PENNY TIME WAAROM WIJ DE GOEDKOOPSTE ZIJN G0E01NKELSTAD| KIEKIERIS bsrcö ^kattenduke Hedendaagse ikonen in Museum te Goes PILAAR DE MOOISTE benzoo DE SJONNIES Een avond vol Zeeuwsche liedjes en verhalen in Bevelands dialect WATERWORLD I i E GRAND THEATER GOES 0113-215165 weekblad voor zuid- en noord beveland za. 25 november: Ook voor discovervoer: 0113-351717 Woensdag 15 november 1995 - 47e jaargang no. 46 (Van een onzer redacteuren) van Arie Struik. Maar het is niet bewijsbaar. s Ik Eü<3 diverse aanbiedingen i Bockbiertje Kattendijke: het woord 'Kattendijkse muggen' of 'Kattendie kers' komt in het nieuwe geoniemen-woordenboek helaas niet voor. BOUWMATERIALEN GOES 0113-215401 Goes Lange Kerkstraat 44/ ALS DE KRAANVOGELS OVERVLIEGEN Dans de hele nacht met mij, een te gekke voorstelling Zangavond Kapelle Verkeerde been Geiser Afkortingen PREMIÈRE POCAHONTAS Appel Aardrijkskunde A Rond 1 uur aan de Goese Kade Za. 15 november: FRAGMENT NOORD- EN ZUID-BEVELAND -- Er is een verhaal dat de bekende Elstar-appel vernoemd zou zijn naar een fruit kweker in Kapelle-Biezelinge. ZATERDAG 18 NOVEMBER s - “"Paradis, u FILMPROGRAMMA VANAF 00.16 T/M 22 NOVEMBER 1995 Daalder/dollar Aktie "Zon in de schoorsteen Kodak f EXPRESS h 1 4 I s - Elstar' en 'Kattendiekers' leveren problemen oo HOE KOMEN HET LOLABORSTELTJE EN HET BOCKBIER AAN HUN NAAM II ij T 'V i :ll _*Maximum I gratis CD per klant In de meeste recensies werd het diepgravende onderzoekswerk van Sanders geprezen. Het boek is hard op weg om een bestseller te worden. Het lijkt ook een stan daardwerk te worden. Wat doe je dus als rechtgeaarde Bevelander, als je het boek in de boekhandel hebt opgehaald? Je slaat het boek open bij de K van Kattendijkse mug en bij de E van Elstar. Het resultaat viel een beetje tegen. Het boek overigens niet. Maar vaak is bij een woord al lang niet meer te zien, dat het is afgeleid van een aardrijks kundige naam. En dan wordt het leuk! Want wist u bijvoor beeld, dat woorden als 'lola- borstel', 'krent' en 'bungalow' De legende wil, dat de naam Elstar een samentrekking is van de plaatsnaam Eist (in de Betu we) en de eerste twee letters van de voornaam van Arie Schaap, de uitvinder van deze appel. In Eist gelooft men stellig in deze verklaring. Maar Ewoud Sanders moet de Betuwenaren teleurstellen: de naam is met geen mogelijkheid terug te voeren op Eist en op Arie Schaap. Er zijn geen aanwij zingen voor te vinden. En San ders heeft echt véél onderzoek gedaan. "De herkomst van de naam is dus vooralsnog onbe kend", aldus de auteur. Dat valt dus tegen, voor de Kapellena ren. Kruiningen, Adrie Dek uit Kapel- le, Izak Kwekkeboom en Jopie Minnaard uit Heinkenszand. Dit kwartet zal elk op hun eigen manier, in het dialect van hun geboortedorp, hun verhaal ver tellen. Eenieder die het Beve- lands dialect een warm hart toe draagt en en onderhoudende, boeiende, spannende, gezellige, verrassingsvolle avond wil bele ven, wordt in het Dorpshuis van Kruiningen verwacht. De avond begint om 20.00 uur, de toe gangsprijs is vijf gulden. (Rondleidingen door het hele museum kosten 30,- per groep en dienen schriftelijk of telefo nisch te worden aangevraagd.) Maar ook de 'Kattendiekse mog- gen' of de 'Kattendiekers' bren gen weinig vreugde. De uitdruk kingen komen niet in Sanders boek voor. Het is kennelijk geen algemeen erkend Nederlands taalgebruik, 't Zal wel dialect zijn. Jammer, maar 't is niet anders. Dat maakt echter het 'Geonie- men-woordenboek' niet min der interessant. We zijn nu toch aan het bladeren en we zullen daarom een aantal leu- ke verklaringen (die de auteur na intensief speurwerk met zekerheid heeft kunnen vast stellen) hier behandelen. O ja, dat het woord 'pils' is afge leid van de Tsjechische plaats naam Plzen (bij ons: Pilsen) lijkt algemeen bekend. Dat behoeft nauwelijks nadere uitleg. Ook in Nederlandse bronnen van 1773 komt de naam 'Einbecker Bier' nog voor. Tussen 1850 en 1900 wordt er al gesproken van bockbier. Honderd jaar later zeg gen we dat dus nog. En niemand weet nog van Einbeck, het dorp aan de rivier de Urne Misschien hebt u dezer dagen nog wel een bockbiertje gedron ken. Het is er juist de tijd voor. Maar hebt u ooit geweten, dat de naam voortspruit uit de naam. van het stadje Einbeck ten zui den van Hannover (D.)