Provincie Zeeland F 4. 2 Den Besten Kaas: Concert Mannenkoren Kerstsfeer in het ambachtscentrum beste presentatie buitenlandse kazen Statenvergadering in Wolphaartsdijk The Boogie met Rob Hoeke in De Burcht Kwadendamme The Gipsy Boys met Guests in Prins van Oranje Goes Nieuw beleid voor ouderen Begrenzingenplan Gedeputeerde Staten hebben het Begrenzingenplan Walcheren ge wijzigd. Dat is gebeurd op grond van artikel 17 van de Regeling Be heersovereenkomsten en Natuur ontwikkeling. Een uitbreiding van het beheersgebied met 18 hecta re is het resultaat van deze wijzi ging. De beheersperiode van het begrenzingenplan Walcheren be gint 1 december 1995. In beroep Reizende tentoonstelling I Woensdag 6 december 1995 DE BEVELANDER 17 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 r V Kerstconcert in N.H. Kerk te Kapelle Vrijdag 15 december, aanvang 10 uur, vergaderen Provinciale Staten van Zeeland. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de vergadering, of een deel ervan, te volgen. De vergadering is in de statenzaal van het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg. Abdij Nieuws De provincie heeft een begin ge maakt met het opstellen van een nieuw plan voor de ouderenzorg. Eind volgend jaar moeten Provin ciale Staten dat plan, dat moet gelden voor een periode van vier jaar, hebben vastgesteld. Dat is een wettelijke verplichting. Haken en ogen Aan het opstellen van een nieuw plan voor de ouderenzorg zitten nogal wat haken en ogen. Dat komt doordat de regering vindt dat de Wet op de bejaardenoor den moet worden ingetrokken per 1 januari 1997 en dat de financie ring van de bejaardenzorg via de AWBZ moet lopen. Terwijl het Ka binet dus nog volop met het parle ment in de slag is over de toe komstige verantwoordelijkheden over het beleid en over de finan ciering, en er dus nog veel onze ker is, moet de provincie een nieuw plan maken voor een perio de van vier jaar. Houvast Om toch enig houvast te hebben heeft de provincie gekozen voor een aanpak die stoelt op de huidi ge wet- en regelgeving. Een ander houvast wordt geboden door de vorderingen bij het opstellen van het nieuwe plan regelmatig door te praten met instanties en organi saties die ook verantwoordelijk "Een unieke mix van jazz en klassiek". Aldus kan het pro gramma worden omschreven dat zaterdag 9 december a.s. in De Prins van Oranje te Goes wordt gebracht door The Gipsy Boys en guests. Dit muzikale avondje theater begint om 20.00 uur. De Meer informatie Meer informatie over de gang van zaken op weg naar een nieuw plan voor de ouderenzorg staat be schreven in het informatieblad Naar een nieuw ouderenbeleid. Dit blad is gratis verkrijgbaar bij Nieuwe boot Tot het moment dat de WOV er Vandaar dat het bestuur bezwaar maakt en wordt gehoord door de commissie die GS adviseert over een nieuw besluit. gen is het niet eens met een eer der besluit van GS over een bijdra ge in de sluitingskosten van het verzorgingshuis Bachten Vaete. De afgelopen twee jaar hebben de staten jaarlijks 90.000,- beschik baar gesteld voor het project vrouwenhulpverlening. Het project duurt vier jaar, vandaar het voor stel ook het komend jaar een der gelijk bedrag beschikbaar te stel len. De provincie ontvangt jaarlijks geld van het rijk voor hulpverle ning aan de jeugd. Wat eerst niet mocht is nu wel toegestaan; spa ren voor onverwachte uitgaven. Vandaar het voorstel een spaar potje te maken wat in de vaktaal 'reserve jeugdhulpverlening' gaat heten. GS stellen voor niet alleen te be zuinigen in de sector sport maar ook minder subsidie te verstrek ken aan de Stichting Recreatie- werk Zeeland. Tot en met 1994 ontving deze stichting jaarlijks een bedrag van ruim vijtigduizend gul den. De stichting heeft een plaats je op de markt veroverd. Vandaar dat de subsidie het afgelopen jaar kon worden verlaagd