Week van het Zeeuwse Boek van 2 tot en met 11 november Het Zeeuws Platenboek ƒ29? I SS I I I I I 1 I i 1 i I I 1 I I I i I I I I I I I 1 I I I I Een uniek gebied in beeld: de Zak van Zuid-Beveland Nieuwe uitgave: De Zak in Vogelvlucht WAARDEBON f 10,- i i i K S ■Ef Kortingsbon ƒ10,- i De Zak in vogelvlucht I I I I I I I I I I I I I I 1 I r I Woensdag 1 november 1995 DE BEVELANDER ¥::s speciale aanbieding.' f59,90! Nieuw! nieuw! BOEKHANDEL ƒ80,- Encyclopedie van Zeeland Een prachtig boek over De Zak van Zuid-Beveland: Borsele, land van dijken en welen Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland de laatste exemplaren van hèt driedelige standaardwerk over de provincie Zeeland van f 525,- nü voor f 375 Provinciale Synode van Zeeland f 39,90! boekhandel en uitgeverij De Koperen Tüin 'Men köcht zich zelfs een pastoor!' Brand op De Mooie Staak De ramp, een reconstructie boekhandel en uitgeverij De Koperen Tüin Gasthuisstraat 12-14 4461 JS Goes tel. 0113 - 231072 fax 0113- 230241 Een prachtig boek over De Zak van Zuid-Beveland: bedijkingen en landschap, ambachtsheren, kastelen, buitens, godsdienst en kerkgebouwen, een overzicht van de geschiedenis per dorp, met vele luchtfoto’s. Het eerste deel van een tweeluik. 59,90 ZE De Koperen Tüin Nu als paperback Rijmpjes en spelletjes Met het Platenboek brengt u de provincie ‘n bezoek. Speciale aanbieding tijdens ‘De week van het Zeeuwse boek’ van donderdag 2 t/m zaterdag I I november krijgt bij inlevering van onderstaande waardebon: I 10 gulden korting op de volgende prachtige boeken :S;: Lezing in de bus Nieuwe titels De Papemuts Zierikzees verleden Vissers verhalen over hun leven in de delta I Een zomerreis door 18de eeuws Zeeland Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen Van gesloten bolwerk tot open stad Bijzonder Walcheren 1 I - BK ir i in Zeeland, dhr. Van Gelder. Verdronken land: Valkenisse en Keizershoofd 2 nu in de boekhandel nu 39,90 •—4 u kunt deze bon inleveren bij uw boekhandel Jan Bruijns en Jan J.B. Kuipers archeologisch en historisch onderzoek naar de verdedigingswerken, opgeworpen tegen invallende Noormannen Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Dit mooie boek is vanaf vrijdag 3 november te koop. Bij aanschaf van een van deze boeken tijdens ‘De week van het Zeeuwse boek’ (2 t/m 11 nov.) gratis: ‘Rijmpjes en spelletjes van het oude Zeeuwse land’ archeologisch en historisch onderzoek naar een verdronken stukje Zuid-Beveland Boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin biedt u aan: Classis Walcheren 1602-1620 en Zuid-Beveland 1579-1591 vanaf 6 november verkrijgbaar bij: bovendien bij aanschaf tijdens ‘De week van het Zeeuwse boek’ (2 t/m 11 nov.) gratis: ‘Rijmpjes en spelletjes van het oude Zeeuwse land’ lands Hervormde (Gereformeer de) Kerk in Zeeland voor het eerst in druk uitgegeven en daar- zullen worden gevolgd door uit gaven over de andere Borselse vele monumenten jaarlijks door vele toeristen wordt bezocht, maar dat er geen enkel boek Gasthuisstraat 12-14 - 4461 JS Goes tel. 0113 - 231072 - fax 0113 - 230241 Het was dit jaar op 1 januari precies een kwart eeuw geleden dat Zuid-Beveland een gemeentelij ke herindeling onderging. Een vijftiental dorpen werd verehigd in de gemeente Borsele. De meeste ervan bestonden reeds in de middeleeuwen. Het historisch bijzonder interessante gebied ten zuiden van de rijksweg A58 geniet een grote bekendheid als een landschappelijk en historisch waardevol gebied. Over die geschiedenis en het landschap gaat 'De Zak in vogelvlucht', de eerste van drie boeken die op donderdag 