Provincie Zeeland yti DEFIüdL COEi 3V Statenvergadering: begrotingsdebatten DOÉ axel Eerste begroting nieuw college Saté met friet of halve kip met friet ƒ5,50 k- OP ZONDAG OPEN VAN 13.00 TOT 18.00 UUR! Wijziging inkomsten provincie Twee in een 12 Agendapunten Na de behandeling van de be groting 1996 en daarmee sa menhangende voorstellen, lig gen er 10 november nog 12 agendapunten op de vergader tafel van Provinciale Staten. Als het niet lukt de agenda vol ledig af te werken, worden de resterende onderwerpen door geschoven naar 17 november. Ter inzage F F DE BEVELANDER 17 Woensdag 1 november 1995 Chinees-Indisch-Restaurant TANDTECHNISCH LABORATORIUM V.D. SPIEGELSTRAAT 56 GOES TEL. 0113 - 231220 Open van 11.30-22.30 uur Maandag, dinsdag vanaf 16.00 uur Maandag en zondag tot 22.00 uur Goed toegankelijk voor invaliden. Zaterdags geopend van 9 tot 12 uur. Indien nodig helpen wij u ook buiten kantooruren. Gratis advies over o.a.: kunstgebitten met zachte voering aanpassing van uw kunstgebit aanpassing van slecht passende gebitten vederlichte gebitten zonder gehemelte gebitten met magneten voor extra houvast gebitten met implantaten de prothese stabilisator gegoten metalen plaatjes Snackbar open vanaf 11.30 uur tot 23.30 uur Maandag, dinsdag vanaf 16.00 uur Fotokopiëren Dupliceren Inringen Inlijmen NU OOK IN GOES!! Nederlands Handels Instituut AFHAALCENTRUM CATERING BEDRIJF SNACKBAR SPECIALE AANBIEDINGEN Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 Westwal 17 4461 CM GOES 0113-230810 Kipvlees met Gom Bao-saus Tjap Tjoy Babi Pangang Chinese Tsasjieuw Bami - Nasi - Witte Rijst 18,75 Kom ook eens d la carte eten Reserveren gewenst. Max. 60 pers. Winkelcentrum 'de Spinne', Goes Tel. 0113-223029 fax. 0113-250117 Vrijdag 10 november, aanvang 09.00 uur, vergaderen Provinciale Staten van Zeeland. Traditiegetrouw is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune van de Statenzaal in het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg, om (een deel van) de debatten te volgen. De bijeenkomst staat vooral in het teken van de algemene beschouwingen over de begroting voor het volgend jaar. k X.' X Nieuws Het College van Gedeputeerde Staten. Leolux voor u klaar. Prachtige meubelen •ar ’t mooiste van Leolux voor de mooiste prijs van een superieure kwaliteit. En vooreen zelf. Ga dus met eigen ogen zien hoe voor delig u straks op uw Leolux meubelen zit. Bij Pot in Axel staat het mooiste van Bij Pot in Axel. prijs die net zo mooi is als de meubelen Omdat nooit precies is te voor spellen wat voor bijzondere uitga ven in een jaar nodig zijn, zijn er Voor de laagste tarieven ga je naar oók nog een aantal bijzondere spaarpotten, de zogeheten fond sen. Zo kan de provincie 'op maat' op een bepaalde ontwikkeling rea geren met een uitgave uit bijvoor beeld het sociaal-economisch ont wikkelingsfonds of het welzijnfonds. Fractievoorzitters De discussie over de begroting wordt eerst in hoofdlijnen aange pakt. Dat heet 'algemene be schouwingen’. Hiervoor komen de voorzitters van de fracties van de verschillende politieke partijen in het geweer. Zij doen dat aan de hand van de begrotingsbrief, een boekwerkje waarin GS uitleggen wat er het komend jaar moet ge beuren. Als alle fractievoorzitters aan het woord zijn geweest, ko men de gedeputeerden aan bod. Daarna begint de tweede ronde en het laatste woord is aan GS. Het kan zijn dat er tussen de (college)partijen meningsver schillen optreden omdat partij en de neiging hebben algeme ne beleidsuitgangspunten toch wat meer naar hun eigen