Commissies VERHUIZEN? Mefl I t 11 Samenwerking over de grenzen Provincie Zeeland optiek de |onge - WIM VOGEL IN BEROEP GRATIS OOGMETING O D E JONGE Duiksport Inspraak duikzones Voor de Oosterschelde hebben GS 56 plekken aangewezen waar duiken is toegestaan. Op andere plekken mogen dui kers niet komen omdat ze dan op het terrein van de vissers komen. Omgekeerd kunnen vissers geen rechten doen gel den op de aangewezen duiklo- caties. INBOEDEL i OPSLAG i verwarmd in (containers) l;. Woensdag 15 november 1995 DE BEVELANDER 15 5 J t Wij bieden u een pasklare oplossing. Tijdelijk hebben wij voor u een "look-over" montuur met Flex-scharnier en ontspiegelde glazen (glas of kunststof) voor de speciale prijs van 139,50! 3 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 ft Volgende week presenteert Euregio Scheldemond het zgn. programma Interreg II. Het gaat om de aanwending van Europees geld, bestemd voor de totstandkoming van allerlei nuttige projecten in grensgebieden. Ij 't i' M I 0118 - 414040 0113- 222220 Abdij Nieuws Zak van Zuid Beveland. De statencommissie economie 139,90 I LANGE VORSTSTRAAT 70 GOES Hoofdkantoor: TEL 0113-214245 WW Komt u ook handen en voeten te kort om te lezen - wisman van dijk 1 Vlissingen Goes Terneuzen 1. verbetering fysieke structuur van de regio; De statencommissie welzijn vergadert maandag 20 no vember, aanvang 10.00 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: invulling en fasering bezuinigingen cultuur, rapportage Zeeland Maritiem, IPO-jaarplan en begrotingswijziging, evaluatie Functieplan algemene ziekenhui zen Zeeland, subsidie ouderen bonden, subsidie project vrouwen hulpverlening, instellen 'reserve' jeugdhulpverlening, bezuinigingen in de sportsector, criteria subsidie De statencommissie water staat en verkeer vergadert maandag 20 november, aan vang 13.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: PSD-zaken, jaar stukken 1994 nv W0V, milieuver ordening Zeeland derde tranche, jaarplan en begrotingswijziging IPO, verkeersleefbaarheid traver se Poortvliet, reconstructie fiets pad Nieuw- en St. Joosland/Arne- muiden, reconstructie kruispunt Drieschouwen, rotonde Stoof- weg/Helleweg Westerschouwen, verbeteringsplan Nieuwvliet, circu- latieplan recreatieverkeer Walche ren. ontwikkelingssamenwerking, Euro pese projecten onderwijs-arbeid, subsidie ontwikkelingssamenwer king, notitie minderhedenbeleid, evaluatie sociaal-medische teams voortgezet onderwijs, herstructu rering welzijnsstructuur. De agenda's van de commis sievergaderingen en de bijbe horende stukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. De statencommissie voor mi lieu vergadert vrijdag 24 no vember, aanvang 14.00 uur op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: subsidie Stichting Mestbureau West, provinciale mi lieuverordening derde tranche. De statencommissie voor ruimtelijke ordening vergadert vrijdag 24 november, aanvang 09.30 uur op het adres Groen markt 13 in Middelburg. De volgende onderwerpen staan op de agenda: inbreng vanuit Zee land in het bestuurlijk overleg her ziening Vinex, Waardevol Cultuur landschap Zak van Zuid-Beveland, installatie Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte, subsidie Stichting Het Zeeuwse Landschap voor verwerving van Relatienotare- servaatsgebied De Blikken, Wallen van Retranchement en Clingepol- der en voor de kosten voor het vestigen van het recht van erf pacht Inlaag Paal. komt woensdag 22 november, aanvang 15.30 uur, bijeen. Geagendeerd zijn de volgende on derwerpen: liquidatie nv beheers- maatschappij Neeltje Jans, rappor tage Zeeland Maritiem, Europese projecten onderwijs/arbeid. De hoorcommissie die GS ad viseert over bezwaarschriften houdt dinsdag 21 november een openbare zitting in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg, aanvang 14.00 uur. In het geding is een bezwaar schrift van een inwoner van Kerk- werve. Betrokken is het er niet mee eens dat GS hebben gewei