2 november, de eerste dag van de 'Week van het Zeeuwse boek', in de Burgerzaal van het stadhuis van Middelburg wor den gepresenteerd. De bewoners van het gebied spreken over 'De Zak van Zuid-Beveland: Daarbij wordt gedacht aan een gevarieerd landschap van oude en nieuwe pol ders, boomrijke dijken en eeuwenoude lindebo men, door meidoornhagen omzoomde weilanden, kreken en welen en - waar je ook staat - aan de horizon steeds het silhouet van enkele kerktorens. De meeste polders zijn bedijkt door ambachtshe ren, die vroeger het plaatselijke gezag vertegen woordigden. Dat het een historisch rijk en foto-geniek gebied is valt bij het openslaan van 'De Zak van Zuid-Beve land' on middellijk op. Er staan landschapsfoto's in, zoals van de Brilletjesdijk en de Westeindse Weel, maar ook van tal van restanten van kastelen, zoals de slotpoort te Nisse en de berg van Troye bij Bors- sele. Een groot aantal dorpen heeft een middel eeuwse kerk, maar er zijn ook jongere en die wor den allemaal uitgebreid in beeld gebracht. Ook wordt beschreven hoe de dorpen zijn ontstaan, met vele luchtfoto's, ansichten en kaartmateriaal. Het is een fotoboek, met veel informatie. Achtereenvolgens passeren de revue: de bedij- kingsgeschiedenis en het landschap, de am bachtsheren, kastelen en buitenplaatsen, gods dienst en kerken en de geschiedenis per dorp in vogelvlucht. Het kostte Jan Bruijns en Jan J.B. Kui pers, de samenstellers van het boek, weinig moei te het bijzonder fotomateriaal bij elkaar te zoeken, aan de hand waarvan wordt teruggeblikt in de schatkamer van het verleden. De schrijvers raak ten zo gefascineerd, dat er al een tweede boek in voorbereiding is, dat volgend jaar gaat verschijnen: 'Dorpen in De Zak'. Jan Kuipers: 'Dit gebied blijft me boeien, want er zijn zoveel mooie plekjes, die zich aaneenrijgen als de kralen aan een snoer. Denk maar aan het heg- gengebied, de Zwaakse Weel en de Hellenburg. En dan zijn er ook nog zoveel middeleeuwse kerk jes. Wat ons vooral interesseerde, is de geschiede nis van de héle Zak: de bedijkingen en overstro mingen, de stichting van dorpen en de bouw van kerken, de reformatie en de vorming van katholie ke enclaves, de landbouw en de ambachtslieden en kleine winkeltjes en cafés. Het gebied vormt één geheel. Tot nu toe zijn er alleen boekjes gemaakt over één dorp. Wat wij in een groot overzichtswerk wilden laten zien, is de hele Zak. Een opvallend verschijnsel dat aan de orde komt is, dat de Zak van Zuid-Beveland in religieus opzicht een mozaïek vormt, met protestantse en katholieke dorpen. Naar de oorzaken ervan is vaak gegist. Eén daarvan is, dat na de reformatie een aantal ambachtsheren zich tegen de nieuwe religie verzette. Jan Bruijns: 'Toen in 1578 een einde was gekomen aan de openbare oefening van de katho lieke godsdienst, waren de kerken door vernieling en roof onbruikbaar. Anders dan bijvoorbeeld op Walcheren, verzetten op Zuid-Beveland velen zich tegen "de nieuwe religie". De ambachtsheren ont trokken kerke- en armengoederen aan de hervorm den en wilden de hervormde schoolmeesters of kosters niet toelaten of betalen. Nieuwe predikan ten ondervonden overal .tegenwerking. Ook de magistraat van Goes liet de hervormde godsdienst alleen maar gedwongen toe.' Adriaan de Boo, voormalig hoofdonderwijzer in Kwadendamme, merkte echter op, dat de meeste vooraanstaande katholieke families spoedig wegtrokken. Hij zag een belangrijkere rol weggelegd voor de landbou wers, die in alle eigen behoeften konden voorzien en daardoor onafhankelijk waren. Kerken en kerk goederen werden genaast, maar de