? Daar werd voor het eerst in 1450 het bockbier gebrouwen: zoet, don ker, veel alcohol. Het heette toen Einbecker Bier. In later eeuwen werd een soort gelijk bier ook gebrouwen in Bei eren. De mensen aldaar verbas terden de naam 'Einbecker Bier' tot 'Ainbocker Bier'. Omdat het beste en meeste Ainbocker Bier op de duur uit Beieren kwam (vooral München) werd de relatie met Einbeck niet meer gevoeld. In de vorige eeuw werd 'Ein-' dan ook gevoeld als een lidwoord. Bovendien werd de naam 'bock' begrepen als een dierenaam. In Duitsland was het destijds niet vreemd om 'ein Bock' te bestel len, omdat er ook al bieren bestonden met namen als Stier, Geit en Eend. De naam 'melbatoostje' werd voor het eerst gebruikt in het Savoy Hotel in Londen, waar men experimenteerde met het overlangs doorsnijden van ge roosterde boterhammen en die nieuwe stukjes opnieuw te roos teren. Die toostjes (aanvankelijk dus vierkant) werden genoemd naar Madame Melba, die in die periode in het Savoy kwam loge ren. In Nederland was een geiser 80 a 90 jaar geleden een plomp en onhandig warmwatertoestel, dat we nu een boiler zouden noe men. In de jaren '30 werd de naam gegeven aan de keuken- geisers. De naam 'stengun' is deels een geoniem. De stengun is óók een Engels machinepistool. Het was de opvolger van de brengun. De letter S en T staan voor Shep herd en Turpin (de ontwikkelaars van het nieuwe wapen) en de let ter EN staan opnieuw voor de stad ENfield. Maar wat de denken van het lola- borsteltje. Ook dat is een geo niem: het borsteltje is genoemd naar de plaats LOckenstedter LAger, waar ze voor het eerst gemaakt werden. Donderdag Vrijdag Zaterdag. Zondag. Dinsdag Woensdag door Nederlandse emigranten) yormden de Amerikanen na juli 1785 hun woord dollar. Omge keerd ontlenen wij ons woord cent vermoedelijk van de Ameri kaanse dollarcent. 6 Power Rangers. 1 Machtige Vijand. Het Gevecht Begint. Aktieprijs: Toegang slechts 5,- 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag 14.00 u. Maandag 20.00 uur (1957 - zwart/wit) Legorno heette. De naam kwam in zwang in Amerika, toen een Italiaanse kapitein honderden van deze kippen als handels- waar meenam naar Amerika. Daar werden ze leghorners of leghorns genoemd. De naam (en ook de kip) kwam eind vorige eeuw overwaaien naar Enge land, en vervolgens naar het Europese vasteland. Zó kwamen wij aan onze leghorn Wij gunnen u als klant graag de BESTE KOOP! Al voor 39 cent heeft u na 2 dagen bij ons een foto budget-afdruk uit het KODAK laboratorium! Op zaterdag, 18 november a.s. organiseert de afdeling Zeeland van de Kon. Chr. Zangersbond een zangavond in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. Diverse Zeeuw se koren zullen een afwisselend programma laten horen. De toe gangsprijs bedraagt 3,- per persoon. De aanvangstijd is 19.00 uur en de kerk is vanaf 18.30 uur open. Maar....denk niet te snel, dat u de afleiding wel weet. Want u kunt op het verkeerde been staan. Er bestaat een Italiaans eilandje Melba. Denk echter niet, dat het melbatoostje daarnaar vernoemd is. Geisers raken tegenwoordig een beetje uit de mode, omdat open vuur in keuken of badka mer niet meer zo veilig wordt geacht. Maar het woord zal waarschijnlijk blijven bestaan. Het is rechtstreeks afkbmstig uithet IJslands. Geisirs zijn hete springbronnen in vulkani sche gebieden op Ijsland. De naam werd al in de vorige eeuw door Fransen, Duitsers en Engelsen in hun taal opge nomen voor een warmwater toestel. Diverse woorden in de