F/. 1 a O 4 CHESTERFIELDSHOW 'de Bevelander BRITANNIA VLISSINGEN I I i f11 ^:M,u|i)mOMiiiiiB.‘ DÏCKENS GV- VANWEGE VERHUIZING HAKT TMC IN DE PRIJZEN DAAROM: Vele duizenden gordijnen en karpetten tegen weggeefprijzen DE LEUKSTE WONINGINRICHTERS VAN ZEELAND. z X ZUIDWEG We komen er aan 0113-216806 (216524) meters tapijt, JO do 3.895,- uw advertentieblad Commerce bv TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM te LAAGSTE UIT ONZE AAK AAN DE Otto Altenborg piano's 120 cm hoog met studiepedaal, in de uitvoeringen zwart en mahonie - gepolitoerd - hoogglans Normaal 7.950,- nu vanaf 3.450,-! Uniek in Nederland duizenden guldens ECHT voordeel! Gemeente Noord-Beveland s INFORMATIERUBRIEK 1 DE LAATSTE E PRIJZEN Vi SPECIAA COUWERVESTRAAT. 9 Woensdag 1 november 1995 DE BEVELANDER OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN BOUWPLANNEN =41- Piano's rechtstreeks van importeur! «RUIMINGEN GOES MIDDELBURG i TMC TAPIJT GORDIJNEN PARDIO PARKETSTUDIO RUNNER MEENEEMMEUBELEN VERF EN WAND SLEEPY SLAAPAFDELING U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: 1 Omdat de datum van de spectaculaire ope ning van onze multifunctionele vestiging aan de Marconistraat met rasse schreden nadert, willen wij u als trouwe klant nog eenmaal laten profiteren van in stukken gehakte prij zen van tapijt, gordijnen en karpetten. VERGUNNINGEN VRIJDAG 3 NOVEMBER ZATERDAG 4 NOVEMBER 9.30 - 21.00 uur 9.30 - 17.00 uur BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER ONTWERP-VERGUNNINGEN AMBTSHALVE WIJZIGING WATERTOREN B.V. VASTSTELLING BEBOUWDE KOMMEN (Ingevolge Wegenverkeersweg 1994) (anaf 14 december 1995 presenteert TMC aan de Marconistraat te Goes in dit nieuwe pand: 3+2 combinatie DELFORD reeds vanaf VOOR INLICHTINGEN: 0111-643340 (bij Deventer) - Tel. 0575-491836 Lid van de E.I.C. (Europese Inkoop Combinatie) NU A 1 WEG TOTALE LEEG RKOOP 1 Doordat bij verschillende ateliers wordt gekocht, ontstaat een ver rassend brede collectie met diverse soorten zitcomfort, zodat eenieder - van groot tot klein - de ideale zit kan vinden. Alle door Delta Commerce bv geleverde Chesterfields worden in Engeland gemaakt en nog steeds op de traditionele ambachtelijke wijze. Door eigen import en direkte levering aan de klant, kan absolute topkwaliteit worden geleverd tegen verrassende prijzen. Dit alles met een optimale service door de eigen werkplaats. SPLINTERNIEUWE met volledige service en garantie (inruil mogelijk) vraag naar onze huurkoopregeling, zonder rente en/of andere kosten. Beter en goedkoper kan niet. j Meubelcentrum voor al uw meubelen, tapijt en gordijnen. Slaapafdeling. Zandweg 1b Tel. 0113-382626 A Ingevolge artikel 20.11 Wet milieubeheer staat vanaf 2 november tot en met 13 decem ber 1995 tegen de vergunningen onder 5. en 6. beroep open bij de Afdeling bestuurs rechtspraak voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de gewijzigde vergunningen; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de gewijzigde vergunningen; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het wijzigen van de ver gunningen ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de gewijzigde vergunningen. De wijzigingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 Awb juncto artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de gewijzigde ver gunningen dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak en het verzoek om schor sing of een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. Vanaf dit najaar wordt exclusief voor Delta Commerce bv een stoffen collectie Engelse sfeermeubelen gemaakt. Deze meubelen worden gemaakt in het district Lincolnshire en vormen een klasse apart in design en comfort, doch vooral in originaliteit voor mensen die eens wat anders willen. Op het model Dickens wordt een hoge introduktiekorting gegeven. jïaBt MM Elk seizoen start Chesterfïeld-importeur Delta- Commerce bv met een geheel vernieuwde Chesterfield- collectie. Ook nu is men er weer in geslaagd een absolu te topcollectie samen te brengen van meerdere gere nommeerde Engelse ateliers. Speciaalzaak voor al uw tapijt, karpetten en gordijnen. Korendijk 34 Tel. 0118-623632 Bouwaanvragen bouw blokhut Hoofdstraat 92 te Kortgene; bouwen garage Kerkstraat 23 te Kats; bouwen bedrijfsloods Provinciale weg 8 te Kortgene. Bouwvergunningen bouw schutting/pergola Veerdam 68 te Kortgene; bouw portaal/garage Colijnsplaatseweg 8 te Colijnsplaat; bouw berging Visserijstraat 25 te Wissenkerke. Ingediende meldingen plaatsen dakkapel Trintellaan 2 te Kortgene. