Corneliani kolberts met gratis bijpassende pantalon en shirt naar keuze WWWO'31 Provincie Zeeland Geld voor spoorlijn ■B Tweedaagse Kerstmarkt in De Zwaan te Kapelle met kleurwedstrijd jeugd damesmode f I f I wi COMMISSIES IN BEROEP •I Donderdag 7 en vrijdag 8 december Subsidie Ouderenbonden I 4 C Woensdag 22 november 1995 39 DE BEVELANDER w i t V Biezelingsestraat 46 Kapelle. Tel. 0113-342050 Maandag gesloten, vrijdag koopavond tot 21.00 uur te» Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 $}t 7, V a De chauffeur met een een stevige vrachtwagencombinatie betaalt voor een over tocht over de Westerschelde meer dan de berijder van een motor. Per slot van rekening neemt zo’n vrachtwagen aanzienlijk meer ruimte in beslag. Deel je de opbrengst van de overtochten door het aantal voertuigen dat is overgezet dan komt de gemiddelde prijs per voertuig te voorschijn. In 1994 was dat 7,00. Dit jaar komt dat naar verwachting uit op 7,51 en het volgend jaar op 8,28. In het jaar 2000 kost een overtocht gemiddeld ruim een tientje. f Nieuws Abdij Tarieven PSD Voor de volledigheid volgen onder- Lange Vorststraat 65, Goes. 01 13-213256 r l Abonnement I De bestaande spoorlijn in het Sloegebied kan de stroom goede ren maar amper verwerken. Be drijven die al zijn aangesloten op de spoorlijn willen hun emplace ment' graag uitbreiden en wie nog niet is aangesloten wil dat nu ook. De toename van het vervoer per spoor brengt met zich mee dat ook de veiligheidsvoorzieningen moeten worden aangepast. Voor de uitvoering van de plannen denkt het havenschap bijna 16 miljoen gulden nodig te hebben. Zelf kan het haven schap ruim 5,5 mln. op ta fel leggen. De spoorwegen zijn bereid 5,2 mln. voor haar rekening te nemen. Voor de resterende vijf miljoen gulden doen de havenschapbestuur- ders een beroep op de overhe den. Half december weet het havenschap waar het wat de provincie betreft aan toe is. Bij de rijksoverheid, in dit geval het ministerie van Verkeer en Wa terstaat, heeft het havenschap twee ijzers in het vuur liggen. Het eerste heeft er mee te maken dat het ministerie wil proberen meer vervoer per spoor te laten plaats vinden dan over de weg. Per slot van rekening is het vervoer per spoor beter voor het milieu. De tweede lijn is het Havenmeerjaren programma voor infrastructuur en transport. Het rijk heeft hiervoor geld beschikbaar, maar het kabi net heeft onlangs besloten voor rang te willen geven aan de rand stad. Die beslissing druist in tegen de adviezen van de Nationale Ha- venraad, die juist meer geld had willen uittrekken voor de havens in Zeeland. Wat de Zeeuwse haven bestuurders betreft is het laatste woord hierover nog niet gezegd, al gebied de eerlijkheid te vermel den dat de kans van slagen om geld langs deze lijn te krijgen, laag wordt ingeschat. Maandag 27 november, aan vang 13.45 uur, vergadert de statencommissie voor alge meen bestuur. De bijeenkomst is in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De volgende onderwerpen staan op de agenda: uitvoering Arbo- wet, beëindiging vervoerregio en installatie provinciaal overlegor gaan verkeersveiligheid Zeeland, overzicht representatiekosten, in formatievoorziening, vernieuwing bestuurlijke organisatie, jaarver slag commissaris der koningin, (on)veiligheid in Euregio Schelde- mond, bestuursovereenkomst GS/VZG, jaarstukken nv WOV, in terne overlegstructuur provincie, nevenfuncties, voorbereidingskre- diet bouw vijfde dubbeldekker, PSD-tarieven, meerjarenraming PSD, provinciale milieuverordening derde tranche, voorbereidingskre- diet WOV, bezuinigingen cultuur, bezuinigingen sport, instellen re serve jeugdhulpverlening, bijdrage uitbreiding spoorinfrastructuur Vlissingen-oost, subsidie project