naar ruim 38.000,-. De komende jaren kan de organisatie, wat GS betreft, re kenen op een ondersteuning van een kwart ton per jaar. Behalve dat de stichting bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van "Evening with the boogie met Rob Hoeke". Dat pre senteert zaterdag 9 december a.s. "De Burcht" in Kwadendamme. De nu al legendarische pianist geeft daar een concert. Aanvang 22.00 uur. En er is geen voorprogramma, zo meldt Peter Kempe namens de organisatie. Geen pianist heeft in Euro pa zo'n stempel op de boogie woogie gelegd als Rob Hoeke. Zonder ooit les te hebben gehad maar met een veelheid talent en een kreatief vermogen werd hij in het verleden vier jaar achtereen winnaar van het Loosdrecht Jazz Bluesfestival. Grote hits welke nog dagelijks te horen zijn zoals 'Margio' en 'Down South' bracht Rob Hoeke voor optredens in o.a. Zwitserland, Frankrijk, Zweden, Duitsland en de hele Benelux. In 1989 tourde de band in het Verre Oosten met optredens in Bangkok, Singapo re en Hongkong. Inmiddels staan er 22 LP's en 5 CD's op zijn naam. In Kwadendamme wordt hij begeleid door één van Belgisch beste mondhardmonicaspelers Big Dave, die dit jaar nog het R&B Festival Peer versteld liet staan met zijn band de Electric Kings. Op drums de van Juke Joints bekende drummer Peter Kempe die voor de pianopingels van Rob Hoeke de juiste swing zal weten te geven. Op contrabas de ook van de Electric Kings bekende RC Stock. het toeristisch-recreatief produkt, heeft de organisatie ook een posi tieve werking op het terugdringen van de recreatie-criminaliteit schrijven GS. Een nieuwe post op de begroting van de provincie is die voor de duiksport. Voorlopig voor de pe riode van drie jaar, mag deze tak van sport rekenen op een investe ring van 60.000,- per jaar. Dit bedrag wordt overigens door de duikers zelf opgebracht door de legeskosten op de duikvergun- ning. In eerste instantie gaat het geld worden besteed aan het ver beteren van de communicatie tus sen allerlei instanties en groepe ringen die te maken hebben met de duiksport en het treffen van maatregelen en voorzieningen op de bekende duikplekken. De con crete uitwerking van plannen ge beurt in nauw overleg met belan gengroeperingen en overheidsinstanties. Het laatste woord hierover is aan provinciale staten. vanaf 10 uur tot 17 uur gelegen heid om zelf Uw eigen kerststuk je te maken onder deskundige begeleiding. Tevens geeft het poppentheater Simbolus die dag om half drie een voorstelling. Op zondag 10 december is het centrum ook extra open van 10 tot 17 uur. Om elf uur 's morgens is er dan een optreden van het Barbershopkoor uit Goes. Om 14.30 uur en om 15 uur wordt er een kindermodeshow gepresen teerd door het in het centrum gevestigde atelier Denmar. Verder zal tijdens dit kerstgebeu ren het door brouwerij De Gans gebrouwen kerstbier aanwezig zijn. Tevens kan ieder genieten van koffie, soep, broodjes en oliebollen. Als het aan GS ligt spreken de sta ten letterlijk het laatste woord over de nv Beheersmaatschappij Neeltje Jans. Deze organisatie kan nu defitief worden opgedoekt, nu van verdere plannenmakerij op het voormalige werkeiland Neeltje Jans langs deze weg wordt afge zien. Sporen De bedrijvigheid in de havens van Vlissingen neemt toe. Een aantal bedrijven wil haar aansluiting op het spoorwegennet uitbreiden, an deren willen een aansluiting. De verbetering van de spoorinfra- structuur, inclusief veiligheids maatregelen, gaat bijna zestien miljoen gulden kosten. De NS ne men 5,2 mln voor hun rekening, het havenschap Vlissingen 5,55. GS mikken er op dat met een bij drage van 1 mln van de provin cie, het rijk met het resterende be drag van 4 mln over de brug komt. Het personeel van de provincie krijgt, vanwege een wetswijziging, te maken met een wijziging in de interne overlegstructuur; zeg maar