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 0113-301553. Kortgene, 1 november 1995 De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: Burgemeester en wethouders: 1. zijn voornemens een veranderingsvergunning te verlenen aan N.V. Delta Nutsbedrijven, met betrekking tot het opjaagstation voor de drinkwatervoorziening aan Burg, de Moorweg 2 te Kamperland; 2. zijn voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van de op 12 oktober 1976 aan de heer P.J. van der Maas verleende vergunning met betrekking tot het varkensfok- en mestbedrijf aan Groenweg 2 te Wissenkerke. De wijziging zal bestaan uit het toevoe gen van algemene voorschriften en voorschriften met betrekking tot geluid, boven grondse olietanks en afval; 3. zijn voornemens een veranderingsvergunning te verlenen aan de heer A.A.P. de Regt, met betrekking tot de schapenhouderij en -kwekerij met op- en overslag van land- bouwprodukten aan Oost Zeedijk 16 te Kats; 4. zijn voornemens een oprichtingsvergunning te verlenen aan V.O.F. Samen Verder, met betrekking tot de handel in visserij- en scheepsbenodigdheden aan Visserijweg 26 te Colijnsplaat; 5. hebben een tijdelijke vergunning verleend aan de Provincie Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, met betrekking tot een grondwaterzuiveringsinstallatie aan Burgemeester van Citterstraat (ong.) te Kortgene, kadastraal bekend gemeente Noord- Beveland, sectie F, nr. 2729; 6. hebben een veranderingsvergunning verleend aan de gemeente Noord-Beveland met betrekking tot het gemeentelijk vismijnbedrijf met kantine aan Visserijweg 1 te Colijnsplaat. De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunningen onder 1., 3. en 4. liggen vanaf 2 november tot en met 29 november 1995, de stukken met betrekking tot de ambtshal ve wijziging onder 2. liggen vanaf 2 november tot en met 15 november 1995 en de stuk ken met betrekking tot de vergunningen onder 5. en 6. liggen vanaf 2 november tot en met 13 december 1995 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (0113-301553). Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunningen onder 1., 3. en 4. kunnen tot en met 29 november 1995 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 29 november 1995 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Een ieder kan gemotiveerde schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp van de wijzi ging onder 2. in brengen tot en met 15 november 1995 bij het college van burgemeester en wethouders. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Speciaalzaak voor al uw A tapijt, karpetten en J gordijnen. Parketstudio. Couwervestraat 51 Tel. 0113-213525 1 BOULEVARD EVERTSEN 244 GRAAG TOT ZIENS TArxl Origins Engelse Chesterfields >4 VI ld. Schots randleder (50 kleuren) CHESTERFIELD IMPORTEUR ou<,e fitwwieritig mogelijk Diverse speciale aanbiedingen Toonkamer Deventerweg 36 (N348) Taxatie, reparatie, refinishen en restauratie (bij Deventer) - Tel. 0575-491836 Ktwe in alle prijsklassen Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen voor de toepassing van de Wegenverkeerswet 1994 de grenzen van de bebouwde kommen in de gemeente opnieuw vast te stellen. Het ontwerp-besluit ligt voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebied), Hoofdstraat 79, Kortgene ter inzage. Overeenkomstig de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij u erop, dat tegen het ontwerp-besluit zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht bij ons kol lege binnen vier weken na deze bekendmaking. Kortgene, 24 oktober 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland De burgemeester, M.L. Everaers. De secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans. De gemeente Noord-Beveland heeft onlangs 3 abri's overgenomen van de busonderne ming ZWN. Het busstation in Oude Tonge wordt geheel vernieuwd zodat de bestaande abri's overtollig zijn geworden. Vrijdag 27 oktober 1995 zullen de abri's worden ver huisd naar de Dorpsstraat te Kats en twee abri's gaan naar de Havelaarstraat te Colijnsplaat. Gelijktijdig met het plaatsen van de abri's in de Havelaarstraat zal de halte nabij de Rozenstraat worden verplaatst naar de ingang van het sportveld. De abri bij de Rozenstraat stond op een min of meer verdekte plaats, waardoor de abri kon worden gebruikt als urinoir. De lokatie nabij de ingang van het sportveld is een logische plaats en geeft veel meer sociale controlemogelijkheden. Direct na het plaatsen zullen de abri's nog een grote schoonmaakbeurt krijgen en wor den een aantal kleine defecten opgelost. De abri in de Havelaarstraat ter hoogte van de graanhandel Snoep zal worden vernieuwd gelijktijdig met de renovatiewerken aan de bestrating van de Havelaarstraat en Oost- Havenstraat die binnenkort zullen starten. Blijkbaar bestaat er nog veel misverstand omtrent het nieuwe telefoon- en faxnummer van de gemeente per 10 oktober jl. Daarom hieronder de juiste nummers: telefoon 0113-301553 fax. 0113-302152 SANDHÜRSTW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9