gerd een zogeheten verklaring van geen bezwaar af te geven voor de aanleg van een parkeer terrein voor vrachtwagens aan de Zandweg in Kerkwerve. Het Europese Interreg-programma richt zich op tal van activiteiten die de sociaal-economische positie van grensgebieden kunnen ver sterken. Men zou het ook anders kunnen zeggen: het is de bedoeling om - met behulp van Europese steun - de mogelijkheden die juist de grensgebieden hebben extra te benutten. Zo gezien gaat het er in de Eure- gio om dat Zeeland en de beide Vlaanderens zoveel mogelijk van eikaars kennis en capaciteiten op allerlei gebied kunnen profiteren. Vanzelf gaat dit niet. Er zijn ver schillende culturen, de overheid en allerlei andere organisaties zijn verschillend georganiseerd en er zijn verschillen in wetgeving aan weerszijden van de landsgrens. Om in figuurlijke zin de barriè res te slechten geeft het Inter- regprogramma een financiële steun in de rug. Maar... voor wat hoort wat. Voor de lage landen aan de Scheldemond is weliswaar een hoge som aan Interreg-ECU's beschikbaar - die worden al leen betaald als er voor "co-fi- nanciering" wordt gezorgd. Hiermee wordt bedoeld dat voor de financiering van pro jecten ongeveer de helft uit andere bronnen moet komen. economische zaken over de brug komen. Afhankelijk van de aard van de projecten zal er ook co-financie- ring worden verlangd van bijvoor beeld gemeenten en allerlei ande re instellingen of bedrijven die gebaat zijn bij de uitvoering van bepaalde projecten. De provincie Zeeland zal voor de duur van Interreg II per jaar f 350.000,-- apart zetten. Thema's Het Interregprogramma is een soort raamwerk, waarbinnen aller lei projecten een plaats kunnen krijgen. Die projecten zijn nu nog niet aan gegeven. Dat biedt dus allerlei geïnteresseerden de mogelijkheid een beroep te doen op Europese middelen. Wèl moet men er rekening mee houden dat voorgenomen activitei ten passen in het “Euro-raam". Om aan te geven wat de bedoe ling is, zijn vijf thema's geformu leerd: Het gaat in dit verband te ver om alles op te noemen wat is aange pakt. Op de bijeenkomst in Blan kenberge zal er uitgebreid aan dacht aan worden gegeven. In elk geval zal "Europa" er tevre den mee zijn geweest, aangezien voor het tweede programma drie miljoen meer ECU wordt gegeven. De eerlijkheid gebied te zeggen dat niet altijd duidelijk is wat hier mee precies wordt bedoeld. Er wordt gelukkig een groot aantal voorbeelden genoemd: aanleg grensoverschrijdende infrastruc tuur, ruimtelijke ordenings-projec- ten, overdracht van technologie, samenhang in de ontwikkeling van het platteland, samenwerking op gebieden als onderwijs, opleiding en training, het bevorderen van contacten tussen burgers en orga nisaties en samenwerking in de zorgsector. 2. ontwikkeling van economie, technologie en innovatie; 3. bescherming van het leefmilieu; 4. benutting van het aanwezige menselijke potentieel; 5. bevordering van de maatschap pelijke integratie. I en II "Interreg II": de benaming duidt al aan dat er ook een "Interreg I" moet zijn. En dat klopt ook; het tweede pro gramma is een vervolg op een reeks van Europese activiteiten die inmiddels loopt vanaf 1990. Oude Veerseweg 20 4332 SH Middelburg tel.: 0118-612669 Financiering In totaal is er - tot 1999 - een be drag beschikbaar van ruim 11 mil joen ECU. Dat is ongeveer f 25 miljoen. Wil dit hele bedrag kunnen worden benut, dan moet voor ongeveer hetzelfde bedrag aan co-financie- ring worden gezorgd. Nu staan de provincies hier niet al leen. Verwacht mag worden dat ook de Vlaamse Gemeenschap (de regering van Vlaanderen) en het Nederlandse ministerie van Woensdag 23 november ver gadert de Provinciaal Planolo gische Commissie (PPC). De PPC is geen statencommissie maar een adviescommissie voor de provincie. De bijeenkomst is weliswaar openbaar maar spreek recht voor het publiek kent deze commissie niet. De commissie gaat praten over: aanpassing van de provinciale ad viesstructuur voor de groene ruim te, de inbreng vanuit Zeeland in het bestuurlijk overleg over de herziening van het Vinex-beleid, duurzaam veilig verkeer en ruimte lijke ordening naar aanleiding van de brochure 'Voorkomen blijft be ter....’