SCHITTERENDE BRILAKTIE SNOEP OPTIEK verwalo Aanbieding Mell POELWIJCK SNOEP OPTIEK ■BouwCenter Shop«De JagerTolhoek De Zak van Zuid-Beveland i Provincie Zeeland 020-6262620 L A4 JBW/WWIl MeBe«w‘o’‘TU^ jujiln0* ,x COMMISSIES l HEI GROOTSTE BOUWARSEN AAL VOOR DE VAKMAN Wederom schoenen waar u mee wegloopt! INRUV 99 r MilieuTelefoon r de middelburgse Glazenier bv Uw adres voor glas in lood én tiffany. U kunt zich voor 15 november aanmelden voor de nieuwe tiffany- cursus. EEN GRATIS ONDERHOUDSABONNEMENT VOOR HET EERSTE JAAR Verkrijgbaar Aankoop natuurterreinen ZON’ SPtKïW -KUlWW Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 33 I en 4 Wat doe ik tegen mieren in mijn keukenkast? F BouwCenter Hoog- Zijdeglans verf wit 1 liter 8,95 2,5 liter 19,95 j i J Loodgieters-, Sanitair- en Verwarmingsinstallatiebedrijf Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118 631392 ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN Woonruimte voor senioren in de dorpskern te Oudelande aan de Vanderbijlparkstraat 1 U óm>*e De Zak van Zuid-Beveland is een zogeheten waardevol cultuurlandschap (WCL). Dat betekent dat het de moeite waard is het gebied te beschermen en dat als uitgangspunt te nemen bij verdere plannen. -Celden.^'^” Hond BI De uitvoering van reeksen plannen en projecten moet er voor zorgen dat de kwali teit van het grondwater en oppervlaktewater goed blijft of verbetert. De provincie vervult hierin een belangrijke taak. In het Waterhuishoudingsplan valt te lezen wat er zoal moet gebeuren. Het Jaarverslag Waterbeheer 1994 maakt duidelijk hoe het met de uitvoering van al die plannen is gesteld. - 1 g i U Cv 1 -A*3 n Tie .oorbeelden- V* een Essi'°r' enz- i brU4°C- .58»' wtr®<,“us inruÜ oude Nieuws Waterbeheer Zwaakse Wee/ ft •F 1 LANGE VORSTSTRAAT 70 - GOES TEL. 0113-214245 ■|EPR‘,S .1 PARKEREN VOOR DE DEUR. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND, ZATERDAG TOT 17.00 UUR OPEN VERWALO doet het weer 1 prijzen: netto, afgehaald en exclusief BTW ft met 988,"- De MilieuTelefoon, de consumenteninformatielijn van Vereniging Milieudefensie, (werkdagen van 9.00 - 14.00 uur) i Alle uitvoeringen worden geleverd met een luxe goldontspiegeling en indien nodig met krasvast. Alle bekende merken leverbaar zoals: Rodenstock, Metzler, Safilo, Burberry, Marco Polo, Karel Lagerfeld enz. Oogmeting en contactlenzen op afspraak! ft i ft ft ft Ontstaan Rond het jaar 1000 werden in de Scheldedelta de eerste dijken aan- In het westen kwam de inpoldering wat later op gang. Dat was zo rond 1600. De meer moderne aanpak in die tijd leidde tot grote en rationeel verkavelde jonge Nieuwlandpolders (Kraaijertpol- ders en Borssélepolder. Door voortgaande ontginning ont stond binnendijks een gevarieerd agrarisch cultuurlandschap. Bui tendijks bleef de natuur heer en meester. Tot op de dag vandaag is de Westerschelde een soort oerlandschap van geulen, platen, slikken en schorren, waar wind en stroming zorgen voor een wisse- lend patroon. ding over land tussen de Oud- landkernen. Het informatiecentrum is tij dens werkdagen geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het cen trum is telefonisch te bereiken via nummer 0118 - 631400. Verzilting, verdroging, versprei ding en vermesting zijn thema's die voortdurend in de gaten wor den gehouden bij het werken aan de kwaliteit van het water. Verzilting ontstaat door het bin nendringen van zout water; zoute kwel. Het is negatief voor de land bouw. Daar staat tegenover dat gebieden met brak water vaak be langrijke natuurgebieden zijn. Enerzijds gaat het er dus om te voorkomen dat zout water af stroomt via zoetwatergebieden an derzijds kan in aangewezen gebie den met zoute kwel natuurontwikkeling voorrang krij gen. Verdroging wil zeggen dat de grondwaterstand te laag is of de kwel onvoldoende sterk. Peilbe heer is hier een belangrijk middel, maar ook het stimuleren van een natuurlijke begroeiing, een pro baat middel om verdamping van oppervlaktewater tegen te gaan. Verspreiding van zware metalen (bijvoorbeeld arseen, cadmium, chroom, lood, koper