boeren bleven met hun arbeiders en arbeidsters katholiek. Ze BOEKEN - BOEKENBONNEN - KANTOORARTIKELEN - TIJDSCHRIFTEN - WENSKAARTEN - PUZZELBOEKJES - COPIEEREN KLEUR ZWART WIT - INBINDEN - FIETSROUTES - VELE BOEKBESTELLINGEN EN NÓG VEEL MEERI Dorpsstraat 51B 4451 BB Heinkenszand tel. 0113-562622 Op Zuid-Beveland leven er nog veel volksverhalen, die aan de vervolging van de katholieken herinne ren. Zo prijkte boven de deur van 'De Mooie Staak' - die ook dienst deels als kerkhoeve - in vroeger tijd een fraaie beeldengroep van twaalf apostelen. Een nieuwe eigenaar liet die verwijderen. De volgende morgen stonden ze weer op hun plaats en wat bij gelovig liet hij het maar zo. Jaren later sloeg een nieuwe eigenaar de beelden kapot. Die nacht brandde de hoeve tot de grond toe af. De boerderij is herbouwd, maar zolang de man er woonde brandde die iedere twaalf jaar af. Uiteindelijk ver kocht hij de hoeve. De nieuwe bewoner liet boven de deur een engelenkopje aanbrengen, dat afkom stig zou zijn van de verbrijzelde beeldengroep. Sindsdien vonden er geen bijzondere dingen meer plaats. Jan Kuipers: 'Een aantal van die volksverhalen is uit de duim gezogen, maar ér zijn er ook met een kern van waarheid. Het engelenkopje vind je op De Mooi Staak overigens nog steeds. Andere voor beelden van volksgeloof vormen de spookverhalen en Maria-legende over het kerkje van Baarsdorp. Ook zijn er volksverhalen over De Drie Klauwen en De Papemuts. stelden hun huizen en schuren aan de priesters beschikbaar om er de mis op te dragen, huwelijken te sluiten, doopjes toe te dienen, biecht te horen en de eerste communie te vieren. Het werden 'kerk- hoeven'. En toen in het midden van de 17de eeuw een plattelandsparochie werd gevestigd, brachten de boeren het geld bijeen. Adriaan de Boo: 'Door hun kapitaal waren de boeren onafhankelijk. Er was voor hen geen noodzaak, zich te wenden tot de hervorming; integendeel: ze konden zich daar van afwenden. Men mag zelfs zeggen, dat de boe renstand het mogelijk maakte, dat er nog centra van katholicisme bleven en kwamen op Zuid-Beve land! Men kocht zich zelfs een pastoor!' boekhandel en uitgeverij De Koperen Tüin Gasthuisstraat 12-14 4461 JS Goes tel. 0113 - 231072 fax 0113 - 230241 boekhandel en uitgeverij Gasthuisstraat 12-14 - 4461 JS Goes tel. 0113 - 231072 - fax 0113 - 230241 Classicale Acta IS73-I620 dl. IV Normale winkelprijs ƒ.39,50 Iedereen die tijdens 'De week van het Zeeuwse boek voor 25,- besteedt aan boeken, krijgt een speciaal cadeau, een reprint van: 'Rijmpjes en spelle tjes van het oude Zeeuwsche Naam: Adres: Woonplaats: nu 39,90 met een boek over Walcheren, geschreven door Robert Jan Swiers, waarin onder meer de rij ke natuur en historie van het eiland worden beschreven. Zoals gezegd wordt tijdens de tien dagen durende 'Week van het Zeeuwse boek' extra aan dacht gevraagd voor de vele mooie uitgaven over deze pro vincie. Tevens is er een speci aal geschenk beschikbaar voor wie tijdens de week voor tenminste 25 gulden aan boe ken besteedt. Men ontvangt dan 'Rijmpjes en spelletjes van het oude Zeeuwse land'. geven in opdracht van de gemeente Borsele. Samen met Jan Kuipers, schreef Jan Bruijns 'De Zak in vogelvlucht', een boek over de hele gemeente Borsele dat in 'De week van het Zeeuwse boek wordt gepresenteerd. Het gaat over het landschap en de bedijkingen, de ambachtsheren en kastelen, de godsdienst en kerken en de geschiedenis van de dorpen. Het geeft- rijkelijk geïllustreerd - een beeld van de geschiedenis van een gebied, dat precies een kwart eeuw gele den door een herindeling tot één