de ondernemingsraden. Het is aan de staten deze nieuwe structuur goed te keuren. Die goedkeuring is ook vereist bij het De sector cultuur moet de komen de jaren vier ton bezuinigen, stel len GS voor. Dat gaat stapsge wijs. Als het aan het dagelijks provinciebestuur ligt moet de Zeeuwse Bibliotheek de komende jaren drie ton inleveren. De reste rende ton is verdeeld over een aantal organisaties en aktiviteiten: zo moeten de podiumkunsten ruim 50.000,- inleveren. Onder delen hiervan zijn een bezuiniging van 20.000,- op het Straatfesti val Vlissingen en 25.000,- min der voor Goes. Het straatfestival neemt volgens GS af in belang en omvang en in Goes gebeurt er te weinig zonder dat er zicht op is dat dat verbetert. Het Festival Cultureel Gekleurd dat plaatsvindt in heel Zeeland en het Bevrijdingsfestival Zeeland in Vlis singen kunnen blijven rekenen op de steun van GS. Gezamenlijk krij gen deze festivals het komend jaar een bedrag van 75.000,-. doorvoeren van drie begrotingswij zigingen voor dit jaar en voor de vaststelling van het vergadersche ma van de staten voor het vol gend jaar. Hoe de provincie wil omgaan met het zogeheten landelijk gebied, het platteland, staat beschreven in de Nota Ruimtelijk Beleid Landelij ke Gebieden. De bezwaren die zijn ingediend op deze nota zijn voor het merendeel ongegrond ver klaard. PS mogen een laatste oor deel geven. De provincie krijgt er een aantal taken bij die voorheen op de mi nisteries gebeurden. Decentralisa tie heet dat. Vooral op het gebied van landinrichting en natuur en landschap. Om de nieuwe taken goed te kunnen doen en ook aller lei maatschappelijke organisaties aan bod te laten komen, willen GS een provinciale Commissie voor de groene ruimte instellen. Dit nieuwe overlegorgaan neemt ove rigens wel de plaats in van twee 'oude' adviesorganen. De agenda van de statenvergade ring en de stukken die daarbij ho ren, liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Het cen trum is tijdens werkdagen geo pend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Ondernemers (die het aangaat) kunnen beheersovereenkomsten sluiten voor de gebieden die in het plan zijn opgenomen met het Bu reau Beheer Landbouwgronden, postbus 6, 4460 AA Goes, tel. 0113-237241 of 237247. Dinsdag 12 december, 14.00 uur, houdt de adviescommissie be zwaarschriften een openbare hoorzitting in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Het bestuur van de voormalige Stichting Bejaardenzorg Kruinin- ligt zullen de schepen van de PSD de verbindingen over de Wester- schelde onderhouden. Vandaar dat de staten een besluit moeten nemen over de meerjarenraming PSD 1995 t/m 2001. Als de sta ten accoord gaan, gaan de tarie ven voor een overtocht met de Westerscheldeveren omhoog; 10% het komend jaar. In de rijks- bijdrageregeling voor de veerdien sten is afgesproken dat de gemid delde opbrengst per voertuig in het jaar 2000 in ieder geval 10,- bedraagt. Om de vloot op peil te houden tot dat de WOV er ligt, is het nodig dat er een nieuw schip komt; een dubbeldekker. GS hebben geko zen voor het ontwerp van de Ko ninklijke Schelde Groep uit Vlissin gen. In vergelijking met andere aanbiedingen kwam de Schelde als de goedkoopste uit de bus. De bouw van het nieuwe schip kost ruim 63 mln. GS vragen de sta ten een krediet beschikbaar te stellen van 71.800.000,-; dat is inclusief bouwrente, begeleiding en bijkomende projectkosten. Na de voorbereiding van de alge mene vergadering van aandeel houders nv Delta Nutsbedrijven komt de zogeheten derde tranche van de provinciale milieuverorde ning aan bod. De belangrijkste re gels van het derde deel van de verordening dat wordt ingevoerd, van medewerkers. De oorkonde krijgt een mooi plaatsje in de win kel. Van de geldprijs gaan we met z'n allen binnenkort uit eten." Volgens een woordvoerder van