en zink) en organische microverontreinigingen (onder meer bestrijdingsmiddelen) in het milieu vormt een ernstig probleem. Op de eerste plaats gaat er om er voor te zorgen dat dit materiaal niet meer wordt ver spreid; bronmaatregelen, in de vaktaal. Verder gaat het er ook om de vervuiling die al bestaat, aan te pakken. Vermesting is vooral een pro bleem van het oppervlaktewater, De meeste binnenwateren in Zee land hebben te maken met een te grote aanvoer van stikstof en fos faat. Stank, slecht doorzicht, zuur- stoftekort en eenzijdige samen stelling kunnen het gevolg zijn. Vermesting is een gevolg van on der meer kwel, neerslag, huishou delijk afvalwater en landbouw. Gebiedsgericht Het oplossen van problemen en er voor zorgen dat de functies van het water (zoals voor landbouw, natuur, zwemwater) kan het best door een bepaald gebied in z'n to taliteit onder de loep te nemen, bij voorkeur samen met andere in stellingen of overheden die er ook een taak hebben. Gebiedsgericht beleid heet dat. Bekende voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn de Kop van Schouwen en de Kreken van Zeeuwsch-Vlaanderen. De Kop van Schouwen staat be kend om een gevarieerde vegeta tie in de duinen. De natuurwaarde staat er onder druk door verdro ging, die op haar beurt wordt ver oorzaakt door waterwinning, af stroming van duinwater naar de polder en wateronttrekking door het naaldbos. Om de afstroming tegen te gaan zijn in 1993 30 stuwtjes geplaatst in de binnendui- nen. Het blijkt dat het duinwater op die manier wordt vastgehou- den en vorig jaar zijn enkele stuw tjes verbeterd. Het tegengaan van verdroging is niet voldoende om de oorspronke lijke duinvegetatie een kans te ge ven. De voedselarme vegatatie kan met onstaan op de voedselrij ke humuslaag die in de loop der jaren is ontstaan. Vandaar dat op de zogeheten vroongronden in de binnenduinen een aantal hectares is afgeplagd om de juiste, schrale omstandigheden te bewerkstelli gen. Voor de kreken van Zeeuwsch- Vlaanderen is het nodig dat zo wel Nederlandse als Belgische wa terbeheerders elkaar weten te vinden. Dat betekent veel overleg en afstemming van de verschillen de maatregelen die de instanties kunnen nemen. Aan weerszijden van de grens wordt het oppervlak tewater regelmatig gepeild. De re sultaten van deze peilingen wor den verwerkt en dat moet weer Het alarmeringssysteem bestaat uit een spreek-luisterverbinding en is 24 uur per dag bewaakt. De conciërge/beheerder is woonach tig in het complex. Dit alles voor een totale prijs van slechts 526,20 per maand, waarop afhankelijk van het inkomen een huursubsidie van maximaal 145,- mogelijk is. In de huurprijs zijn inbegrepen de stookkosten, de kosten van het alarmeringssysteem, de kosten van de lift, huur boiler, tuinonderhoud en andere kosten van de gezamenlijke voor zieningen. Wacht niet tot de winter Vervang nu uw CV-ketel voor een HR-ketel Tot 1 januari 1996 nog 200,* subsidie Vraag vrijblijvend inlichtingen bij installatiebedrijf Verwalo A. Fokkerstraat 28, Goes, tel. 0113-216393 Donderdag 2 november, aan vang 13.00 uur, is er een openbare vergadering van de provinciale adviescommissie milieu en waterstaat (PCMW). De agenda vermeldt één onder werp: nota van antwoord op de provinciale milieuverordening der de tranche. De vergadering vindt plaats op het adres Groene Woud 2. De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. leiden tot een gezamenlijk peilbe heer. Voor bescherming van amfibieën in het Zwingebied is subsidie aan gevraagd bij het Europese 'Life'- fonds. Nieuwsbrieven, studiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten moe ten er toe bijdragen dat de uitvoe ring van tal van plannen de steun krijgt van organisaties en bewo ners uit de streek. In het Jaarverslag Waterbeheer 1994 wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende thema's, functies en watersystemen, gebiedsgericht beleid en allerlei zaken die met de uitvoering van projecten hebben te maken (bestuurlijke organisatie, regelgeving, vergunningen, subsi dies, proefprojecten