gemeente werd samengevoegd. Het zal volgend jaar worden gevolgd door een tweede boek over de Zak van Zuid-Beveland: over de landbouw, de winkeliers, de ambachtslieden, dagelijks leven en folklore, de Tweede wereldoorlog en de waters noodramp en over de gemeente lijke herindeling in 1970, dit jaar precies een kwart eeuw geleden. Jan Bruijns: 'Er bestaat over dit gebied een grote rijdom aan bronnen en fotomateriaal. Ik ken De Zak op m’n duimpje, maar je blijft toch steeds weer nieuwe dingen ontdekken. Als je bezig bent met de geschiedenis van de eigen streek, is dat één grote ontdekkingsreis.' Tijdens 'De week van het Zeeuw se boek' geven de boekhandels vijf gulden korting op 'Zeeuwse plaatsnamen'. Op een aantal bestaande titels wordt tien gul den korting gegeven, zoals 'De ramp, een reconstructie' en 'Vis sers verhalen' van Kees Slager, 'Jan de Prentenknipper' van Joke en Jan Peter Verhave, een 'Zomerreis door 18de-eeuws Zeeland' van Jan J.B. Kuipers en 'Het Zeeuws kostuum door de eeuwen heen' van Tiny Polder mans. Een unieke kans om op een speciale manier de provincie waarin u woont, leeft en werkt te ontdekken. 350 Schitterende aquarellen en tekeningen geven een beeld van het verleden en heden van de Zeeuw en zijn provincie. Ingebonden uitvoering zijn ook verkrijgbaar: het Zeeuws, Limburgsen Noordhollands Platenboek. Normale winkelprijs f 49,50, nu voor f 39,50. HOOGENDOORN^ I 1 I g I I Bi I Van donderdag 2 tot en met zaterdag 11 november organise ren de boekhandels in Zeeland de 'Week van het Zeeuwse boek', in Zeeland verschijnen regelmatig boeken over regiona le onderwerpen. De Koperen Tuin in Goes is een uitgeverij die zich in Zeelandica heeft gespe cialiseerd en inmiddels ook bui ten de provincie naam heeft gemaakt met 'De ramp, een reconstructie' en 'Mondriaan voor beginners'. In het najaar komt De Koperen Tuin weer met een aantal nieuwe titels. 'We pro beren vooral mooie boeken te maken', zegt uitgever Jan Bruijns en: 'Het onderwerp moet me zelf ook interesseren'. Eén van de nieuwe uitgaven die in de Week van het Zeeuwse Boek verschijnen is "De Zak in vogelvlucht", een fraai boekwerk over de gemeente Borsele. Het is een nieuwe uitgave in een steeds groeiende reeks van boe ken die Zeeland tot onderwerp hebben. Jan Bruins van "De Koperen Tuin", de uitgever van het boek, vertelt: "Er zijn in ons land maar weinig streken, waar zoveel boeken worden gemaakt en gelezen over de eigen regio, als in Zeeland. Blijkbaar zijn de inwoners van Zeeland gehecht aan hun mooie omgeving en rijke historie. De meeste boeken ver schijnen in een kleine oplage en worden o.a. uitgegeven door boekhandels, drukkerijen, heem kundige kringen en stichtingen of door particulieren in eigen beheer. Een enkele keer waagt een landelijk uitgever zich aan een Zeeuws boek. De meeste boeken gaan over lokale geschiedenis of de natuur in Zeeland. Een afzonderlijke cate gorie vormen de reis- en wandel- of fietsgidsen. Er zijn ook diverse auteurs die in dialect schrijven. Iedere boekhandel heeft wel een plankje 'Zeeuws' staan, enkele hebben een hele boekenafde- ling. In 'De week van het Zeeuw se boek' wordt niet alleen aan dacht gevraagd voor deze boe ken, maar ook voor wat door auteurs uit Zeeland is geschre ven, zoals de zojuist verschenen 'De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens'.' W I I I i 1 SS Rondom 'De week van het Zeeuwse boek' wordt een aantal activiteiten georga niseerd. De Openbare Bibliotheek Goes en boek handel De Koperen Tuin houden op zaterdag 4 november, tussen 14.00 en 17.00 uur, een 'Lezing in de bus'. In een