandleden uit de klassieke hoek en uit de popwereld (David Byrne, They might be giants) ont wikkelden de Klezmatics zich tot een Klezmer-folk-Jazz-Rockband. Met klarinet, elektrische viool, keyboards en snoeiharde percussie geven ze de melancholieke melodieën de moderne levensvreugde die niet zou misstaan op een uitbundige Joodse bruiloft. De Klezma tics zijn kosher! Zaal open om 20.30 uur, aanvang 21.00 uur; entree 15,-, passen 12,50. Zaterdag 9 december is er weer een dansavond van Kapasi in wijkgebouw De Spinne te Goes- Noord, aanvang 21.30 uur. De avond is voor alleenstaanden. Inl. tel. 230616. IBefaaê JAN BRUUNS vertoon is vori ge week don derdag in de Aldimarkt aan de Oostwal te gingsvorm waar iedereen zeer intensief aan kan deelnemen. Ook was er veel waardering voor een drietal uitwisselingen met jongeren die dit jaar werden gerealiseerd met groepen in Bel gië. Ook voor volgend jaar staan weer al een aantal grensover schrijdende aktiviteiten op het programma. Veel later dan gepland nam de Sint afscheid om zijn bezoek aan andere kin deren voort te zetten. Voor nadere informatie kunt u bij uw accountant of belastingadviseur terecht. De hele maand december is bij De Vlijt Bedden "Engelse Maand". Bij De Vlijt staat name lijk de gehele maand december in het teken van Engeland en haar produkten. Want naast Engelse bedden vindt u bij De Vlijt ook dekbedovertrekken, spreien en sierkussens van Lau ra Ashley en Dorma. Met name op de zaterdagen zal men bij De Vlijt op typisch Engelse wijze worden ontvangen met thee. Waarom deze Engelse maand? Engeland is bij uitstek het land van koperen ledikanten en mooi bedtextiel. Maar wist u dat de Engelsen daarnaast ook uitste kend slaapcomfort maken? Vi- Spring is daar een goed voor beeld van. Deze naam staat namelijk al bijna 100 jaar garant gesprekje met alle kinderen kon den de pieten zich naar hartelust uitleven door deel te nemen aan enkele internationale kinderdan- sen. Eén van de jeugdleden had zelfs haar viool meegenomen om de Sinterklaasliedjes te begeleiden. De Sint was bijzon der verheugd dat er in deze tijd nog verenigingen zijn die weke lijks een groot aantal jongeren weet te motiveren om deel te nemen aan het beoefenen van de international dans. Een bewe- Zaterdag 9 december a.s. brengt Peter Faber in dorpshuis "Onder de Toren" te Wissenkerke zijn soloprogramma "Vrolijke verha len voor onderweg". Aanvang 20.00 uur. Eerder moest deze avond van het NUT Noord-Beve- land worden afgelast. Peter Faber's impressariaat had zich in de datum vergist en er was op 2 november een volle zaal wach tenden. Iets over de inhoud van zijn theatersolo. Hij vertelt: "Stel ik werd herboren, welke verhalen en tips zou ik dan willen horen? Ik doe een greep en noem er vijf: Met feestelijk De kans is aanwezig dat vol gend jaar het aangaan van particuliere leningen wordt vergemakkelijkt. Er ligt 'n plan klaar om er fiscale voordelen aan te verbinden. Mr. A. Cuny van de Westelij ke Accountantskantoren, met onder meer een vesti ging in Goes, heeft een en ander voor onze lezers op een rij gezet. Hij vertelt: diesel tö De geldschieters krijgen de eerste acht jaar een extra ren- tevrijstelling van ten hoogste f5.000,- (voor gehuwden f 10.000,-) per jaar; het uitge leende vermogen is vrijgesteld voor de vermogensbelasting en mocht de lening verloren gaan, dan is het verlies door kwijtschelding van de lening, bij de geldschieter van zijn inkomen aftrekbaar. Let wel: het gaat om nieuwe leningen; het omzetten van een oude lening in een tante Agaath- lening kan niet. De inspecteur zal op verzoek, en dat is aan te bevelen, voor af verklaren dat het om een tante