vrouwenhulpverlening, maatrege len en voorzieningen duiksport, subsidie Stichting Recreatiewerk, voorbereiding aandeelhoudersver gadering nv Delta Nutsbedrijven; subsidies aan Stichting Het Zeeuwse landschap voor verwer ving Relatienotareservaatsgebie- den De Blikken, Wallen van Retran- chement en Clingepolder en voor het vestigen van het recht van erf pacht Inlaag Paal, ontwikkelingen Zeeland Maritiem, subsidie oude renbonden, gebiedsgerichte aan pak verkeersonveiligheid Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en de be groting en meerjarenraming ha venschap Terneuzen. De vergadering van de staten commissie is openbaar en be gint met spreekrecht voor het publiek. De agenda en de ver gaderstukken liggen ter inza ge in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Auto's tot 6 meter lengte Fl. 10,75 (9,75) voor een over tocht in de periode van 16 sep- tembertot 15 mei en 15,00 (13,50) in de periode 15 mei tot 16 september. Wie de overtocht betaalt met een waardekaart met lage korting is 5,20 (4,70) kwijt en met een hoge korting 4,15(3,75). Zeeuwschvlamingen met een waardekaart met lage korting be talen 4,00 (3,65) voor een overtocht en 3,35 (3,05) als ze recht hebben op een hoge kor ting. Voertuigen van 6 tot 12 meter Een oversteek met een vrachtwa gen of bijvoorbeeld een trekker met aanhanger met een lengte tussen 6 en 12 meter gaat 20,75 (18,75) kosten. Voor de waardekaart met lage korting geldt een tarief van 10,00 (9,05) en van 7,60 (6,90) met hoge korting. Fl. 8,80 (8,00) en 6,90 (6,25) zijn de prijzen voor een overtocht met een waarde kaart Zeeuwsch-Vlaanderen met Langer dan 12 meter Aan een voertuig met een lengte van 12 meter of meer komt voor een overtocht een prijskaartje te hangen van 32,50 (29,50). Maar ook hier geldt, wie een abon nement heeft, want dat zijn de waardekaarten immers, betaalt al gauw minder dan de helft van het basistarief: 16,30 (14,80) met een waardekaart met lage korting en 12,45 (11,30) met hoge kor ting. De Zeeuwschvlaamse waar- dekaarthouder betaalt 15,15 (13,75) met een lage korting en 11,75 (10,65) met hoge kor ting. respectievelijk lage en hoge kor ting. Motoren Motorrijders zijn het voordeligst uit bij een overtocht. Een over tocht tussen 16 september en 15 mei kost 5,25 (4,75) en 7,25(6,50) van 15 mei tot 16 september. Met een waardekaart met lage korting komt een over tocht op 2,65 (2,40) en met ho ge korting op 2,10 (1,90). De Zeeuwschvlaamse waardekaart- houder is ook 2,10 (1,90) kwijt als een lage korting geldt. Kan hij/zij de overtocht maken met ho ge korting dan wordt 1,70 Donderdag 30 november zijn er twee openbare zittingen van de Hoorcommissie bestem mingsplannen. De zittingen zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Om 09.15 uur is het bestem mingsplan recreatie- en zomerhui zenterrein Kustlicht II van de ge meente Valkenisse in het geding. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) heeft tegen dit plan bezwaren van wege de negatieve gevolgen voor natuur en landschap. Zo zou er sprake zijn van aantasting van de schaarse open ruimte en verho ging van de recreatie op de na- (1,55) van de waardekaart afge schreven. De tarieven voor motorrijders gelden alleen als niet wordt gereden met een zijspan of aanhanger. Is dat wel het ge val dan zijn de tarieven ver schuldigd zoals die gelden voor de voertuigen tot zes me ter. tuurwaarde van de duinen. Verder is de ZMF van oordeel dat hier geen sprake is van een pijplijnpro ject in de zin van het provinciale beleid en dat er dus onterecht uit breiding plaatsvindt van het aantal woningen met 40 stuks. Om 10.00 uur gaat het om de 8e herziening van het bestemmings plan buitengebied van de gemeen te Tholen-Sint