. GS zijn van plan jaarlijks zes tigduizend gulden uit te trek ken voor de duiksport. Het geld is bedoeld om voorzienin gen voor sportduikers te tref fen, vooral op en bij de plek ken waar men gaat duiken. Om welke voorzieningen het gaat, hangt ook nog af van overleg met de sportduikers. In ieder geval gebeurt er iets aan de markering van plekken waar het is toegestaan te duiken. Over drie jaar wordt bekeken of het de moeite loont op de ingeslagen weg voort te gaan. Provinciale Staten beslissen 15 december of ze accoord gaan met dit plan van GS. Het gaat ove rigens om een nieuwe post op de provinciale begroting. Aan het be drag hangt het kaartje 'budgettair neutrale prioriteit'. Dat betekent dat GS het nodig vinden (prioriteit) geld vrij te maken. Budgettair neu traal wil eigenlijk zeggen dat het de provincie 'niets kost'. Het geld is namelijk afkomstig van duikers die bij het aanvragen van een duik- vergunning de zogeheten leges- kosten betalen. Na de inspraakperiode zullen GS de zones definitief vaststellen. De zoneringskaarten zijn gra tis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118-631400. De 56 gebieden zijn aangegeven op een overzichtskaart van de Oosterschelde en uitgewerkt in 19 detailkaarten. Maar, het gaat nu nog om voor stellen. Van 16 november tot 22 december is inspraak mogelijk. Rond half december zijn er twee inspraakbijeenkomsten waar ieder een zijn zegje kan doen. De pre cieze data en plaats worden in Ab- lange vorststraat 40 4461 JP goes telefoon: 0113-211272 De komende dagen vergaderen een aantal commissies van Provinciale Staten. De bijeenkomsten zijn openbaar, wie wil kan dus een plekje zoe ken op de publieke tribune. lp de commissievergaderingen vindt de eerste gedachtenvorming plaats over voorstellen van GS waarover de staten een paar weken later uitein delijk een beslissing moeten nemen. De discussies geven GS inzicht over de haalbaarheid van hun voorstellen en voor de inwoners van Zee land, en andere belanghebbenden, is het de laatste mogelijkheid hun mening te geven over een onderwerp op de agenda, voordat er een de finitief besluit over wordt genomen. De commissievergaderingen begin nen namelijk met spreekrecht voor het publiek. Informatie Wie informatie wil hebben over de mogelijkheden van Interreg kan die zowel schriftelijk als mondeling krijgen. Het adres is: Secretariaat Euregio Schel demond, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent; telefoon: (0032)-(0)9-223.88.47; fax: (0032)-(0)9-233.63.21. Tenslotte kan worden meege deeld dat een ieder welkom is bij de presentatie in Blanken berge. Voor de volledigheid: men kan ook "als persoon" ko- dijNieuws bekend gemaakt, men. 't Is dus niet nodig om namens een instelling of be drijf aanwezig te zijn. De toe gang is gratis. Informatie hierover is verkrijg baar bij het zojuist vermelde adres. Het programma Interreg II wordt woensdagmiddag 22 no vember gepresenteerd in het congrescentrum Floreal in Blankenberge. Dit gebeurt onder auspiciën van Euregio Scheldemond, het samenwerkingsverband van de provincie Zeeland en de Belgi sche provincies Oost- en West- Vlaanderen. Aan het begin van de vergadering vraagt de voorzitter wie van het spreekrecht gebruik wil maken. Wie dat wil, hoeft alleen maar zijn of haar vinger op te steken en de naam te zeggen, en het onder werp dat hij/zij wil toelichten. De commissievergaderingen zijn meestal in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Wordt er ergens anders vergaderd dan staat dat vermeld bij de betreffende com missie. dl zk ERKENDE VERHUIZERS Dat pakt altijd goed uit ""'4! 'V# ■f J®»* r •0“ 149,90 139,90 139,90 149,90 149,90

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15