Agaath-lening gaat, om achteraf allerlei discussies te vermijden. MKB-Nederland is erg enthousiast over deze plannen omdat deze vele nieuwe banen zouden kunnen creëren. Afgezien hiervan, zal de finan ciering van de bedrijfsopvolger door bijvoorbeeld kinderen wat minder ingewikkeld kun nen verlopen. In een aantal gevallen blijft vader als bij voorbeeld stille vennoot in de onderneming, omdat de opvol ger het kapitaal (nog) niet kan missen. Als u overweegt een lening te verstrekken, wacht indien mogelijk, hier nog even mee tot de voorstellen zijn aange nomen. Naast de tante Agaath-rege- ling komt de Staatssecretaris ook nog met een "afdrachts- korting": de werkgever hoeft minder loonbelasting en pre mies volksverzekeringen af te dragen voor werknemers met lage lonen en bij het in dienst nemen van langdurig werklo zen (maximaal f4.500,- per jaar per werknemer en maxi maal 4 jaar lang). Het lijkt wel een sprookjesver- haal over bambi's en gazellen: wie zei ook weer dat de belas tingdienst het wel gemakkelij ker maar niet leuker kan maken?" voor handgemaakte matrassen en boxsprings. Elk type matras heeft zijn eigen onderverings- bak, deze twee samen zorgen ervoor dat uw rug optimaal wordt ondersteund. Bent u zelf geen liefhebber van het Engelse uiter lijk van de boxspring combina tie? Geen probleem, een box spring kan ook in een (bestaand) ledikant geplaatst worden. Wie tijdens de Engelse maand meer dan 250,- besteedt, ontvangt bij De Vlijt een leuke Britse atten tie. Wie mocht besluiten een ledi kant en slaapcomfort aan te schaffen met een waarde vanaf vijftienhonded gulden, dingt mid dels het maken van een slagzin mee naar een driedaagse vlieg reis, incl. overnachting, naar Londen. "Onlangs heeft de Staatsse cretaris voorstellen ingediend voor lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf. Parti culieren, met name familiele den, kunnen volgend jaar, een extra rentevrijstelling genie ten, als zij risicodragend kapi taal verstrekken aan begin nende ondernemers. Particulieren en familieleden staan nou niet direct te sprin gen om leningen te verstrek ken aan de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Immers, de risico's zijn vrij groot, de genoten rente is belast en - het belangrijkste bezwaar - als de ondernemer het niet redt, is de kapitaalver strekker zijn geld kwijt en dit verlies is bij de particulier fis caal niet aftrekbaar. De Staatssecretaris heeft nu iets aardigs voor de particulie re geldschieters bedacht. Als particulieren leningen (tantes Agaath) verstrekken aan bam bi's (dat zijn net begonnen ondernemers) of aan gazellen (dat zijn ondernemers die al een aantal jaartjes (maximaal 7 jaar) meedraaien en zelf- standigen-aftrek genieten) dan krijgen zij fiscale tege moetkomingen. Het genieten van zelfstandigen-aftrek is één van de voorwaarden voor de lener. De ondernemer moet dus méér dan 1.225 uur per jaar aan het ondernemen beste den. Ook BV's kunnen als bambi's of gazellen worden aangemerkt. De tantes Agaath zijn dan participatie-maat- schappijen. Voor de BV's gel den bovendien nog enkele andere voorwaarden. Wat houdt deze regeling in? De relaties tussen de 4 hande lende personen staan alleen al door de verschillende houdingen tegenover het Indische verleden voortdurend onder spanning. Er zijn irritaties, verwijten, insinu aties, zelfs een uiterst vage sug gestie van incestueuze liefde tussen broer en zus. Die span ning komt tot climax, als Ottokar bekend maakt dat hij en Lenya voortaan zullen samenleven. Nu pas horen Sabine en Tony over de altijd al vaststaande dood van hun vader. Na een lange periode van zwijgen wordt nu min of meer openlijk