straatje te vertalen dan een ander lief is. Interrupties (in de rede vallen) tijdens de betogen van fractievoorzitters of gede puteerden bieden de mogelijk heid elkaar wat nader aan de tand te voelen. GS hadden zich voorgenomen las tenverzwaring voor de Zeeuwen te voorkomen. Met de ingediende be groting is het college in die opzet geslaagd. Alleen de bezitter van een auto is, gemiddeld genomen, 17,-per jaar duurder uit. Algemeen bestuur Bijna 14 mln. gulden is gemoeid met het zogeheten Algemeen be stuur. Daaronder vallen alle kos ten die te maken hebben met Pro vinciale Staten zelf en met een aantal staffuncties zoals voorlich ting, algemene en juridische za ken, rampenbestrijding, financieel toezicht op gemeenten en perso neelsbeleid. Na een kritische bezinning op het werk vanuit het provinciehuis is de ambtelijke organisatie aan gepast en het aantal banen ver minderd. Dit jaar zijn ongeveer zestig medewerkers met de (pré)vut gegaan. Naarmate de tijd voortschrijdt levert de verminde ring van het aantal banen een be zuiniging op van 4,3 mln. Aan openbare orde en veiligheid geeft de provincie 7,5 ton uit. Het komend jaar zal vooral de samen werking over de grenzen heen en oefening van de rampenstaven aandacht krijgen. Waterhuishouding De waterhuishouding in Zeeland vergt een uitgave van tegen de 9,5 mln. Actiepunten uit het wa- terhuishoudingsplan zijn onder meer een reeks projecten om ver droging in een aantal gebieden te gen te gaan en het, samen met Belgische overheden, verbeteren van de situatie in de kreken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Nu per 1 januari 1996 de fusie van de waterschappen boven de Westerschelde een feit is, zal vol gend jaar een begin worden ge maakt met de vorming van één waterschap in Zeeuwsch-Vlaande ren. Milieubeheer Deelname aan proefprojecten voor verwerkingstechnieken van baggerspecie en het vinden van tijdelijke oplossingen voor de ber ging van baggerspecie zijn voor beelden van milieubeheer waar voor in totaal ruim 21 mln. op de lat staat. Een gezond en duur zaam milieu is hoofdlijn van beleid. De uitvoering hiervan is beschre ven in het milieubeleidsplan Ke rend Tij 2. Recreatie Bijna 5,5 miljoen gulden geeft de provincie uit aan recreatie. Van dit bedrag is bijna 3 miljoen gulden gemoeid met aankoop en beheer van natuurgebieden en natuurbe scherming. Het komend jaar willen GS met een nota komen over de waterrecreatie en wordt gepro beerd de financiering van de open luchtrecreatie verder gestalte te geven. Vanwege de recreatie in de open lucht moeten overheden steeds meer voorzieningen treffen die geld kosten. Bij voorbeeld aanleg en onder houd van parkeerplaatsen, plaatsen van vuilnisbakken, verwijderen van vuil. De ge bruiker mag best een steentje bijdragen, is de redenering. iedereen bereikbaar moeten zijn. Extra aandacht gaat uit naar be volkingsgroepen die in een kwets bare positie verkeren. Ruimtelijke ordening Met het ontwikkelen van een nieuw streekplan, het stimuleren van ac tuele en flexibele gemeentelijke plannen, uitvoering en ondersteu ning van gebiedsgerichte projec ten (Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan deren bijvoorbeeld en Schouwen-West); kortom, met ruimtelijke ordening, is een be drag gemoeid van ruim 20 miljoen gulden. Na bespreking van de begroting 1996 volgen nog een aantal apar te voorstellen aan de staten. Hier bij gaat het vooral om een aantal verbijzonderingen in de begroting: de risicoparagraaf, het investe ringsplan 1996, de najaarsnota, de meerjarenraming 1996 - 