Coberco namen aan de presen- tatiewedstrijd tachtig kaasspeci- aalzaken en gespecialiseerde marktkramen uit heel Nederland deel. De tweede prijs ging in Leidschendam naar (ook al) een Den Besten Kaaszaak. Bedrijfs leider Damiaan Zuidgeest was daar de gelukkige chef. "Den Besten mag dus best trots zijn.", lacht Jan Schipper. Zaterdag 9 december wordt in de Ned. Hervormde Kerk van Kapelle een Kerstconcert gege ven. Hieraan werken mee de bariton Karei Bogerd, Cor v.d. Velde met panfluit en organist Jaap Hollaar. De bariton Karei Bogerd brengt op dit concert bekende kerstliederen ten geho re, o.a. "Stille nacht", "Nu daagt het in het Oosten" en Ps. 98. De bariton ontving zijn opleiding bij Dr. Pieter Vis in Houten. Hij maakte diverse CD-opnames en werkt regelmatig mee aan koor- en samenzang-avonden in den lande. De panfluitist Cor v.d. Vel- Nieuwe partner voor de Beatrix hebben te maken met huishoude lijk afval, bedrijfsafval en secundai re grondstoffen. zijn voor zorg voor ouderen en op dit moment te maken hebben met dezelfde onzekerheden waar ook het provinciaal bestuur tegen aan loopt. Die organisaties zijn: ge meenten, ziektekostenverzeke raars, bejaardenoorden, verpleeghuizen, GGD, LOBB, wo ningbouwverenigingen, indicatie- commissies, RIAGG, thuiszorg en huisartsen. Zij zijn vertegenwoor digd in een Stuurgroep waarvan de gedeputeerde voor ouderzorg voorzitter is. Tijdens een eerste bijeenkomst van deze stuurgroep kreeg de provincie steun voor een soort raamwerk voor het nieuwe plan ouderzorg. Kernbegrippen in raamwerk zijn: zelfstandigheid van ouderen en evenwichtige sprei ding van voorzieningen. Uitgangs punt is dat de huidige capaciteit van de bejaardenoorden wordt ge handhaafd voor de periode 1977 - 2000. De financiële noodzaak tot vermindering lijkt niet direct aan wezig, terwijl de behoefte aan op name niet duidelijk toe- of af neemt. organisatie is in handen van "Uit in Zeeland". Entree 17,50, voor pashouders 12,50. The Gipsy siek. Het gezelschap wordt ge- Boys brengen een show die ver der gaat dan de traditionele zigeunermuziek van Reinhardt. Het programma biedt muziek met Spaanse en Brazili- vormd door Kaatschie Roosen- berg, Falko Reinhardt, Sani van Django Mullen met als gasten Ellen Hel mus en Fried Manders. (Foto: Patricia Steur) de zal op deze avond de panfluit in al zijn facetten laten horen. De nog steeds groeiende belang stelling voor de panfluit vindt zijn oorsprong in de veelzijdige mogelijkheden die dit 21 pijpen tellende instrument te bieden heeft. De organist Jaap Holaar zal bariton en panfluit op inspire rende wijze begeleiden. Een en ander zal worden afgewisseld door samenzang van kerstliede ren en kerstpsalmen. Toegang ƒ7,50 t/m 12 jaar ƒ2,50. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Kerk open 19.00 uur. Allen hartelijk welkom! Bij de foto: De bariton Karei Bogerd. het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg. Tele fonisch bestellen kan ook. Het te lefoonnummer van het informatie centrum is 0118 - 631400. Evenals voorgaande jaren zijn er in het Ambachtscentrum te Goes, drie dagen lang weer spe ciale activiteiten rondom de komende kerstdagen te beleven, waarbij het bezoekende publiek volop kan meegenieten en rustig zijn kerstinkopen kan verwezen lijken. Óp vrijdag 8 december gaan de deuren om 13 uur open tot 's avonds 21 uur. Die dag wordt er buiten de normale demonstraties een extra activiteit bijgedragen door personeel en leerlingen van de scholengemeenschap Groot Stelle, waar elk uur op verschil lende manieren een kersttafel kan worden ingericht en ver sierd. Op zaterdag 9 december is er Na een aantal ingekomen stukken en mededelingen, zal de voorzitter van provinciale staten, de com missaris van de koningin, de on derwerpen aan de orde stellen waarover de statenleden een be sluit moeten