EEN ORIGINEEL STUDIO-FOTO KADO! 8 EN 9 DECEMBER 1995 IC' E T /VU R IC T I M DE POMPWEIE De Pompweie ernhardstraat 2a Kortgene iMBbT io december pelro In samenwerking met diverse ondernemers van Kortgene Heerlijke ontspanning voor jong en oud Zuidweg dat is wijzer 0113-216806 (216524) Openingstijden: vrijdag- 19.00 tot 22.00 uur zaterdag- 15.00 tot 22.00 uur De Stadsschuur Goes 0113 212332 0 E D H U U N van den Bos De kapsalon waar man en kind het aanzien krijgen waar ze recht op hebben. 4 INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN KOLE MILIEU Woensdag 6 december 1995 DE BEVELANDER 3 Gemeente Noord-Beveland za. Graag tot ziens BOUWPLANNEN Opgave: vóór 15januari OfP Lid Teleflora detxmW' Badmintonvereniging BC Backhand te ‘s-Gravenpolder wil maandag 5 februari beginnen met een cursus badminton. L’HOMME ET L’ENFANT SALON POUR SALON POUR L’HOMME ET L’ENFANT (achter de Volvo garage). Breng ons eens een bezoekje en laat u overtuigen. Containerservice Bel KoleMilieu! Voor het schoonmaken of repareren van uw kachel of geiser bel dan NIEUWE REGELING WONINGTOEWIJZING Een unieke kerstcollectie voorde doe-het-zelver BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER BOUW BLOKHUT EMMASTRAAT 7 TE KORTGENÉ Salon Pour L'Homme et L’Enfant Oostsingel 78, 4461 KD Goes Tel. (0113)-212622 OR afspraak!1 TELEFOON- EN FAXNUMMER GEMEENTE NOORD-BEVELAND ‘Wij kochten voor U fwabiteitsbomen met f(uit van de beste soorten o.a.: ‘Bbauwspar, Jjpbdis, Coreana. DE NIEUWE ALGEMENE BIJSTANDSWET /k/lodep resenfo+ie me.il 5-gangjer\ diner. OPENINGSTIJDEN BUREAU BURGERLIJKE STAND want &P OPENBARE BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT Informatie en opgave bij: V. Doden, tel. 0113-211328 b.g.g.: E. Booms, tel. 0113-312824 Openingstijden: ma. O gesloten di. t/m vrij. O 08.30 t/m 18.00 uur do. avond O- 19.00 t/m 21.00 uur 08.00 t/m 14.30 uur Voor een mooie kado-prijs: studio portret/gezinsfoto 1 tot 5 personen formaat 20 x 25 cm. incl. lijst 24 x 30 cm. incl. opplakken en passepartout Kompleet f. 125,- NOVEMBER-AKTIE-PRIJS SLECHTS: Letselschaderegeling Kerstbomen Kerststukjes v.a. 9,95 üeurkransen Kosten 10 lessen f 50,00 Start Maandag 5 februari Tijdstip: 20.00 - 21.00 uur In een gezellige sfeer gelegen aan de Goese Veste Jdbbes zeer boog geprijsd met fans op e^tra I kortingen tot zelfs 100%!!! 2? Lange Vorststraat Ó3, Goes f I donderdag [fv—1 Bedenk NU wat je STRAKS gaat geven! Uw woonplaats is geen probleem want uw letselschaderegelaar bezoekt u thuis. Wilt u een vrijblijvende afspraak maken of meer informatie, bel of schrijf naar onderstaand adres. U bent gewond geraakt bij een verkeersongeval en u wilt uw kosten verhalen op de tegenpartij. Maar.... hoe pakt u dat aan??? Het inschakelen van uw eigen belangenbehartiger is dan de oplossing. C.F.J. van den Bos letselschaderegeling is gespecialiseerd in het vaststellen en verhalen van alle schade die ontstaat als gevolg van letsel in het verkeer. Reële onafhankelijke schaderegeling Persoonlijke mensgerichte aanpak Jarenlange deskundige ervaring Burgemeester en wethouders zijn voornemens een veranderingsvergunning te verlenen aan Waterschap Noord- en Zuid-Beveland, met betrekking tot de rioolwaterzuiverings installatie aan Ringweg (ong.) te ColijnSplaat. De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunning liggen vanaf 7 december 1995 tot en met 3 januari 1996 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (0113-301553). Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning kunnen tot en met 3 januari 1996 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 3 januari 1996 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. Bouwaanvragen bouw schuur Tuindorp ongenummerd te Wissenkerke. Bouwvergunningen verbouw woning Kaaidijk 25 te Kortgene; bouw garage Kerkstraat 23 te Kats; verbouw woning Kruisstraat 18 te Colijnsplaat. Ingediende meldingen bouw blokhut Emmastraat 7 te Kortgene; bouw tuinhuisje De Hoge Weie 12 te Colijnsplaat. Positief afgewerkte meldingen bouw berging Visserijstraat 25 te Wissenkerke. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. 1. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 0113-301553 Kortgene, 6 december 1995 Met ingang van 1 januari 1996 zal de woningtoewijzing op Noord-Beveland plaatsvin den door de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) te Goes. Aanvraagformulieren kunt u krijgen op een kantoor van deze Woningbouwvereniging, Naereboutstraat 23 te Goes of aan het loket van het bureau sociale zaken op het gemeen tehuis. woensdag, 27 december: donderdag, 28 december: vrijdag, 29 december: Haringvlietstraat 13 4456 BT Lewedorp tel.: 0113-612718 Postbus 13 4456 ZG Lewedorp fax.: 0113-614174 De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer Van Tienen te Kortgene voor de bouw van een blokhut bij het pand Emmastraat 7 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied. Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 0113-301553). Kortgene, 6 december 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers FDTIEK Hoofdstraat 22 - 4484 CE KORTGENE - Tel. 0113-301462 Uit reacties is ons gebleken, dat er nog misverstand bestaat over het juiste telefoon- en faxnummer van de gemeente. Deze luiden: Telefoonnummer: 0113-301553 Faxnummer: 0113-302051 Vanaf 1 januari 1996 is er een nieuwe bijstandswet. In de verordening vastgesteld in de gemeenteraad gehouden op 28 november 1995 zijn een aantal regels vastgesteld. Indien u dus bijstand nodig heeft, kunt u uit de plaatselijke verordening opmaken hoe hoog de bijstandsuitkering zal zijn. De verordening is bij de gemeente in te zien en op te vragen. Wat is er precies veranderd? - Er zijn nog maar drie landelijke normen voor bijstand - De gemeente vult, als dat nodig is, de normen aan met een toeslag - Ook de partner van de uitkeringsgerechtigde kan verplicht worden om werk te zoeken - Een alleenstaande ouder of een partner met kind(eren) onder de vijf jaar is niet ver plicht om werk te zoeken - De afdeling Sociale Zaken zal mensen die moeilijk aan de slag komen intensief bege leiden - Het begrip 'passende arbeid' is aangescherpt - De mogelijkheden voor gegevenscontrole zijn uitgebreid Als er al voor 1 januari 1996 een bijstandsuitkering wordt ontvangen die in 1996 door loopt, blijft de hoogte van de uitkering hetzelfde. Verandert er echter iets in de persoon lijke omstandigheden - bijvoorbeeld samenwonen of het onderbreken van de uitkering voor langer dan een maand - dan gelden de regels van de nieuwe bijstandswet. Bij het bureau Sociale Zaken van de gemeente is een folder beschikbaar met algemene informatie. Bijzondere informatie kan mondeling worden verstrekt. Van 27 tot en met 29 december a.s. zal de gemeentesecretarie gesloten zijn. Het bureau burgerlijke stand is op deze dagen geopend als volgt: van 10.00 tot 11.00 uur van 10.00 tot 11.00 uur van 10.00 tot 11.00 uur Nieuwe Rijksweg 49, 4458 SG ‘s-Heer Arendskerke, tel. 0113-216055 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland brengen ter voldoening aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter kennis, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 november 1995 heeft verklaard, c.q. bepaald dat, a. een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied van de landbouwhaven en omgeving te Kortgene, zoals dat nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening; b. dit besluit één dag na de publicatie daarvan, derhalve op donderdag 7 december 1995, in werking treedt. Genoemd besluit ligt met de daarbij behorende tekening, met ingang van donderdag 7 december 1995, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Kortgene, 6 december 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de burgemeester, M.L. Everaers de secretaris, mr. F.G.A.G. Weijmans POSTBUS 106 4420 AD KAPELLE TEL. 0113-343430 FAX 0113-342709 Van klein tot groot en extra groot! Voor bouw- en sloopafval: bedrijfs afval, papier, glas enz. Voor opslag, samenpersen en ontwateren. Open en gesloten en zelfs vloeistofdicht. Deze aktie is geldig van 7 november t/m 16 december. Maak een afspraak mei onze fotografen en voorkom teleurstel ling. Bel 011 3 - 214405 en reserveer, een glimlach voor straks. TUINCENTRUM EN BLOEMBINDERIJ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 3