2000, het waterprogramma en milieupro gramma 1996, de bijdrage aan de Regionale Informatiebank voor be drijven en instellingen, de verho ging van de opcenten motorrijtui genbelasting, een krediet voor het vernieuwen van de stoepen op het Abdijplein en een wijziging van het meerjarenplan verwijdering ge vaarlijke afvalstoffen. De agenda van deel 2 van de sta tenvergadering luidt: Plan jeugd- Museum, wijziging uitkerings- en pensioenverordening GS, toegan kelijkheid provinciale gebouwen, krediet herplaatsen pomp Abdij plein en de 17e en 18e wijziging begroting 1995. De provincie is voor het grootste deel van haar inkomsten afhanke lijk van wat ze krijgt van het rijk. Alle provincies krijgen minder geld. Zeeland ontvangt ongeveer 20 miljoen gulden minder uit het zogeheten provinciefonds. Om dit te compenseren ziet het rijk voor ongeveer hetzelfde be drag af van inkomsten uit de mo torrijtuigenbelasting. Als de provin cies nu hun opcenten verhogen, kunnen ze op die manier toch weer aan hun geld komen. Voor Zeeuwen die een auto be zitten, maakt het niets uit. De motorrijtuigenbelasting blijft ongeveer gelijk. Het enige ver schil is dat vanuit de op brengst nu meer geld naar de provincies gaat in plaats van naar het rijk. Al eerder in het jaar, in april, had den de staten besloten de opcen ten met ingang van 1 april 1996 met zeven cent te verhogen. Dat gaat de automobilist ongeveer 17 gulden per jaar kosten. Wie een kleine auto heeft, betaalt iets minder, wie een grote heeft iets meer. Deze extra opbrengst is be doeld voor de financiering van de vaste oeververbinding voor de Westerschelde. Economie In de sector economie en agrari sche zaken gaat een bedrag om van ongeveer 9,5 mln. In eco nomisch opzicht heeft de provin cie eigenlijk geen bevoegdheden. Ze is een soort bemiddelaar en vanuit die rol probeert ze een goed vestigings- en investerings klimaat voor bedrijven te bewerk stelligen. Behalve voortdurend overleg met beleidssectoren als ruimtelijke ordèning en milieu, die vanuit hun bevoegdheden kunnen bijdragen aan een gezond klimaat voor bedrijven, is de provincie ac tief op terreinen als ontwikkeling van technologie, energie, infra structuur, promotie en acquisitie. I Behalve de begroting 1996 van de provincie en de algemene be schouwingen staat 10 november een reeks andere onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten. De aanvankelijke vergaderplan- ning, 10 november de begroting behandelen en andere onderwer pen een week later, is verlaten. De voorzitter van Provinciale Sta ten, de commissaris van de konin gin, hoopt de vergadering zo te leiden dat aan het eind van de dag alle onderwerpen aan bod zijn ge weest. Mocht het toch echt te laat worden, dan kunnen de nog niet behandelde onderwerpen alsnog een week worden doorgeschoven. Vooral de statenleden uit Zeeuwsch-Vlaanderen zulen vroeg uit de veren moeten. De vergade ring begint om 09.00 uur, een uur vroeger dan gebruikelijk. Over het tijdstip waarop de bijeenkomst ein digt, valt niets te zeggen, behalve dat het een latertje wordt. Verkeer en vervoer Voor verkeer en vervoer heeft de provincie ruim 130 mln op de be groting staan. Het realiseren van een vaste oeververbinding is een van de hoofdpunten van het beleid. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name in Zeeuwsch-Vlaanderen, is ex tra geld vrijgemaakt. Een van de onderdelen zal zijn het au- toluw maken van binnenwegen. Het stimuleren van goederenver voer via de binnenvaart is een zaak waar de gewone wegen baat bij hebben en wat extra aandacht mee zal brengen voor de vaarwe gen. Welzijn Voor het welzijn van de inwoners van Zeeland staat ruim 135 mil joen gulden in de boeken. Hiervan is bijna 85 mln bestemd voor de bejaardenoorden. Verdere slui ting van bejaardenoorden is van de baan en het realiseren van de benodigde woonzorgprojecten kan het volgend jaar worden afge rond. In welzijnsland zijn tal van in stellingen actief die elkaar in hun werk soms overlappen of anderszins veel met elkaar te maken kunnen hebben. Meer samenwerken en als het even kan onderbrengen in één or ganisatorisch verband, luidt hier het parool voor de toe komst. Leidraad is dat voorzieningen voor hulpverlening Zeeland 1996 - 1999, beleidsnota's grensover schrijdende samenwerking c.q. deelname aan Europese program ma's, provinciale aankoop- en be heerslasten natuurterreinen, noti tie Provinciaal museumbeleid in progressie, verdelingsverordening lokatiegebonden subsidies Zee land, jaarrekening 1994 SEOZ, ga- De agenda van de vergadering van Provinciale Staten van 10 november en de stukken die bij de agenda horen, liggen ter rantieverlening Zeeuws Biologisch inzage in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Het informatiecentrum (tel. 0118-631400) is tijdens werkdagen geopend van 09.30 -12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. In de begrotingsdebatten gaat het om de verdeling van het beschik bare geld, ruim 362 miljoen gul den. Met een fors deel van het geld is niet of nauwelijks te schui ven omdat het om vaste kosten gaat. Dat geldt bijvoorbeeld sala rissen, huisvesting, onderhoud en beheer van gebouwen en goede ren. GS zien zich genoodzaakt 8 mln. te bezuinigen: 6 mln als echte bezuiniging en 2 mln door te snijden in oude uitga ven om het geld weer ergens ander voor te kunnen gebrui ken. De bezuiniging van 8 mln moet in vier jaar tijds wor den gehaald. Abdij zeeuws-vlaanderen De begroting 1996 is de eerste begroting waarmee het college yan GS invulling kan geven aan het Beleidsprogramma 1995 - 1999; zeg maar het politieke document op grond waarvan de verschillende fracties in Provinciale Staten na de verkiezingen eerder dit jaar met elkaar in zee zijn gegaan en de zes GS-ze- tels hebben verdeeld: 2 WD, 2 CDA, 2 PvdA. Hiermee kunnen GS in principe rekenen op een meerderheid (33 van de 47 sta tenleden) in Provinciale Staten. Werk Behoud van werkgelegenheid, en het liefst uitbreiding er van, is een van de hoofdlijnen van het Beleids- progrogramma. Kwaliteit en duur zaamheid zijn daarbij kernbegrip pen. Dat geldt voor eigenlijk alle beleidsterreinen: milieu, recreatie, natuur en landschap, ruimtelijke prdening, welzijn etc. En natuurlijk draait het bij dit alles ook om geld. En omdat de provincie ook moet bezuinigen, is geld voor nieuw beleid alleen maar te vinden door te schrappen in bestaande uitgaven. Herschikking van midde len heet dat in ambtelijke en be stuurlijke vaktaal. Miljoenenhuishouding Het provinciale huishoudboekje, want dat is de begroting, moet kloppen. Niet meer uitgeven dan ér binnenkomt, luidt het parool. De inkomsten bedragen ruim 362 miljoen gulden. De uitgaven zijn dan ook even hoog, 362.151.194,-om precies te zijn. Om niet in de problemen te komen bij een financiële te genslag heeft de provincie een algemene reserve, een soort spaarpot, van 13,7 mln. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur. Telefoon 0115 562010. Telefoon België 0031-115562010. Sie Matic keukenstudio 1e verdieping. Slaapkamerafdeling 2500 m2. «SS®1*’ t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17