touringcar wordt een historische rondrit gemaakt langs bij zondere plekjes in de Zak van Zuid-Beveland. Onder weg vertellen Jan de Ruiter en Jan Bruijns over de geschiedenis van het gebied. Jan de Ruiter werkt aan een reeks boeken over de Borselse dorpen. Dit jaar verscheen 'Hoede- kenskerke, dorp tussen zeedijk en zaaldijk' en in november wordt deze gevolgd door 'Borssele, dorp bewesten de vijfzode’. Jan Bruijns is mede-auteur van 'De Zak in vogelvlucht' en geeft onderweg onder meer een toelichting op 'De Hofstede Dies Diem Docet en herinneringen aan mijn jeugd in Zeeland' van D.M. Verniet, een boek over een boerderij in 's-Heer Arendskerke, dat in no vember verschijnt. Vertrek- en aankomstpunt is de Openbare Bibliotheek Goes aan de Oostwal. Kaarten a 7,50 zijn ver krijgbaar bij de organisato ren. Er verschijnt tijdens 'De week van het Zeeuwse boek' een aan tal nieuwe titels. Na enkele jaren, laat aflezen. Jan Bruijns: 'Het viel is eindelijk de 'Atlas van Zeeland ons op, dat de stad vanwege de uit herdruk 90,-, Wolters- Noordhof). Een prachtig beeld van de unieke onderwaterwereld van de Oosterschelde geeft het was, dat over het rijke verleden natuurboek 'Zeeland onder van de stad vertelt. Misschien water' van Van Geldere 59,90, krijgt het nog wel een vervolg in Uniepers). Jan Zwemer, bekend gidsen over andere steden.' van o.a. 'Sprookjes van moeder tje Joans' en 'Een zekel om geit- eten te snieën', komt met een nieuw dialect-boekje, 'Plat Wal- Zo kreeg de boerderij 'De Papemuts' haar naam, nadat de schout en rakkers uit Goes op een avond op 'papejacht' waren geweest. Ze waren getipt, dat er op een hoeve tussen Ellewoutsdijk en Driewe gen een katholieke eredienst werd gehouden. Bewapend zochten ze hun weg langs de modde- ringe dreven in de Zak van Zuid-Beveland. Na te zijn verdwaald, bereikten ze tenslotte de bewuste boerderij, waar geen licht meer brandde. Na lang durig kloppen, deed een man in nachtgewaad de deur van de grendels. 'Waar is de priester', beet de schout hem toe. Deze hield vol, dat er geen gees telijke was geweest. Het hele huis werd doorzocht. Op zolder werd een priesterlijke bonnet gevonden; met de 'papemuts' als bewijs werd de boerderij opnieuw doorzocht. Tenslotte moesten de schout en rakkers met lege handen vertrekken. De boer, die wat mensen had weggebracht, kwam later in de nacht thuis en kreeg het hele verhaal te horen. Degene waar de schout zo ijverig naar had gezocht, was de man die had opengedaan! De grond waar eens de hoeve stond draagt nog de naam 'Papemuts'. Jan Bruijns merkt op dat de vorming van katholieke enclaves pas goed op gang kwam, nadat in de 19de eeuw de vrijheid van godsdienst was geves tigd: 'Nadat in de overwegend katholieke dorpen kerken waren gesticht, trokken veel protestanten weg, terwijl het aantal kahtolieken gestaag toe nam.' 'De Zak in vogelvlucht' is het eerste deel van een tweeluik. In het tweede deel dat in 1996 verschijnt, 'Dorpen in De Zak', komen aan de orde de land bouw, ambachten en winkeliers, dagelijks leven en folklore, verkeer en vervoer, de tweede wereldoor log en de watersnoodramp en het inmiddels ver dreven spookbeeld: de gemeentelijke herindeling. Tenslotte het vijfentwintig jarig bestaan van de gemeente Borsele. In samenwerking met de gemeente Borsele werkt uitgeverij De Koperen Tuin nog aan een serie boeken over de Zuidbeve- landse dorpen afzonderlijk, geschreven door Jan de Ruiter. Na 'Hoedekenskerke, dorp tussen zee dijk en zaaldijk', verschijnt in november zal 'Bors sele, dorp bewesten de vijfzode'. Bij de foto: De Molenstraat in