Neder landse taal zijn ontstaan uit afkortingen, en sommige daar van weer uit geografische namen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de brengun en de stengun. Het woord 'brengun' (een licht machinegeweer) is ontstaan uit de plaatsnamen BRno en ENfield. In Brno (Tsje chië) werd het wapen voor het eerst gemaakt, in Enfield werd het door de Engelsen verbeterd. Vandaar de combinatienaam. Die twee vernoemingen schoten ons te binnen, toen we het pas verschenen Geoniemen-woor denboek van Ewoud Sanders in handen kregen. Het is een boek, dat in de Nederlandse kranten ongewoon veel belangstelling heeft gekregen: het werd in vrij wel elk blad besproken. Bengalen (de huidige staat dit woord daalder (meegenomen Bangla-Desh en de Indiase deelstaat West-Bengalen). Vanaf 23 nov. Het melbatoostje heet naar de Australische zangeres Helen Mitchell (1861-1931), die bij haar Europese debuut in 1887 voor zichzelf de artiestennaam Mada me Melba koos. En Melba was de Australische stad, waar ze (als 6-jarig kind) voor het eerst had opgetreden.... Nóg zo'n rechtstreekse ontle ning: het woord krent is een directe verbastering van de plaatsnaam Corinthe. Al bijna 1000 jaar levert de Griekse stad Corinthe de gedroogde druiven, die men in de middeleeuwen 'raisins de Corinthe' noemde. Reeds in de middeleeuwen ver kortten wij die naam tot 'corent- he' en later tot 'krent'. Maar terug naar de Bevelandse geoniemen. Naar de E dus, en de K. De Elstar is een bepaalde zoetzure appel, die veel gekweekt wordt in de buurt van Kapelle-Biezelinge. Er is in Kapelle (wijk Eliwerve) zelfs een Elstarstraat te vinden. Volgens de overlevering is de naam ech ter niet afkomstig uit Kapelle. met slagschaduw gewerkt. De figuren op een ikoon hebben weinig "menselijks"; een staren de blik, smalle neus, kleine mond, eigenaardig gevormde handen en voeten en zeer gesti leerde kleding. De tentoonstelling is voor het publiek geopend vanaf 4 novem ber 1995 tot en met 13 januari 1996. Openingstijden: dinsdag - vrijdag 10.00 - 17.00 uur; zater dag 13.00 -16.00 uur; zondag en maandag gesloten. Toegangs prijzen: volwassenen 3,50; CJP, 65+ en groepen vanaf 10 personen f 2,-; jeugd tot 16 jaar 1,-; museumjaarkaart gratis. Laten we eerst even vertellen, wat 'geoniemen' zijn. Dat zijn woorden, eigennamen of soort namen die zijn afgeleid van een aardrijkskundige naam. Een Goesenaar is bijvoorbeeld een inwoner van Goes, een amster dammertje is een klein straat- paaltje dat voor het eerst in Amsterdam werd gebruikt en een hamburger is een stuk vlees, waarvan de naam rond 1830 in Amerika werd geïmporteerd door geëmigreerde Duitsers. Najaarsaktie: Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje GRATIS: 10 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende Christmas songs (Titel: 'Geoniemen-Woorden- boek', door Ewoud Sanders, uitgever Van Nijgh Ditmar Amsterdam, ISBN 90 388 6760 3, prijs f. 29,90) «.I1Ê I. -tljkllll Tot slot nóg een verrassing uit het nieuwe, spraakmakende Geoniemen-woordenboek van Ewoud Sanders. Volgens hem wordt ons woord 'florijn' (voor wiZ -tocA noen- Ve/voc&ocy't©1 FOTO VERSCHOORE Goes, Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-1 I Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26 Er is ook een verhaal, dat de naam 'Kattendiekse moggen' of 'Kattendiekers' (voor het soort langpootmuggen, dat men elders in Nederland 'hooiwagens' noemt) afgeleid zou zijn van de Zuidbevelandse plaatsnaam Kattendijke, gemeente Goes. <p\ van oorsprong aardrijkskun- denamen zijn? Zie daar het spannende element in het boek van Ewoud Sanders. Prettige Kerst! Onder de titel "Hedendaagse Ikonen" is in het museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes vanaf 4 november een ten toonstelling te zien van religieu ze schilderijen (ikonen). De iko nen zijn op de authentieke oud- Russische wijze geschilderd door Elly den