gesproken over het feit, dat Ted niet per ongeluk is gedood, maar bewust in de hinderlaag is gestuurd door Otto kar. Destijds al was de laatste verliefd op Lenya. Door die "ont knoping: krijgt het stuk een sfeer zoals Couperus' roman 'Van- oude-mensen-de-dingen-die- voorbijgaan'. Acteurs, Eric van der Douk, Pim Lambeau, Julia Tamakloe en Has Drijver. Aanvang 20.30 uur; 15,-, passen 12,50! De Geveltjes in 's-Heerenhoek heeft zaterdagavond 9 decem ber weer veel ambiance te bie den. Op het programma staat een avondje Koos Alberts live. Koos Alberts behoeft nauwelijks nadere introductie. Hij zit intus sen tien jaar in het artiestenvak. Het tragische ongeluk dat hem overkwam, heeft zijn carrière niet kunnen stoppen. Integendeel: met niet aflatende levenslust heeft hij de laatste jaren gewerkt aan nieuwe nummers en Reisburo Hoe 'ontsnap' ik aan mijn opvoe ding...? Hoe 'overleef' ik een doodzon de...? Hoe 'trouw' ik voor de derde keer...? Hoe 'blijf' ik lenig...? Hoe 'wordt' een oorlogskindje, bouwjaar '43, direkteur van de Peter Faber Optimist B.V....! Toegang: ƒ17,50; leden/CJP 12,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij VVV Noord-Beveland, tel. 371595 en aan de zaal. (Foto: Marco Bakker) A PER uter Donderdagavond 7 december a.s. brengt Podium 't Beest te Goes 'De Roovers' met Project Dosto- groot en uiteraard heeft men ook de presentatie daarop aange past. Wat de vlug- en panklaar- maaltijden betreft, evenals de complete maaltijden, ook daar voor kan men bij Deba uitste kend terecht. De slagerij in de Aldimarkt is alle werkdagen geopend van maan dagochtend 11 uur tot en met zaterdagmiddag 16.00 uur. Afknippen en inleveren op het Van Fraassen Holland International I Reisburo, Kreukelmarkt 2, Goes, tel. 0113-231131. Adres: Postcode: J Woonplaats: Woensdagavond 28 november jl. bezocht Sinterklaas alle jeugdle den van de Goese Volksdans vereniging Vodago in de dans zaal aan de rondweg naar Goes- Noord. Alle 40 jongeren, in de leeftijd van 5 tot 14 jaar waren uitgenodigd in de zaal waar wekelijks de internationale dans lessen worden verzorgd. Even na zeven uur werd de goedhei- ligman zingend en dansend ingehaald in de sfeervol ingerich te zaal. Naast een persoonlijk Maar wat voor de consument zeker zo belangrijk is: de keuze aan artikelen is sterk gegroeid. Goes de Feba- slagerij her opend. Deze ambachtelijke slagerij van de heer A.J. Bartsch heeft Het "Gezelschap van de Zee" brengt dinsdagavond 12 decem ber in podium 't Beest te Goes een toneelstuk in vijf bedrijven met als titel "Zuid Zuidoost" van Kester Freriks in de regie van Agaath Witteman. 'Zuid Zuidoost' speelt in een onbestemd heden, hier in Neder land, en verhaalt de gebeurtenis sen op de 55e verjaardag van Lenya van Herwaarden-Enge- len. Haar dochter Sabine en haar zoon Tony en hun beider oom Ottokar van Herwaarden komen op bezoek. De omgeving en de gesprekken zijn vervuld van her inneringen aan de Indische tijd j rond de laatste opstand. Tijdens de schermutselingen is destijds Ted van Herwaarden, vader van Sabine en Tony in een hinder- I laag gedood. De kinderen heb ben nooit beter geweten dan dat hij werd 'vermist'. Sabine ervaart het verleden als beladen, zou het graag achter zich laten; Tony heeft sterke behoefte er in te ver wijlen. Het 'jongetje' dat ook in het stuk voorkomt, is zijn jeugdi ge 'alter-ego'. i» TlHGBAAHOqs? ANTHONY FOKKERSTRAAT jWSWÈG~AM~ NS STATION MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM RICHTING ZIER IK ZEE ROTTERDAM o s RICHTING WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENSTRAAT1 g GOES WEST /^ÈKEsSAAr -r-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7