Hoedekenskerke. Behalve de herinneringen aan ren. Tevens worden in verschil- zijn jeugd van onderwijzer lende winkels gratis exemplaren W.P.L. Bakker, verschijnt in 'De verstrekt van het Zeeuws Tijd- week van het Zeeuwse boek' schrift, dat speciaal aan 'De nog een tweede boekje over week van het Zeeuwse boek' is Zierikzee, geschreven door gewijd. archivaris H. Uil: 'Zierikzee, monumentenstad aan de Oos terschelde'. Het is een histori sche gids over de eens zo mach tige stad, die zich nog steeds aan de vele mooie gebouwen i Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij uw Zeeuwse bockhandc- laar dit prachtige kijk- en leesboek over Zeeland met 10 - korting. Deze actie is alleen geldig tijdens i de Weck van het Zeeuwse Boek, 2 t/m 11 november 1995 Kees Slager geb 65,- nu 55,- pbk. 49,90 nu 39,90 Kees Slager en Paul de Schipper geb 49,90 Jan Kuipers geb 49,90 nu 39,90 - Tiny Poldermans geb 65,- nu 55,- pbk. 49,90 nu 39,90 I Goes, stad en plattelandsgemeenten in verleden tijd A.J. Barth en F.H. de Klerk geb. 49,90 nu 39,90 Vier eeuwen veranderingen in en rond Goes I A.J. Barth en F.H. de Klerk geb 49,90 land', geschreven en geïllus- een classicale vergadering, treerd door Annie Oidenziel. Er Deze uitgave is niet alleen van staan ook meer en minder belang voor historici en theolo- bekende raadseltjes in, zoals gen, maar ook voor allen die zich "Kiek, kiek, kiek... Der loopt een interesseren voor de geschienis kacheltje op den diek' en 'Het is van kerk en samenleving in de voor den zeeman een groote pie.- provincie Zeeland. Het eerste ne, als ie de zunne in 't water ziet exemplaar wordt op maandag 6 schienen. Het is voor den zee- november overhandigd aan de man een groote piene, als ie de commissaris van de koningin mane in 't water ziet schienen.' Het boekje is speciaal voor 'De week van het Zeeuwse boek' gedrukt en wordt verspreid in een oplage van 8.000 exempla- In 'De Week van het Zeeuwse chers' (ƒ16,50, Den Boer-De boek'verschijnt er ook een boek Ruiter). over een bijzonder cultuur-histo- L. van Driel en A. Steketee bun- risch monument in Middelburg, delden hun artikelen uit de PZC dat onlangs gerestaureerd is: de over het ontstaan van plaatsna- getijmolen aan de Nieuwe men in Zeeland in 'Zeeuwse Haven. In ons land vond men plaatsnamen; van Aardenburg vroeger een dertigtal van deze tot Zonnemaire' 39,95, tijdens molens. Die in Middelburg, met 'De week van het Zeeuwse boek' een uniek sluizencomplex, is nog 34,95, ADZ). Voor liefhebbers het beste bewaard gebleven, betreffende kerkelijke geschie- Molenkenner Egbert van Wijk denis verschijnt in de Rijks schreef 'Bewogen van eb en Geschiedkundige Publicatiën vloed'. De Koperen Tuin komt (RGP): Provinciale synode Zee- waarschijnlijk dit najaar ook nog land, Classis Walcheren 1602- 1620, Classis Zuid-Beveland 1579-1591, bewerkt door dr. J. Bouterse 90,-, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis/Den Haag). In dit deel van de serie Classicale Acta 1573-1620 (deel De Zak van Zuid- 4) worden de oudste bewaard Beveland gebleven acta van classicale vergaderingen binnen de Neder- Enkele maanden geleden kwam een boek uit over 'Hoedekens kerke, dorp tussen zeedijk en zaaidijk' en eind november ver- door voor een groter publiek toe- schijnt er een over 'Borssele, gankelijk gemaakt. Onder de dorp bewesten de vijfzode', die classis Walcheren viel in deze tijd ook Staats-Vlaanderen. Een uitvoerige inleiding beschrijft de dorpen. De reeks wordt geschre- organisatie en werkwijze van ven door Jan de Ruiter en uitge-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15