Philipsland. Tegen dit plan heeft de landbouwvereni- ging Ons Voordeel bezwaren inge diend. De vereniging heeft vooral bedenkingen tegen het ontbreken van een fietspad bij en de land schappelijke inpassing van de Rondweg bij Poortvliet. De ondernemersvereniging Het Groene Hart te Kapelle-Biezelin- ge organiseert op 7 en 8 december 1995 een Kerstmarkt in hotel de Zwaan op het Kerkplein. Op donderdag 7 december van 18.00 tot 22.00 uur, en op vrijdag 8 december van 13.00 tot 22.00 uur. "Het wordt een kleine maar oergezellige Kerstmarkt met veel nieuwe dingen," aldus de organisatie. Er zullen veel kerstaan- biedingen zijn en u kunt kadootjes kopen en/of Kerstkado- ideeën opdoen voor uw eigen Kerstviering. De in te leveren Kerstkleurplaten, vervaardigd door de Kapelse jeugd, worden hier opgehangen en de ouders komen natuurlijk naar de kunstwerkjes van hun pupillen kijken. In verschillende leeftijdsklassen worden enkele prijsjes beschikbaar gesteld voor de mooiste kleurplaten. Men hoopt dat u in groten getale deze Kerstmarkt komt bezoeken. Om in de sfeer te komen, wordt u een speciaal alchoholvrij Kerstdrankje geserveerd. Met ingang van 3 januari 1996 gaan de prijzen voor een over tocht met een van de Wester- scheldeveren ongeveer 10% omhoog. Dat althans is het voorstel van GS. Provinciale Staten nemen in de statenver gadering van 15 december een beslissing over dit voor stel. De tariefsverhoging vloeit voort uit eerdere afspraken tussen provincie en rijk. On derdeel van deze afspraken is dat de gemiddelde opbrengst per voertuig in ieder geval 10,- bedraagt in het jaar 2000. Deze afspraak is gemaakt om de exploitatie van de Westerschelde Oververbinding rond te krijgen. De toltarieven zouden immers over eenkomen met de veertarieven. Per overtocht kunnen de tarieven trouwens fors uiteenlopen, afhan kelijk van de ruimte die een voer tuig inneemt. De goedkoopste overtocht komt op 1,70, de duurste op 32,50. De goedko pe overtocht geldt voor een motor zonder zijspan of aanhanger, ter wijl de berijder in het bezit is van een waardekaart Zeeuwsch-Vlaan deren met hoge korting. De dure overtocht wordt betaald voor een vrachtwagen, die geen aanspraak kan maken op korting, en langer is dan 12 meter. De ouderenbonden in Zeeland kun nen wat GS betreft het volgend jaar rekenen op een subsidie van ruim een ton. Het is nog niet de helft van het geld wat de bonden gezamenlijk aanvragen, maar GS vinden dat dit bedrag voldoende moet zijn. Enerzijds maken de bonden ook gebruik van subsidies voor kadervorming en anderzijds zouden de bonden meer kunnen samenwerken en prioriteiten moe ten gaan stellen. Zouden ze dat doen, dan zou het bedrag dat ze gezamenlijk aanvragen (ruim 2,5 ton) wel eens aanzienlijk lager kun nen uitvallen. Voor GS zou dat ver volgens reden kunnen zijn om met de bonden te praten over meerja renafspraken. I De Zeeuwse havens zijn in trek. Er wordt geïnvesteerd, ook door de overheden. Konden eerder al de havens in de Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen rekenen op een bijdrage van de provincie voor de aanleg van een nieuwe kade voor houtproducten, nu is het de beurt aan de ha vens in het Sloegebied. Het havenschap wil de spoorlijn verbeteren en weet het college van GS aan haar zijde. Voor de realisering van de plan nen willen GS een miljoen gulden beschikbaar stellen uit het sociaal eco nomisch ontwikkelingsfonds. Het laatste woord over dit voorstel is aan Provinciale Staten in de statenvergadering van 15 december. 1 - t I I I I staand de nieuwe tarieven, onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten. De tarieven voor dit jaar staan tussen haakjes aangegeven. kOhtiN0

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 39