en landinrich ting om maar eens een paar on derwerpen te noemen) en grond- waterbeheer. Een hoofdstuk over de financiën en lijst met actiepun ten completeert het verslag. Het boekwerk, zestig bladzij den, is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 0118-431400. l I i 4 Bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg zijn weer nieuwe uitgaven (gratis) beschikbaar. De provinciale Bosnota maakt duidelijk wat de provincie wil met beheer, aanleg en onderhoud van bossen. Het nationale Bosbeleids plan vormt het uitgangspunt voor het provinciale beleid. Het Informatiepakket 'Zeeland over de grenzen' geeft inzicht over de samenwerkingsverbanden die de provincie buiten de (lands)grenzen is aangegaan. Wie wil weten wat er met onder meer het Europese geld in de 5B- regio Zeeuwsch-Vlaanderen ge beurt kan de Voortgangsrappor tage van de uitvoering van het Enig Programmerings Document voor de plattelandsontwikkeling van de doelstelling 5B-regio Zeeuwsch-Vlaanderen 1994 - 1999 opvragen. Boomdijk 5, Nw. en St. Joosland Telefoon 0118-601422 Belangstellenden kunnen voor inlichtingen of aanmeldingen contact opnemen met de admi nistratie van de Stichting "Poelwijck", Slotstraat 15, 4458 BK 's-Heer Arendskerke, tel. 0113- 561820. gelegd rond de wat hogere schor ren. Zo verging het ook de Goese Poel (Nisse) en zuidelijker oudland- gebieden: Oudelande, Ellewouts- dijk, Baarland en Hoedekensker- ke. De Oudlandkernen waren van el kaar gescheiden door het Zwake dat in verbinding stond met Sloe en Schenge. Binnen deze geulen kwamen hogere zandplaten voor, de zogeheten 'opwassen'. Op plekken in de luwte van de zeedijk ontstonden ‘aanwassen'. De aan wassen in het Zwake werden van uit de Oudlandkernen gestaag in- gepolderd. Dat gebeurde overigens ook met de zandige op wassen: Heinkenszand, Ovezande. En zo ontstond een kleinschalig dijkenlandschap. Behalve inpolderen van de ho ger gelegen buitendijkse gron den werd regelmatig gepro beerd om dwars op de getijdegeul deltadammen te bouwen: de Zwakedammen. Hierdoor ontstond een verbin- Zwaakse Weel De grenzen van gebieden in Zeeland die in aanmerking ko men voor aankoop op grond van het Natuurbeleidsplan, staan vast. Een nieuwe kaart geeft aan welke terreinbehe rende instanties bevoegd zijn in welke gebieden. i 5 De vrijkomende woning is onderdeel van een complex bestaande uit 12 woningen, met een aantal centrale voorzieningen, waaronder een lift. Dorpsstraat 80 - Krabbendijke - Tel. (0113) 50 14 21 iIvir ttiete'- 199,-. Stappen en wegwezen! Wandelschoen met perlekte pasvorm. Maten 41-45. Een van de beheerders is de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Verkrijgbaar Met deze stichting had de provin cie een financieringsovereen komst afgesloten voor een perio de van vier jaar. Die periode is voorbij en met de stichting is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Hierover en over de vaststelling van de terreinenkaart nemen Pro vinciale Staten een besluit in de statenvergadering van 17 novem ber. In het Gebiedsperspectief Zak van Zuid-Beveland staat onder meer beschreven wat er moet gebeuren om de streek te be waren als waardevol cultuur landschap. Voor een duurza me ontwikkeling is het nodig de belangen van natuur en landschap, landbouw en recre atie en toerisme op elkaar af stemmen. Alle betrokken overheden en orga nisaties werken met elkaar samen in een werkgroep en een stuur groep: het ministerie van land bouw, natuurbeheer en visserij (LNV), de provincie Zeeland, de gemeente Borsele, het Water schap Noord- en Zuid-Beveland, landbouworganisaties, natuurbe schermers en de recreatiesector. Het laatste woord over de uitvoe ring van het Gebiedsperspectief is aan de minster van LNV. Met deze en alle andere milieuvragen kunt u de MilieuTelefoon bellen. ‘Senster^- In Abdij Goes Stanleyweg 2 (bij de Zeelandhallen) Tel. 0113 - 246690 Vlissingen, Industrieweg 11 Tel. 0118 - 410444 ,rbee'den iep«‘,s Al Voor vader en zoon Een “dijk” van een schoen! Maten 41-46.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 33