nemen. Vanwege het vertrek van een van de statenleden, de heer P.M. Woudstra, die ook een van de ver tegenwoordigers was van de sta ten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de nv Westerschelde-Oeververbinding (WOV), wordt begonnen met het kiezen van een nieuwe vertegen woordiger. Alle fracties van de po litieke partijen die in de staten zit ten, hebben een vertegenwoordiger in de aandeel houdersvergadering. De grootte van de fractie is bepalend voor het aantal aandelen. Zo stond de heer Woudstra, als vertegenwoor diger van het kleine Delta Anders, voor 4 aandelen. De vertegen woordiger van de grootste fractie, de WD, heeft 48 aandelen toege wezen gekregen. De voorbereidingen voor de aan leg van WOV gaan onverdroten voort. Het werk wordt tezijnertijd overgedragen aan het rijk. Maar de bemoeienis van de provincie gaat, zij het in mindere mate, ook nog door. Vandaar het voorstel 485.000,- beschikbaar te stel len voor de eerste helft van 1996. Vervolgens komen de jaarstukken 1994 van de nv WOV aan bod. Zaterdag 9 december a.s. orga niseert de stichting Woord Daad een Kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk te Wolphaarts dijk. De aanvang is 19.30 uur en dit concert is vrij toegankelijk. Tij dens dit concert zal het mannen koor "De Lofzang" uit Goes en mannenkoor "Jeduthun" uit Krabbendijke gezamenlijk optre den. Dirigent van dit samenge steld mannenkoor is dhr. A. Dek ker uit Krabbendijke. Beide man nenkoren zingen Nederlandstali ge psalmen en gezangen. Deze avond zal de nadruk liggen op de kerstmuziek. Het orgel van deze mooie kerk wordt bespeeld door organist Johan Nijsse. Leon Beeke uit Krabbendijke zal de panfluit bespelen, zowel solo als in combinatie met het mannen koor. Tijdens deze avond zal dhr. A. Duyster uit Krabbendijke een appèlwoord spreken. De nadruk zal liggen op de projekten van kindermaaltijden en kinderadop tie te India. Evenals de afgelo pen zangavonden is de kollekte ook deze avond bestemd voor deze projekten. We zijn benieuwd hoeveel maaltijden we deze keer ophalen. Tijdens de zangavond op 25 november in Kapelle haalden we 2045 warme maaltijden op voor de kinderen in India. Ook is er een mogelijkheid tot adoptie van kinderen in Derde Wereld landen. Als u zich opgeeft als financieel sponsor, mag u direct een vergrote foto meenemen van het kind dat u wilt 'adopteren'. Adoptie is moge lijk voor een bedrag van 40,- per maand. Hiervoor krijgt het kind onderwijs, kleding en voe ding. Iedereen is hartelijk wel kom op deze avond. In het Milieu Educatie Centrum (MEC) De Bevelanden in het Hollandsche Hoeve-gebied is de tentoonstelling "Milieubewust Bouwen in Zeeland" te zien. Het is een voorproefje van een nieu we tentoonstelling die voor een jaar op reis gaat door de provin cie. De tentoonstelling geeft aan dacht aan de mogelijkheden om milieubewust en gezond te (ver)bouwen. Dat loopt van bou wen op de zonkant tot het gebruik van milieuvriendelijke materialen en van warmtemuren tot gierzwaluwdakpannen. De tentoonstelling is van 7 tot en met 15 december te bezichtigen van 9.30 tot 16.30 uur (niet op maandag en in het weekend), in Milieu Educatie Centrum De Bevelanden, Kattendijksedijk 23 (naast de kinderboerderij) te Goes. De kaaszaak "den Besten" heeft de eerste prijs gewonnen voor de "Beste Buitenlandse Kaaspresentatie”. De wed strijd werd uitgeschreven door Coberco-Nederland. In het juryrapport wordt het bedrijf van Jan Schipper ge roemd om de versheid, de kwali teit en de kreatieve verzorging van de buitenlandse kazen. De eerste prijs bestaat uit een oorkonde en een enveloppe met inhoud. Een trotse Jan Schipper: "De prijs beschouw ik als een waardering voor het hele team aanse invloeden, eigen composi ties, pure jazz en natuurlijk klas- II lij mil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17