Engelse. Elly den Engelse werd in 1919 geboren te Hilligersberg, waar zij al jong haar opleiding begon bij kunstschilder Henk Chabot in Rotterdam. Op reizen naar Oost- Europa en het Midden-Oosten ontdekte zij de prachtige fresco's en ikonen en raakte zij geboeid door hun bijzondere symboliek en mystiek. Zij werd lid van de schildersvereniging Vera Eikon, die lessen organiseert in het schilderen van ikonen. Bij de Fin se ikonenschilder Robert de Caluwé volgde zij diverse cur sussen; bij Klaus Kegelmann in Osnabrück volgde zij een spe ciale cursus voor de techniek van het opleggen en polijsten van bladgoud. In o.a. Duitsland en Venetië ontwikkelde zij steeds verder haar vaardighe den. Zo leerde zij dit "monniken werk", dat aan een scala van regels onderworpen is. De ikonen die op de tentoonstel ling te zien zijn hebben veelal een voorstelling van Christus, de Moeder Gods (Maria), de Heilige Drieëenheid, evangelisten, pro feten, heiligen, martelaars en bij belse of legendarische gebeurte nissen. Ikonen zijn niet naturalis tisch geschilderd. Er wordt niet Vrijdag 17 november is er in het "Dorpshuis" te Kruiningen een dialect-avond, waar in Beve lands dialect allerlei liedjes en verhalen ten gehore gebracht worden. Het muzikale gedeelte neemt Anja Kopmels uit Kortge- ne voor haar rekening. Anja, bekend van omroep Zeeland, wordt hoog gewaardeerd om haar mooie poëtische teksten en melodieuze zang. De Zeeuw sche verhalen worden verteld door een viertal geroutineerde verhalen-vertellers: Bei Cok uit lange vorststraat goes Een andere 'valkuil' is het woord leghorn. Echt, dat heeft niets, maar dan ook niets, met het werkwoord leggen en het woord leghen te maken. De naam leg horn (voor een bepaald soort kip) heet naar de Italiaanse haven plaats Livorno, die vroeger Eén van de grootste verrassin gen in het boek van Sanders is de verklaring van de herkomst van het woord 'bungalow'. Kenners roemen het gedegen onderzoek, dat de auteur naar dit woord gedaan heeft. We zullen u de details besparen, maar de herkomst verklappen we wél: het woord is op een bijzondere manier afgeleid van de aardrijkskundige naam We besluiten deze compacte bespreking met geld (we zijn nu eenmaal Hollanders!). Het woord 'daalder' blijkt ooit te zijn ont staan uit het woord Joachims- thal, een dal waar in de 13e eeuw het zilver werd gevonden, waaruit de 'thaler' werd gesla- gulden) ten onrechte afgeleid gen. Uit het woord thaler is ons van de Italiaanse plaatsnaam woord daalder ontstaan. En uit Florence. Florijn is volgens hem via het Frans ontleend aan het Italiaanse woord 'fiorino', dat een verkleinwoord is van 'fiore' (bloem). De florijn werd in de 13e eeuw voor het eerst geslagen, met als versiering de lelies uit het stadswapen. Vandaar! De Zonnebloem roept ook dit jaar weer mensen op om een Sinterklaassurprise te maken voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende oudere, die dreigen te vereenzamen. Dit alles in het kader van de aktie "Zon in de schoorsteen". Het is niet de bedoeling, dat u dure cadeaus geeft. Het gaat om het gebaar, liefst een aardige nuttige attentie en indien moge lijk een beetje feestelijk verpakt. De afdelingen van De Zonne bloem op Zuid-Beveland hopen dat ook dit jaar weer vele men sen willen meedoen. Als u aan deze aktie mee wilt doen kunt u zich opgeven tot 18 november a.s. bij: Afdeling Goes: Mevr. J. de Bakker, tele foon 0113-213758, mevr. J. Rockx, telefoon 0113-228967, mevr. P.C. Priem, telefoon 0113- 342770 (Kapelle). Afdeling Rei- merswaal: Mevr. A. Jeroense, telefoon 0113-381882; mevr. R. Manneke, telefoon 0113- 572497. Afdeling Borsele: Mevr. R. Hoogesteger, telefoon 0113- 351875. Na 24 november wordt een adres toegezonden en kunt u de surprise rond Sinterklaas per soonlijk bij het verstrekte adres afgeven of per post versturen. UURFOTOSBIVKI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1